ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - What is a dinosaur?

What is a dinosaur?

A.  Although the name dinosaur is derived from the Greek for "terrible lizard", dinosaurs were not, in fact, lizards at all. Like lizards, dinosaurs are included in the class Reptilia, or reptiles, one of the five main classes of Vertebrata, animals with backbones.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

What is a dinosaur?

 

A.  Although the name dinosaur is derived from the Greek for "terrible lizard", dinosaurs were not, in fact, lizards at all. Like lizards, dinosaurs are included in the class Reptilia, or reptiles, one of the five main classes of Vertebrata, animals with backbones. However, at the next level of classification, within reptiles, significant differences in the skeletal anatomy of lizards and dinosaurs have led scientists to place these groups of animals into two different superorders: Lepidosauria, or lepidosaurs, and Archosauria, or archosaurs.

Mặc dù cái tên khủng long có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "thằn lằn kinh khủng", nhưng trên thực tế, khủng long không phải là thằn lằn gì cả. Giống như thằn lằn, khủng long được xếp vào lớp bò sát, một trong năm lớp chính của động vật có xương sống. Tuy nhiên, ở cấp độ phân loại tiếp theo, trong các loài bò sát, sự khác biệt đáng kể trong giải phẫu bộ xương của thằn lằn và khủng long đã khiến các nhà khoa học xếp các nhóm động vật này thành hai siêu bộ khác nhau: Lepidosauria, hay lepidosaur, và Archosauria, hay archosaurs.

B.  Classified as lepidosaurs are lizards and snakes and their prehistoric ancestors. Included among the archosaurs, or "ruling reptiles", are prehistoric and modern crocodiles, and the now extinct thecodonts, pterosaurs and dinosaurs. Palaeontologists believe that both dinosaurs and crocodiles evolved, in the later years of the Triassic Period (c. 248-208 million years ago), from creatures called pseudosuchian thecodonts. Lizards, snakes and different types of thecodont are believed to have evolved earlier in the Triassic Period from reptiles known as eosuchians.

Được phân loại là lepidosaur là thằn lằn và rắn và tổ tiên thời tiền sử của chúng. Bao gồm trong số các archosaurs, hay "loài bò sát thống trị", là cá sấu thời tiền sử và hiện đại, và các loài thecodonts, pterosaurs và khủng long hiện đã tuyệt chủng. Các nhà cổ sinh vật học tin rằng cả khủng long và cá sấu đều tiến hóa vào những năm cuối của Kỷ Triat (khoảng 248-208 triệu năm trước), từ những sinh vật được gọi là thecodonts pseudosuchian. Thằn lằn, rắn và các loại thecodont khác nhau được cho là đã tiến hóa trước Kỷ Trias từ loài bò sát được gọi là eosuchian.

C. The most important skeletal differences between dinosaurs and other archosaurs are in the bones of the skull, pelvis and limbs. Dinosaur skulls are found in a great range of shapes and sizes, reflecting the different eating habits and lifestyles of a large and varied group of animals that dominated life on Earth for an extraordinary 165 million years. However, unlike the skulls of any other known animals, the skulls of dinosaurs had two long bones known as vomers. These bones extended on either side of the head, from the front of the snout to the level of the holes on the skull known as the antorbital fenestra, situated in front of the dinosaur's orbits or eye sockets.

Sự khác biệt quan trọng nhất về bộ xương giữa khủng long và các loài archosaur khác là ở xương hộp sọ, xương chậu và các chi. Hộp sọ khủng long được tìm thấy với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, phản ánh thói quen ăn uống và lối sống khác nhau của một nhóm động vật lớn và đa dạng thống trị sự sống trên Trái đất trong 165 triệu năm phi thường. Tuy nhiên, không giống như hộp sọ của bất kỳ loài động vật nào khác được biết đến, hộp sọ của khủng long có hai xương dài được gọi là xương lá mía. Những xương này kéo dài ở hai bên đầu, từ phía trước mõm đến ngang mức các lỗ trên hộp sọ được gọi là cửa sổ hốc mắt, nằm ở phía trước mép viền mắt hoặc hốc mắt của khủng long.

D.  All dinosaurs, whether large or small, quadrupedal or bidepal, fleet-footed or slow-moving, shared a common body plan. Identification of this plan makes it possible to differentiate dinosaurs from any other types of animal, even other archosaurs. Most significantly, in dinosaurs, the pelvis and femur had evolved so that the hind limbs were held vertically beneath the body, rather than sprawling out to the sides like the limbs of a lizard. The femur of a dinosaur had a sharply in-turned neck and a ball-shaped head, which slotted into a fully open acetabulum or hip socket. A supra-acetabular crest helped prevent dislocation of the femur. The position of the knee joint, aligned below the acetabulum, made it possible for the whole hind limb to swing backwards and forwards. This unique combination of features gave dinosaurs what is known as a "fully improved gait". Evolution of this highly efficient method of walking also developed in mammals, but among reptiles, it occurred only in dinosaurs.

Tất cả các loài khủng long, dù lớn hay nhỏ, bốn chân hay hai chân, nhanh nhẹn hay chậm chạp, đều có chung một sơ đồ cơ thể. Việc xác định sơ đồ này giúp phân biệt khủng long với bất kỳ loại động vật nào khác, thậm chí cả các loài thằn lằn chúa khác. Đáng chú ý nhất là ở loài khủng long, xương chậu và xương đùi đã tiến hóa để các chi sau được giữ thẳng đứng bên dưới cơ thể, thay vì xoè ra hai bên như các chi của thằn lằn. Xương đùi của một con khủng long có cổ ngoẹo vào trong và đầu hình quả bóng, có rãnh vào ổ cối hoặc ổ hông mở hoàn toàn. Máng trên ổ cối giúp ngăn ngừa trật khớp xương đùi. Vị trí của khớp gối, thẳng hàng bên dưới ổ cối, giúp toàn bộ chi sau có thể đung đưa qua lại. Sự kết hợp các đặc điểm độc đáo này đã mang lại cho khủng long cái được gọi là "dáng đi được cải thiện hoàn toàn". Sự tiến hóa của cách thức đi bộ hiệu quả cao này cũng phát triển ở động vật có vú, nhưng ở loài bò sát, nó chỉ xảy ra ở khủng long.

E. For the purpose of further classification, dinosaurs are divided into two orders: Saurischia, or saurischian dinosaurs, and Ornithischia, or ornithischian dinosaurs. This division is made on the basis of their pelvic anatomy. All dinosaurs had a pelvic girdle with each side comprised of three bones: the pubis, ilium and ischium. However, the orientation of these bones follows one of two patterns. In saurischian dinosaurs, also known as lizard-hipped dinosaurs, the pubis points forwards, as is usual in most types of reptile. By contrast, in ornithischian, or bird-hipped dinosaurs, the pubis points backwards towards the rear of the animal, which is also true of birds.

Với mục đích phân loại sâu hơn, khủng long được chia thành hai bộ: Saurischia, hay khủng long saurischian, và Ornithischia, hay khủng long ornithischian. Sự phân chia này được thực hiện trên cơ sở giải phẫu vùng chậu của chúng. Tất cả các loài khủng long đều có đai xương chậu với mỗi bên bao gồm ba xương: xương mu, xương chậu và xương hông. Tuy nhiên, hướng của các xương này tuân theo một trong hai kiểu. Ở khủng long saurischian, còn được gọi là khủng long hông thằn lằn, mu hướng về phía trước, như thường thấy ở hầu hết các loại bò sát. Ngược lại, ở loài khủng long ornithischian, hoặc khủng long hông chim, xương mu hướng ngược về phía sau của con vật, điều này cũng đúng với loài chim.

F.  Of the two orders of dinosaurs, the Saurischia was the larger and the first to evolve. It is divided into two suborders: Therapoda, or therapods, and Sauropodomorpha, or sauropodomorphs. The therapods, or "beast feet", were bipedal, predatory carnivores. They ranged in size from the mighty Tyrannosaurus rex, 12m long, 5.6m tall and weighing an estimated 6.4 tonnes, to the smallest known dinosaur, Compsognathus, a mere 1.4m long and estimated 3kg in weight when fully grown. The sauropodomorphs, or "lizard feet forms", included both bipedal and quadrupedal dinosaurs. Some sauropodomorphs were carnivorous or omnivorous but later species were typically herbivorous. They included some of the largest and best-known of all dinosaurs, such as Diplodocus, a huge quadruped with an elephant-like body, a long, thin tail and neck that gave it a total length of 27m, and a tiny head.

Trong hai bộ khủng long, Saurischia lớn hơn và tiến hóa đầu tiên. Nó được chia thành hai phân bộ: Therapoda, hay therapods, và Sauropodomorpha, hay sauropodomorphs. Therapods, hay còn gọi là "chân quái vật", là động vật ăn thịt đi bằng hai chân. Chúng có kích thước khác nhau, từ khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex, dài 12m, cao 5,6m và nặng khoảng 6,4 tấn, cho đến loài khủng long nhỏ nhất được biết đến, Compsognathus, chỉ dài 1,4m và nặng khoảng 3kg khi trưởng thành hoàn toàn. Sauropodomorphs, hay "dạng chân thằn lằn", bao gồm cả khủng long hai chân và bốn chân. Một số sauropodomorphs là loài ăn thịt hoặc ăn tạp nhưng các loài sau này thường là loài ăn cỏ. Chúng bao gồm một số loài khủng long lớn nhất và được biết đến nhiều nhất, chẳng hạn như Diplodocus, một loài khủng long bốn chân khổng lồ với thân hình giống voi, đuôi và cổ dài, mỏng khiến nó có tổng chiều dài 27 m và một cái đầu nhỏ.

G. Ornithischian dinosaurs were bipedal or quadrupedal herbivores. They are now usually divided into three suborders: Ornithipoda, Thyreophora and Marginocephalia. The ornithopods, or "bird feet", both large and small, could walk or run on their long hind legs, balancing their body by holding their tails stiffly off the ground behind them. An example is Iguanodon, up to 9m long, 5m tall and weighing 4.5 tonnes. The thyreophorans, or "shield bearers", also known as armoured dinosaurs, were quadrupeds with rows of protective bony spikes, studs, or plates along their backs and tails. They included Stegosaurus, 9m long and weighing 2 tonnes.
Khủng long Ornithischian là động vật ăn cỏ hai chân hoặc bốn chân. Hiện nay chúng thường được chia thành ba phân bộ: Ornithipoda, Thyreophora và Marginocephalia. Ornithopods, hay còn gọi là "chân chim", cả lớn và nhỏ, có thể đi hoặc chạy bằng hai chân sau dài, giữ thăng bằng cơ thể bằng cách giữ chặt đuôi khỏi mặt đất phía sau. Một ví dụ là Iguanodon, dài tới 9m, cao 5m và nặng 4,5 tấn. Các thyreophoran, hay "những kẻ mang khiên", còn được gọi là khủng long bọc thép, có bốn chân với hàng gai xương bảo vệ, đinh tán hoặc tấm dọc theo lưng và đuôi của chúng. Chúng bao gồm Stegosaurus, dài 9m và nặng 2 tấn.


H.  The marginocephalians, or "margined heads", were bipedal or quadrupedal ornithschians with a deep bony frill or narrow shelf at the back of the skull. An example is Triceratops, a rhinoceros-like dinosaur, 9m long, weighing 5.4 tonnes and bearing a prominent neck frill and three large horns.

Marginocephalians, hay "margined head", là loài ornithschian đi bằng hai chân hoặc bốn chân với diềm xương sâu hoặc rìa hẹp ở phía sau hộp sọ. Một ví dụ là Triceratops, một loài khủng long giống tê giác, dài 9m, nặng 5,4 tấn, có diềm cổ nổi bật và ba sừng lớn.

 

Questions 27-33

Reading Passage 260 has 8 paragraphs (A-H). Choose the most suitable heading for each paragraph from the List of headings below.

Write the appropriate numbers (i-xiii) in Boxes 27-33 on your answer sheet.

One of the headings has been done for you as an example.

NB. There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

27. Paragraph A
28. Paragraph B
29. Paragraph C
30. Paragraph D
31. Paragraph E
32. Paragraph F
33. Paragraph G

Example: Paragraph H       Answer: x


List of headings

i.  165 million years
ii.  The body plan of archosaurs
iii. Dinosaurs - terrible lizards
iv. Classification according to pelvic anatomy
v.  The suborders of Saurischia
vi.  Lizards and dinosaurs - two distinct superorders
vii. Unique body plan helps identify dinosaurs from other animals
viii. Herbivore dinosaurs
ix.  Lepidosaurs
x.   Frills and shelves
xi.  The origins of dinosaurs and lizards
xii.  Bird-hipped dinosaurs
xiii. Skull bones distinguish dinosaurs from other archosaurs

Questions 34-36

Complete the sentences below.

Use NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each blank space.

Write your answers in boxes 34-36 on your answer sheet.

34. Lizards and dinosaurs are classified into two different superorders because of the difference in their ......................
35. In the Triassic Period,  ...................... evolved into thecodonts, for example, lizards and snakes.
36. Dinosaur skulls differed from those of any other known animals because of the presence of vomers: ......................

Questions 37-40

Choose one phrase (A-H) from the List of features to match with the Dinosaurs listed below.

Write the appropriate letters (A-H) in boxes 37-40 on your answer sheet.

The information in the completed sentences should be an accurate summary of the points made by the writer.

NB. There are more phrases than sentences, so you will not need to use them all. You may use each phrase once only.

Dinosaurs

37. Dinosaurs differed from lizards, because ...................... 
38. Saurischian and ornithischian dinosaurs ......................
39. Unlike therapods, sauropodomorphs ......................  
40. Some dinosaurs used their tails to balance, others ......................

List of features

A.  are both divided into two orders.
B.  the former had a "fully improved gait".
C.  were not usually very heavy.
D.  could walk or run on their back legs.
E.  their hind limbs sprawled out to the side.
F.  walked or ran on four legs, rather than two.
G.  both had a pelvic girdle comprising six bones.
H.  did not always eat meat.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

What is a dinosaur?

 

Questions 27-33

Reading Passage 260 has 8 paragraphs (A-H). Choose the most suitable heading for each paragraph from the List of headings below.

Write the appropriate numbers (i-xiii) in Boxes 27-33 on your answer sheet.

One of the headings has been done for you as an example.

NB. There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

27. Paragraph A/ vi.  Lizards and dinosaurs - two distinct superorders

Giải thích:

However, at the next level of classification, within reptiles, significant differences in the skeletal anatomy of lizards and dinosaurs have led scientists to place these groups of animals into two different superorders: Lepidosauria, or lepidosaurs, and Archosauria, or archosaurs.


28. Paragraph B/ xi.  The origins of dinosaurs and lizards

Giải thích:

Palaeontologists believe that both dinosaurs and crocodiles evolved, in the later years of the Triassic Period (c. 248-208 million years ago), from creatures called pseudosuchian thecodonts. Lizards, snakes and different types of thecodont are believed to have evolved earlier in the Triassic Period from reptiles known as eosuchians.


29. Paragraph C/ xiii. Skull bones distinguish dinosaurs from other archosaur

Giải thích:

However, unlike the skulls of any other known animals, the skulls of dinosaurs had two long bones known as vomers. These bones extended on either side of the head, from the front of the snout to the level of the holes on the skull known as the antorbital fenestra, situated in front of the dinosaur's orbits or eye sockets.


30. Paragraph D/ vii. Unique body plan helps identify dinosaurs from other animals

Giải thích:

All dinosaurs, whether large or small, quadrupedal or bidepal, fleet-footed or slow-moving, shared a common body plan. Identification of this plan makes it possible to differentiate dinosaurs from any other types of animal, even other archosaurs.


31. Paragraph E/ iv. Classification according to pelvic anatomy

Giải thích:

For the purpose of further classification, dinosaurs are divided into two orders: Saurischia, or saurischian dinosaurs, and Ornithischia, or ornithischian dinosaurs. This division is made on the basis of their pelvic anatomy.


32. Paragraph F/ v.  The suborders of Saurischia

Giải thích:

For the purpose of further classification, dinosaurs are divided into two orders: Saurischia, or saurischian dinosaurs, and Ornithischia, or ornithischian dinosaurs.


33. Paragraph G/ viii. Herbivore dinosaurs

Giải thích:

Ornithischian dinosaurs were bipedal or quadrupedal herbivores.

 

 

Example: Paragraph H       Answer: x


List of headings

i.  165 million years
165 triệu năm
ii.  The body plan of archosaurs
Sơ đồ cơ thể của thằn lằn chúa
iii. Dinosaurs - terrible lizards
Khủng long - thằn lằn khủng khiếp
iv. Classification according to pelvic anatomy
Phân loại theo giải phẫu vùng chậu
v.  The suborders of Saurischia
Các phân bộ của Saurischia
vi.  Lizards and dinosaurs - two distinct superorders
Thằn lằn và khủng long - hai siêu bộ riêng biệt
vii. Unique body plan helps identify dinosaurs from other animals
Sơ đồ cơ thể độc đáo giúp xác định khủng long từ các loài động vật khác
viii. Herbivore dinosaurs

khủng long ăn cỏ
ix.  Lepidosaurs
Lepidosaurs
x.   Frills and shelves
Diềm và rìa
xi.  The origins of dinosaurs and lizards
Nguồn gốc của khủng long và thằn lằn
xii.  Bird-hipped dinosaurs
Khủng long hông chim
xiii. Skull bones distinguish dinosaurs from other archosaur

Xương sọ phân biệt khủng long với các loài thằn lằn chúa khác

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 34-36

Complete the sentences below.

Use NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each blank space.

Write your answers in boxes 34-36 on your answer sheet.

34. Lizards and dinosaurs are classified into two different superorders because of the difference in their .......skeletal anatomy ...............

Giải thích: đoạn A

However, at the next level of classification, within reptiles, significant differences in the skeletal anatomy of lizards and dinosaurs have led scientists to place these groups of animals into two different superorders: Lepidosauria, or lepidosaurs, and Archosauria, or archosaurs.


35. In the Triassic Period,  .........eosuchians............. evolved into thecodonts, for example, lizards and snakes.

Giải thích: đoạn B

Lizards, snakes and different types of thecodont are believed to have evolved earlier in the Triassic Period from reptiles known as eosuchians.


36. Dinosaur skulls differed from those of any other known animals because of the presence of vomers: ......two long bones................

Giải thích: đoạn C

However, unlike the skulls of any other known animals, the skulls of dinosaurs had two long bones known as vomers

 

 

Questions 37-40

Choose one phrase (A-H) from the List of features to match with the Dinosaurs listed below.

Write the appropriate letters (A-H) in boxes 37-40 on your answer sheet.

The information in the completed sentences should be an accurate summary of the points made by the writer.

NB. There are more phrases than sentences, so you will not need to use them all. You may use each phrase once only.

Dinosaurs

37.B Dinosaurs differed from lizards, because ...................... 
Khủng long khác với thằn lằn, bởi vì

Giải thích: đoạn D

This unique combination of features gave dinosaurs what is known as a "fully improved gait". Evolution of this highly efficient method of walking also developed in mammals, but among reptiles, it occurred only in dinosaurs.


38.G Saurischian and ornithischian dinosaurs ......................
Saurischian và khủng long ornithischian

Giải thích: đoạn D

All dinosaurs had a pelvic girdle with each side comprised of three bones: the pubis, ilium and ischium.


39.H Unlike therapods, sauropodomorphs ......................  
Không giống như therapods, sauropodomorphs

Giải thích: đoạn E

Some sauropodomorphs were carnivorous or omnivorous but later species were typically herbivorous

 

40.F Some dinosaurs used their tails to balance, others ......................
Một số loài khủng long sử dụng đuôi của chúng để giữ thăng bằng, những loài khác

Giải thích: đoạn G

Ornithischian dinosaurs were bipedal or quadrupedal herbivores. The thyreophorans, or "shield bearers", also known as armoured dinosaurs, were quadrupeds with rows of protective bony spikes, studs, or plates along their backs and tails. They included Stegosaurus, 9m long and weighing 2 tonnes.

 

List of features
A.  are both divided into two orders.
đều được chia thành hai cấp
B.  the former had a "fully improved gait".
trước đây có "dáng đi được cải thiện hoàn toàn".
C.  were not usually very heavy.
thường không nặng lắm
D.  could walk or run on their back legs.
có thể đi hoặc chạy bằng hai chân sau.
E.  their hind limbs sprawled out to the side.
chân sau của chúng nằm dài ra một bên.
F.  walked or ran on four legs, rather than two.
đi hoặc chạy bằng bốn chân, thay vì hai chân.
G.  both had a pelvic girdle comprising six bones.
cả hai đều có khung xương chậu bao gồm sáu xương.
H.  did not always eat meat.
không phải lúc nào cũng ăn thịt.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. vi
28. xi
29. xiii
30. vii
31. iv
32. v
33. viii
34. skeletal anatomy
35. eosuchians
36. two long bones
37. B
38. G
39. H
40. F


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status