ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Earth and Space Foundation

The Earth and Space Foundation

They are the Earth’s pollinators and they come in more than 200,000 shapes and sizes.

The community that focuses its efforts on the exploration of space has largely been different from the community focused on the study and protection of the Earth's

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Earth and Space Foundation

 

 

The community that focuses its efforts on the exploration of space has largely been different from the community focused on the study and protection of the Earth's environment, despite the fact that both fields of interest involve what might be referred to as "scientific exploration'. The reason for this dichotomous existence is chiefly historical. The exploration of the Earth has been occurring over many centuries, and the institutions created to do it are often very different from those founded in the second part of the 20th century to explore space. This separation is also caused by the fact that space exploration has attracted experts from mainly non-biological disciplines - primarily engineers and physicists - but the study of Earth and its environment is a domain heavily populated by biologists. ĐOẠN 1

Cộng đồng tập trung nỗ lực vào việc khám phá không gian hầu như khác với cộng đồng tập trung vào nghiên cứu và bảo vệ môi trường Trái đất, mặc dù thực tế là cả hai lĩnh vực quan tâm đều liên quan đến cái có thể được gọi là "khám phá khoa học". Lý do cho sự tồn tại phân đôi này chủ yếu là do lịch sử. Việc khám phá Trái đất đã diễn ra trong nhiều thế kỷ và các tổ chức được tạo ra để thực hiện điều đó thường rất khác so với các tổ chức được thành lập vào nửa sau của thế kỷ 20 để khám phá không gian. Sự tách biệt này là cũng là do việc khám phá không gian đã thu hút các chuyên gia phần lớn từ các ngành phi sinh học - chủ yếu là các kỹ sư và nhà vật lý - nhưng nghiên cứu về Trái đất và môi trường của nó là một lĩnh vực tập trung đông đảo các nhà sinh vật học.

The separation between the two communities is often reflected in attitudes. In the environmental community, it is not uncommon for space exploration to be regarded as a waste of money, distracting governments from solving major environmental problems here at home. In the space exploration community, it is not uncommon for environmentalists to be regarded as introspective people who divert attention from the more expansive visions of the exploration of space - the ‘new frontier’. These perceptions can also be negative in consequence because the full potential of both communities can be realised better when they work together to solve problems. For example, those involved in space exploration can provide the satellites to monitor the Earth’s fragile environments, and environmentalists can provide information on the survival of life in extreme environments. ĐOẠN 2

Sự tách biệt giữa hai cộng đồng thường thể hiện ở quan điểm. Trong cộng đồng môi trường, không có gì lạ khi việc khám phá không gian bị coi là lãng phí tiền bạc, khiến các chính phủ mất tập trung vào việc giải quyết các vấn đề môi trường lớn ngay tại quê nhà trái đất. Trong cộng đồng khám phá không gian, không có gì lạ khi các nhà bảo vệ môi trường được coi là những người hướng vào bên trong, những người chuyển hướng sự chú ý ra khỏi những tầm nhìn bao quát hơn về khám phá không gian - 'biên giới mới'. Hệ quả là những nhận thức này cũng có thể tiêu cực vì toàn bộ tiềm năng của cả hai cộng đồng có thể được nhận thấy rõ hơn khi họ cùng nhau giải quyết vấn đề. Ví dụ: những người tham gia khám phá không gian có thể cung cấp vệ tinh để theo dõi môi trường mong manh của Trái đất và các nhà môi trường có thể cung cấp thông tin về sự tồn tại của sự sống trong môi trường khắc nghiệt.

In the sense that Earth and space exploration both stem from the same human drive to understand our environment and our place within it, there is no reason for the split to exist. A more accurate view of Earth and space exploration is to see them as a continuum of exploration with many interconnected and mutually beneficial links. The Earth and Space Foundation, a registered charity, was established for the purposes of fostering such links through field research and by direct practical action. ĐOẠN 3

Theo nghĩa là việc khám phá Trái đất và không gian đều xuất phát từ cùng một động lực của con người là tìm hiểu môi trường và vị trí mà chúng ta ở trong đó, không có lý do gì để tồn tại sự chia rẽ. Một cách nhìn đúng đắn hơn về Trái đất và sự khám phá không gian là phải xem chúng như một quá trình khám phá liên tục với nhiều liên kết kết nối với nhau và cùng có lợi. Tổ chức Trái đất và Không gian, một tổ chức từ thiện đã đăng ký, được thành lập với mục đích thúc đẩy các liên kết như vậy thông qua nghiên cứu thực địa và bằng hành động thực tiễn trực tiếp

Projects that have been supported by the Foundation include environmental projects using technologies resulting from space exploration: satellite communications, GPS, remote sensing, advanced materials and power sources. For example, in places where people are faced with destruction of the forests on which their livelihood depends, rather than rejecting economic progress and trying to save the forests on their intrinsic merit, another approach is to enhance the value of the forests - although these schemes must be carefully assessed to be successful. In the past, the Foundation provided a grant to a group of expeditions that used remote sensing to plan eco-tourism routes in the forests of Guatemala, thus providing capital to the local communities through the tourist trade. This novel approach is now making the protection of the forests a sensible economic decision. ĐOẠN 4

Các dự án đã được Quỹ hỗ trợ bao gồm các dự án môi trường sử dụng các công nghệ thu được từ việc khám phá không gian: liên lạc vệ tinh, GPS, viễn thám, vật liệu và nguồn năng lượng tiên tiến. Ví dụ, ở những nơi mà người dân phải đối mặt kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào những khu rừng bị tàn phá, thay vì từ bỏ sự phát triển kinh tế và cố gắng cứu rừng dựa trên giá trị thực chất của chúng, thì một cách tiếp cận khác là sẽ phải nâng cao giá trị của rừng - mặc dù các kế hoạch này muốn thành công phải được đánh giá cẩn thận. Trước đây, Quỹ đã tài trợ cho một nhóm thám hiểm sử dụng thăm dò từ xa để lập kế hoạch các tuyến du lịch sinh thái trong các khu rừng ở Guatemala, do đó cung cấp vốn cho cộng đồng địa phương thông qua thương mại du lịch. Cách tiếp cận mới lạ này hiện đang làm cho việc bảo vệ rừng trở thành một quyết định kinh tế hợp lý.

The Foundation funds expeditions making astronomical observations from remote, difficult-to-access Earth locations, archaeological field projects studying the development of early civilisations that made significant contributions to astronomy and space sciences, and field expeditions studying the way in which views of the astronomical environment shaped the nature of past civilisations. A part of Syria - ‘the Fertile Crescent’ - was the birthplace of astronomy, accountancy, animal domestication and many other fundamental developments of human civilisation. The Foundation helped fund a large archaeology project by the Society for Syrian Archaeology at the University of California, Los Angeles, in collaboration with the Syrian government that used GPS and satellite imagery to locate mounds, or ’tels’, containing artefacts and remnants of early civilisations. These collections are being used to build a better picture of the nature of the civilisations that gave birth to astronomy. ĐOẠN 5

Quỹ tài trợ cho các chuyến thám hiểm thực hiện các quan sát thiên văn từ các địa điểm xa xôi, khó tiếp cận trên Trái đất, các dự án khảo cổ học thực địa nghiên cứu sự phát triển của các nền văn minh sơ khai có đóng góp đáng kể cho khoa học thiên văn và vũ trụ, và các chuyến thám hiểm thực địa nghiên cứu cách thức quan sát môi trường thiên văn định hình bản chất của các nền văn minh trong quá khứ. Một phần của Syria - 'Lưỡi liềm Màu mỡ' - là nơi sản sinh ra thiên văn học, kế toán, thuần hóa động vật và nhiều phát triển cơ bản khác của nền văn minh nhân loại. Quỹ đã giúp tài trợ cho một dự án khảo cổ học lớn do Hiệp hội Khảo cổ học Syria tại Đại học California, Los Angeles, phối hợp với chính phủ Syria, sử dụng GPS và hình ảnh vệ tinh để xác định vị trí các gò đất, hoặc 'tels', chứa các đồ tạo tác và tàn dư của các nền văn minh thuở ban đầu. Những bộ sưu tập này đang được sử dụng để xây dựng một bức tranh rõ hơn về bản chất của các nền văn minh đã khai sinh ra ngành thiên văn học.

Field research also applies the Earth’s environmental and biological resources to the human exploration and settlement of space. This may include the use of remote environments on Earth, as well as physiological and psychological studies in harsh environments. In one research project, the Foundation provided a grant to an international caving expedition to study the psychology of explorers subjected to long-term isolation in caves in Mexico. The psychometric tests on the cavers were used to enhance US astronaut selection criteria by the NASA Johnson Space Center. ĐOẠN 6

Nghiên cứu thực địa cũng áp dụng các nguồn tài nguyên sinh học và môi trường của Trái đất để con người khám phá và định cư trong không gian. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các môi trường xa xôi trên Trái đất, cũng như các nghiên cứu về sinh lý và tâm lý trong môi trường khắc nghiệt. Trong một dự án nghiên cứu, Quỹ đã tài trợ cho một đoàn thám hiểm hang động quốc tế để nghiên cứu tâm lý của những nhà thám hiểm bị cô lập lâu dài trong các hang động ở Mexico. Các bài kiểm tra tâm lý đối với những người thám hiểm hang động đã được sử dụng để nâng cao tiêu chí lựa chọn phi hành gia của Hoa Kỳ bởi Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA.

Space-like environments on Earth help us understand how to operate in the space environment or help us characterise extraterrestrial environments for future scientific research. In the Arctic, a 24-kilometre­wide impact crater formed by an asteroid or comet 23 million years ago has become home to a Mars- analogue programme. The Foundation helped fund the NASA Haughton-Mars Project to use this crater to test communications and exploration technologies in preparation for the human exploration of Mars. The crater, which sits in high Arctic permafrost, provides an excellent replica of the physical processes occurring on Mars, a permafrosted, impact-altered planet. Geologists and biologists can work at the site to help understand how impact craters shape the geological characteristics and possibly biological potential of Mars. ĐOẠN 7

Môi trường giống như không gian trên Trái đất giúp chúng ta hiểu cách vận hành trong môi trường không gian hoặc giúp chúng ta mô tả đặc điểm của môi trường ngoài trái đất cho nghiên cứu khoa học trong tương lai. Ở Bắc Cực, một hố va chạm rộng 24 km do một tiểu hành tinh hoặc sao chổi hình thành cách đây 23 triệu năm đã trở thành nhà của một chương trình tương tự sao Hỏa. Quỹ đã giúp tài trợ cho Dự án Haughton-Mars của NASA để sử dụng miệng núi lửa này để thử nghiệm các công nghệ liên lạc và thăm dò nhằm chuẩn bị cho việc khám phá sao Hỏa của con người. Miệng núi lửa, nằm trong lớp băng vĩnh cửu cao ở Bắc Cực, cung cấp một bản sao tuyệt vời của các quá trình vật lý xảy ra trên Sao Hỏa, một hành tinh bị đóng băng vĩnh cửu, bị thay đổi do tác động. Các nhà địa chất và sinh vật học có thể làm việc tại hiện trường để giúp hiểu cách các hố va chạm hình thành các đặc điểm địa chất và có thể là tiềm năng sinh học của Sao Hỏa.

In addition to its fieldwork and scientific activities the Foundation has award programmes. These include a series of awards for the future human exploration of Mars, a location with a diverse set of exploration challenges. The awards will honour a number of ‘firsts’ on Mars that include landing on the surface, undertaking an overland expedition to the Martian South Pole, undertaking an overland expedition to the Martian North Pole, climbing Olympus Mons, the highest mountain in the solar system, and descending to the bottom of Valles Marineris, the deepest canyon on Mars. The Foundation will offer awards for expeditions further out in the solar system once these Mars awards have been claimed. Together, they demonstrate that the programme really has no boundary in what it could eventually support, and they provide longevity for the objectives of the Foundation. ĐOẠN 8

Ngoài các hoạt động nghiên cứu thực địa và khoa học Quỹ có các chương trình giải thưởng. Chúng bao gồm một loạt giải thưởng cho việc khám phá sao Hỏa trong tương lai của con người, một địa điểm có nhiều thách thức khám phá khác nhau. Các giải thưởng sẽ tôn vinh một số 'cái đầu tiên' trên sao Hỏa, bao gồm hạ cánh trên bề mặt, thực hiện chuyến thám hiểm đi bộ tới Nam Cực của sao Hỏa, leo lên Olympus Mons, ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời, và đi xuống đáy Valles Marineris, hẻm núi sâu nhất trên sao Hỏa. Một khi các giải thưởng Sao Hỏa này đã được tuyên bố, Quỹ sẽ trao giải thưởng cho các chuyến thám hiểm xa hơn trong hệ mặt trời . Cùng với đó là họ chứng minh rằng chương trình thực sự không có ranh giới về những lĩnh vực nó có thể hỗ trợ và mang lại sự lâu dài cho các mục tiêu của Quỹ.

 

Questions 28-32

Do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage?

In boxes 28-32 on your answer sheet write:

YES       if the statement agrees with the views of the writer
NO         if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

28. Activities related to environmental protection and space exploration have a common theme.
29. It is unclear why space exploration evolved in a different way from environmental studies on Earth.
30. Governments tend to allocate more money to environmental projects than space exploration.

31. Unfortunately, the environmental and space exploration communities have little to offer each other in terms of resources.
32. The Earth and Space Foundation was set up later than it was originally intended.

Questions 33-36

Choose the correct letter, A, B, C or D.

In boxes 33 - 36 on your answer sheet write A, B, C or D.

33. What was the significance of the ’novel approach' adopted in the Guatemala project?

    A. It minimised the need to protect the forests.
    B. It reduced the impact of tourists on the forests.
    C. It showed that preserving the forests can be profitable.

    D. It gave the Foundation greater control over the forests.

34. GPS and satellite imagery were used in the Syrian project to

   A. help archaeologists find ancient items.
   B. explore land that is hard to reach.
   C. reduce the impact of archaeological activity.
   D. evaluate some early astronomical theories.

35. One of the purposes of the Foundation’s awards is to

   A. attract non-scientists to its work.
   B. establish priorities for Mars exploration.
   C. offer financial incentives for space exploration.
   D. establish the long-term continuity of its activities.

36. What is the writer’s purpose in the passage?

   A. to persuade people to support the Foundation
   B. to explain the nature of the Foundation’s work
   C. to show how views on the Foundation have changed
   D.  to reject earlier criticisms of the Foundation’s work

Questions 37- 41

Complete the summary using the words, A-l, below.

Field research: Applying the Earth's environment to the settlement of space Some studies have looked at how humans function in 37 ..................... situations.

In one project, it was decided to review cave explorers in Mexico who tolerate 38 ..................... periods on their own.

It is also possible to prepare for space exploration by studying environments on Earth that are 39 ..................... to those on Mars.

A huge crater in the Arctic is the 40 ..................... place to test the technologies needed to explore Mars and gather other relevant 41 ..................... information.

A.  comparable
B.  extreme
C.  connected
D.  ideal
E.  unexpected
F.  beneficial
G.  scientific
H.  extended
I.   individual

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Earth and Space Foundation

 

Questions 28-32

Do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage?

In boxes 28-32 on your answer sheet write:

YES       if the statement agrees with the views of the writer
NO         if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this


28.T Activities related to environmental protection and space exploration have a common theme.
Các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và khám phá không gian có một chủ đề chung.

Giải thích: đoạn 1

The community that focuses its efforts on the exploration of space has largely been different from the community focused on the study and protection of the Earth's environment, despite the fact that both fields of interest involve what might be referred to as "scientific exploration'.


29.F It is unclear why space exploration evolved in a different way from environmental studies on Earth.
Không rõ tại sao thám hiểm không gian lại phát triển theo một cách khác với nghiên cứu môi trường trên Trái đất.

Giải thích: đoạn 2

The separation between the two communities is often reflected in attitudes. In the environmental community, it is not uncommon for space exploration to be regarded as a waste of money, distracting governments from solving major environmental problems here at home. In the space exploration community, it is not uncommon for environmentalists to be regarded as introspective people who divert attention from the more expansive visions of the exploration of space - the ‘new frontier’.


30.NG Governments tend to allocate more money to environmental projects than space exploration.
Chính phủ có xu hướng phân bổ nhiều tiền hơn cho các dự án môi trường hơn là khám phá không gian.


31.F Unfortunately, the environmental and space exploration communities have little to offer each other in terms of resources.
Thật không may, cộng đồng môi trường và khám phá không gian có rất ít tài nguyên để cung cấp cho nhau.

Giải thích: đoạn 2

These perceptions can also be negative in consequence because the full potential of both communities can be realised better when they work together to solve problems. For example, those involved in space exploration can provide the satellites to monitor the Earth’s fragile environments, and environmentalists can provide information on the survival of life in extreme environments.


32.NG The Earth and Space Foundation was set up later than it was originally intended.
Quỹ Trái đất và Không gian được thành lập muộn hơn so với dự kiến ban đầu.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 33-36

Choose the correct letter, A, B, C or D.

In boxes 33 - 36 on your answer sheet write A, B, C or D.
 

33. What was the significance of the ’novel approach' adopted in the Guatemala project?
Ý nghĩa của 'phương pháp tiếp cận mới' được áp dụng trong dự án Guatemala là gì?

    A. It minimised the need to protect the forests.
Nó giảm thiểu nhu cầu bảo vệ rừng.
    B. It reduced the impact of tourists on the forests.
Nó làm giảm tác động của khách du lịch đến rừng.


    C. It showed that preserving the forests can be profitable.
Nó cho thấy rằng bảo tồn rừng có thể mang lại lợi nhuận.

Giải thích: đoạn 4

For example, in places where people are faced with destruction of the forests on which their livelihood depends, rather than rejecting economic progress and trying to save the forests on their intrinsic merit, another approach is to enhance the value of the forests - although these schemes must be carefully assessed to be successful. In the past, the Foundation provided a grant to a group of expeditions that used remote sensing to plan eco-tourism routes in the forests of Guatemala, thus providing capital to the local communities through the tourist trade. This novel approach is now making the protection of the forests a sensible economic decision.


    D. It gave the Foundation greater control over the forests.
Nó mang lại cho Tổ chức quyền kiểm soát tốt hơn đối với các khu rừng.

 

34. GPS and satellite imagery were used in the Syrian project to
GPS và hình ảnh vệ tinh đã được sử dụng trong dự án Syria để

   A. help archaeologists find ancient items.
giúp các nhà khảo cổ học tìm đồ cổ.

Giải thích: đoạn 5

The Foundation helped fund a large archaeology project by the Society for Syrian Archaeology at the University of California, Los Angeles, in collaboration with the Syrian government that used GPS and satellite imagery to locate mounds, or ’tels’, containing artefacts and remnants of early civilisations. These collections are being used to build a better picture of the nature of the civilisations that gave birth to astronomy.


   B. explore land that is hard to reach.
khám phá vùng đất khó tiếp cận.
   C. reduce the impact of archaeological activity.
giảm tác động của hoạt động khảo cổ học.
   D. evaluate some early astronomical theories.
đánh giá một số lý thuyết thiên văn ban đầu.


 

35. One of the purposes of the Foundation’s awards is to
Một trong những mục đích của các giải thưởng của Quỹ là để

   A. attract non-scientists to its work.
thu hút những người không phải là nhà khoa học vào công việc của mình.
   B. establish priorities for Mars exploration.
thiết lập các ưu tiên cho việc thăm dò sao Hỏa.
   C. offer financial incentives for space exploration.
cung cấp các ưu đãi tài chính cho việc khám phá không gian.


   D. establish the long-term continuity of its activities.
thiết lập tính liên tục lâu dài cho các hoạt động của mình.

Giải thích: đoạn 8

Together, they demonstrate that the programme really has no boundary in what it could eventually support, and they provide longevity for the objectives of the Foundation


 

36. What is the writer’s purpose in the passage?
Mục đích của nhà văn trong đoạn văn là gì?

   A. to persuade people to support the Foundation
để thuyết phục mọi người ủng hộ Quỹ


   B. to explain the nature of the Foundation’s work
để giải thích bản chất công việc của Quỹ

Giải thích: đoạn 3

In the sense that Earth and space exploration both stem from the same human drive to understand our environment and our place within it, there is no reason for the split to exist. A more accurate view of Earth and space exploration is to see them as a continuum of exploration with many interconnected and mutually beneficial links. The Earth and Space Foundation, a registered charity, was established for the purposes of fostering such links through field research and by direct practical action.


   C. to show how views on the Foundation have changed
để cho thấy quan điểm về Quỹ đã thay đổi như thế nào
   D.  to reject earlier criticisms of the Foundation’s work
để từ chối những lời chỉ trích trước đây về công việc của Tổ chức

 

Questions 37- 41

Complete the summary using the words, A-l, below.Field research

 

Applying the Earth's environment to the settlement of space. Some studies have looked at how humans function in 37 .....B extreme................ situations.

Áp dụng môi trường của Trái đất để định cư trên không gian. Một số nghiên cứu đã xem xét cách con người hoạt động trong những tình huống khắc nghiệt.

Giải thích: đoạn 6

Field research also applies the Earth’s environmental and biological resources to the human exploration and settlement of space. This may include the use of remote environments on Earth, as well as physiological and psychological studies in harsh environments ( = extreme situations)

........................................................................................................................................................................In one project, it was decided to review cave explorers in Mexico who tolerate 38 .........H.  extended............ periods on their own.

Trong một dự án, người ta đã quyết định xem xét những nhà thám hiểm hang động ở Mexico, những người tự mình chịu đựng thời gian dài.

Giải thích: đoạn 6

In one research project, the Foundation provided a grant to an international caving expedition to study the psychology of explorers subjected to long-term ( extended) isolation in caves in Mexico.

........................................................................................................................................................................It is also possible to prepare for space exploration by studying environments on Earth that are 39 .....A.  comparable................ to those on Mars.

Cũng có thể chuẩn bị cho việc khám phá không gian bằng cách nghiên cứu các môi trường trên Trái đất có thể so sánh với môi trường trên Sao Hỏa.

Giải thích: đoạn 7

The Foundation helped fund the NASA Haughton-Mars Project to use this crater to test ( = comparable) communications and exploration technologies in preparation for the human exploration of Mars.

........................................................................................................................................................................

 


A huge crater in the Arctic is the 40 .........D ideal............. place to test the technologies needed to explore Mars and gather other relevant 41 .......G.  scientific.............. information.

Một miệng núi lửa khổng lồ ở Bắc Cực là địa điểm lý tưởng để thử nghiệm các công nghệ cần thiết để khám phá sao Hỏa và thu thập các thông tin khoa học liên quan khác.

Giải thích: đoạn 7, geological characteristics, biological potential  = scientific information

The crater, which sits in high Arctic permafrost, provides an excellent replica ( = ideal) of the physical processes occurring on Mars, a permafrosted, impact-altered planet. Geologists and biologists can work at the site to help understand how impact craters shape the geological characteristics and possibly biological potential of Mars.
 

A.  comparable
B.  extreme
C.  connected
D.  ideal
E.  unexpected
F.  beneficial
G.  scientific
H.  extended
I.   individual

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
28. YES
29. NO
30. NOT GIVEN
31. NO
32. NOT GIVEN
33. C
34. A
35. D
36. B
37. B
38. H
39. A
40. D
41. G

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status