ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The importance of children’s play

The importance of children’s play

Brick by brick, six-year-old Alice is building a magical kingdom. Imagining fairy-tale turrets and fire-breathing dragons, wicked witches and gallant heroes, she’s creating an enchanting world. Although she isn’t aware of it, this fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity and so it will have important

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The importance of children’s play

Brick by brick, six-year-old Alice is building a magical kingdom. Imagining fairy-tale turrets and fire-breathing dragons, wicked witches and gallant heroes, she’s creating an enchanting world. Although she isn’t aware of it, this fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity and so it will have important repercussions in her adult life. Đoạn 1

Từng viên gạch bên cạnh từng viên gạch, Alice sáu tuổi đang xây dựng một thế giới ma thuật. Bằng việc tưởng tượng ra những pháo đài thần tiên và những con rồng phun ra lửa, những mụ phù thủy độc ác và những anh hùng hào hiệp, bé gái đang tạo ra một thế giới đầy mê hoặc. Mặc dù cô bé không nhận thức được nhưng sự tưởng tượng này đang giúp cô bé bước đầu tạo dựng khả năng sáng tạo và nó có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống sau này.

Minutes later, Alice has abandoned the kingdom in favour of playing schools with her younger brother. When she bosses him around as his ‘teacher’, she’s practising how to regulate her emotions through pretence. Later on, when they tire of this and settle down with a board game, she’s learning about the need to follow rules and take turns with a partner. Đoạn 2

Vài phút sau, Alice đã bỏ mặc thế giới đó để chơi trò chơi trường học với em trai của mình. Khi cô bé chỉ huy em trai của mình như là cô giáo của em ấy, cô bé đang tập cách kiểm soát cảm xúc thông qua sự giả vờ. Lúc sau, khi chúng đã chán trò này và dừng lại với trò chơi cờ, cô bé học được sự cần thiết phải tuân thủ theo các luật chơi và chơi theo lượt với bạn chơi.

‘Play in all its rich variety is one of the highest achievements of the human species,’ says Dr David Whitebread from the Faculty of Education at the University of Cambridge, UK. ‘It underpins how we develop as intellectual, problem-solving adults and is crucial to our success as a highly adaptable species.’ Đoạn 3

Dr David Whitebread thuộc khoa giáo Dục của Đại Học Cambridge, nước Anh nói rằng:” Vui chơi trong rất nhiều hình thức là một trong những thành tựu tối cao nhất của loài người”. “ Nó củng cố cách mà chúng ta phát triển như những người trưởng thành có trí tuệ,  có khả năng giải quyết vấn đề và nó khá quan trọng trong thành công của chúng ta với tư cách là một loài có khả năng thích nghi cao”

Recognising the importance of play is not new: over two millennia ago, the Greek philosopher Plato extolled its virtues as a means of developing skills for adult life, and ideas about play-based learning have been developing since the 19th century. Đoạn 4

Việc nhận ra tầm quan trọng của việc chơi không phải là mới mẻ: hơn 2 thiên niên kỷ trước, triết gia người Hy Lạp đã ca ngợi những ưu điểm của việc chơi như là một cách phát triển kỹ năng cho cuộc sống trưởng thành sau này, và những ý tưởng về việc học dựa trên việc chơi đã phát triển từ thế kỷ thứ 19.

 

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN CAMBRIGE 18

Test 1 Urban farming
Test 1 Forest management in Pennsylvania, USA
Test 1 Conquering Earth’s space junk problem
Test 2 Stonehenge
Test 2 Living with artificial intelligence
Test 2 An ideal city
Test 3 Materials to take us beyond concrete
Test 3 The steam car
Test 3 The case for mixed-ability classes
Test 4 Green roofs
Test 4 The growth mindset
Test 4 Alfred Wegener: science, exploration and the theory of continental drift

 

 


But we live in changing times, and Whitebread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half the people in the world now live in cities. ‘The opportunities for free play, which I experienced almost every day of my childhood, are becoming increasingly scarce,’ he says. Outdoor play is curtailed by perceptions of risk to do with traffic, as well as parents’ increased wish to protect their children from being the victims of crime, and by the emphasis on ‘earlier is better’ which is leading to greater competition in academic learning and schools. Đoạn 5

Nhưng chúng ta đang sống trong một thời đại luôn thay đổi, và Whitebread quan tâm đến sự suy giảm rộng rãi trong việc chơi, và chỉ ra rằng hơn một nửa dân số trên thế giới hiện đang sống ở những thành phố. Ông ấy nói rằng “ Những cơ hội tự do vui chơi mà tôi đã trãi qua mỗi ngày trong suốt thời thơ ấu, dần dần đã trở nên ít đi”. Những hoạt động ngoài trời bị giới hạn bởi những nhận thức về độ nguy hiểm của giao thông, cũng như là cha mẹ ngày càng mong muốn bảo vệ con mình khỏi việc trở thành nạn nhân của các tội ác, đồng thời là do sự chú trọng vào quan điểm “ càng sớm càng tốt” dẫn đến sự cạnh tranh dữ dội hơn trong học tập và trong các trường học.

International bodies like the United Nations and the European Union have begun to develop policies concerned with children’s right to play, and to consider implications for leisure facilities and educational programmes. But what they often lack is the evidence to base policies on. Đoạn 6

 

Những tổ chức thế giới như Liên Hợp Quốc và Liên Minh Châu Âu đã bắt đầu phát triển những chính sách liên quan đến quyền vui chơi của trẻ em và xem xét mối liên hệ mật thiết giữa các phương tiện giải trí và các chương trình giáo dục. Nhưng cái họ thường thiếu là bằng chứng để tạo nên các chính sách này.

‘The type of play we are interested in is child-initiated, spontaneous and unpredictable – but, as soon as you ask a five-year-old “to play”, then you as the researcher have intervened,’ explains Dr Sara Baker. ‘And we want to know what the long-term impact of play is. It’s a real challenge.’ Đoạn 7

Các hình thức chơi mà chúng ta ưa thích là các trò chơi do trẻ em tự nghĩ ra, có tính tự phát và không dự đoán được, nếu bạn yêu cầu một đứa trẻ 5 tuổi là hãy chơi đi, thì bạn như một nhà nghiên cứu đã can thiệp vào quá trình vui chơi của chúng. Và nếu chúng ta muốn biết sự ảnh hưởng lâu dài của việc vui chơi là gì. Đó thực sư là cả một thách thức

Dr Jenny Gibson agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzle of how and why play is important have been looked at, there is very little data on the impact it has on the child’s later life. Đoạn 8

Tiến sĩ Jenny Gibson đồng tình, chỉ ra rằng mặc dù một vài giải pháp cho câu hỏi khó trả lời - vì sao vui chơi quan trọng và nó quan trọng như thế nào- đã được xem xét, nhưng có rất ít thông tin về việc vui chơi ảnh hưởng thế nào lên cuộc sống của trẻ con sau này.


Now, thanks to the university’s new Centre for Research on Play in Education, Development and Learning (PEDAL), Whitebread, Baker, Gibson and a team of researchers hope to provide evidence on the role played by play in how a child develops. Đoạn 9

Giờ đây, nhờ vào Trung tâm Nghiên cứu việc Chơi trong Giáo dục, Phát triển và Học tập (PEDAL) mới của trường đại học, Whitebread, Baker, Gibson và một nhóm các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ cung cấp bằng chứng về vai trò của việc vui chơi trong quá trình phát triển của một đứa trẻ.

‘A strong possibility is that play supports the early development of children’s self control,’ explains Baker. ‘This is our ability to develop awareness of our own thinking processes – it influences how effectively we go about undertaking challenging activities.’ Đoạn 10

Baker giải thích: “Rất có khả năng là vui chơi hỗ trợ sự phát triển ở giai đoạn đầu đời của trẻ em về khả năng tự kiểm soát. "Đây là khả năng để phát triển nhận thức về các quá trình tư duy của chính chúng ta - nó ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả khi chúng ta thực hiện các hoạt động thử thách."

In a study carried out by Baker with toddlers and young pre-schoolers, she found that children with greater self-control solved problems more quickly when exploring an unfamiliar set-up requiring scientific reasoning. ‘This sort of evidence makes us think that giving children the chance to play will make them more successful problemsolvers in the long run.’ Đoạn 11

Trong một nghiên cứu do Baker thực hiện với trẻ đi chập chững và trẻ em mầm non, bà nhận thấy rằng những trẻ có khả năng tự chủ cao hơn sẽ giải quyết các vấn đề nhanh hơn khi khám phá ra một kiểu tình huống mới lạ đòi hỏi những biện luận mang tính khoa học. "Loại bằng chứng này khiến chúng tôi nghĩ rằng việc cho trẻ em có cơ hội chơi đùa sẽ khiến chúng trở thành những người giải quyết vấn đề thành công hơn về lâu dài."

 If playful experiences do facilitate this aspect of development, say the researchers, it could be extremely significant for educational practices, because the ability to self regulate has been shown to be a key predictor of academic performance. Đoạn 12

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu những trải nghiệm vui chơi tạo điều kiện thuận lợi cho khía cạnh phát triển này, thì điều đó có thể cực kỳ quan trọng đối với các hoạt động giáo dục, bởi vì khả năng tự điều chỉnh đã được chứng minh là một yếu tố dự đoán chính về kết quả học tập.

Gibson adds: ‘Playful behaviour is also an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in the diagnosis of neurodevelopmental disorders like autism.’ Đoạn 13

Gibson nói thêm: “ Hành vi vui chơi cũng là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển lành mạnh về mặt xã hội và cảm xúc. Ở nghiên cứu trước đây, tôi đã điều tra ra cách quan sát những đứa trẻ chơi đùa có thể cho chúng ta những gợi ý quan trọng về sức khỏe của chúng và thậm chí rất hữu ích trong việc chẩn đoán những rối loạn thần kinh như sự tự kỷ.

Whitebread’s recent research has involved developing a play-based approach to supporting children’s writing. ‘Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimulus was far more effective than an instructional one.’ Children wrote longer and better-structured stories when they first played with dolls representing characters in the story. In the latest study, children first created their story with Lego *, with similar results. ‘Many teachers commented that they had always previously had children saying they didn’t know what to write about. With the Lego building, however, not a single child said this through the whole year of the project.’ Đoạn 14

Nghiên cứu gần đây của Mr Whitebread liên quan đến sự phát triển một phương pháp hỗ trợ việc học viết dựa trên sự vui chơi. “ Nhiều trẻ em tiểu học thấy rằng học viết rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đã chứng minh trong một nghiên cứu trước đó rằng khuyến khích chơi đùa hiệu quả hơn nhiều so với khuyến khích mang tính dạy dỗ”. Những đứa trẻ viết dài hơn và cấu trúc câu chuyện hay ho hơn khi lúc đầu chúng chơi với những con búp bê đại diện cho những nhân vật trong truyện. Trong nghiên cứu mới nhất, những đứa trẻ lúc đầu tạo ra các câu chuyện của chúng trong trò chơi Lego cũng có kết quả tương tự. “ Nhiều giao viên ý kiến rằng lúc trước học sinh của họ luôn luôn bảo rằng chúng không biết viết cái gì. Tuy nhiên với việc xây Lego, không một đứa trẻ nào nói như vậy trong suốt cả năm trong dự án.

Whitebread, who directs PEDAL, trained as a primary school teacher in the early 1970s, when, as he describes, ‘the teaching of young children was largely a quiet backwater, untroubled by any serious intellectual debate or controversy.’ Now, the landscape is very different, with hotly debated topics such as school starting age. Đoạn 15

Whitebread người điều hành PEDAL đã từng được huấn luyện như một giáo viên tiểu học vào đầu những năm 1970, như ông mô tả, 'việc dạy trẻ nhỏ phần lớn là một vùng nước yên tĩnh, không bị gặp rắc rối bởi bất kỳ cuộc tranh luận hoặc tranh cãi trí tuệ nghiêm trọng nào.' Ngày nay, bức tranh rất khác với nhiều chủ đề tranh luận sôi nổi như độ tuổi bắt đầu đi học.

‘Somehow the importance of play has been lost in recent decades. It’s regarded as something trivial, or even as something negative that contrasts with “work”. Let’s not lose sight of its benefits, and the fundamental contributions it makes to human achievements in the arts, sciences and technology. Let’s make sure children have a rich diet of play experiences.’ Đoạn 16

‘Bằng cách nào đó, tầm quan trọng của việc chơi đã bị mất đi dần trong những thập kỷ gần đây. Nó được coi là thứ gì đó tầm thường hoặc thậm chí là thứ gì đó tiêu cực có nghĩa trái ngược với "làm việc". Đừng quên lợi ích và những đóng góp quan trọng của nó đối với những thành tựu của con người trong nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Hãy đảm bảo trẻ em có một chế độ trải nghiệm vui chơi phong phú.


__________________________________
* Lego: coloured plastic building blocks and other pieces that can be joined together

 

Questions 1-8:

 

Complete the notes below

 

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer:

 

Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

 

Children's play:

Uses of children’s play

·     building a ‘magical kingdom’ may help develop 1 ....................
·     board games involve 2 .................... and turn-taking

Recent changes affecting children’s play

·     populations of 3 .................... have grown  
·     opportunities for free play are limited due to:

   - fear of 4 ....................
   - fear of 5 ....................
   - increased 6 .................... in schools

International policies on children’s play:

·     it is difficult to find 7 .................... to support new policies
·     research needs to study the impact of play on the rest of the child’s 8 ....................

 

Questions 9-13:
Do the following statements agree with the information given on the reading passage?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this


9.  Children with good self-control are known to be likely to do well at school later on.
10.  The way a child plays may provide information about possible medical problems.
11.  Playing with dolls was found to benefit girls’ writing more than boys’ writing.
12.  Children had problems thinking up ideas when they first created the story with Lego.
13.  People nowadays regard children’s play as less significant than they did in the past.

 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING The importance of children’s play

 

 

 

Questions 1-8:

Complete the notes below

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer:

Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

 

Children's play:

Việc chơi của trẻ em

 

Uses of children’s play

Cách dùng trò chơi của trẻ em

· building a ‘magical kingdom’ may help develop 1 .....creativity.......

Xây dựng một vương quốc ma thuật giúp phát triển

Giải thích: đoạn 1

Although she isn’t aware of it, this fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity and so it will have important repercussions in her adult life.

............................................................................................................................................................

 

· board games involve 2 ....rules....... and turn-taking.

Các trò chơi có tấm bảng ( như chơi cờ) liên quan đến luật lệ và đổi lượt chơi

Giải thích: đoạn 2

Later on, when they tire of this and settle down with a board game, she’s learning about the need to follow rules and take turns with a partner.

 

............................................................................................................................................................

Recent changes affecting children’s play.

Những thay đổi gần đây ảnh hưởng đến việc chơi của trẻ em

 

· populations of 3 ....cities...... have grown .

Dân số ở các thành phố tăng lên

· opportunities for free play are limited due to:

các cơ hội tự do vui chơi bị giới hạn vì

 

   - fear of 4 ........traffic............

   - fear of 5 ......crime........

   - increased 6 .....competition....... in schools

Giải thích: đoạn 5

But we live in changing times, and Whitebread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half the people in the world now live in cities. “The opportunities for free play, which I experienced almost every day of my childhood, are becoming increasingly scarce,” he says. Outdoor play is curtailed by perceptions of risk to do with traffic, as well as parents’increased wish to protect their children from being the victims of crime, and by the emphasis on “earlier is better” which is leading to greater competition in academic learning and schools.

 

............................................................................................................................................................

International policies on children’s play:

Các chính sách quốc tế về việc chơi của trẻ em

 

· it is difficult to find 7 ....evidence......... to support new policies

Rất khó để tìm ra bằng chứng để hỗ trợ cho các chính sách

Giải thích: đoạn 6

International bodies like the United Nations and the European Union have begun to develop policies concerned with children’s right to play, and to consider implications for leisure facilities and educational programmes. But what they often lack is the evidence to base policies on.

............................................................................................................................................................

· research needs to study the impact of play on the rest of the child’s 8 .....life......

Các nghiên cứu cần phải tìm hiểu tầm ảnh hưởng của việc chơi lên phần đời còn lại sau này của đứa trẻ.

Giải thích: đoạn 8

H. Dr Jenny Gibson agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzle of how and why play is important have been looked at, there is very little data on the impact it has on the child’s later life.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

 

Questions 9-13:

Do the following statements agree with the information given on the reading passage?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE   if the statement contradicts the information

NOT GIVEN   if there is no information on this

 

 

9.T  Children with good self-control are known to be likely to do well at school later on.

Trẻ em có sự tự kiểm soát tốt được biết là có khả năng học tốt ở trường sau này.

Giải thích: đoạn 12

 ​​If playful experiences do facilitate this aspect of development, say the researchers, it could be extremely significant for educational practices, because the ability to self-regulate has been shown to be a key predictor of academic performance.

 

10.T  The way a child plays may provide information about possible medical problems.

Cách mà một đứa trẻ chơi sẽ cung cấp thông tin về các vấn đề y học có thể xảy ra.

Giải thích: đoạn 13, possible medical problems = the diagnosis of neurodevelopmental disorders like autism

Gibson adds: ‘Playful behaviour is also an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in the diagnosis of neurodevelopmental disorders like autism.’

 

11. NG  Playing with dolls was found to benefit girls’ writing more than boys’ writing. 

Việc chơi với búp bê được phát hiện ra là có lợi cho việc viết lách của các bé gái hơn là bé trai

Giải thích: đoạn 14, tác giả chỉ đề cập trẻ em nói chung chơi với búp bê thì viết dễ hơn và tốt hơn chứ không đề cập bé trai hay bé gái

Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimulus was far more effective than an instructional one.’ Children wrote longer and better-structured stories when they first played with dolls representing characters in the story.

 

 

12. F  Children had problems thinking up ideas when they first created the story with Lego. Trẻ em gặp khó khăn trong việc nghĩ ra các ý tưởng khi chúng bắt đầu tạo ra câu chuyện với Lego.

Giải thích: đoạn 14, có nói rằng học sinh không nghĩ ra ý tưởng để viết nhưng sau khi cho chúng chơi với Lego thì chúng không than phiền về việc viết khó khăn nữa. Có nghĩa là nếu lúc đầu trẻ em tạo ra câu chuyện với trò chơi Lego thì sau đó chúng sẽ dễ dàng nghĩ ra các ý tưởng để viết. Thông tin đề bài đưa ra là sai

In the latest study, children first created their story with Lego *, with similar results. ‘Many teachers commented that they had always previously had children saying they didn’t know what to write about. With the Lego building, however, not a single child said this through the whole year of the project.’

 

13. T  People nowadays regard children’s play as less significant than they did in the past. 

Mọi người ngày nay xem việc chơi của trẻ em ít quan trọng hơn trong quá khứ

Giải thích: đoạn 16

‘Somehow the importance of play has been lost in recent decades. It’s regarded as something trivial, or even as something negative that contrasts with “work”. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. creativity
2. rules
3. cities
4 & 5. traffic, crime [In either order]
6. competition
7. evidence
8. life
9. TRUE
10. TRUE
11. NOT GIVEN
12. FALSE
13. TRUE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status