Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Psychology of Wealth

The Psychology of Wealth

What stops people from succeeding financially and having on-going prosperity in their life? The answer is generally focused around the belief that financial success is not a possibility. There are many people who have unconscious barriers that prevent them from having the wealth and abundance that they deserve.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Psychology of Wealth

 

What stops people from succeeding financially and having on-going prosperity in their life? The answer is generally focused around the belief that financial success is not a possibility. There are many people who have unconscious barriers that prevent them from having the wealth and abundance that they deserve. ĐOẠN 1

Điều gì ngăn cản mọi người thành công về tài chính và có được sự phát đạt đang hiện diện trong cuộc sống của họ? Câu trả lời thường tập trung vào niềm tin rằng thành công tài chính không phải là một cơ hội có thể đạt được. Có nhiều người có những rào cản vô thức ngăn cản họ có được sự giàu có và dư giả mà họ xứng đáng có được.

At a conscious level, most people think they are doing everything possible to achieve their goals. However, there still might be some unwitting part of them that does not believe they can obtain success. The more that unconscious part is avoided, the more a person will be blocked in their everyday life. Another problem is that, instead of focusing on all the possible ways to get rich, many people have an obsession about what they do not have. An interesting pattern develops in which they can become angry or resentful over their situation and this, in turn, can limit these people in their lives more and more. Individuals would find it so much easier to get ahead in life with a peaceful state of mind, rather than an angry or resentful one. ĐOẠN 2

Ở mức độ có ý thức, hầu hết mọi người nghĩ rằng họ đang làm mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, vẫn có thể có phần vô thức nào đó trong họ không tin rằng mình có thể đạt được thành công. Phần vô thức đó càng bị chặn lại thì một người sẽ càng bị cản trở trong cuộc sống hàng ngày của họ. Một vấn đề khác là, thay vì tập trung vào tất cả mọi cách có thể để làm giàu, nhiều người lại bị ám ảnh về những gì họ không có. Một mô típ thú vị phát triển trong đó họ có thể trở nên tức giận hoặc bực bội về hoàn cảnh của mình và điều này ngược lại có thể ngày càng hạn chế những người này trong cuộc sống của họ. Các cá nhân sẽ thấy dễ tiến về phía trước cuộc sống hơn rất nhiều với một trạng thái tâm hồn bình yên, thay vì tức giận hoặc bực bội.

A first step in understanding the unconscious patterning of a person’s financial situation is to explore the deeper nature of how they represent money. For example, a person with money issues may have had parents who lived in poverty, and they subsequently formed a ‘Depression Era’ mentality. An unconscious belief can develop that he or she will always have to struggle financially, because that is what their parents did. Alternatively, the person might have had a parent tell them over and over again that they will never be successful, and eventually they begin to believe it. ĐOẠN 3

Bước đầu tiên để hiểu được việc tạo ra khuôn mẫu vô thức về tình hình tài chính của một người là khám phá bản chất sâu xa hơn về cách họ đại diện cho tiền bạc. Ví dụ, một người có vấn đề về tiền bạc có thể có cha mẹ sống trong cảnh nghèo khó, và sau đó họ hình thành tâm lý 'Đại khủng hoảng'. Một niềm tin vô thức có thể phát triển là người đó sẽ luôn phải vật lộn về tài chính, bởi vì đó là điều mà cha mẹ họ cũng bị như vậy. Ngoài ra, người đó có thể đã được cha mẹ nói đi nói lại với họ rằng họ sẽ không bao giờ thành công, và cuối cùng họ bắt đầu tin vào điều đó.

It is very common for children to unconsciously form limiting beliefs around money at an early age. In the field of Neuro-Linguistic Programming (NLP), these types of limiting beliefs are referred to as ‘imprints.’ An imprint is basically a memory that is formed at an early age and can serve as a root for both the limiting and empowering beliefs that people form as children. Some of the beliefs that people may develop at early ages are not always healthy, and are created as a result of a traumatic or confusing experience that they have forgotten. How we unconsciously and consciously view the world in terms of money is often based on such beliefs. ĐOẠN 4

Việc trẻ em hình thành niềm tin giới hạn về tiền bạc một cách vô thức khi còn nhỏ là điều rất phổ biến. Trong lĩnh vực Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP), những loại niềm tin bị giới hạn này được gọi là 'dấn ấn'. Một dấu ấn về cơ bản là một ký ức được hình thành từ khi còn nhỏ và có thể đóng vai trò là gốc rễ cho cả gới hạn niềm tin và trao niềm tin mà mọi người hình thành khi còn nhỏ. Một số niềm tin mà mọi người có thể phát triển khi còn nhỏ không phải lúc nào cũng lành mạnh và được tạo ra do trải nghiệm đau buồn hoặc gây bối rối mà họ đã quên. Cách chúng ta nhìn thế giới một cách vô thức và có ý thức về tiền bạc thường dựa trên những niềm tin như vậy.

A primary and fundamental psychological difference between those who do well financially and those who do not revolves around beliefs. For example, many people do not even view financial success as an option. They do not have the capability to open themselves up to all of the possibilities that are available for achieving prosperity and they will nearly always get stuck in a monthly routine, so that they are unwilling to take risks or try something different, because they are afraid that they will end up being even worse off than before. ĐOẠN 5

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Another issue can be that people become over-absorbed with the idea of making money and this can be extremely unhealthy. Money does not determine who you are; it’s simply a resource. There is a term called ‘affluenza,’ which has been defined as “a painful, contagious, socially transmitted condition of overload, debt, anxiety and waste resulting from the dogged pursuit of more.” Affluenza is an unsustainable and seriously unhealthy addiction to personal and societal economic growth. It is most acute in those who inherit wealth and seem to have no purpose or direction. For those with wealth or for those who desire it more than anything, abandoning the urge for more can often be the key to being more successful, and certainly happier. Once people stop equating their self-worth with money, then the doors of possibility can swing open for them, because they are willing to try more things. Once they start feeling better about themselves, they become less fearful and can be open to trying something completely different. ĐOẠN 6So, can money make people happy? Research shows that it does up to a point, after which there are diminishing returns, so that the extremely wealthy are no happier than the comfortably well off. Rich nations are generally happier than poor ones, but the relationship is far from consistent; other factors like political stability, freedom and security also play a part. Research likewise shows that the money-happiness connection seems to be stronger for people paid hourly than those on a salary. This is presumably because salaried people can more easily compensate with career satisfaction. Money can also impair the ability to enjoy the simple things in life, which rather offsets the happiness that wealth brings. ĐOẠN 7
Money can also impair people’s satisfaction in their play and humanitarian works. When someone has done something out of the goodness of their heart, they can be insulted by offers of payment. Cognitive dissonance experiments show that paying people derisory amounts of money for their work results in them enjoying it less and doing it less well than if they had no pay at all. The capacity for monetary reward to undermine a person’s intrinsic pleasure in work performance has been demonstrated neurologically. ĐOẠN 8

In conclusion, people need to realise that their own attitudes to wealth can affect their chances of acquiring both money and happiness. As a person begins to embrace self-worth and opens himself or herself up to the idea of what is possible, he or she will attract wealth and prosperity into their life. The outer world is truly a reflection of people’s inner worlds. If someone feels good inside, generally it will show on the outside and they will draw positive experiences into their life. ĐOẠN 9

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 27-29

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Write your answers in boxes 27-29 on your answer sheet. 

 • Some people unwittingly reject the prospect of becoming rich; these 27.................... stop them from financial success.

 • Most people believe they do the best they can, but sometimes they don’t really believe in their potential.

 • If people do not face up to this lack of self-belief, they’ll encounter more and more obstacles.

 • People can also have an 28.................... about their lack of possessions.

 • Anger is a result, which hinders their progress as well.

 • People whose parents were poor may feel they will also be poor.

 • 29.................... who is always negative about a child’s prospects may also be eventually believed.

Questions 30-34

Do the following statements agree with the views of the writer of the text?

In boxes 30-34 on your answer sheet write:

YES               if the statement agrees with the writer’s views
NO                 if the statement doesn’t agree with the writer’s views

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

30. A person can develop unhelpful imprints about money when a child.

31. Although important, belief is not a key part of whether someone can become financially successful.

32. Those people stuck in a monthly routine are the most likely to try something different.

33. The problem of ‘affluenza’ has been in the media a lot recently.

34. ‘Affluenza’ is more common in people who have not had to work for their money

 

Questions 35-40

Complete the summary below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer.

Write your answers in boxes 35-40 on your answer sheet.


Money and Happiness

(35) .................... mean people are not happier with wealth beyond a certain amount. Rich countries are happier than poor ones, but this is simplistic, due to other relevant (36) .................... . Salaried workers have been shown to be happier than wage-paid workers, maybe due to (37) .................... . Rich people also sometimes do not enjoy life’s (38) .................... .

Money can also relate to how people approach doing things and (39) .................... have proved this. The complex relationship between a (40) .................... and enjoyment of work has also been proved.

Changing their attitudes to wealth can make some people happier and allow them to acquire money more easily.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

The Psychology of Wealth

 

 

 

Questions 27-29

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Write your answers in boxes 27-29 on your answer sheet. 

 

 • Some people unwittingly reject the prospect of becoming rich; these 27.......unconscious barriers............. stop them from financial success.

Một số người vô tình từ chối triển vọng trở nên giàu có; những rào cản vô thức này ngăn cản họ thành công về tài chính.

Giải thích: đoạn 1

What stops people from succeeding financially and having on-going prosperity in their life? The answer is generally focused around the belief that financial success is not a possibility. There are many people who have unconscious barriers that prevent them from having the wealth and abundance that they deserve.

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 

 • Most people believe they do the best they can, but sometimes they don’t really believe in their potential.

Hầu hết mọi người tin rằng họ đã làm tốt nhất có thể, nhưng đôi khi họ không thực sự tin vào tiềm năng của mình.

 • If people do not face up to this lack of self-belief, they’ll encounter more and more obstacles.

Nếu mọi người không đối mặt với sự thiếu tự tin này, họ sẽ ngày càng gặp nhiều trở ngại hơn.

 

 • People can also have an 28.....obsession............... about their lack of possessions.

Mọi người cũng có thể có nỗi ám ảnh về những thứ họ không có.

Giải thích: đoạn 2

Another problem is that, instead of focusing on all the possible ways to get rich, many people have an obsession about what they do not have.

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 

Questions 30-34

Do the following statements agree with the views of the writer of the text?

In boxes 30-34 on your answer sheet write:

YES               if the statement agrees with the writer’s views
NO                 if the statement doesn’t agree with the writer’s views

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this
 

30.Y  A person can develop unhelpful imprints about money when a child.
Một người có thể phát triển những dấu ấn không có ích về tiền bạc khi còn nhỏ.

Giải thích: đoạn 4

An imprint is basically a memory that is formed at an early age and can serve as a root for both the limiting and empowering beliefs that people form as children. Some of the beliefs that people may develop at early ages are not always healthy, and are created as a result of a traumatic or confusing experience that they have forgotten. How we unconsciously and consciously view the world in terms of money is often based on such beliefs.

 

31.N Although important, belief is not a key part of whether someone can become financially successful.
Mặc dù quan trọng nhưng niềm tin không phải là yếu tố then chốt quyết định một người nào đó có thể trở nên thành công về mặt tài chính hay không.

Giải thích: đoạn 5

A primary and fundamental psychological difference between those who do well financially and those who do not revolves around beliefs


 

Questions 35-40

Complete the summary below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer.

Write your answers in boxes 35-40 on your answer sheet.


Money and Happiness

 

(35) .........diminishing returns........... mean people are not happier with wealth beyond a certain amount. Rich countries are happier than poor ones, but this is simplistic, due to other relevant (36) .....factors............... . Salaried workers have been shown to be happier than wage-paid workers, maybe due to (37) .....career satisfaction............... . Rich people also sometimes do not enjoy life’s (38) ....simple things................ .

Lợi nhuận giảm dần có nghĩa là mọi người không hạnh phúc hơn khi giàu có vượt quá một lượng nhất định. Các nước giàu hạnh phúc hơn những nước nghèo, nhưng điều này đơn giản là do các yếu tố liên quan khác. Những người làm lương tháng đã được chứng minh là hạnh phúc hơn những người làm lương tuần, có thể là do sự hài lòng trong công việc. Người giàu đôi khi cũng không tận hưởng những điều đơn giản của cuộc sống.

Giải thích: đoạn 7

So, can money make people happy? Research shows that it does up to a point, after which there are diminishing returns, so that the extremely wealthy are no happier than the comfortably well off. Rich nations are generally happier than poor ones, but the relationship is far from consistent; other factors like political stability, freedom and security also play a part. Research likewise shows that the money-happiness connection seems to be stronger for people paid hourly than those on a salary. This is presumably because salaried people can more easily compensate with career satisfaction. Money can also impair the ability to enjoy the simple things in life, which rather offsets the happiness that wealth brings.  

 

 

Answer:
27. (unconscious) barriers
28. obsession
29. parent
30. YES
31. NO
32. NO
33. NOT GIVEN
34. YES
35. diminishing returns
36. factors
37. career satisfaction
38. simple things
39. (Cognitive) (dissonance) experiments
40. (monetary) reward

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status