Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Mozart Effect

The Mozart Effect

A
Music has been used for centuries to heal the body. In the Ebers Papyrus (one of the earliest medical documents, circa 1550 BC), it was recorded that physicians chanted to heal the sick (Castleman, 1994). In various cul­tures, we have observed singing as part of healing rituals. In the world of Western medicine

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

The Mozart Effect

 

A

Music has been used for centuries to heal the body. In the Ebers Papyrus (one of the earliest medical documents, circa 1550 BC), it was recorded that physicians chanted to heal the sick (Castleman, 1994). In various cul­tures, we have observed singing as part of healing rituals. In the world of Western medicine, however, using music in medicine lost popularity until the introduction of the radio. Researchers then started to notice that lis­tening to music could have significant physical effects. Therapists noticed music could help calm anxiety, and researchers saw that listening to music could cause a drop in blood pressure. In addition to these two areas, music has been used with cancer chemotherapy to reduce nausea, during surgery to reduce stress hormone production, during childbirth, and in stroke re­covery (Castleman, 1994 and Westley, 1998). It has been shown to decrease pain as well as enhance the effectiveness of the immune system. In Japan, compilations of music are used as medication of sorts. For example, if you want to cure a headache or a migraine, the album suggested is Mendelssohn’s "Spring Song”, Dvorak's “Humoresque”, or part of George Gershwin’s "An American in Paris” (Campbell, 1998). Music is also being used to assist in learning, in a phenomenon called the Mozart Effect.

Âm nhạc đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để chữa lành cơ thể. Trong Ebers Papyrus( một trong những tài liệu y học lâu đời nhất khoảng 1500 trước công nguyên), nó được ghi lại rằng các thầy thuốc đã tụng kinh để chữa lành bệnh (Castleman, 1994). Trong nhiều nền văn hóa khác nhau, chúng ta đã xem việc hát như một phần của nghi thức chữa bệnh. Tuy nhiên, trong y học phương Tây trên thế giới, việc sử dụng âm nhạc trong y học đã mất đi tính phổ biến cho đến khi có sự ra đời của radio. Các nhà nghiên cứu sau đó đã bắt đầu để ý rằng nghe nhạc có những tác dụng thể chất đáng kể. Các nhà trị liệu để ý âm nhạc có thể giúp xoa dịu sự lo lắng, và các nhà nghiên cứu thấy rằng nghe nhạc có thể làm giảm huyết áp. Ngoài hai lĩnh vực này, âm nhạc đã được sử dụng cùng với hóa trị ung thư để giảm buồn nôn, trong phẫu thuật để giảm sản xuất hóc môn gây căng thẳng, sử dụng trong quá trình sinh con và phục hồi sau đột quỵ (Castleman, 1994 và Westley, 1998). Nó được chứng minh là giảm đau đớn cũng như tăng cường hiệu quả của hệ thống miễn dịch. Ở Nhật, các bản tổng hợp âm nhạc được sử dụng như thuốc có nhiều loại. Nếu bạn muốn chữa trị chứng nhức đầu và đau nửa đầu, album được gợi ý là  "Spring Song” của Mendelssohn và “Humoresque” của Dvorak hoặc một phần của George Gershwin "An American in Paris" (Campbell, 1998). Âm nhạc cũng đang được sử dụng để hỗ trợ học tập, trong một hiện tượng được gọi là Hiệu ứng Mozart.

B

Frances H. Rauscher, PhD, first demonstrated the correlation between mu­sic and learning in an experiment in 1993. His experiment indicated that a 10-minute dose of Mozart could temporarily boost intelligence. Groups of students were given intelligence tests after listening to silence, relaxation tapes, or Mozart’s "Sonata for Two Pianos in D Major” for a short time. He found that after silence, the average IQ score was 110, and after the relax­ation tapes, the score rose a point. After listening to Mozart’s music, how­ever, the score jumped to 119 (Westley, 1998). Even students who did not like the music still had an increased score in the IQ test. Rauscher hy­pothesised that “listening to complex, non-repetitive music, like Mozart's, may stimulate neural pathways that are important in thinking” (Castleman, 1994).

Frances H. Rauscher, Tiến sĩ lần đầu tiên chứng minh mối tương quan giữa âm nhạc và học tầm trong một thử nghiệm vào năm 1993. Thử nghiệm của ông ấy chỉ ra rằng một lượng Mozart 10 phút có thể tạm thời làm tăng sự thông minh. Các nhóm sinh viên được đưa cho bài kiểm tra thông minh sau khi ngồi trong im lặng, nghe những đoạn băng giải trí, hoặc "Sonata for Two Pianos in D Major” của Mozart trong một thời gian ngắn. Ông ấy phát hiện ra rằng sau khi ngồi trong im lặng, chỉ số IQ trung bình là 110, và sau khi xem băng thư giãn, số điểm tăng lên một điểm. Sau khi nghe nhạc của Mozart, tuy nhiên, số điểm nhảy lên 119 (Westley, 1998). Thậm chí các sinh viên không thích nhạc Mozart cũng tăng điểm trong bài kiểm tra IQ. Rauscher đưa ra giả thuyết rằng" việc nghe nhạc phức tạp và không bị lặp lại như nhạc của Mozart có lẽ cũng kích thích đường dẫn thần kinh quan trọng trong tư duy ( Castleman, 1994).

 

C

The same experiment was repeated on rats by Rauscher and Hong Hua Li from Stanford. Rats also demonstrated enhancement in their intelligence performance. These new studies indicate that rats that were exposed to Mozart’s showed “increased gene expression of BDNF (a neural growth factor), CREB (a learning and memory compound), and Synapsin I (a synap­tic growth protein) ” in the brain’s hippocampus, compared with rats in the control group, which heard only white noise (e.g. the whooshing sound of a V radio tuned between stations).

Thử nghiệm tương tự được lặp lại trên những con chuột do Rauscher và Hong Hua Li từ Stanford. Những con chuột cũng chứng tỏ sự cải thiện trong hoạt động trí tuệ của chúng. Những nghiên cứu mới này chỉ ra rằng những con chuột được tiếp xúc với nhạc Mozart đã cho thấy " sự biểu hiện gen tăng lên của BDNF ( một yếu tố tăng trưởng thần kinh), CREB ( một hợp chất học tập và ghi nhớ) và Synapsin I ( một protein tăng trưởng tiếp hợp)" trong hồi hải mã, so với chuột trong nhóm đối chứng chỉ nghe tiếng ồn trắng ( ví dụ: âm thanh ù ù của đài radio khi được điều chỉnh giữa các đài).

 

D

How exactly does the Mozart Effect work? Researchers are still trying to determine the actual mechanisms for the formation of these enhanced learning pathways. Neuroscientists suspect that music can actually help build and strengthen connections between neurons in the cerebral cortex in a process similar to what occurs in brain development despite its type.

Chính xác hiệu ứng Mozart hoạt động như thế nào? Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng xác định cơ chế thật sự đối với sự hình thành nên những quá trình học tập cải thiện này. Các nhà thần kinh học nghi ngờ rằng âm nhạc có thể thật sự hỗ trợ xây dựng và tăng cường các kết nối giữa các tế bào thần kinh trong vỏ não trong một quá trình tương tự với những gì xảy ra trong sự phát triển não bất kể loại hình nào.

 

When a baby is born, certain connections have already been made - like connections for heartbeat and breathing. As new information is learned and motor skills develop, new neural connections are formed. Neurons that are not used will eventually die while those used repeatedly will form strong connections. Although a large number of these neural connections require experience, they must also occur within a certain time frame. For example, a child born with cataracts cannot develop connections within the visual cortex. If the cataracts are removed by surgery right away, the child’s vi­sion develops normally. However, after the age of 2, if the cataracts are re­moved, the child will remain blind because those pathways cannot establish themselves.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E

Music seems to work in the same way. In October of 1997, researchers at the University of Konstanz in Germany found that music actually rewires neural circuits (Begley, 1996). Although some of these circuits are formed for physical skills needed to play an instrument, just listening to music strengthens connections used in higher-order thinking. Listening to music can then be thought of as “exercise” for the brain, improving concentration and enhancing intuition.

 

F

If you’re a little sceptical about the claims made by supporters of the Mozart Effect, you’re not alone. Many people accredit the advanced learning of some children who take music lessons to other personality traits, such as motivation and persistence, which are required in all types of learning. There have also been claims of that influencing the results of some experiments.

 

G

Furthermore, many people are critical of the role the media had in turning an isolated study into a trend for parents and music educators. After the Mozart Effect was published to the public, the sales of Mozart CDs stayed on the top of the hit list for three weeks. In an article by Michael Linton, he wrote that the research that began this phenomenon (the study by re­searchers at the University of California, Irvine) showed only a temporary boost in IQ, which was not significant enough to even last throughout the course of the experiment. Using music to influence intelligence was used in Confucian civilisation and Plato alluded to Pythagorean music when he described its ideal state in The Republic. In both of these examples, music did not cause any overwhelming changes, and the theory eventually died out. Linton also asks, “If Mozart’s music were able to improve health, why was Mozart himself so frequently sick? If listening to Mozart’s music increases intelligence and encourages spirituality, why aren’t the world’s smartest and most spiritual people Mozart specialists?” Linton raises an interesting point, if the Mozart Effect causes such significant changes, why isn’t there more documented evidence?

 

H

The “trendiness’’ of the Mozart Effect may have died out somewhat, but there are still strong supporters (and opponents) of the claims made in 1993. Since that initial experiment, there has not been a surge of support­ing evidence. However, many parents, after playing classical music while pregnant or when their children are young, will swear by the Mozart Effect.

A classmate of mine once told me that listening to classical music while studying will help with memorisation. If we approach this controversy from a scientific aspect, although there has been some evidence that music does increase brain activity, actual improvements in learning and memory have not been adequately demonstrated. 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-5

Reading Passage 264 has eight paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 1-5 on your answer sheet.

1. A description of how music affects the brain development of infants
2. Public’s first reaction to the discovery of the Mozart Effect
3. The description of Rauscher’s original experiment
4. The description of using music for healing in other countries
5. Other qualities needed in all learning

Questions 6-8

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN ONE WORD from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

During the experiment conducted by Frances Rauscher, subjects were exposed to the music for a 6 ..................... period of time before they were tested. And Rauscher believes the enhancement in their performance is related to the 7 ..................... nature of Mozart’s music. Later, a similar experiment was also repeated on 8 .....................

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

9. All kinds of music can enhance one’s brain performance to somewhat extent.
10. There is no neural connection made when a baby is born.
11. There are very few who question the Mozart Effect.
12. Michael Linton conducted extensive research on Mozart’s life.
13. There is not enough evidence in support of the Mozart Effect today.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

The Mozart Effect

Questions 1-5

Reading Passage 264 has eight paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 1-5 on your answer sheet.

1.D A description of how music affects the brain development of infants

Một mô tả về âm nhạc ảnh hưởng đến phát triển não của trẻ sơ sinh như thế nào

Giải thích:

How exactly does the Mozart Effect work? Researchers are still trying to determine the actual mechanisms for the formation of these enhanced learning pathways. Neuroscientists suspect that music can actually help build and strengthen connections between neurons in the cerebral cortex in a process similar to what occurs in brain development despite its type.

When a baby is born, certain connections have already been made - like connections for heartbeat and breathing. As new information is learned and motor skills develop, new neural connections are formed. Neurons that are not used will eventually die while those used repeatedly will form strong connections. 


2.G Public’s first reaction to the discovery of the Mozart Effect

Phản ứng đầu tiên của cộng đồng đối với khám phá về hiệu ứng Mozart

Giải thích:

 After the Mozart Effect was published to the public, the sales of Mozart CDs stayed on the top of the hit list for three weeks.

 

Questions 6-8

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN ONE WORD from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

During the experiment conducted by Frances Rauscher, subjects were exposed to the music for a 6 .....short................ period of time before they were tested.

Trong thí nghiệm do Frances Rauscher thực hiện, các chủ thể được tiếp xúc với âm nhạc trong một thời gian ngắn trước khi họ được kiểm tra

Giải thích: đoạn B

His experiment indicated that a 10-minute dose of Mozart could temporarily boost intelligence. Groups of students were given intelligence tests after listening to silence, relaxation tapes, or Mozart’s "Sonata for Two Pianos in D Major” for a short time.

 

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

9.T All kinds of music can enhance one’s brain performance to somewhat extent.

Tất cả các loại âm nhạc có thể nâng cao hiệu suất của não bộ của một người ở chừng mực nào đó

Giải thích: đoạn D

How exactly does the Mozart Effect work? Researchers are still trying to determine the actual mechanisms for the formation of these enhanced learning pathways. Neuroscientists suspect that music can actually help build and strengthen connections between neurons in the cerebral cortex in a process similar to what occurs in brain development despite its type.


10.F There is no neural connection made when a baby is born.

Không có liên kết thần kinh nào được tạo ra khi một đứa trẻ sinh ra

Giải thích: Đoạn D

When a baby is born, certain connections have already been made - like connections for heartbeat and breathing. As new information is learned and motor skills develop, new neural connections are formed. 

 

 

 

 

Answer:
1. D
2. G
3. B
4. A
5. F
6. short
7. complex
8. rats
9. TRUE
10. FALSE
11. FALSE
12. NOT GIVEN
13. TRUE

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status