ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -Numeration

Numeration

One of the first great intellectual feats of a young child is learning how to talk, closely followed by learning how to count. From earliest childhood, we are so bound up with our system of numeration that it is a feat of imagination to consider the problems faced by early humans who had not yet developed this facility

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Numeration

 

                A. One of the first great intellectual feats of a young child is learning how to talk, closely followed by learning how to count. From earliest childhood, we are so bound up with our system of numeration that it is a feat of imagination to consider the problems faced by early humans who had not yet developed this facility. Careful consideration of our system of numeration leads to the conviction that, rather than being a facility that comes naturally to a person, it is one of the great and remarkable achievements of the human race. ĐOẠN 1

Một trong những kỳ tích trí tuệ vĩ đại đầu tiên của trẻ nhỏ là học nói, theo sát đó là học đếm. Ngay từ thời thơ ấu, chúng ta đã bị ràng buộc với hệ thống số đến mức  chúng ta phải dùng hết sức tưởng tượng khi nghĩ về các vấn đề mà người nguyên thủy vẫn chưa phát triển được khả năng này phải đối mặt. Việc suy xét kỹ lưỡng hệ thống số đếm của chúng ta dẫn đến niềm tin rằng thay vì là một khả năng tự nhiên của một người thì hệ thống số đếm là một trong những thành tựu vĩ đại và đáng chú ý của loài người.
               
                B. It is impossible to learn the sequence of events that led to our developing the concept of number. Even the earliest of tribes had a system of numeration that, if not advanced, was sufficient for the tasks that they had to perform. Our ancestors had little use for actual numbers; instead, their considerations would have been more of the kind Is this enough? rather than How many? when they were engaged in food gathering, for example. However, when early humans first began to reflect on the nature of things around them, they discovered that they needed an idea of number simply to keep their thoughts in order. As they began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated number system became paramount. It will never be known how and when this numeration ability developed, but it is certain that numeration was well developed by the time humans had formed even semipermanent settlements. ĐOẠN 2

Vì không thể học được chuỗi các sự kiện dẫn đến việc chúng ta phát triển khái niệm về số. Ngay cả những bộ lạc xa xưa nhất cũng có một hệ thống đánh số, nếu không tân tiến, thì cũng đủ cho những nhiệm vụ mà họ phải thực hiện. Tổ tiên của chúng ta ít sử dụng đến những con số đúng nghĩa; thay vào đó, những tính toán của họ sẽ thuộc loại Thế này đã đủ chưa? thay vì Bao nhiêu? chẳng hạn như khi họ tham gia vào việc hái lượm thức ăn. Tuy nhiên, khi những người nguyên thủy đầu tiên bắt đầu suy nghĩ về bản chất của mọi thứ xung quanh họ, họ phát hiện ra rằng họ cần một ý tưởng về số đơn giản để giữ cho suy nghĩ của họ theo thứ tự. Khi họ bắt đầu định cư, trồng trọt và chăn nuôi gia súc, nhu cầu về một hệ thống số phức tạp trở nên tối quan trọng. Sẽ không bao giờ biết được hệ thống đếm số này phát triển như thế nào và khi nào, nhưng chắc chắn rằng hệ thống đếm số đã phát triển tốt vào thời điểm con người hình thành các khu định cư ngay cả là bán cố định.
           
                C. Evidence of early stages of arithmetic and numeration can be readily found. The indigenous peoples of Tasmania were only able to count one, two, many; those of South Africa counted one, two, two and one, two twos, two twos and one, and so on. But in real situations the number and words are offen accompanied by gestures to help resolve any confusion. For example, when using the one, two, many types of system, the word many would mean, Look my hands and see how many fingers I am showing you. This basic approach is limited in the range of numbers that it can express, but this range will generally suffice when dealing with the simpler aspects of human existence. ĐOẠN 3

Có thể dễ dàng tìm thấy bằng chứng về các giai đoạn đầu của số học và hệ thống đếm số. Người dân bản địa của Tasmania chỉ có thể đếm một, hai, nhiều; người dân bản địa của Nam Phi đếm một, hai, hai và một, hai lần hai, hai lần hai và một, v.v. Nhưng trong các tình huống thực tế, số đếm và từ ngữ thường đi kèm với cử chỉ để giúp giải quyết bất kỳ sự nhầm lẫn nào. Ví dụ: khi sử dụng loại hệ thống "một, hai, nhiều ", từ "nhiều" sẽ có nghĩa là Hãy nhìn bàn tay của tôi và xem tôi đang chỉ cho bạn bao nhiêu ngón tay. Cách tiếp cận cơ bản này bị giới hạn trong phạm vi số đếm mà nó có thể biểu thị, nhưng phạm vi này nói chung sẽ đủ khi giải quyết các khía cạnh đơn giản hơn về sự tồn tại loài người.
               
                D. The lack of ability of some cultures to deal with large numbers is not really surprising. European languages, when traced back to their earlier version, are very poor in number words and expressions. The ancient Gothic word for ten, tachund, is used to express the number 100 as tachund tachund. By the seventh century, the word teon had become interchangeable with the tachund or hund of the Anglo-Saxon language, and so 100 was denoted as hund teontig, or ten times ten. The average person in the seventh century in Europe was not as familiar with numbers as we are today. In fact, to qualify as a witness in a court of law a man had to be able to count to nine! ĐOẠN 4


Việc một số nền văn hóa thiếu khả năng đối phó với những con số lớn không thực sự đáng ngạc nhiên. Các ngôn ngữ châu Âu, khi lần theo các phiên bản trước đó của chúng, rất nghèo nàn về số lượng từ và biểu thức. Từ Gothic cổ tachund có nghĩa là 10, được sử dụng để biểu thị số 100 dưới dạng tachund tachund. Đến thế kỷ thứ bảy, từ teon đã có thể thay thế cho tachund hoặc hund trong tiếng Anglo-Saxon, và vì vậy 100 được ký hiệu là hund teontig, hoặc mười nhân mười. Người bình thường trong thế kỷ thứ bảy ở châu Âu không quen thuộc với những con số của chúng ta ngày nay. Trên thực tế, để đủ điều kiện làm nhân chứng trong toàn án pháp luật, một người phải có khả năng đếm đến chín!
               
                E. Perhaps the most fundamental step in developing a sense of number is not the ability to count, but rather to see that a number is really an abstract idea instead of a simple attachment to a group of particular objects. It must have been within the grasp of the earliest humans to conceive that four birds are distinct from two birds; however, it is not an elementary step to associate the number 4, as connected with four birds, to the number 4, as connected with four rocks. Associating a number as one of the qualities of a specific object is a great hindrance to the development of a true number sense. When the number 4 can be registered in the mind as a specific word, independent of the object being referenced, the individual is ready to take the first step toward the development of a notational system for numbers and, from there, to arithmetic. ĐOẠN 5

Có lẽ bước cơ bản nhất trong việc phát triển khả năng về số không phải là khả năng đếm, mà là để thấy rằng một con số thực sự là một ý tưởng trừu tượng thay vì sự liên tưởng đơn thuần với một nhóm các vật thể cụ thể. Chắc hẳn những người đầu tiên đã hình rằng bốn con chim khác với hai con chim; tuy nhiên, nó không phải là một bước cơ bản để liên kết số 4 liên quan với bốn con chim, với số 4 liên quan với bốn tảng đá. Việc liên kết một con số như là một trong những đặc tính của một vật thể cụ thể là một trở ngại lớn đối với sự phát triển về khả năng hiểu con số thực sự. Khi số 4 có thể được ghi nhớ trong tâm trí dưới dạng một từ cụ thể, độc lập với vật thể được đề cập, thì cá nhân đó đã sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên hướng tới sự phát triển của một hệ thống ký hiệu cho các con số và từ đó, đến số học.
               
                F. Traces of the very first stages in the development of numeration can be seen in several living languages today. The numeration system of the Tsimshian language in British Columbia contains seven distinct sets of words for numbers according to the class of the item being counted: for counting flat objects and animals, for round objects and time, for people, for long objects and trees, for canoes, for measures, and for counting when no particular object is being enumerated. It seems that the last is a later development while the first six groups show the relics of an older system. This diversity of number names can also be found in some widely used languages such as Japanese. ĐOẠN 6

Dấu vết của những giai đoạn đầu tiên trong sự phát triển của số đếm có thể được nhìn thấy trong một số ngôn ngữ đang tồn tại ngày nay. Hệ thống đếm số của ngôn ngữ Tsimshian ở British Columbia chứa bảy bộ từ riêng biệt để chỉ các con số tùy theo loại vật phẩm được đếm: để đếm các vật phẳng và động vật, các vật tròn và thời gian, con người, các vật dài và cây cối, ca nô, các đơn vị đo lường và để đếm khi không có vật thể cụ thể nào được liệt kê. Có vẻ như nhóm cuối cùng là sự phát triển muộn hơn trong khi sáu nhóm đầu tiên cho thấy tàn tích của một hệ thống cũ hơn. Sự đa dạng về tên số này cũng có thể được tìm thấy trong một số ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi như tiếng Nhật.
               
                G. Intermixed with the development of a number sense is the development of an ability to count. Counting is not directly related to the formation of a number concept because it is possible to count by matching the items being counted against a group of pebbles, grains of corn, or the counter's fingers. These aids would have been indispensable to very early people who would have found the process impossible without some form of mechanical aid. Such aids, while different, are still used even by the most educated in today's society due to their convenience. All counting ultimately involves reference to something other than the things being counted. At first, it may have been grains or pebbles but now it is a memorised sequence of words that happen to be the names of the numbers. ĐOẠN 7


Xen kẽ với sự phát triển khả năng hiểu biết về số là sự phát triển của khả năng đếm. Đếm không liên quan trực tiếp đến việc hình thành khái niệm số vì có thể đếm bằng cách kết hợp các đồ vật được đếm với một nhóm đá cuội, hạt ngô hoặc ngón tay của người đếm. Những công cụ hỗ trợ này sẽ không thể thiếu đối với những người từ xa xưa những người đã nhận thấy quá trình đếm số không thể thực hiện được nếu không có một số hình thức hỗ trợ kỹ thuật. Những công cụ hỗ trợ như vậy, mặc dù khác nhau, nhưng vẫn được sử dụng ngay cả bởi những người có học thức cao nhất trong xã hội ngày nay do sự tiện lợi của chúng. Tất cả việc đếm cuối cùng đều liên quan đến việc liện hệ đến một thứ gì đó khác với những thứ đang được đếm. Lúc đầu, nó có thể là hạt hoặc sỏi nhưng bây giờ nó là một chuỗi các từ được ghi nhớ tình cờ là tên của các con số.

 

Questions 27-31
Complete each sentence with the correct ending, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 27-31 on your answer sheet.

A was necessary in order to fulfil a civic role.

B was necessary when people began farming.

C was necessary for the development of arithmetic.

D persists in all societies.

E was used when the range of number words was restricted.

F can be traced back to early European languages.

G was a characteristic of early numeration systems.

 27 A developed system of numbering  
28 An additional hand signal  
29 In seventh-century Europe, the ability to count to a certain number  
30 Thinking about numbers as concepts separate from physical objects  
31 Expressing number differently according to class of item 

Questions 32-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 62?
In boxes 32-40 on your answer sheet, write:


    TRUE    if the statement agrees with the information
    FALSE    if the statement contradicts the information
    NOT GIVEN    if there is no information on this

32 For the earliest tribes, the concept of sufficiency was more important than the concept of quantity.  
33 Indigenous Tasmanians used only four terms to indicate numbers of objects.  
34 Some peoples with simple number systems use body language to prevent misunderstanding of expressions of the number.  
35 All cultures have been able to express large numbers clearly.  
36 The word 'thousand' has Anglo-Saxon origins.  
37 In general, people in seventh-century Europe had poor counting ability.  
38 In the Tsimshian language, the number for long objects and canoes is expressed with the same word.  
39 The Tsimshian language contains both older and newer systems of counting.  
40 Early peoples found it easier to count by using their fingers rather than a group of pebbles. 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Numeration

 

Questions 27-31
Complete each sentence with the correct ending, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 27-31 on your answer sheet.

A. was necessary in order to fulfil a civic role.
là cần thiết để hoàn thành vai trò công dân.

B. was necessary when people began farming.
là cần thiết khi mọi người bắt đầu canh tác.

C. was necessary for the development of arithmetic.
cần thiết cho sự phát triển của số học.

D. persists in all societies.
tồn tại trong mọi xã hội.

E. was used when the range of number words was restricted.
được sử dụng khi phạm vi các từ chỉ số bị hạn chế.

F. can be traced back to early European languages.
có thể được bắt nguồn từ các ngôn ngữ đầu tiên của châu Âu.

G. was a characteristic of early numeration systems.
là một đặc điểm của các hệ thống số ban đầu.


27.B A developed system of numbering  
Một hệ thống đánh số được phát triển

Giải thích: đoạn B

 As they began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated number system became paramount.


28.E An additional hand signal  
Một tín hiệu tay bổ sung

Giải thích: đoạn C

When the number 4 can be registered in the mind as a specific word, independent of the object being referenced, the individual is ready to take the first step toward the development of a notational system for numbers and, from there, to arithmetic.


29.A In seventh-century Europe, the ability to count to a certain number
Ở châu Âu thế kỷ thứ bảy, khả năng đếm đến một số nhất định  

Giải thích: đoạn D

The average person in the seventh century in Europe was not as familiar with numbers as we are today. In fact, to qualify as a witness in a court law a man had to be able to count to nine.


30.C Thinking about numbers as concepts separate from physical objects  
Suy nghĩ về các con số như một khái niệm tách biệt với các đồ vật hữu hình

Giải thích: đoạn E

Perhaps the most fundamental step in developing a sense of number is not the ability to count, but rather to see that a number is really an abstract idea instead of a simple attachment to a group of particular objects. It must have been within the grasp of the earliest humans to conceive that four birds are distinct from two birds; however, it is not an elementary step to associate the number 4, as connected with four birds, to the number 4, as connected with four rocks.


31.G Expressing number differently according to class of item
Thể hiện số khác nhau theo loại đồ vật

Giải thích: đoạn B

 However, when early humans first began to reflect on the nature of things around them, they discovered that they needed an idea of number simply to keep their thoughts in order. As they began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated number system became paramount.

 


   

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO  


 

Questions 32-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 62?
In boxes 32-40 on your answer sheet, write:


    TRUE    if the statement agrees with the information
    FALSE    if the statement contradicts the information
    NOT GIVEN    if there is no information on this

32.T For the earliest tribes, the concept of sufficiency was more important than the concept of quantity.  
Đối với những bộ lạc sơ khai nhất, khái niệm về sự đầy đủ quan trọng hơn khái niệm về số lượng.

Giải thích: đoạn B

Our ancestors had little use for actual numbers; instead, their considerations would have been more of the kind Is this enough? rather than How many? when they were engaged in food gathering, for example.


33.F Indigenous Tasmanians used only four terms to indicate numbers of objects.  

Người Tasmania bản địa chỉ sử dụng bốn thuật ngữ để chỉ số lượng đồ vật.

Giải thích: đoạn C, ba chứ không phải bốn

The indigenous peoples of Tasmania were only able to count one, two, many


34.T Some peoples with simple number systems use body language to prevent misunderstanding of expressions of the number.  
Một số dân tộc có hệ thống số đơn giản sử dụng ngôn ngữ cơ thể để tránh hiểu nhầm cách diễn đạt số.

Giải thích: đoạn C

But in real situations the number and words are offen accompanied by gestures to help resolve any confusion. For example, when using the one, two, many types of system, the word many would mean, Look my hands and see how many fingers 1 am showing you.


35.F All cultures have been able to express large numbers clearly.  
Tất cả các nền văn hóa đều có thể diễn đạt số lượng lớn một cách rõ ràng.

Giải thích: đoạn D

The lack of ability of some cultures to deal with large numbers is not really surprising


36.NG The word 'thousand' has Anglo-Saxon origins.  
Từ 'nghìn' có nguồn gốc từ Anglo-Saxon.


37.T In general, people in seventh-century Europe had poor counting ability.  
Nói chung, người dân ở châu Âu thế kỷ thứ bảy có khả năng đếm kém.

Giải thích: đoạn D

The average person in the seventh century in Europe was not as familiar with numbers as we are today. In fact, to qualify as a witness in a court law a man had to be able to count to nine

 

38.F In the Tsimshian language, the number for long objects and canoes is expressed with the same word.  
Trong ngôn ngữ Tsimshian, số chỉ các vật thể dài và ca nô được biểu thị bằng cùng một từ.

Giải thích: đoạn F

The numeration system of the Tsimshian language in British Columbia contains seven distinct sets of words for numbers according to the class of the item being counted: for counting flat objects and animals, for round objects and time, for people, for long objects and trees, for canoes, for measures, and for counting when no particular object is being numerated.

39.T The Tsimshian language contains both older and newer systems of counting.  
Ngôn ngữ Tsimshian chứa cả hệ thống đếm cũ hơn và mới hơn.

Giải thích: đoạn F

 It seems that the last is a later development while the first six groups show the relics of an older system


40.NG Early peoples found it easier to count by using their fingers rather than a group of pebbles. 

Những người nguyên thủy thấy việc đếm bằng cách sử dụng các ngón tay của họ dễ dàng hơn là đếm bằng một nhóm đá cuội.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:

27. B   28. E   29. A    30. C   31. G  32. TRUE   33. FALSE   34. TRUE    35. FALSE  36. NOT GIVEN   37. TRUE   38. FALSE  39. TRUE   40.  NOT GIVEN

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status