ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Making Every Drop Count

Making Every Drop Count

A
The history of human civilization is entwined with the history of ways we have learned to manipulate water resources. As towns gradually expanded, water was brought from increasingly remote sources, leading to sophisticated engineering efforts such as dams and aqueducts

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Making Every Drop Count

A
The history of human civilization is entwined with the history of ways we have learned to manipulate water resources. As towns gradually expanded, water was brought from increasingly remote sources, leading to sophisticated engineering efforts such as dams and aqueducts. At the height of the Roman Empire, nine major systems, with an innovative layout of pipes and well-built sewers, supplied the occupants of Rome with as much water per person as is provided in many parts of the industrial world today.

Lịch sử của nền văn minh nhân loại gắn liền với lịch sử các phương pháp sử dụng tài nguyên nước mà chúng ta đã tìm hiểu. Khi các thị trấn dần dần mở rộng, nước được đưa đến từ các nguồn ngày càng xa, dẫn đến những thành tựu kỹ thuật phức tạp như đập và cống dẫn nước. Vào thời kỳ đỉnh cao của Đế chế La Mã, chín hệ thống chính, với cách bố trí đường ống sáng tạo và hệ thống cống rãnh được xây dựng chắc chắn, đã cung cấp cho cư dân thành Rome lượng nước bình quân đầu người ngang với lượng nước được cung cấp ở nhiều nơi trong thế giới công nghiệp ngày nay.

B
During the industrial revolution and population explosion of the 19th and 20th centuries, the demand for water rose dramatically. Unprecedented construction of tens of thousands of monumental engineering projects designed to control floods, protect clean water supplies, and provide water for irrigation and hydropower brought great benefits to hundreds of millions of people. Food production has kept pace with soaring populations mainly because of the expansion of artificial irrigation system that makes possible the growth of 40% of the world's food. Nearly one-fifth of all the electricity generated worldwide is produced by turbines spun by the power of falling water.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp và bùng nổ dân số của thế kỷ 19 và 20, nhu cầu về nước tăng đột biến. Việc xây dựng chưa từng có hàng chục nghìn công trình kỹ thuật đồ sộ được thiết kế để kiểm soát lũ lụt, bảo vệ nguồn cung cấp nước sạch, cung cấp nước cho thủy lợi và thủy điện đã mang lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người. Sản xuất lương thực đã theo kịp tốc độ tăng dân số chủ yếu là do việc mở rộng hệ thống thủy lợi nhân tạo giúp tăng trưởng 40% lương thực của thế giới. Gần 1/5 tổng lượng điện được tạo ra trên toàn thế giới được sản xuất bởi các tua-bin quay nhờ sức của nước chảy xuống.

C
Yet there is a dark side to this picture: despite our progress, half of the world's population till suffers, with water services inferior to those available to the ancient Greeks and Romans. As the United Nations report on access to water reiterated in November 2001, more than one billion people lack access to clean drinking water: some two and half billion do not have adequate sanitation services. Preventable water-related diseases kill an estimated 10,000 to 20,000 children every day, and the latest evidence suggests that we are falling behind in efforts to solve their problems.

Tuy nhiên, có một mặt tối trong bức tranh này: bất chấp sự tiến bộ của chúng ta, một nửa dân số thế giới vẫn bị ảnh hưởng, với dịch vụ nước kém hơn so với dịch vụ nước của người Hy Lạp và La Mã cổ đại. Như báo cáo của Liên hợp quốc về khả năng tiếp cận nước được nhắc lại vào tháng 11 năm 2001, hơn một tỷ người không được tiếp cận với nước uống sạch: khoảng hai tỷ rưỡi người không có các dịch vụ vệ sinh đầy đủ. Các bệnh liên quan đến nước có thể phòng ngừa được ước tính giết chết khoảng 10.000 đến 20.000 trẻ em mỗi ngày và bằng chứng mới nhất cho thấy chúng ta đang tụt lại phía sau trong nỗ lực giải quyết các vấn đề của chúng.

D
The consequences of our water policies extend beyond jeopardizing human health. Tens of millions of people have been forced to move from their homes - often with little warning or compensation - to make way for the reservoirs behind dams. More than 20% of all freshwater fish species are now threatened or endangered because dams and water withdrawals have destroyed the free-flowing river ecosystems where they thrive. Certain irrigation practices degrade soil quality and reduce agricultural productivity. Groundwater aquifers* are being pumped down faster than they are naturally replenished in part of India, China, the USA and elsewhere. And disputes over shared water resources have led to violence and continue to raise local, national and even international tensions.

Hậu quả của các chính sách về nước của chúng ta không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Hàng chục triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa - thường với rất ít cảnh báo hoặc bồi thường - để nhường chỗ cho các hồ chứa nước phía sau các con đập. Hơn 20% tất cả các loài cá nước ngọt hiện đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng do các con đập và việc rút nước đã phá hủy hệ sinh thái sông chảy tự do nơi chúng phát triển. Một số phương pháp tưới tiêu làm suy giảm chất lượng đất và giảm năng suất nông nghiệp. Các tầng chứa nước ngầm đang được bơm nhanh hơn tốc độ bổ sung tự nhiên của chúng ở một số vùng của Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nơi khác. Và tranh chấp về nguồn nước chung đã dẫn đến bạo lực và tiếp tục làm gia tăng căng thẳng địa phương, quốc gia và thậm chí quốc tế.

E
At the outset of the new millennium, however, the way resource planners think about water is beginning to change. The focus is slowly shifting back to the provision of basic human and environmental needs as a top priority - ensuring 'some for all,' instead of 'more for some'. Some water experts are now demanding that existing infrastructure be used in smarter ways rather than building new facilities, which is increasingly considered the option of last, not first, resort. This shift in philosophy has not been universally accepted, and it comes with strong opposition from some established water organizations. Nevertheless, it may be the only way to address successfully the pressing problems of providing everyone with clean water to drink, adequate water to grow food and a life free from preventable water-related illness.

Tuy nhiên, vào đầu thiên niên kỷ mới, cách nghĩ của các nhà hoạch định tài nguyên về nước đang bắt đầu thay đổi. Trọng tâm đang dần chuyển trở lại việc cung cấp các nhu cầu cơ bản của con người và môi trường như một ưu tiên hàng đầu - đảm bảo 'một số cho tất cả', thay vì 'nhiều hơn cho một số'. Một số chuyên gia về nước hiện đang yêu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có theo cách thông minh hơn thay vì xây dựng các cơ sở mới, vốn ngày càng được coi là giải pháp cuối cùng chứ không phải giải pháp đầu tiên. Sự thay đổi triết lý này đã không được chấp nhận rộng rãi và nó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số tổ chức nước lâu đời. Tuy nhiên, đó có thể là cách duy nhất để giải quyết thành công các vấn đề cấp bách trong việc cung cấp cho mọi người nước sạch để uống, đủ nước để trồng trọt và một cuộc sống không mắc các bệnh liên quan đến nước có thể ngăn ngừa được.

F
Fortunately - and unexpectedly - the demand for water is not rising as rapidly as some predicted. As a result, the pressure to build now water infrastructures has diminished over the past two decades. Although population, industrial output and economic productivity have continued to soar in developed nations, the rate at which people withdraw water from aquifers, rivers and lakes has slowed. And in a few parts of the world, demand has actually fallen.

May mắn thay - và thật bất ngờ - nhu cầu về nước không tăng nhanh như một số người dự đoán. Do đó, áp lực xây dựng cơ sở hạ tầng cấp nước hiện nay đã giảm bớt trong hai thập kỷ qua. Mặc dù dân số, sản lượng công nghiệp và năng suất kinh tế tiếp tục tăng cao ở các quốc gia phát triển, tốc độ người dân rút nước từ các tầng ngậm nước, sông ngòi và hồ đã chậm lại. Và ở một số nơi trên thế giới, nhu cầu đã thực sự giảm.

G
What explains this remarkable turn of events? Two factors: people have figured out how to use water more efficiently, and communities are rethinking their priorities for water use. Throughout the first three-quarters of the 20th century, the quantity of freshwater consumed per person doubled on average; in the USA, water withdrawals increased tenfold while the population quadrupled. But since 1980, the amount of water consumed per person has actually decreased, thanks to a range of new technologies that help to conserve water in homes and industry. In 1965, for instance, Japan used approximately 13 million gallons* of water to produce $1 million of commercial output; by 1989 this had dropped to 3.5 million gallons (even accounting for inflation) - almost a quadrupling of water productivity. In the USA, water withdrawals have fallen by more than 20% from their peak in 1980.

Điều gì giải thích sự thay đổi đáng chú ý này? Hai yếu tố: mọi người đã tìm ra cách sử dụng nước hiệu quả hơn và các cộng đồng đang cân nhắc lại các ưu tiên của họ đối với việc sử dụng nước. Trong suốt 3/4 đầu thế kỷ 20, lượng nước ngọt tiêu thụ bình quân đầu người tăng gấp đôi; ở Hoa Kỳ, lượng nước rút ra tăng gấp 10 lần trong khi dân số tăng gấp 4 lần. Nhưng kể từ năm 1980, lượng nước tiêu thụ trên mỗi người đã thực sự giảm, nhờ một loạt công nghệ mới giúp tiết kiệm nước trong gia đình và công nghiệp. Ví dụ, vào năm 1965, Nhật Bản đã sử dụng khoảng 13 triệu gallon* nước để sản xuất 1 triệu USD sản lượng thương mại; đến năm 1989, con số này đã giảm xuống còn 3,5 triệu gallon (thậm chí tính cả lạm phát) - gần gấp bốn lần sản lượng nước. Tại Hoa Kỳ, lượng nước rút đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất vào năm 1980.

H
On the other hand, dams, aqueducts and other kinds of infrastructure will still have to be built, particularly in developing countries where basic human needs have not been met. But such projects must be built to higher specifications and with more accountability to local people and their environment than in the past. And even in regions where new projects seem warranted, we must find ways to meet demands with fewer resources, respecting ecological criteria and to smaller budget.

Mặt khác, các đập, cống dẫn nước và các loại cơ sở hạ tầng khác sẽ vẫn phải được xây dựng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi các nhu cầu cơ bản của con người chưa được đáp ứng. Nhưng những dự án như vậy phải được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn và có nhiều trách nhiệm hơn đối với người dân địa phương và môi trường của họ so với trước đây. Và ngay cả ở những khu vực nơi các dự án mới dường như được đảm bảo, chúng ta phải tìm cách đáp ứng nhu cầu với ít tài nguyên hơn, chú ý các tiêu chí sinh thái và ngân sách nhỏ hơn.

 

Questions 14-20
Reading Passage has seven paragraphs, A-H.

Choose the correct heading for paragraphs A and C-H from the list of headings below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 1-7 on your answer sheet.

14. Paragraph A 

Example Answer

Paragraph B  iii

15.    Paragraph C 

16.    Paragraph D 

17.    Paragraph E 

18.    Paragraph F 

19.    Paragraph G 

20.    Paragraph H 
 

List of Headings

i    Scientists’ call for a revision of policy

ii    An explanation for reduced water use

iii    How a global challenge was met

iv    Irrigation systems fall into disuse

v     Environmental effects

vi    The financial cost of recent technological improvements

vii    The relevance to health

viii    Addressing the concern over increasing populations

ix     A surprising downward trend in demand for water

x      The need to raise standards

xi     A description of ancient water supplies

Question 21-26
Do the following statement agree with the information given in Reading Passage 65:
In boxes 21-26 on your answer sheet, write

 
YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

21 Water use per person is higher in the industrial world than it was in Ancient Rome.
22 Feeding increasing populations is possible due primarily to improved irrigation systems
23 Modern water systems imitate those of the ancient Greeks and Romans.
24 Industrial growth is increasing the overall demand for water.
25 Modern technologies have led to reduction in the domestic water consumption.
26 In the future, governments should maintain ownership of water infrastructures.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Making Every Drop Count

Questions 14-20
Reading Passage has seven paragraphs, A-H.

Choose the correct heading for paragraphs A and C-H from the list of headings below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 1-7 on your answer sheet.

Example Answer Paragraph B  iii

14. Paragraph A/ xi     A description of ancient water supplies 

Giải thích:

As towns gradually expanded, water was brought from increasingly remote sources, leading to sophisticated engineering efforts such as dams and aqueducts. At the height of the Roman Empire, nine major systems, with an innovative layout of pipes and well-built sewers, supplied the occupants of Rome with as much water per person as is provided in many parts of the industrial world today.

 

15.    Paragraph C/ vii    The relevance to health 

Giải thích:

 Preventable water-related diseases kill an estimated 10,000 to 20,000 children every day, and the latest evidence suggests that we are falling behind in efforts to solve their problems.

 

16.    Paragraph D/ v     Environmental effects 

Giải thích:

More than 20% of all freshwater fish species are now threatened or endangered because dams and water withdrawals have destroyed the free-flowing river ecosystems where they thrive. Certain irrigation practices degrade soil quality and reduce agricultural productivity. Groundwater aquifers* are being pumped down faster than they are naturally replenished in part of India, China, the USA and elsewhere. 

 

17.    Paragraph E/ i    Scientists’ call for a revision of policy

Giải thích:

At the outset of the new millennium, however, the way resource planners think about water is beginning to change. The focus is slowly shifting back to the provision of basic human and environmental needs as a top priority - ensuring 'some for all,' instead of 'more for some'. Some water experts are now demanding that existing infrastructure be used in smarter ways rather than building new facilities, which is increasingly considered the option of last, not first, resort.

 

18.    Paragraph F/ ix     A surprising downward trend in demand for water 

Giải thích:

Fortunately - and unexpectedly - the demand for water is not rising as rapidly as some predicted. 

 

19.    Paragraph G/ ii    An explanation for reduced water use 

Giải thích:

What explains this remarkable turn of events? Two factors: people have figured out how to use water more efficiently, and communities are rethinking their priorities for water use.

 

20.    Paragraph H/ x      The need to raise standards 

Giải thích:

But such projects must be built to higher specifications and with more accountability to local people and their environment than in the past. And even in regions where new projects seem warranted, we must find ways to meet demands with fewer resources, respecting ecological criteria and to smaller budget.

 

List of Headings

i    Scientists’ call for a revision of policy
Lời kêu gọi của các nhà khoa học về việc sửa đổi chính sách
ii    An explanation for reduced water use
Giải thích về việc giảm sử dụng nước
iii    How a global challenge was met
Làm thế nào một thách thức toàn cầu đã được đáp ứng
iv    Irrigation systems fall into disuse
Hệ thống thủy lợi không được sử dụng
v     Environmental effects
Tác động môi trường
vi    The financial cost of recent technological improvements
Chi phí tài chính của những cải tiến công nghệ gần đây
vii    The relevance to health
Sự liên quan đến sức khỏe
viii    Addressing the concern over increasing populations
Giải quyết mối lo ngại về việc gia tăng dân số
ix     A surprising downward trend in demand for water
Nhu cầu về nước có xu hướng giảm đáng ngạc nhiên
x      The need to raise standards
Nhu cầu nâng cao tiêu chuẩn
xi     A description of ancient water supplies
Mô tả về nguồn cung cấp nước cổ xưa

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Question 21-26
Do the following statement agree with the information given in Reading Passage 65:
In boxes 21-26 on your answer sheet, write

 
YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

21.F Water use per person is higher in the industrial world than it was in Ancient Rome.
Mức sử dụng nước trên mỗi người trong thế giới công nghiệp cao hơn so với thời La Mã cổ đại.

Giải thích: đoạn 1

At the height of the Roman Empire, nine major systems, with an innovative layout of pipes and well-built sewers, supplied the occupants of Rome with as much water per person as is provided in many parts of the industrial world today.


22.T Feeding increasing populations is possible due primarily to improved irrigation systems
Có thể cung cấp thực phẩm cho dân số ngày càng tăng chủ yếu nhờ hệ thống thủy lợi được cải thiện

Giải thích: đoạn B

Food production has kept pace with soaring populations mainly because of the expansion of artificial irrigation system that makes possible the growth of 40% of the world's food


23.NG Modern water systems imitate those of the ancient Greeks and Romans.
Hệ thống nước hiện đại bắt chước hệ thống nước của người Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Giải thích: không có thông tin


24.F Industrial growth is increasing the overall demand for water.
Tăng trưởng công nghiệp đang làm tăng nhu cầu chung về nước.

Giải thích: đoạn F

Although population, industrial output and economic productivity have continued to soar in developed nations, the rate at which people withdraw water from aquifers, rivers and lakes has slowed. And in a few parts of the world, demand has actually fallen.


25.T Modern technologies have led to reduction in the domestic water consumption.
Công nghệ hiện đại đã dẫn đến giảm tiêu thụ nước sinh hoạt.

Giải thích: đoạn G

But since 1980, the amount of water consumed per person has actually decreased, thanks to a range of new technologies that help to conserve water in homes and industry


26.NG In the future, governments should maintain ownership of water infrastructures.
Trong tương lai, các chính phủ nên duy trì quyền sở hữu cơ sở hạ tầng nước.

Giải thích: không có thông tin

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
14 xi
15 vii
16 v
17 i
18 ix
19 ii
20 x
21 NO
22 YES
23 NOT GIVEN
24 NO
25 YES
26 NOT GIVEN

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status