ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Gold dusters

Gold dusters

They are the Earth’s pollinators and they come in more than 200,000 shapes and sizes.

A. Row upon row, tomato plants stand in formation inside a greenhouse. To reproduce, most flowering plants depend on a third party to transfer pollen

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Gold dusters

 

They are the Earth’s pollinators and they come in more than 200,000 shapes and sizes.

A. Row upon row, tomato plants stand in formation inside a greenhouse. To reproduce, most flowering plants depend on a third party to transfer pollen between their male and female parts. Some require extra encouragement to give up that golden dust. The tomato flower, for example, needs a violent shake, a vibration roughly equivalent to 30 times the pull of Earth’s gravity, explains Arizona entomologist Stephen Buchmann. Growers have tried numerous ways to rattle pollen from tomato blossoms. They have used shaking tables, air blowers and blasts of sound. But natural means seem to work better.

Hàng trên hàng, những cây cá chua xếp thành đội hình bên trong một nhà kính. Để sinh sản, hầu hết các loài thực vật có hoa đều phụ thuộc vào bên thứ ba để chuyển phấn hoa giữa các bộ phận đực và cái của chúng. Một số cần sự thúc đẩy bổ sung để từ bỏ lớp bụi vàng đó. Nhà côn trùng học Stephen Buchmann ở Arizona giải thích, chẳng hạn, hoa cà chua cần một sự rung lắc chuyển dữ dội, một độ rung tương đương với 30 lần lực hấp dẫn của Trái đất. Những người trồng trọt đã thử nhiều cách để làm rơi phấn hoa từ hoa cà chua. Họ đã sử dụng bàn lắc, máy thổi khí và âm thanh. Nhưng phương tiện tự nhiên dường như hoạt động tốt hơn.

B. It is no surprise that nature’s design works best. What’s astonishing is the array of workers that do it: more than 200,000 individual animal species, by varying strategies, help the world's 240,000 species of flowering plants make more flowers. Flies and beetles are the original pollinators, going back to when flowering plants first appeared 130 million years ago. As for bees, scientists have identified some 20,000 distinct species so far. Hummingbirds, butterflies, moths, wasps and ants are also up to the job. Even non-flying mammals do their part: sugar-loving opossums, some rainforest monkeys, and lemurs in Madagascar, all with nimble hands that tear open flower stalks and furry coats to which pollen sticks. Most surprising, some lizards, such as geckos, lap up nectar and pollen and then transport the stuff on their faces and feet as they forage onward.

Không có gì ngạc nhiên khi thiết kế của tự nhiên hoạt động tốt nhất. Điều đáng kinh ngạc là hàng loạt công nhân làm việc đó: hơn 200.000 loài động vật riêng lẻ, bằng các chiến lược khác nhau, giúp 240.000 loài thực vật có hoa trên thế giới tạo ra nhiều hoa hơn. Ruồi và bọ cánh cứng là những loài thụ phấn ban đầu, bắt đầu từ khi lần đầu tiên thực vật có hoa xuất hiện cách đây 130 triệu năm. Đối với loài ong, cho đến nay các nhà khoa học đã xác định được khoảng 20.000 loài khác nhau. Chim ruồi, bướm, bướm đêm, ong bắp cày và kiến cũng đang làm nhiệm vụ. Ngay cả những động vật có vú không biết bay cũng làm phần việc của chúng: thú có túi ôpôt ưa đường, một số loài khỉ rừng mưa nhiệt đới và vượn cáo ở Madagascar, tất cả đều có bàn tay nhanh nhẹn xé những cuống hoa đang mở và những lớp áo lông mà phấn hoa dính vào. Điều đáng ngạc nhiên nhất là một số loài thằn lằn, chẳng hạn như tắc kè, liếm mật hoa và phấn hoa, sau đó vận chuyển những thứ này lên mặt và chân khi chúng kiếm ăn.

C. 

All that messy diversity, unfortunately, is not well suited to the monocrops and mega-yields of modern commercial farmers before farms got so big, says conservation biologist Claire Kremen of the University of California, Berkeley, ‘we didn’t have to manage pollinators. They were all around because of the diverse landscapes. Now you need to bring in an army to get pollination done. The European honeybee was first imported to the US some 400 years ago.

Nhà sinh vật học bảo tồn Claire Kremen của Đại học California, Berkeley cho biết: "Thật không may, tất cả sự đa dạng lộn xộn đó không phù hợp với các loại cây trồng độc canh và năng suất lớn của nông dân thương mại hiện đại, chúng ta đã không phải kiểm soát các loài thụ phấn trước khi các trang trại trở nên lớn như vậy" . Chúng ở xung quanh vì cảnh quan đa dạng. Bây giờ bạn cần đưa vào một đội quân để hoàn thành việc thụ phấn. Ong mật châu Âu lần đầu tiên được nhập khẩu vào Mỹ khoảng 400 năm trước.

Now at least a hundred commercial crops rely almost entirely on managed honeybees, which beekeepers raise and rent out to tend to big farms. And although other species of bees are five to ten times more efficient, on a per-bee basis, at pollinating certain fruits, honeybees have bigger colonies, cover longer distances, and tolerate management and movement better than most insects. They're not picky - they’ll spend their time on almost any crop. It’s tricky to calculate what their work is truly worth; some economists put it at more than $200 billion globally a year.

Bây giờ ít nhất một trăm loại cây trồng thương mại hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào ong mật được kiểm soát, mà những người nuôi ong nuôi và cho thuê nhằm hướng đến các trang trại lớn. Và mặc dù các loài ong khác hiệu quả hơn từ 5 đến 10 lần, trên cơ sở từng con ong, trong việc thụ phấn cho một số loại trái cây, nhưng ong mật có đàn lớn hơn, bao phủ khoảng cách xa hơn và chịu sự quản lý cũng như di chuyển tốt hơn hầu hết các loài côn trùng. Chúng không kén chọn - chúng sẽ dành thời gian cho hầu hết mọi loại cây trồng. Thật khó để tính toán giá trị thực sự của công việc của chúng; một số nhà kinh tế ước lượng khoảng hơn 200 tỷ đô la trên toàn cầu một năm.


D. Industrial-scale farming, however, may be wearing down the system. Honeybees have suffered diseases and parasite infestations for as long as they've been managed, but in 2006 came an extreme blow.

Around the world, bees began to disappear over the winter in massive numbers. Beekeepers would lift the lid of a hive and be amazed to find only the queen and a few stragglers, the worker bees gone.

In the US, a third to half of all hives crashed; some beekeepers reported colony losses near 90 percent. The mysterious culprit was named colony collapse disorder (CCD) and it remains an annual menace - and an enigma.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 


E. When it first hit, many people, from agronomists to the public, assumed that our slathering of chemicals on agricultural fields was to blame for the mystery. Indeed, says Jeff Pettis of the USDA Bee Research Laboratory, ‘we do find more disease in bees that have been exposed to pesticides, even at low levels.’ But it is likely that CCD involves multiple stressors. Poor nutrition and chemical exposure, for instance, might wear down a bee's immunities before a virus finishes the insect off. It’s hard to tease apart factors and outcomes, Pettis says. New studies reveal that fungicides - not previously thought toxic to bees - can interfere with microbes that break down pollen in the insects’ guts, affecting nutrient absorption and thus long-term health and longevity. Some findings pointed to viral and fungal pathogens working together. ‘I only wish we had a single agent causing all the declines,’ Pettis says, ’that would make our work much easier!

F. However, habitat loss and alteration, he says, are even more of a menace to pollinators than pathogens. Claire Kremen encourages farmers to cultivate the flora surrounding farmland to help solve habitat problems. ‘You can't move the farm,’ she says, ‘but you can diversify what grows in its vicinity: along roads, even in tractor yards.’ Planting hedgerows and patches of native flowers that bloom at different times and seeding fields with multiple plant species rather than monocrops 'not only is better for native pollinators, but it’s just better agriculture,’ she says. Pesticide-free wildflower havens, adds Buchmann, would also bolster populations of useful insects. Fortunately, too, ‘there are far more generalist plants than specialist plants, so there's a lot of redundancy in pollination,’ Buchmann says. ‘Even if one pollinator drops out, there are often pretty good surrogates left to do the job. The key to keeping our gardens growing strong, he says, is letting that diversity thrive.

G. Take away that variety, and we'll lose more than honey. ‘We wouldn't starve,’ says Kremen. ‘But what we eat, and even what we wear, pollinators, after all, give us some of our cotton and flax - would be limited to crops whose pollen travels by other means. ‘In a sense,’ she says, ‘our lives would be dictated by the wind. It’s vital that we give pollinators more of what they need and less of what they don't, and ease the burden on managed bees by letting native animals do their part, say scientists.
 

 

 

Questions 15-21

The reading passage has seven sections, A-G.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

In boxes 15-21 on your answer sheet write  A-G.

 

List of Headings

i     Looking for clues
ii    Blaming the beekeepers
iii   Solutions to a more troublesome issue
iv   Discovering a new bee species
v    An impossible task for any human
vi   The preferred pollinator
vii   Plant features designed to suit the pollinator
viii  Some obvious and less obvious pollen carriers
ix    The undesirable alternative
x    An unexpected setback

15.   Section A
16.   Section B
17.   Section C
18.   Section D
19.   Section E
20.   Section F
21.   Section G

Questions 22-25

Complete the sentences below.

Choose NO MOKE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

22. Both ..................... were the first creatures to pollinate the world's plants.
23. Monkeys transport pollen on their .....................
24. Honeybees are favoured pollinators among bee species partly because they travel .....................

25. A feature of CCD is often the loss of all the .....................


Questions 26-27
Choose TWO letters, A-E.

Which TWO methods of combating the problems caused by CCD and habitat loss are mentioned in the article?

In boxes 26 & 27 on your answer sheet write Two letters (A-E).

A. using more imported pest controllers
B. removing microbes from bees’ stomachs
C. cultivating a wide range of flowering plants
D.  increasing the size of many farms
E. placing less reliance on honeybees

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Gold dusters

Questions 15-21

The reading passage has seven sections, A-G.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

In boxes 15-21 on your answer sheet write  A-G.

 

 

 

15.   Section A/ v  

Giải thích:

They have used shaking tables, air blowers and blasts of sound. But natural means seem to work better.


16.   Section B/viii

Giải thích:

 Flies and beetles are the original pollinators, going back to when flowering plants first appeared 130 million years ago. As for bees, scientists have identified some 20,000 distinct species so far. Hummingbirds, butterflies, moths, wasps and ants are also up to the job. Even non-flying mammals do their part: sugar-loving opossums, some rainforest monkeys, and lemurs in Madagascar, all with nimble hands that tear open flower stalks and furry coats to which pollen sticks. Most surprising, some lizards, such as geckos, lap up nectar and pollen and then transport the stuff on their faces and feet as they forage onward.

 

 

Questions 22-25

Complete the sentences below.

Choose NO MOKE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

22. Both ........flies and beetles............. were the first creatures to pollinate the world's plants.

Cả ruồi và bọ cánh cứng đều là những sinh vật đầu tiên thụ phấn cho thực vật trên thế giới.

Giải thích: đoạn B

Flies and beetles are the original pollinators, going back to when flowering plants first appeared 130 million years ago.


23. Monkeys transport pollen on their ........furry coats.............

Khỉ vận chuyển phấn hoa trên áo khoác lông của chúng

Giải thích: đoạn B

Even non-flying mammals do their part: sugar-loving opossums, some rainforest monkeys, and lemurs in Madagascar, all with nimble hands that tear open flower stalks and furry coats to which pollen sticks.

 

 

Questions 26-27

Choose TWO letters, A-E.

Which TWO methods of combating the problems caused by CCD and habitat loss are mentioned in the article?

HAI phương pháp nào để chống lại các vấn đề do CCD và mất môi trường sống được đề cập trong bài viết?

In boxes 26 & 27 on your answer sheet write Two letters (A-E).


A. using more imported pest controllers
sử dụng nhiều loài kiểm soát côn trùng gây hại nhập khẩu hơn
B. removing microbes from bees’ stomachs
loại bỏ vi khuẩn khỏi dạ dày của ong


C. cultivating a wide range of flowering plants
trồng nhiều loại thực vật có hoa

Giải thích: đoạn F

However, habitat loss and alteration, he says, are even more of a menace to pollinators than pathogens. Claire Kremen encourages farmers to cultivate the flora surrounding farmland to help solve habitat problems

 

 

 

 

Answer:
15. v
16. viii
17. vi
18. x
19. i
20. iii
21. ix
22. flies and beetles
23. furry coats
24. longer distances
25. worker bees
26. & 27. C & E [in either order]

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status