ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Dover Bronze-Age Boat

The Dover Bronze-Age Boat

A beautifully preserved boat, made around 3,000 years ago and discovered by chance in a muddy hole, has had a profound impact on archaeological research.

It was 1992. In England, workmen were building a new road through the heart of Dover, to connect the ancient port and the Channel Tunnel

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Dover Bronze-Age Boat

( Kèm theo phần giải chi tiết và dịch hoàn thiện)

 

A beautifully preserved boat, made around 3,000 years ago and discovered by chance in a muddy hole, has had a profound impact on archaeological research.

Một chiếc thuyền được bảo quản tuyệt đẹp, được tạo nên từ khoảng 3000 năm trước và được tình cờ khám phá trong một vũng bùn, có ảnh hưởng sâu sắc lên nghiên cứu khảo cổ.

It was 1992. In England, workmen were building a new road through the heart of Dover, to connect the ancient port and the Channel Tunnel, which, when it opened just two years later, was to be the first land link between Britain and Europe for over 10,000 years. A small team from the Canterbury Archaeological Trust (CAT) worked alongside the workmen, recording new discoveries brought to light by the machines. ĐOẠN 1

 

Đó là vào năm 1992. Ở Anh, công nhân đang xây dựng một con đường mới xuyên qua trung tâm của Dover được mở cửa vào hai năm sau đó để kết nối với cảng tàu xưa và đường hầm Channel và con đường này là cầu nối với đất liền đầu tiên giữa Anh và Châu Âu trong khoảng hơn 10000 năm. Một nhóm nhỏ đến từ Archaeological Trust (CAT) đã làm việc cùng với thợ xây đã ghi nhận những khám phá mới được phát hiện bởi máy móc.


At the base of the deep shaft six meters below the modern streets, a wooden structure was revealed. Cleaning away the waterlogged site overlying the timbers, archaeologists realized its true nature. They had found a prehistoric boat, preserved by the type of sediment in which it was buried. It was then named by Dover Bronze- Age Boat. ĐOẠN 2

 

Ở dưới nền của trục sâu sáu mét bên dưới những con đường hiện đại, một công trình kiến trúc bằng gỗ lộ ra. Bằng cách làm sạch những chỗ ngập nước bao phủ các khúc gỗ,  các nhà khảo cổ học đã nhận ra bản chất thật sự của nó. Họ đã tìm thấy một con thuyền thời tiền sử được bảo quản bởi loại trầm tích mà nó bị chôn vùi trong đó. Sau đó nó được đặt tên bởi Dover Bronze- Age Boat.

 


About nine meters of the boat’s length was recovered; one end lay beyond the excavation and had to be left. What survived consisted essentially of four intricately carved oak planks: two on the bottom, joined along a central seam by a complicated system of wedges and stitched to the others. The seams had been made watertight by pads of moss, fixed by wedges and yew stitches. ĐOẠN 3

 

Khoảng chín mét chiều dài của con thuyền đã được phục hồi; một đầu nằm ngoài cuộc khai quật và phải bỏ lại. Những gì còn sót lại về cơ bản bao gồm bốn tấm ván gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo: hai tấm bên dưới, được nối dọc theo một đường nối trung tâm bằng một hệ thống nêm phức tạp và được nối với những tấm khác. Những đường nối được làm kín kẽ bởi những tấm rêu, được cố định bằng nêm và mối nối thủy tùng.


The timbers that closed the recovered end of the boat had been removed in antiquity when it was abandoned, but much about its original shape could be deduced. There was also evidence for missing upper side planks. The boat was not a wreck, but had been deliberately discarded, dismantled and broken. Perhaps it had been “ritually killed” at the end of its life, like other Bronze-Age objects. ĐOẠN 4

 

Các khúc gỗ cuối cùng phía con thuyền được phục hồi đã được tháo bỏ từ thời xưa khi nó bị bỏ hoang nhưng có nhiều điều về hình dạng ban đầu của nó có thể được suy diễn. Cũng có bằng chứng về việc thiếu những tấm ván mặt trên. Con thuyền không phải là xác tàu nhưng bị cố tình vứt bỏ, tháo dỡ và đập phá. Có lẽ nó " bị phá bỏ theo nghi thức" vào cuối đời giống như các vật thể khác thời đồ đồng.

 

 


With hindsight, it was significant that the boat was found and studied by mainstream archaeologists who naturally focused on its cultural context. At the time, ancient boats were often considered only from a narrower technological perspective, but news about the Dover boat reached a broad audience. In 2002, on the tenth anniversary of the discovery, the Dover Bronze-Age Boat Trust hosted a conference, where this meeting of different traditions became apparent. Alongside technical papers about the boat, other speakers explored its social and economic contexts, and the religious perceptions of boats in Bronze- Age societies. Many speakers came from overseas, and debate about cultural connections was renewed. ĐOẠN 5

Với nhận thức muộn màng, quan trọng là con thuyền được tìm thấy và nghiên cứu bởi các nhà khảo cổ học chính thống những người vốn đã tập trung vào bối cảnh văn hóa của nó. Vào thời điểm đó, những con thuyền xưa thường được xem xét chỉ dưới góc độ kỹ thuật hẹp hơn nhưng tin tức về tàu Dover đã tiếp cận một lượng lớn người xem. Vào năm 2002, vào dịp kỷ niệm lần thứ mười của khám phá này, Quỹ tín thác Thuyền thời đại đồ đồng Dover đã làm chủ cuộc hội nghị nơi mà cuộc gặp gỡ của các truyền thống khác nhau này trở nên rõ ràng. Cùng với các giấy tờ kỹ thuật về con thuyền, các diễn giả khác đã khám phá ra những bối cảnh kinh tế và xã hội của nó cũng như những góc nhìn tôn giáo của con thuyền ở thời đồ đồng. Nhiều diễn giả đến từ nước ngoài và cuộc tranh luận về các liên kết văn hóa đã được làm mới lại.

Within seven years of excavation, the Dover boat had been conserved and displayed, but it was apparent that there were issues that could not be resolved simply by studying the old wood. Experimental archaeology seemed to be the solution: a boat reconstruction, half-scale or full-sized, would permit assessment of the different hypotheses regarding its build and the missing end. The possibility of returning to Dover to search for a boat’s unexcavated northern end was explored, but practical and financial difficulties were insurmountable- and there was no guarantee that the timbers had survived the previous decade in the changed environment. ĐOẠN 6

 

Trong vòng bảy năm sau khai quật, con thuyền Dover được bảo tồn và trưng bày nhưng rõ ràng còn có những vấn đề không giải quyết đơn giản bằng việc nghiên cứu các khúc gỗ cũ. Khảo cổ học thực nghiệm dường như là một giải pháp: sự tái tạo lại một con thuyền, quy mô một nửa hay kích thước đầy đủ, sẽ cho phép sự đánh giá những giả thuyết khác nhau liên quan đến việc xây dựng con tàu và phần bị mất. Khả năng quay trở lại Dover để tìm kiếm phần phía bắc chưa được khai quật của con thuyền được khám phá nhưng những khó khăn tài chính và thực tế không khắc phục được và không có gì đảm bảo rằng các khúc gỗ đã tồn tại trong thập kỷ trước trong môi trường thay đổi.

 


Detailed proposals to reconstruct the boat were drawn up in 2004. Archaeological evidence was beginning to suggest a Bronze- Age community straddling the Channel, brought together by the sea, rather than separated by it. In a region today divided by languages and borders, archaeologists had a duty to inform the general public about their common cultural heritage. ĐOẠN 7

Những đề xuất chi tiết về việc xây dựng lại con thuyền đã được đưa ra vào năm 2004. Các bằng chứng khảo cổ học đã bắt đầu cho thấy một cộng đồng thời đại đồ đồng ở hai bên con kênh tập hợp lại với nhau bởi biển chứ không phải bị ngăn cách bởi nó. Trong một khu vực ngày nay bị phân chia bởi ngôn ngữ và biên giới, các nhà khảo cổ học có nhiệm vụ thông báo với công chúng về di sản văn hóa chung của họ.

The boat project began in England but it was conceived from the start as a European collaboration. Reconstruction was only part of a scheme that would include a major exhibition and an extensive educational and outreach programme. Discussions began early in 2005 with archaeological bodies, universities and heritage organizations either side of the Channel. There was much enthusiasm and support, and an official launch of the project was held at an international seminar in France in 2007. Financial support was confirmed in 2008 and the project then named BOAT 1550BC got under way in June 2011. ĐOẠN 8

 

Dự án con thuyền đã bắt đầu ở Anh nhưng ngay từ đầu nó được hình thành như sự hợp tác của châu Âu. Việc tái tạo lại chỉ là một phần của chương trình mà bao gồm một cuộc trưng bày lớn và một chương trình mở rộng và giáo dục chuyên sâu. Những thảo luận bắt đầu vào đầu năm 2005 cùng với các cơ quan khảo cổ học, các trường đại học và các tổ chức di sản cả hai bên con kênh. Nhận được nhiều sự nhiệt tình và hỗ trợ, sự ra mắt chính thức của dự án được tổ chức tại một hội nghị quốc tế ở Pháp vào năm 2007. Hỗ trợ tài chính được xác nhận vào năm 2008 và dự án sau đó được đặt tên BOAT 1550BC được tiến hành vào tháng 6 năm 2011.

  

A small team began to make the boat at the start of 2012 on the Roman Lawn outside Dover museum. A full- scale reconstruction of a mid-section had been made in 1996, primarily to see how Bronze- Age replica tools performed. In 2012, however, the hull shape was at the centre of the work, so modern power tools were used to carve the oak planks, before turning to prehistoric tools for finishing. It was decided to make the replica half-scale for reasons of cost and time, any synthetic materials were used for the stitching, owing to doubts about the scaling and tight timetable. ĐOẠN 9

 

Một nhóm nhỏ đã bắt đầu làm chiếc thuyền vào đầu năm 2012 trên bãi cỏ La Mã bên ngoài bảo tàng Dover. Sự tái tạo nguyên kích thước của phần giữa đã được thực hiện vào năm 1996, chủ yếu là để xem cách mà các công cụ sao chép thời đồ đồng hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, vào năm 2012, hình dạng thân tàu là trung tâm của tác phẩm, do vậy các dụng cụ điện hiện đại được sử dụng để khắc chạm những tấm ván sồi trước khi quay lại các dụng cụ thời kỳ tiền sử để hoàn thiện. Vì lý do thời gian và chi phí nên mọi người quyết định tạo ra một bản sao với một nửa kích thước, bất kỳ chất liệu tổng hợp nào cũng được sử dụng cho các đường nối, do nghi ngại về quy mô và thời gian biểu chặt chẽ.


Meanwhile, the exhibition was being prepared ready for opening in July 2012 at the Castle Museum in Boulogne-sur-Mer. Entitled 'Beyond the Horizon: Societies of the Channel & North Sea 3,500 years ago' it brought together for the first time a remarkable collection of Bronze- Age objects, including many new discoveries for commercial archaeology and some of the great treasure of the past. The reconstructed boat, as a symbol of the maritime connections that bound together the communities either side of the Channel, was the centrepiece. ĐOẠN 10

Trong khi đó cuộc triển lãm được chuẩn bị sẵn sàng để khai mạc vào tháng bảy năm 2012 tại Bảo tàng lâu đài ở Boulogne-sur-Mer. Đặt tựa " Beyond the Horizon: Societies of the Channel & North Sea 3,500 years ago" lần đầu tiên nó tập hợp một bộ sư tập đáng chú ý về các đồ vật thời kỳ đồ động bao gồm nhiều khám phá mới cho khảo cổ thương mại và một vài kho báu lớn trong quá khứ. Con thuyền được tái tạo như một biểu tượng của sự kết nối hàng hải gắn kết các cộng đồng hai bên con kênh với nhau là tâm điểm.

 

 

Questions 1-5

Complete the chart below.

Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

 

                   Key events

1992- the boat was discovered during the construction of a 1……………

2002-an international 2…………… was held to gather information

2004- 3……………. for the reconstruction were produced

2007- the 4…………… Of BOAT 1550BC took place

2012- the Bronze-Age 5…………… featured the boat and other objects

Questions 6-9

Do the following statements agree with the information given in the text?

In boxes 6-9 on your answer sheet, write

TRUE      if the statement agrees with the information
FALSE      if the statement contradicts the information
NOT GIVEN     if there is no information on this

6.   Archaeologists realized that the boat had been damaged on purpose.
7.   Initially, only the technological aspects of the boat were examined.

8.    Archaeologists went back to the site to try and find the missing northern.
9.   Evidence found in 2004 suggested that the Bronze-Age Boat had been used for trade.

Questions 10-13

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

10.  How far under the ground was the boat found?
11.  What natural material had been secured to the boat to prevent water entering?
12.  What aspect of the boat was the focus of the 2012 reconstruction?
13. Which two factors influenced the decision not to make a full-scale reconstruction of the boat?

 

 Đáp án và giải thích chi tiết The Dover Bronze-Age Boat


 

 

Questions 1-5

Complete the chart below.

Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

 

                Key events

1992- the boat was discovered during the construction of a 1……road…… 1992 - con tàu được khám phá trong lúc xây dựng một con đường

Giải thích: đoạn 1

It was 1992. In England, workmen were building a new road through the heart of Dover, to connect the ancient port and the Channel Tunnel, which, when it opened just two years later, was to be the first land link between Britain and Europe for over 10,000 years. A small team from the Canterbury Archaeological Trust (CAT) worked alongside the workmen, recording new discoveries brought to light by the machines.

 

2002-an international 2……conference……… was held to gather information. 2002- một hội nghị quốc tế được tổ chức để thu thập thông tin

Giải thích: đoạn 5

In 2002, on the tenth anniversary of the discovery, the Dover Bronze-Age Boat Trust hosted a conference, where this meeting of different traditions became apparent. 

 

2004- 3…proposals……. for the reconstruction were produced. Năm 2004 các đề xuất về việc xây dựng lại được đưa ra

Giải thích: đoạn 7

Detailed proposals to reconstruct the boat were drawn up in 2004. 

 

2007- the 4……launch…… Of BOAT 1550BC took place.  2007 buổi ra mắt của BOAT 1550BC diễn ra

Giải thích: đoạn 8

There was much enthusiasm and support, and an official launch of the project was held at an international seminar in France in 2007.

2012- the Bronze-Age 5…exhibition…… featured the boat and other objects 2012 - các bộ sưu tập thời đồ đồng mô tả nét nổi bậc của con thuyền và các vật thể khác.

Giải thích: đoạn cuối

Meanwhile, the exhibition was being prepared ready for opening in July 2012 at the Castle Museum in Boulogne-sur-Mer. Entitled 'Beyond the Horizon: Societies of the Channel & North Sea 3,500 years ago' it brought together for the first time a remarkable collection of Bronze- Age objects, including many new discoveries for commercial archaeology and some of the great treasure of the past.

 

 

 

Questions 6-9

Do the following statements agree with the information given in the text?

In boxes 6-9 on your answer sheet, write

TRUE  if the statement agrees with the information

FALSE  if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

 

6.T   Archaeologists realized that the boat had been damaged on purpose. Các nhà khảo cổ nhận ra rằng con thuyền bị cố ý làm hư hại 

Giải thích: đoạn 4

The boat was not a wreck, but had been deliberately discarded, dismantled and broken. Perhaps it had been “ritually killed” at the end of its life, like other Bronze-Age objects

7.F   Initially, only the technological aspects of the boat were examined. Lúc đầu chỉ có các khía cạnh có tính chất kỹ thuật của con thuyền được xem xét

Giải thích: đoạn 5, vào thời đó những con thuyền cổ thì được tiếp cận từ một khía cạnh kỹ thuật hạn hẹp hơn nhưng con tàu Dover thì khác nó được các nhà khảo cổ nghiên cứu về bối cảnh văn hóa và tin tức về nó cũng được công chúng quan tâm.

 At the time, ancient boats were often considered only from a narrower technological perspective, but news about the Dover boat reached a broad audience.

8.F Archaeologists went back to the site to try and find the missing northern. Các nhà khảo cổ quay trở lại hiện trường để thử tìm phần phía bắc bị mất

Giải thích: Đoạn 6

The possibility of returning to Dover to search for a boat’s unexcavated northern end was explored, but practical and financial difficulties were insurmountable- and there was no guarantee that the timbers had survived the previous decade in the changed environment.

9.NG   Evidence found in 2004 suggested that the Bronze-Age Boat had been used for trade. Bằng chứng được tìm thấy vào năm 2004 cho thấy rằng con thuyền thời đồ đồng đã được sử dụng cho thương mại

Giải thích: thông tin về năm 2004 chỉ nằm ở đoạn 7 nhưng không có thông tin nào như đề bài

 

 

 

Questions 10-13

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

 

10.  How far under the ground was the boat found? Con tàu được tìm thấy sâu hơn mặt đất bao nhiêu

Giải thích: 6m, đoạn 2

At the base of the deep shaft six meters below the modern streets, a wooden structure was revealed.

​​

11.  What natural material had been secured to the boat to prevent water entering? Vật liệu tự nhiên đã được gắn chặt vào con thuyền tránh bị nước vào

Giải thích: Pads of moss, đoạn 3 

The seams had been made watertight by pads of moss, fixed by wedges and yew stitches. 

12.  What aspect of the boat was the focus of the 2012 reconstruction? Khía cạnh nào của con thuyền là sự tập trung của việc tái tạo năm 2012

Giải thích: Hull shape, đoạn 9

In 2012, however, the hull shape was at the centre of the work, so modern power tools were used to carve the oak planks, before turning to prehistoric tools for finishing

13. Which two factors influenced the decision not to make a full-scale reconstruction of the boat? Hai nhân tố nào ảnh hưởng đến quyết định không tái tạo con tàu nguyên kích thước

Giải thích: Cost and time, đoạn 9

It was decided to make the replica half-scale for reasons of cost and time, any synthetic materials were used for the stitching, owing to doubts about the scaling and tight timetable.

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây. 

 

 

 

>>>>> Xem thêm:   Tăng điểm Ielts Speaking siêu nhanh với 3 cách luyện nói sau đây

Answer:
1. road
2. conference
3. proposals
4. launch
5. exhibition
6. TRUE
7. FALSE
8. FALSE
9. NOT GIVEN
10. 6/six meters/meters/m
11. (pads of) moss
12. (the) hull (shape)
13. cost and time

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status