ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Ingenuity Gap

The Ingenuity Gap

Ingenuity, as I define it here, consists not only of ideas for new technologies like computers or drought-resistant crops but, more fundamentally, of ideas for better institutions and social arrangements, like efficient markets and competent governments.

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN 

The Ingenuity Gap

 

 

 

Ingenuity, as I define it here, consists not only of ideas for new technologies like computers or drought-resistant crops but, more fundamentally, of ideas for better institutions and social arrangements, like efficient markets and competent governments. [ĐOẠN 1]

Sáng kiến, như tôi định nghĩa ở đây, không chỉ bao gồm các ý tưởng về công nghệ mới như máy tính hoặc giống cây trồng chịu hạn nhưng cơ bản hơn là các ý tưởng về các thể chế và sắp đặt xã hội tốt hơn, như những thị trường hiệu quả và các chính phủ có năng lực.

 

How much and what kinds of ingenuity a society requires depends on a range of factors, including the society’s goals and the circumstances within which it must achieve those goals—whether it has a young population or an ageing one, an abundance of natural resources or a scarcity of them, an easy climate or a punishing one, whatever the case may be.[ĐOẠN 2]

Có bao nhiêu loại sáng kiến và nó gồm những loại nào mà một xã hội yêu cầu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm những mục tiêu mà xã hội cần đạt được và bối cảnh của xã hội cần đạt được mục tiêu đó – liệu xã hội đó có dân số trẻ hay già, tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay khan hiếm, khí hậu dễ chịu hay cay nghiệt, bất kể trường hợp nào cũng có thể xảy ra.

 

How much and what kinds of ingenuity a society supplies also depends on many factors, such as the nature of human inventiveness and understanding, the rewards an economy gives to the producers of useful knowledge, and the strength of political opposition to social and institutional reforms. [ĐOẠN 3]

Có bao nhiêu loại và gồm những loại sáng kiến nào mà một xã hội tạo ra cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bản chất về sự hiểu biết và tài năng sáng chế của con người, sự tưởng thưởng mà một nền kinh tế mang lại cho những người tạo ra kiến thức hữu dụng, và sức chống đối chính trị đối với các cải cách xã hội và cải cách thể chế.

 

A good supply of the right kind of ingenuity is essential, but it isn’t, of course, enough by itself. We know that the creation of wealth, for example, depends not only on an adequate supply of useful ideas but also on the availability of other, more conventional factors of production, like capital and labor. Similarly, prosperity, stability and justice usually depend on the resolution, or at least the containment, of major political struggles over wealth and power. Yet within our economies ingenuity often supplants labor, and growth in the stock of physical plant is usually accompanied by growth in the stock of ingenuity. And in our political systems, we need great ingenuity to set up institutions that successfully manage struggles over wealth and power. Clearly, our economic and political processes are intimately entangled with the production and use of ingenuity. [ĐOẠN 4]

Một nguồn cung có giá trị về loại sáng kiến phù hợp là rất quan trọng nhưng dĩ nhiên bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Chúng ta biết rằng, ví dụ sự tạo ra của cải không những phụ thuộc vào một nguồn ý tưởng đầy đủ về các ý tưởng hữu dụng mà còn phụ thuộc vào sự sẵn có của các yếu tố khác, các yếu tố sản xuất thông thường khác như vốn và sức lao động. Tương tự, sự thịnh vượng, ổn định và công bằng thường phụ thuộc vào sự giải quyết hoặc ít nhất là chính sách ngăn chặn các cuộc đầu tranh chính trị lớn về của cải và quyền lực. Nhưng trong các nền kinh tế của chúng ta sáng kiến thường thay thế lao động tay chân và sự phát triển của các hệ thống nhà máy hữu hình thường kèm theo sự gia tăng trong các kho sáng kiến. Và trong hệ thống chính trị cuả chúng ta, chúng ta cần những sáng kiến vĩ đại để thiết lập các thể chế nhằm quản lý thành công những cuộc tranh giành của cải và quyền lực. Rõ ràng các tiến trình kinh tế và chính trị gắn bó mật thiết với sự tạo ra và sự sử dụng các sáng kiến.

 

 

The past century’s countless incremental changes in our societies around the planet, in our technologies and our interactions with our surrounding natural environments, have accumulated to create a qualitatively new world. Because these changes have accumulated slowly, it’s often hard for us to recognize how profound and sweeping they’ve been. They include far larger and denser populations; much higher per capita consumption of natural resources; and far better and more widely available technologies for the movement of people, materials, and especially information. [ĐOẠN 5]

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

In combination, these changes have sharply increased the density, intensity, and pace of our interactions with each other; they have greatly increased the burden we place on our natural environment; and they have helped shift power from national and international institutions to individuals in subgroups, such as political special interests and ethnic factions. [ĐOẠN 6]

 

As a result, people in all walks of life—from our political and business leaders to all of us in our day-to-day—must cope with much more complex, urgent, and often unpredictable circumstances. The management of our relationship with this new world requires immense and ever-increasing amounts of social and technical ingenuity. As we strive to maintain or increase our prosperity and improve the quality of our lives, we must make far more sophisticated decisions, and in less time, than ever before. [ĐOẠN 7]

 

When we enhance the performance of any system, from our cars to the planet’s network of financial institutions, we tend to make it more complex. Many of the natural systems critical to our well-being, like the global climate and the oceans, are extraordinarily complex, to begin with. We often can’t predict or manage the behavior of complex systems with much precision, because they are often very sensitive to the smallest of changes and perturbations, and their behavior can flip from one mode to another suddenly and dramatically. In general, as the human-made and natural systems, we depend upon becoming more complex, and as our demands on them increase, the institutions and technologies we use to manage them must become more complex too, which further boosts our need for ingenuity. [ĐOẠN 8]

 

The good news, though, is that the last century’s stunning changes in our societies and technologies have not just increased our need for ingenuity; they have also produced a huge increase in its supply. The growth and urbanization of human populations have combined with astonishing new communication and transportation technologies to expand interactions among people and produce larger, more integrated, and more efficient markets. These changes have, in turn, vastly accelerated the generation and delivery of useful ideas. [ĐOẠN 9]

 

But—and this is the critical “but”—we should not jump to the conclusion that the supply of ingenuity always increases in lockstep with our ingenuity requirement: while it’s true that necessity is often the mother of invention, we can’t always rely on the right kind of ingenuity appearing when and where we need it. In many cases, the complexity and speed of operation of today’s vital economic, social, and ecological systems exceed the human brain’s grasp. Very few of us have more than a rudimentary understanding of how these systems work. They remain fraught with countless “unknown unknowns,” which makes it hard to supply the ingenuity we need to solve problems associated with these systems. [ĐOẠN 10]

 

In this book, I explore a wide range of other factors that will limit our ability to supply the ingenuity required in the coming century. For example, many people believe that new communication technologies strengthen democracy and will make it easier to find solutions to our societies’ collective problems, but the story is less clear than it seems. The crush of information in our everyday lives is shortening our attention span, limiting the time we have to reflect on critical matters of public policy, and making policy arguments more superficial. [ĐOẠN 11]

Modern markets and science are an important part of the story of how we supply ingenuity. Markets are critically important because they give entrepreneurs an incentive to produce knowledge. As for science, although it seems to face no theoretical limits, at least in the foreseeable future, practical constraints often slow its progress. The cost of scientific research tends to increase as it delves deeper into nature. And science’s rate of advance depends on the characteristic of the natural phenomena it investigates, simply because some phenomena are intrinsically harder to understand than others, so the production of useful new knowledge in these areas can be very slow. Consequently, there is often a critical time lag between the recognition of a problem and the delivery of sufficient ingenuity, in the form of technologies, to solve that problem. Progress in the social sciences is especially slow, for reasons we don’t yet understand; but we desperately need better social scientific knowledge to build the sophisticated institutions today’s world demands. [ĐOẠN 12]

 

 


 

Questions 15-18

 

Complete each sentence with the appropriate answer, A, B, C, or D.

Write the correct answer in boxes 15-18 on your answer sheet

 

15. The definition of ingenuity

16. The requirement for ingenuity

17. The creation of social wealth

18. The stability of society

 

A. depends on many factors including climate.

B. depends on the management and solution of disputes.

C. is not only of technological advance but more of institutional renovation.

D. also depends on the availability of some traditional resources.

 

Questions 19-21

 

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 19-21 on your answer sheet

 

19.  What does the author say about the incremental change of the last 100 years? 

    A. It has become a hot scholastic discussion among environmentalists.

    B. Its significance is often not noticed.=

    C. It has reshaped the natural environments we live in.

    D. It benefited a much larger population than ever.

 

20.  The combination of changes has made life:

    A. easier

    B. faster

    C. slower

    D. less sophisticated

 

21.  What does the author say about the natural systems?

    A. New technologies are being developed to predict change with precision.

    B. Natural systems are often more sophisticated than other systems.

    C. Minor alterations may cause natural systems to change dramatically.

    D. Technological developments have rendered human being more independent of natural systems.

 

Questions 22-28

 

Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?

In boxes 22-28 on your answer sheet, write

    TRUE    if the statement agrees with the information

    FALSE    if the statement contradicts the information

    NOT GIVEN    if there is no information on this

 

22. The demand for ingenuity has been growing during the past 100 years.

23. The ingenuity we have may be inappropriate for solving problems at hand.

24. There are very few who can understand the complex systems of the present world.

25. More information will help us to make better decisions.

26. The next generation will blame the current government for their conduct.

27. Science tends to develop faster in certain areas than others.

28. Social science develops especially slowly because it is not as important as natural science.

 

Đáp án và giải thích chi tiết:

The Ingenuity Gap

 

 

Questions 15-18

 

Complete each sentence with the appropriate answer, A, B, C, or D.

Write the correct answer in boxes 15-18 on your answer sheet

 

15.C The definition of ingenuity ( định nghĩa về sáng kiến)

Giải thích: [ĐOẠN 1]

​​Ingenuity, as I define it here, consists not only of ideas for new technologies like computers or drought-resistant crops but, more fundamentally, of ideas for better institutions and social arrangements, like efficient markets and competent governments. 

 

16.A The requirement for ingenuity ( đòi hỏi về sáng kiến)

Giải thích: [ĐOẠN 2]

How much and what kinds of ingenuity a society requires depends on a range of factors, including the society’s goals and the circumstances within which it must achieve those goals—whether it has a young population or an aging one, an abundance of natural resources or a scarcity of them, an easy climate or a punishing one, whatever the case may be

 

 

 

 

 

Questions 19-21

 

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 19-21 on your answer sheet

 

19.  What does the author say about the incremental change of the last 100 years? 

Tác giả nói gì về sự thay đổi gia tăng của 100 năm qua?

    A. It has become a hot scholastic discussion among environmentalists.

Nó đã trở thành một cuộc thảo luận học thuật sôi nổi giữa các nhà môi trường.

 

    B. Its significance is often not noticed.

Tầm quan trọng của nó thường không được chú ý

Giải thích: đoạn 5

Because these changes have accumulated slowly, it’s often hard for us to recognize how profound and sweeping they’ve been

 

    C. It has reshaped the natural environments we live in.

Nó định hình môi trường tự nhiên mà chúng ta sống

    D. It benefited a much larger population than ever.

Nó mang lại lợi ích cho một lượng lớn dân số hơn bao giờ hết

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 


 

 

Questions 22-28

 

Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?

In boxes 22-28 on your answer sheet, write

    TRUE    if the statement agrees with the information

    FALSE    if the statement contradicts the information

    NOT GIVEN    if there is no information on this

 

22.T The demand for ingenuity has been growing during the past 100 years.

Nhu cầu về các sáng kiến, đổi mới tăng lên trong suốt 100 năm qua

Giải thích: Đoạn 9

The good news, though, is that the last century’s stunning changes in our societies and technologies have not just increased our need for ingenuity; they have also produced a huge increase in its supply.

 

23.T The ingenuity we have may be inappropriate for solving problems at hand.

Sáng kiến, đổi mới mà chúng ta có có thể không phù hợp để giải quyết các vấn đề trước mắt

Giải thích: Đoạn 10, các sáng kiến mà chúng ta có không phải lúc nào cũng phù hợp với vấn đề phát sinh trong cuộc sống, số lượng sáng kiến có thể tăng lên nhưng nó không đúng với cái mà xã hội đang cần.

we can’t always rely on the right kind of ingenuity appearing when and where we need it.

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
15. C
16. A
17. D
18. B
19. B
20. B
21. C
22. TRUE
23. TRUE
24. TRUE
25. FALSE
26. NOT GIVEN
27. TRUE
28. FALSE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status