ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Dover Bronze-Age Boat

The Dover Bronze-Age Boat

A beautifully preserved boat, made around 3,000 years ago and discovered by chance in a muddy hole, has had a profound impact on archaeological research.

It was 1992. In England, workmen were building a new road through the heart of Dover, to connect the ancient port and the Channel Tunnel

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -

The Dover Bronze-Age Boat

 

 

A beautifully preserved boat, made around 3,000 years ago and discovered by chance in a muddy hole, has had a profound impact on archaeological research.

Một chiếc thuyền được bảo quản tuyệt đẹp, được tạo nên từ khoảng 3000 năm trước và được tình cờ khám phá trong một vũng bùn, có ảnh hưởng sâu sắc lên nghiên cứu khảo cổ.

It was 1992. In England, workmen were building a new road through the heart of Dover, to connect the ancient port and the Channel Tunnel, which, when it opened just two years later, was to be the first land link between Britain and Europe for over 10,000 years. A small team from the Canterbury Archaeological Trust (CAT) worked alongside the workmen, recording new discoveries brought to light by the machines. ĐOẠN 1

 

Đó là vào năm 1992. Ở Anh, công nhân đang xây dựng một con đường mới xuyên qua trung tâm của Dover để kết nối cảng tàu xưa và đường hầm Eo biển mà khi mở cửa vào hai năm sau đó thì nó là cầu nối trên đất liền đầu tiên giữa Anh và Châu Âu trong khoảng hơn 10,000 năm. Một nhóm nhỏ đến từ Archaeological Trust (CAT) đã làm việc cùng với thợ xây đã ghi nhận những khám phá mới được phát hiện bởi máy móc.

 


At the base of the deep shaft six meters below the modern streets, a wooden structure was revealed. Cleaning away the waterlogged site overlying the timbers, archaeologists realized its true nature. They had found a prehistoric boat, preserved by the type of sediment in which it was buried. It was then named by Dover Bronze- Age Boat. ĐOẠN 2

 

Ở dưới nền của trục sâu sáu mét bên dưới những con đường hiện đại, một công trình kiến trúc bằng gỗ bị lộ ra. Bằng cách làm sạch những chỗ ngập nước bao phủ các khúc gỗ, các nhà khảo cổ học đã nhận ra trạng thái nguyên thủy thật sự của nó. Họ đã tìm thấy một con thuyền thời tiền sử được bảo quản bởi loại trầm tích chôn vùi nó. Sau đó nó được đặt tên là Dover Bronze- Age Boat.

 


About nine meters of the boat’s length was recovered; one end lay beyond the excavation and had to be left. What survived consisted essentially of four intricately carved oak planks: two on the bottom, joined along a central seam by a complicated system of wedges and stitched to the others. The seams had been made watertight by pads of moss, fixed by wedges and yew stitches. ĐOẠN 3

 

Khoảng chín mét chiều dài của con thuyền đã được phục hồi; một đầu nằm ngoài tầm cuộc khai quật và phải bỏ lại. Những gì còn sót lại về cơ bản bao gồm bốn tấm ván gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo: hai tấm bên dưới, được nối dọc theo một đường nối chính giữa bằng một hệ thống nêm phức tạp và được nối với những tấm khác. Những đường chắp nối được làm kín nước bởi những tấm rêu, được cố định bằng nêm và mối nối thủy tùng.


The timbers that closed the recovered end of the boat had been removed in antiquity when it was abandoned, but much about its original shape could be deduced. There was also evidence for missing upper side planks. The boat was not a wreck, but had been deliberately discarded, dismantled and broken. Perhaps it had been “ritually killed” at the end of its life, like other Bronze-Age objects. ĐOẠN 4

 

Các khúc gỗ khép kín phần được khôi phục của con thuyền đã được tháo bỏ từ thời xưa khi nó bị bỏ hoang nhưng có nhiều điều về hình dạng ban đầu của nó có thể được suy luận ra. Cũng có bằng chứng về những tấm ván mặt trên bị thiếu. Con thuyền không phải là xác tàu nhưng bị cố tình vứt bỏ, tháo dỡ và đập phá. Có lẽ nó " bị phá bỏ theo nghi thức" vào cuối đời giống như các vật thể khác thời đồ đồng.

 


 


With hindsight, it was significant that the boat was found and studied by mainstream archaeologists who naturally focused on its cultural context. At the time, ancient boats were often considered only from a narrower technological perspective, but news about the Dover boat reached a broad audience. In 2002, on the tenth anniversary of the discovery, the Dover Bronze-Age Boat Trust hosted a conference, where this meeting of different traditions became apparent. Alongside technical papers about the boat, other speakers explored its social and economic contexts, and the religious perceptions of boats in Bronze- Age societies. Many speakers came from overseas, and debate about cultural connections was renewed. ĐOẠN 5

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 


Within seven years of excavation, the Dover boat had been conserved and displayed, but it was apparent that there were issues that could not be resolved simply by studying the old wood. Experimental archaeology seemed to be the solution: a boat reconstruction, half-scale or full-sized, would permit assessment of the different hypotheses regarding its build and the missing end. The possibility of returning to Dover to search for a boat’s unexcavated northern end was explored, but practical and financial difficulties were insurmountable- and there was no guarantee that the timbers had survived the previous decade in the changed environment. ĐOẠN 6

 

 


Detailed proposals to reconstruct the boat were drawn up in 2004. Archaeological evidence was beginning to suggest a Bronze- Age community straddling the Channel, brought together by the sea, rather than separated by it. In a region today divided by languages and borders, archaeologists had a duty to inform the general public about their common cultural heritage. ĐOẠN 7The boat project began in England but it was conceived from the start as a European collaboration. Reconstruction was only part of a scheme that would include a major exhibition and an extensive educational and outreach programme. Discussions began early in 2005 with archaeological bodies, universities and heritage organizations either side of the Channel. There was much enthusiasm and support, and an official launch of the project was held at an international seminar in France in 2007. Financial support was confirmed in 2008 and the project then named BOAT 1550BC got under way in June 2011. ĐOẠN 8

 

A small team began to make the boat at the start of 2012 on the Roman Lawn outside Dover museum. A full- scale reconstruction of a mid-section had been made in 1996, primarily to see how Bronze- Age replica tools performed. In 2012, however, the hull shape was at the centre of the work, so modern power tools were used to carve the oak planks, before turning to prehistoric tools for finishing. It was decided to make the replica half-scale for reasons of cost and time, any synthetic materials were used for the stitching, owing to doubts about the scaling and tight timetable. ĐOẠN 9


Meanwhile, the exhibition was being prepared ready for opening in July 2012 at the Castle Museum in Boulogne-sur-Mer. Entitled 'Beyond the Horizon: Societies of the Channel & North Sea 3,500 years ago' it brought together for the first time a remarkable collection of Bronze- Age objects, including many new discoveries for commercial archaeology and some of the great treasure of the past. The reconstructed boat, as a symbol of the maritime connections that bound together the communities either side of the Channel, was the centrepiece. ĐOẠN 10

 

 

 

Questions 1-5

Complete the chart below.

Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

 

                   Key events

1992- the boat was discovered during the construction of a 1……………

2002-an international 2…………… was held to gather information

2004- 3……………. for the reconstruction were produced

2007- the 4…………… Of BOAT 1550BC took place

2012- the Bronze-Age 5…………… featured the boat and other objects

Questions 6-9

Do the following statements agree with the information given in the text?

In boxes 6-9 on your answer sheet, write

TRUE      if the statement agrees with the information
FALSE      if the statement contradicts the information
NOT GIVEN     if there is no information on this

6.   Archaeologists realized that the boat had been damaged on purpose.
7.   Initially, only the technological aspects of the boat were examined.

8.    Archaeologists went back to the site to try and find the missing northern.
9.   Evidence found in 2004 suggested that the Bronze-Age Boat had been used for trade.

Questions 10-13

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

10.  How far under the ground was the boat found?
11.  What natural material had been secured to the boat to prevent water entering?
12.  What aspect of the boat was the focus of the 2012 reconstruction?
13. Which two factors influenced the decision not to make a full-scale reconstruction of the boat?

 

 Đáp án và giải thích chi tiết :

The Dover Bronze-Age Boat

 


 

 

Questions 1-5

Complete the chart below.

Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

 

                Key events

1992- the boat was discovered during the construction of a 1……road…… 1992 - con tàu được khám phá trong lúc xây dựng một con đường

Giải thích: đoạn 1

It was 1992. In England, workmen were building a new road through the heart of Dover, to connect the ancient port and the Channel Tunnel, which, when it opened just two years later, was to be the first land link between Britain and Europe for over 10,000 years. A small team from the Canterbury Archaeological Trust (CAT) worked alongside the workmen, recording new discoveries brought to light by the machines.

 

2002-an international 2……conference……… was held to gather information. 2002- một hội nghị quốc tế được tổ chức để thu thập thông tin

Giải thích: đoạn 5

In 2002, on the tenth anniversary of the discovery, the Dover Bronze-Age Boat Trust hosted a conference, where this meeting of different traditions became apparent. 

 

2004- 3…proposals……. for the reconstruction were produced. Năm 2004 các đề xuất về việc xây dựng lại được đưa ra

Giải thích: đoạn 7

Detailed proposals to reconstruct the boat were drawn up in 2004. 

 

2007- the 4……launch…… Of BOAT 1550BC took place.  2007 buổi ra mắt của BOAT 1550BC diễn ra

Giải thích: đoạn 8

There was much enthusiasm and support, and an official launch of the project was held at an international seminar in France in 2007.

2012- the Bronze-Age 5…exhibition…… featured the boat and other objects 2012 - các bộ sưu tập thời đồ đồng mô tả nét nổi bậc của con thuyền và các vật thể khác.

Giải thích: đoạn cuối

Meanwhile, the exhibition was being prepared ready for opening in July 2012 at the Castle Museum in Boulogne-sur-Mer. Entitled 'Beyond the Horizon: Societies of the Channel & North Sea 3,500 years ago' it brought together for the first time a remarkable collection of Bronze- Age objects, including many new discoveries for commercial archaeology and some of the great treasure of the past.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

  

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. road
2. conference
3. proposals
4. launch
5. exhibition
6. TRUE
7. FALSE
8. FALSE
9. NOT GIVEN
10. 6/six meters/meters/m
11. (pads of) moss
12. (the) hull (shape)
13. cost and time

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status