Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The new way to be a fifth-grader

The new way to be a fifth-grader

Khan Academy is changing the rules of education

I peer over his shoulder at his laptop screen to see the math problem the fifth-grader is pondering. It's a trigonometry problem. Carpenter, a serious-feced ten-year-old

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The new way to be a fifth-grader

 

 

Khan Academy is changing the rules of education.

Khang đang thay đổi các quy tắc giáo dục

I peer over his shoulder at his laptop screen to see the math problem the fifth-grader is pondering. It's a trigonometry problem. Carpenter, a serious-faced ten-year-old, pauses for a second, fidgets, then clicks on ”0 degrees." The computer tells him that he's correct. "It took a while for me to work it out," he admits sheepishly. The software then generates another problem, followed by another, until eventually he's done ten in a row. ĐOẠN 1

Tôi nhìn vào màn hình máy tính qua vai của cậu ấy để nhìn bài toán mà cậu học sinh lớp 5 đang suy nghĩ. Đó là một bài toán lượng giác. Carpenter, một cậu bé mặt nghiêm túc 10 tuổi, dừng lại một giây, loay hoay rồi nhấp vào " 0 độ". Máy tính cho cậu bé biết rằng cậu ấy đã đúng. Cậu bé thừa nhận một cách bẽn lẽn " Cháu mất một lúc mới giải được". Phần mềm sau đó tạo ra một bài toán khác, theo sau là một bài khác nữa, cho đến khi cuối cùng cậu bé hoàn thành xong 10 bài liên tiếp.

 

Last November, his teacher, Kami Thordarson, began using Khan Academy in her class. It is an educational website on which students can watch some 2,400 videos. The videos are anything but sophisticated. At seven to 14 minutes long, they consist of a voiceover by the site's founder, Salman Khan, chattily describing a mathematical concept or explaining how to solve a problem, while his hand-scribbled formulas and diagrams appear on-screen. As a student, you can review a video as many times as you want, scrolling back several times over puzzling parts and fast-forwarding through the boring bits you already know. Once you've mastered a video, you can move on to the next one. ĐOẠN 2

Tháng 11 năm ngoái, giáo viên của cậu bé, Kami Thordarson đã bắt đầu dùng Học viện Khang trong lớp của bà. Nó là một trang web giáo dục về những sinh viên có thể xem khoảng 2400 videos trên đó. Các video không hề phức tạp. Dài từ 7-14 phút, chúng bao gồm một phần lồng tiếng của người làm ra website, Salman Khan, mô tả một luyên thuyên về một khái niệm toán học hoặc giải thích cách giải một bài toán đồng thời các công thức và biểu đồ viết tay xuất hiện trên màn hình. Với tư cách là một học sinh, bạn có thể xem lại video nhiều lần khi bạn muốn, cuộn lại nhiều lần các phần khó hiểu và tua nhanh qua những phần chán mà bạn đã biết. Khi bạn đã thành thạo một video, bạn có thể chuyển sang cái kế tiếp.

Anything but có nghĩa là “bất cứ gì ngoài"

 

Initially, Thordarson thought Khan Academy would merely be a helpful supplement to her normal instruction. But it quickly became far more than that. She is now on her way to "flipping" the way her class works. This involves replacing some of her lectures with Khan's videos, which students can watch at home. Then in class, they focus on working on the problem areas together. The idea is to invert the normal rhythms of school, so that lectures are viewed in the children's own time and homework is done at school. It sounds weird, Thordarson admits, but this reversal makes sense when you think about it. It is when they are doing homework that students are really grappling with a subject and are most likely to want someone to talk to. And Khan Academy provides teachers with a dashboard application that lets them see the instant a student gets stuck. ĐOẠN 3

Ban đầu, Thordarson đã nghĩ Khan Academy sẽ chỉ là một sự bổ sung hữu ích cho sự hướng dẫn thông thường của bà ấy. Nhưng nó nhanh chóng trở nên hữu ích hơn thế. Bà ấy hiện nay đang trên đường " lật ngược" cách hoạt động lớp học của bà. Việc này liên quan đến việc thay thế một vài bài giảng của bà ấy bằng video của Khan mà học sinh có thể xem ở nhà. Sau đó trong lớp học, chúng tập trung giải quyết các chỗ khó hiểu cùng nhau. Ý tưởng này là để đảo ngược nhịp bình thường của trường học để mà các bài giảng được xem lại trong thời gian riêng của trẻ và bài tập về nhà được hoàn thành ở trường. Nghe có vẻ kỳ dị, Thordarson thừa nhận, nhưng khi nghĩ đến thì sự đảo ngược này có lý. Đó là khi chúng đang làm các bài tập về nhà mà những học sinh thực sự vật lộn với một môn học và rất muốn có ai đó để nói chuyện. Và học viện Khan cung cấp cho giáo viên một ứng dụng bảng điều khiển cho phép họ nhìn thấy ngay khi học sinh gặp khó khăn.

 

For years, teachers like Thordarson have complained about the frustrations of teaching to the "middle" of the class. They stand at the whiteboard trying to get 25 or more students to learn at the same pace. Advanced students get bored and tune out, lagging ones get lost and tune out, and pretty soon half the class is not paying attention. Since the rise of personal computers in the 1980s, educators have hoped that technology could save the day by offering lessons tailored to each child. Schools have spent millions of dollars on sophisticated classroom technology, but the effort has been in vain. The one-to-one instruction it requires is, after all, prohibitively expensive. What country can afford such a luxury? ĐOẠN 4


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Khan never intended to overhaul the school curricula and he doesn't have a consistent, comprehensive plan for doing so. Nevertheless, some of his fans believe that he has stumbled onto the solution to education's middle-of-the-class mediocrity. Most notable among them is Bill Gates, whose foundation has invested $1.5 million in Khan's site. Students have pointed out that Khan is particularly good at explaining all the hidden, small steps in math problems—steps that teachers often gloss over. He has an uncanny ability to inhabit the mind of someone who doesn't already understand something. ĐOẠN 5

However, not all educators are enamoured with Khan and his site. Gary Stager, a long­time educational consultant and advocate of laptops in classrooms, thinks Khan Academy is not innovative at all. The videos and software modules, he contends, are just a high-tech version of the outdated teaching techniques—lecturing and drilling. Schools have become "joyless test-prep factories," he says, and Khan Academy caters to this dismal trend. ĐOẠN 6

As Sylvia Martinez, president of an organization focusing on technology in the classroom, puts it, "The things they're doing are really just rote." Flipping the classroom isn't an entirely new idea, Martinez says, and she doubts that it would work for the majority of pupils: "I'm sorry, but if they can't understand the lecture in a classroom, they're not going to grasp it better when it's done through a video at home." ĐOẠN 7

Another limitation of Khan's site is that the drilling software can only handle questions where the answers are unambiguously right or wrong, like math or chemistry; Khan has relatively few videos on messier, grey-area subjects like history. Khan and Gates admit there is no easy way to automate the teaching of writing—even though it is just as critical as math. ĐOẠN 8

Even if Khan is truly liberating students to advance at their own pace, it is not clear that schools will be able to cope. The very concept of grade levels implies groups of students moving along together at an even pace. So what happens when using Khan Academy, you wind up with a ten-year- old who has already mastered high-school physics? Khan's programmer, Ben Kamens, has heard from teachers who have seen Khan Academy presentations and loved the idea but wondered whether they could modify it "to stop students from becoming this advanced." ĐOẠN 9

Khan's success has injected him into the heated wars over school reform. Reformers today, by and large, believe student success should be carefully tested, with teachers and principals receiving better pay if their students advance more quickly. In essence, Khan doesn't want to change the way institutions teach; he wants to change how people learn, whether they're in a private school or a public school- or for that matter, whether they're a student or an adult trying to self-educate in Ohio, Brazil, Russia, or India. One member of Khan's staff is spearheading a drive to translate the videos into ten major languages. It's classic start-up logic: do something novel, do it with speed, and the people who love it will find you. ĐOẠN 10

[Adapted from Wired Magazine]
 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write A, B, C or D in boxes 27-31 on your answer sheet. 

27. What do you learn about the student in the first paragraph?

    A. He has not used the maths software before.
    B. He did not expect his answer to the problem to be correct.
    C. He was not initially doing the right maths problem.
    D. He did not immediately know how to solve the maths problem.

28. What does the writer say about the content of the Khan Academy videos?

    A. They have been produced in a professional manner.

    B. They include a mix of verbal and visual features.
    C. Some of the maths problems are too easy.
    D. Some of the explanations are too brief.

29. What does this reversal refer to in line 40?

   A. going back to spending fewer hours in school
   B. students being asked to explain answers to teachers
   C. swapping the activities done in the class and at home
   D. the sudden improvement in students’ maths performance

30. What does the writer say about teaching to the ‘middle’ of the class?


   A. Teachers become too concerned about weaker students.
   B. Technology has not until now provided a solution to the problem.
   C. Educators have been unwilling to deal with the issues.
   D. Students in this category quickly become bored.

31. Students praise Khan’s videos because they

   A. show the extent of his mathematical knowledge.
   B. deal with a huge range of maths problems.
   C. provide teaching at different ability levels.
   D. cover details that are often omitted in class.

 


Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in the reading passage?

In boxes 32-36 on your answer sheet write:

YES          if the statement agrees with the claims of the writer
NO            if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN   if it is impossible to say what the writer thinks about this

32. Thordarson's first impressions of how she would use Khan Academy turned out to be wrong.
33. Khan wished to completely change the way courses are taught in schools.
34. School grade levels are based on the idea of students progressing at different rates.
35. Some principals have invited Khan into their schools to address students.
36. Khan has given advice to other people involved in start-up projects.

Questions 37-40

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below.

37. Bill Gates thinks Khan Academy
38. According to Gary Stager. Khan Academy
39. Sylvia Martinez regrets that Khan Academy
40. Ben Kamens has been told that Khan Academy

A. is only suited to subjects where questions have exact answers.
B. can teach both the strongest and the weakest pupils in a class.
C. means the teaching of other school subjects will have to be changed.
D. only prepares students to pass exams.
E. could cause student achievement to improve too quickly.
F. requires all students to own the necessary technology.
G. is unlikely to have a successful outcome for most students.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

The new way to be a fifth-grader

 

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write A, B, C or D in boxes 27-31 on your answer sheet. 

27. What do you learn about the student in the first paragraph?

Bạn biết được gì về học sinh trong đoạn đầu tiên

    A. He has not used the maths software before.

Cậu ấy không dùng phần mềm toán học trước đó
    B. He did not expect his answer to the problem to be correct.

Cậu ấy không mong chờ câu trả lời cho bài toán của cậu ta là đúng
    C. He was not initially doing the right maths problem.

Ban đầu cậu ấy không làm bài toán phù hợp


    D. He did not immediately know how to solve the maths problem.
Cậu ấy không biết cách giải quyết bài toán ngay tức thì

Giải thích: đoạn 1

"It took a while for me to work it out," he admits sheepishly.


28. What does the writer say about the content of the Khan Academy videos?
Người viết nói gì về nội dung của video của học viện Khan


    A. They have been produced in a professional manner.

Chúng được tạo ra theo một cách chuyên nghiệp

 

    B. They include a mix of verbal and visual features.

Chúng bao gồm sự kết hợp các tính năng hình ảnh và lời nói

Giải thích: đoạn 2

The videos are anything but sophisticated. At seven to 14 minutes long, they consist of a voiceover by the site's founder, Salman Khan, chattily describing a mathematical concept or explaining how to solve a problem, while his hand-scribbled formulas and diagrams appear on-screen.


    C. Some of the maths problems are too easy.

Một vài bài toán quá dễ
    D. Some of the explanations are too brief.

Một vài lời giải thích quá ngắn

 Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in the reading passage?

In boxes 32-36 on your answer sheet write:

YES          if the statement agrees with the claims of the writer
NO            if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN   if it is impossible to say what the writer thinks about this

32.T Thordarson's first impressions of how she would use Khan Academy turned out to be wrong.

Ấn tượng đầu tiên của Thordarson về cách mà cô ấy sử dụng học viện Khan hóa ra là sai

Giải thích: đoạn 3

Initially, Thordarson thought Khan Academy would merely be a helpful supplement to her normal instruction. But it quickly became far more than that.


33.F Khan wished to completely change the way courses are taught in schools.

Khan mong muốn thay đổi hoàn toàn cách dạy các khóa học ở trường

Giải thích: Đoạn 5& Đoạn 10

Khan never intended to overhaul the school curricula and he doesn't have a consistent, comprehensive plan for doing so

 In essence, Khan doesn't want to change the way institutions teach; he wants to change how people learn, whether they're in a private school or a public school—or for that matter, whether they're a student or an adult trying to self-educate in Ohio, Brazil, Russia, or India.


 

Questions 37-40

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below.

37.B Bill Gates thinks Khan Academy/ can teach both the strongest and the weakest pupils in a class.

Giải thích: Đoạn 5

Nevertheless, some of his fans believe that he has stumbled onto the solution to education's middle-of-the-class mediocrity. Most notable among them is Bill Gates, whose foundation has invested $1.5 million in Khan's site.


38.D According to Gary Stager. Khan Academy./ only prepares students to pass exams.

Theo như Gary Stager. Khan Academy

Giải thích: Đoạn 6

Schools have become "joyless test-prep factories," he says, and Khan Academy caters to this dismal trend.

 

 

 

 

Answer:
27. D
28. B
29. C
30. B
31. D
32. YES
33. NO
34. NO
35. NOT GIVEN
36. NOT GIVEN
37. B
38. D
39. G
40. E

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status