ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Great Fire of London

The Great Fire of London

Paragraph A
The Great Fire of London swept through London in September 1666, devastating many buildings, including 13,200 houses and 87 parish churches. The Royal Exchange, the Guildhall and St. Paul’s Cathedral, all built during the Middle Ages

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Great Fire of London

 

Paragraph A

The Great Fire of London swept through London in September 1666, devastating many buildings, including 13,200 houses and 87 parish churches. The Royal Exchange, the Guildhall and St. Paul’s Cathedral, all built during the Middle Ages, were also all totally destroyed. Although the verified death toll was only six people, it is unknown how many people died in the Great Fire of London, because many more died through indirect causes. The financial losses caused by the fire were estimated to be £10 million, at a time when London’s annual income was only £12,000. Many people were financially ruined and debtors’ prisons became over-crowded.

Trận Đại hỏa hoạn Luân Đôn quét qua Lon Don và tháng 9 năm 1666, tàn phá nhiều tòa nhà bao gôm 13.200 ngôi nhà và 87 nhà thờ giáo xứ. Sàn Giao dịch Hoàng Gia, Tòa thị chính và Nhà thờ St. Paul, tất cả đều được xây dựng trong thời Trung cổ, cũng hoàn toàn bị phá hủy. Mặc dù số người chết đã được xác minh chỉ là sáu người, nhưng vẫn chưa biết có bao nhiêu người đã chết trong trân hỏa Đại hỏa hoạn London, bởi vì nhiều người chất do nguyên nhân gián tiếp. Mất mát tài chính do hỏa hoạn gây ra được ước tính là 10 triệu bảng, vào thời điểm mà thu nhập hàng năm của London chỉ 12 ngàn bảng. Nhiều người đã bị hủy hoại về mặt tài chính và các nhà tù của con các con nợ trở nên quá đông đúc.

 

Paragraph B

The Great Fire of London started on Sunday, 2 September 1666 in a baker’s shop in Pudding Lane, belonging to Thomas Farynor. Although he claimed to have extinguished the fire, three hours later, at 1 a.m., his house was a blazing inferno. It is not certain how the fire actually began, but it is likely that it may have been caused by a spark from Farynor’s oven falling onto a pile of fuel nearby. In 1979, archaeologists excavated the remains of a burnt out shop on Pudding Lane that was very close to the bakery where the fire started. In the cellar, they found the charred remnants of 20 barrels of pitch. Pitch burns very easily and would have helped to spread the fire.

Trận Đại hỏa hoạn của London đã bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 1666 trong một cửa hàng làm bánh ở Pudding Lane, thuộc Thomas Farynor. Mặc dù cậu ấy khẳng định đã dập tắt đám cháy, ba giờ sau đó, vào lúc 1 giờ sáng, nhà của ậu ấy trở thành một địa ngục rực lửa. Không rõ ngọn lửa thực sự bắt đầu như thế nào nhưng rất có khả năng nó là do tia lửa từ lò của Farynor rơi xuống đống nhiên liệu gần đó. Vào năm 1979, các nhà khảo cổ học đã khai quật những tàn tích của một cửa hàng bị đốt cháy trên đường Pudding Lane rất gần với cửa hàng bánh nơi đã bắt đầu đám cháy. Trong hầm, họ tìm thấy tàn tích còn lại đã bị thành than của 20 thùng dầu hắc ín. Dầu hắc ín cháy rất dễ dàng và giúp cho đám cháy lan rộng ra.

 

Paragraph C

The fire spread quickly down Pudding Lane and carried on down Fish Hill and towards the Thames. The fire continued to spread rapidly, helped by a strong wind from the east. When it reached the Thames, it hit warehouses that were stocked with combustible products, such as oil and rope. Fortunately, the fire could not spread south of the river, because a previous blaze in 1633 had already wrecked a section of London Bridge. As the fire was spreading so quickly, most Londoners concentrated on escaping rather than fighting the fire.

Đám cháy lan rộng nhanh chóng xuống đường Pudding Lane và tiếp tục xuống Fish Hill và tiến về phía sông Thames. Đám cháy tiếp tục lan rộng nhanh chóng, nhờ gió mạnh thồi từ phía đông. Khi nó đến sông Thames, nó tấn công các nhà kho nơi chứa nhiều sản phẩm dễ cháy như dầu và dây thừng. Thật may mắn, đám cháy không thể lan sang phía nam của sông bởi vì một đám cháy trước đó năm 1633 đã phá hủy một đoạn cầu London. Khi đám cháy lan quá nhanh, hầu hết người London đã tập trung chạy thoát thay vì chữa cháy.

 

Paragraph D

In the 17th century, people were not as aware of the dangers of fire as they are today. Buildings were made of timber covered in pitch and tightly packed together. The design of buildings meant flames could easily spread from building to building. Following a long, dry summer, the city was suffering a drought; water was scarce and the wooden houses had dried out, making them easier to burn.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

Paragraph E

Samuel Pepys, a diarist of the period and Clerk to the Royal Navy, observed the fire and recommended to the King that buildings should be pulled down, as it could be the only way to stop the fire. The Mayor made the order to pull down burning houses using fire hooks, but the fire continued to spread. Pepys then spoke to the Admiral of the Navy and they agreed that they should blow up houses in the path of the fire. The hope was that by doing this, they would create a space to stop the fire spreading from house to house. The Navy carried out the request and by the next morning, the fire has been successfully stopped.

Paragraph F

London had to be almost totally reconstructed and many people went to the fields outside London. They stayed there for many days, sheltering in tents and shacks and some people were forced to live in this way for months and even years. Throughout 1667, people cleared rubble and surveyed the burnt area. Much time was spent planning new street layouts and drawing up new building regulations. Public buildings were paid for with money from a new coal tax, but by the end of the year, only 150 new houses had been built. The new regulations were designed to prevent such a disaster happening again. Houses now had to be faced in brick instead of wood. Some streets were widened and two new streets were created. Pavements and new sewers were laid, and London’s quaysides were improved. Initially, however, only temporary buildings were erected that were ill-equipped, and this enabled the plague, which was common in London at that time, to spread easily. Many people died from this and the harsh winter that followed the fire.

 

Paragraph G

In 1666, there was no organised fire brigade. Fire fighting was very basic with little skill or knowledge involved. Leather buckets, axes and water squirts were used to fight the fire, but they had little effect. As a result of the Great Fire of London, early fire brigades were formed by insurance companies. Building insurance was very profitable and many more insurance companies were set up, establishing their own fire brigades. These brigades were sent to insured properties if a fire occurred to minimise damage and cost. Firemarks were used to identify - and advertise - different insurance companies. They were placed on the outside of an insured building and brigades would use them to determine whether a building was insured by them. If a building was on fire, several brigades would attend. If they did not see their specific firemark attached to the building, they would leave the property to burn. Some old firemarks can still be seen on London buildings today. Also, fire fighters wore brightly coloured uniforms to distinguish themselves from rival insurance brigades. Although this was a step in the right direction, fire fighters received little training and the equipment used remained very basic.
Glossary
Pitch - A thick liquid made from petroleum or coal tar.


 

Questions 1-7

The text on the reading passage 217 has 7 paragraphs (A-G).

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number (i-x) in boxes 1-7 on your answer sheet.

i         Vulnerable Buildings
ii        The Effect on Trade
iii       How it Started
iv       A Positive from the Ashes
v        Food Shortages
vi       The Movement of the Fire
vii      The Effects of the Smoke

viii     Extinguishing the Fire
ix       The Costs
x        A New London

 

Questions 8-11

Choose FOUR letters, A-G.

What FOUR of the following were effects of the Great Fire of London?

Write the correct letter, A-G, in any order in boxes A-G on your answer sheet.

A. Officially, only six people died.
B. The French economy benefitted from the destruction of businesses in London.
C. Some people had to live rough in fields for years following the fire.
D. The English royal family were forced to live outside London for 18 months.
E. Disease spread more easily.
F. An enquiry was completed by the government into why the damage was so bad.
G. Fire fighting services were launched.

Questions 12-13

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer.

Write your answers in boxes 12-13 on your answer sheet.

12. One measure to prevent further fires was to ensure that London houses would have ................................ facades in the future.

13. People could differentiate the fire brigades from different insurance companies by their ................................

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Great Fire of London

 

Questions 1-7

The text on the reading passage 217 has 7 paragraphs (A-G).

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number (i-x) in boxes 1-7 on your answer sheet.

 

1. Paragraph A/ ix       The Costs

Giải thích: 

The financial losses caused by the fire were estimated to be £10 million, at a time when London’s annual income was only £12,000.

 

2. Paragraph B/ iii       How it Started

Giải thích: bắt đầu từ một tiệm bánh

The Great Fire of London started on Sunday, 2 September 1666 in a baker’s shop in Pudding Lane, belonging to Thomas Farynor. Although he claimed to have extinguished the fire, three hours later, at 1 a.m., his house was a blazing inferno

 

3. Paragraph C/ vi       The Movement of the Fire

Giải thích:

The fire spread quickly down Pudding Lane and carried on down Fish Hill and towards the Thames. The fire continued to spread rapidly, helped by a strong wind from the east. When it reached the Thames, it hit warehouses that were stocked with combustible products, such as oil and rope.

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 


 

Questions 8-11

Choose FOUR letters, A-G.

What FOUR of the following were effects of the Great Fire of London?

Write the correct letter, A-G, in any order in boxes A-G on your answer sheet.

A. Officially, only six people died.

Chính thức có 6 người chết

Giải thích: Đoạn A

.Although the verified death toll was only six people, it is unknown how many people died in the Great Fire of London, because many more died through indirect causes


B. The French economy benefitted from the destruction of businesses in London.

Kinh tế Pháo hưởng lợi từ sự tàn phá kinh doanh ở Luân đôn


C. Some people had to live rough in fields for years following the fire.

Một vài người phải sống khổ sở trong những cánh đồng trong nhiều năm sau trận cháy

Giải thích: đoạn F

London had to be almost totally reconstructed and many people went to the fields outside London. They stayed there for many days, sheltering in tents and shacks and some people were forced to live in this way for months and even years.


D. The English royal family were forced to live outside London for 18 months.

Gia đình hoàng gia Anh buộc phải sống bên ngoài Luân Đôn trong 18 tháng


E. Disease spread more easily.

dịch bệnh lây lang dễ hơn

Giải thích: đoạn F

 Initially, however, only temporary buildings were erected that were ill-equipped, and this enabled the plague, which was common in London at that time, to spread easily. Many people died from this and the harsh winter that followed the fire.


F. An enquiry was completed by the government into why the damage was so bad.


G. Fire fighting services were launched.

Giải thích:đoạn G

As a result of the Great Fire of London, early fire brigades were formed by insurance companies.

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. ix
2. iii
3. vi
4. i
5. viii
6. x
7. iv
8. A
9. C
10. E
11. G
[Answers from 8 to 11 in any order]
12.brick
13. (brightly) (coloured) uniforms

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status