ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The history of the poster

The history of the poster

The appearance of the poster has changed continuously over the past two centuries.
The first posters were known as ‘broadsides’ and were used for public and commercial announcements. Printed on one side only using metal type

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The history of the poster

 

The appearance of the poster has changed continuously over the past two centuries.

Sự xuất hiện của poster đã thay đổi liên tục trong hai thế kỷ qua.


The first posters were known as ‘broadsides’ and were used for public and commercial announcements. Printed on one side only using metal type, they were quickly and crudely produced in large quantities. As they were meant to be read at a distance, they required large lettering. ĐOẠN 1

Những áp phích đầu tiên được gọi là 'broadsides' và được sử dụng cho các thông báo công cộng và thương mại. Chỉ được in trên một mặt bằng loại kim loại, chúng được sản xuất nhanh chóng và thô sơ với số lượng lớn. Vì chúng được dùng để đọc từ xa nên chúng yêu cầu chữ lớn.

There were a number of negative aspects of large metal type. It was expensive, required a large amount of storage space and was extremely heavy. If a printer did have a collection of large metal type, it was likely that there were not enough letters. So printers did their best by mixing and matching styles. ĐOẠN 2

Có một số mặt không tốt của loại áp phích kim loại lớn. Nó đắt tiền, cần nhiều không gian lưu trữ và cực kỳ nặng. Nếu một máy in có một tập hợp các loại áp phích kim loại lớn, thì có khả năng là không có đủ chữ cái. Vì vậy, máy in đã làm hết sức mình bằng cách trộn và kết hợp các kiểu.

Commercial pressure for large type was answered with the invention of a system for wood type production. In 1827, Darius Wells invented a special wood drill - the lateral router - capable of cutting letters on wood blocks. The router was used in combination with William Leavenworth’s pantograph (1834) to create decorative wooden letters of all shapes and sizes. The first posters began to appear, but they had little colour and design; often wooden type was mixed with metal type in a conglomeration of styles. ĐOẠN 3

Áp lực thương mại đối với loại áp phích lớn đã được giải đáp bằng việc phát minh ra việc sản xuất loại áp phích bằng gỗ. Năm 1827, Darius Wells đã phát minh ra một loại máy khoan gỗ đặc biệt - bộ định tuyến bên - có khả năng cắt các chữ cái trên các khối gỗ. Bộ định tuyến được sử dụng kết hợp với máy vẽ của William Leavenworth (1834) để tạo ra các chữ cái bằng gỗ trang trí với đủ hình dạng và kích cỡ. Những áp phích đầu tiên bắt đầu xuất hiện, nhưng chúng có rất ít màu sắc và thiết kế; loại gỗ thường được trộn với loại kim loại trong một tập hợp các phong cách.

A major development in poster design was the application of lithography, invented by Alois Senefelder in 1796, which allowed artists to hand-draw letters, opening the field of type design to endless styles. The method involved drawing with a greasy crayon onto finely surfaced Bavarian limestone and offsetting that image onto paper. This direct process captured the artist's true intention; however, the final printed image was in reverse. The images and lettering needed to be drawn backwards, often reflected in a mirror or traced on transfer paper. ĐOẠN 4

Một bước phát triển lớn trong thiết kế áp phích là ứng dụng của kỹ thuật in thạch bản, được phát minh bởi Alois Senefelder vào năm 1796, cho phép các nghệ sĩ vẽ các chữ cái bằng tay, mở ra vô số phong cách cho lĩnh vực thiết kế chữ. Phương pháp này liên quan đến việc vẽ bằng bút chì màu nhờn lên đá vôi Bavarian có bề mặt mịn và in hình ảnh đó lên giấy. Quá trình trực tiếp này đã nắm bắt được ý định thực sự của nghệ sĩ; tuy nhiên, hình ảnh in cuối cùng lại ngược lại. Hình ảnh và chữ cần được vẽ ngược, thường được phản chiếu trong gương hoặc vẽ trên giấy đồ lại.

As a result of this technical difficulty, the invention of the lithographic process had little impact on posters until the 1860s, when Jules Cheret came up with his ‘three-stone lithographic process’. This gave artists the opportunity to experiment with a wide spectrum of colours. ĐOẠN 5

Do khó khăn về kỹ thuật này, việc phát minh ra quy trình in thạch bản ít có tác động đến áp phích cho đến những năm 1860, khi Jules Cheret nghĩ ra 'quy trình in thạch bản ba viên đá' của mình. Quy trình này đã cho các nghệ sĩ cơ hội thử nghiệm với nhiều màu sắc.

Although the process was difficult, the result was remarkable, with nuances of colour impossible in other media even to this day. The ability to mix words and images in such an attractive and economical format finally made the lithographic poster a powerful innovation. ĐOẠN 6

Mặc dù quá trình này rất khó khăn, nhưng kết quả thật đáng chú ý, với những sắc thái màu sắc không thể có trên các phương tiện truyền thông khác cho đến ngày nay. Khả năng kết hợp các từ và hình ảnh trong một định dạng hấp dẫn và kinh tế như vậy cuối cùng đã làm cho áp phích in thạch bản trở thành một sự đổi mới mạnh mẽ.

Starting in the 1870s, posters became the main vehicle for advertising prior to the magazine era and the dominant means of mass communication in the rapidly growing cities of Europe and America. Yet in the streets of Paris, Milan and Berlin, these artistic prints were so popular that they were stolen off walls almost as soon as they were hung. Cheret, later known as ‘the father of the modern poster’, organised the first exhibition of posters in 1884 and two years later published the first book on poster art. He quickly took advantage of the public interest by arranging for artists to create posters, at a reduced size, that were suitable for in-home display. ĐOẠN 7

Bắt đầu từ những năm 1870, áp phích đã trở thành phương tiện quảng cáo chính trước thời đại tạp chí và là phương tiện truyền thông đại chúng chiếm ưu thế tại các thành phố đang phát triển nhanh chóng của Châu Âu và Châu Mỹ. Tuy nhiên, trên đường phố Paris, Milan và Berlin, những bản in nghệ thuật này phổ biến đến mức chúng bị đánh cắp khỏi tường gần như ngay sau khi chúng được treo lên. Cheret, sau này được mệnh danh là “cha đẻ của áp phích hiện đại”, đã tổ chức triển lãm áp phích đầu tiên vào năm 1884 và hai năm sau xuất bản cuốn sách đầu tiên về nghệ thuật áp phích. Ông nhanh chóng tận dụng sự quan tâm của công chúng bằng cách sắp xếp cho các nghệ sĩ tạo áp phích, với kích thước nhỏ hơn, phù hợp để trưng bày trong nhà.

Thanks to Cheret, the poster slowly took hold in other countries in the 1890s and came to celebrate each society’s unique cultural institutions: the cafe in France, the opera and fashion in Italy, festivals in Spain, literature in Holland and trade fairs in Germany. The first poster shows were held in Great 
Britain and Italy in 1894, Germany in 1896 and Russia in 1897. The most important poster show ever, to many observers, was held in Reims, France, in 1896 and featured an unbelievable 1,690 posters arranged by country. ĐOẠN 8

Nhờ có Cheret, áp phích dần dần chiếm lĩnh các quốc gia khác trong những năm 1890 và nhằm tôn vinh các thể chế văn hóa độc đáo của mỗi xã hội: quán cà phê ở Pháp, nhà hát opera và thời trang ở Ý, lễ hội ở Tây Ban Nha, văn học ở Hà Lan và hội chợ thương mại ở Đức. Buổi trưng bày áp phích đầu tiên được tổ chức tại Vương quốc Anh và Ý vào năm 1894, Đức năm 1896 và Nga năm 1897. Buổi trưng bày áp phích quan trọng nhất từ trước đến nay, đối với nhiều nhà quan sát, được tổ chức tại Reims, Pháp, vào năm 1896 và nổi bật với 1.690 áp phích không thể tin được được sắp xếp theo quốc gia.

In the early 20th century, the poster continued to play a large communication role and to go through a range of styles. By the 1950s, however, it had begun to share the spotlight with other media, mainly radio and print. By this time, most posters were printed using the mass production technique of photo offset, which resulted in the familiar dot pattern seen in newspapers and magazines. In addition, the use of photography in posters, begun in Russia in the twenties, started to become as common as illustration. ĐOẠN 9

Vào đầu thế kỷ 20, áp phích tiếp tục đóng một vai trò truyền thông lớn và trải qua nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, đến những năm 1950, nó đã bắt đầu chia sẻ sự chú ý với các phương tiện truyền thông khác, chủ yếu là đài phát thanh và báo in. Vào thời điểm này, hầu hết các áp phích được in bằng kỹ thuật in ảnh sản xuất hàng loạt, dẫn đến kiểu chấm quen thuộc thường thấy trên báo và tạp chí. Ngoài ra, việc sử dụng nhiếp ảnh trong áp phích, bắt đầu ở Nga vào những năm 20, bắt đầu trở nên phổ biến như tranh minh họa.

In the late fifties, a new graphic style that had a strong reliance on typographic elements in black and white appeared. The new style came to be known as the International Typographic Style. It made use of a mathematical grid, strict graphic rules and black-and-white photography to provide a clear and logical structure. It became the predominant style in the world in the 1970s and continues to exert its influence today. ĐOẠN 10

Vào cuối những năm 50, một phong cách đồ họa mới phụ thuộc nhiều vào các yếu tố typographic đen trắng đã xuất hiện. Phong cách mới được gọi là Phong cách Typographic Quốc tế. Nó đã sử dụng một đường kẻ ô chính xác, các quy tắc đồ họa nghiêm ngặt và ảnh đen trắng để mang lại một cấu trúc rõ ràng và hợp lý. Nó đã trở thành phong cách thống trị trên thế giới vào những năm 1970 và tiếp tục phát huy ảnh hưởng của nó cho đến ngày nay.

It was perfectly suited to the increasingly international post-war marketplace, where there was a strong demand for clarity. This meant that the accessibility of words and symbols had to be taken into account. Corporations wanted international identification, and events such as the Olympics called for universal solutions, which the Typographic Style could provide. ĐOẠN 11

Nó hoàn toàn phù hợp với thị trường ngày càng quốc tế hóa sau chiến tranh, nơi có nhu cầu mạnh mẽ về sự rõ ràng. Điều này có nghĩa là khả năng tiếp cận của các từ và ký hiệu phải được tính đến. Các tập đoàn muốn nhận dạng quốc tế và các sự kiện như Thế vận hội yêu cầu các giải pháp phổ quát mà Phong cách Typographic có thể cung cấp.

However, the International Typographic Style began to lose its energy in the late 1970s. Many criticised it for being cold, formal and dogmatic. ĐOẠN 12

Tuy nhiên, Phong cách Typographic Quốc tế bắt đầu mất dần sự hoạt động tích cực của nó vào cuối những năm 1970. Nhiều người chỉ trích nó là nhạt nhẽo, hình thức và giáo điều.

A young teacher in Basel, Wolfgang Weingart, experimented with the offset printing process to produce posters that appeared complex and chaotic, playful and spontaneous - all in stark contrast to what had gone before. Weingart's liberation of typography was an important foundation for several new styles. These ranged from Memphis and Retro to the advances now being made in computer graphics. ĐOẠN 13

Một giáo viên trẻ ở Basel, Wolfgang Weingart, đã thử nghiệm quy trình in offset để tạo ra những áp phích có vẻ phức tạp và hỗn loạn, vui tươi và tự nhiên - tất cả hoàn toàn trái ngược với những gì đã diễn ra trước đó. Sự giải phóng kiểu chữ của Weingart là nền tảng quan trọng cho một số phong cách mới. Chúng trải dài từ Memphis và Retro cho đến những tiến bộ hiện đang được thực hiện trong đồ họa máy tính.

[Adapted from www.internationalposter.com]

 

 

Questions 15-19

Complete the table below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Early Printing Methods

 

Features

Problems

Metal type

• produced large print

•    cost, weight and 15 ………. difficulties

•   mixed styles

Wood type

•    Darius's wood drill used in connection with another 16 ……….

•    produced a range of letters

•    lacked both 17 ……….

•    mixed type

Lithography

•    letters drawn by hand

•    design tool - a 18 ……….

• had to use a mirror or 19 ………. to achieve correct image

Questions 20-23

Complete the flow chart below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Jules Cheret

 

Questions 24-27

Do the following statements agree with the information in the reading passage?
In boxes 24–27 on your answer sheet, write:

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

24. By the 1950s photographs were more widely seen than artists' illustrations on posters.
25. Features of the Typographic Style can be seen in modern-day posters.
26. The Typographic Style met a global need at a particular time in history.
27. Weingart got many of his ideas from his students in Basel.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The history of the poster

 

Questions 15-19

Complete the table below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Early Printing Methods

 

Features

Problems

Metal type

• produced large print

•    cost, weight and 15 …storage……. difficulties

•   mixed styles

Wood type

•    Darius's wood drill used in connection with another 16 … invention…….

•    produced a range of letters

•    lacked both 17 …colour and design…….

•    mixed type

Lithography

•    letters drawn by hand

•    design tool - a 18 …greasy crayon…….

• had to use a mirror or 19 …transfer paper……. to achieve correct image

 

15. storage

Giải thích: đoạn 2

There were a number of negative aspects of large metal type. It was expensive, required a large amount of storage space and was extremely heavy.

16. invention

Giải thích: đoạn 3

Commercial pressure for large type was answered with the invention of a system for wood type production. In 1827, Darius Wells invented a special wood drill - the lateral router - capable of cutting letters on wood blocks. The router was used in combination with William Leavenworth’s pantograph (1834) to create decorative wooden letters of all shapes and sizes.

17. colour and design

Giải thích: đoạn 3

The first posters began to appear, but they had little colour and design

18. greasy crayon

Giải thích: đoạn 4
The method involved drawing with a greasy crayon onto finely surfaced Bavarian limestone and offsetting that image onto paper.

19. Transfer paper

Giải thích: đoạn 4

This direct process captured the artist's true intention; however, the final printed image was in reverse. The images and lettering needed to be drawn backwards, often reflected in a mirror or traced on transfer paper

 

Questions 20-23

Complete the flow chart below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Jules Cheret

20. words and images

Giải thích: đoạn 6

The ability to mix words and images in such an attractive and economical format finally made the lithographic poster a powerful innovation. 

 

21. mass communication

Giải thích: đoạn 7

Starting in the 1870s, posters became the main vehicle for advertising prior to the magazine era and the dominant means of mass communication in the rapidly growing cities of Europe and America.

22. exhibition

Giải thích: đoạn 7

Cheret, later known as ‘the father of the modern poster’, organised the first exhibition of posters in 1884 and two years later published the first book on poster art.

23. cultural institutions

Giải thích: đoạn 8

Thanks to Cheret, the poster slowly took hold in other countries in the 1890s and came to celebrate each society’s unique cultural institutions: the cafe in France, the opera and fashion in Italy, festivals in Spain, literature in Holland and trade fairs in Germany. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 24-27

Do the following statements agree with the information in the reading passage?
In boxes 24–27 on your answer sheet, write:

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

 

24.F By the 1950s, photographs were more widely seen than artists' illustrations on posters.
Vào những năm 1950, các bức ảnh được nhìn thấy rộng rãi hơn so với hình minh họa của các nghệ sĩ trên áp phích.

Giải thích: đoạn 9

In the early 20th century, the poster continued to play a large communication role and to go through a range of styles. By the 1950s, however, it had begun to share the spotlight with other media, mainly radio and print. By this time, most posters were printed using the mass production technique of photo offset, which resulted in the familiar dot pattern seen in newspapers and magazines. In addition, the use of photography in posters, begun in Russia in the twenties, started to become as common as illustration.

 

25.T Features of the Typographic Style can be seen in modern-day posters.
Có thể thấy các đặc điểm của Phong cách Typographic trong các áp phích hiện đại.

Giải thích: đoạn 10

It became the predominant style in the world in the 1970s and continues to exert its influence today.

 

26.T The Typographic Style met a global need at a particular time in history.
Phong cách Typographic đáp ứng nhu cầu toàn cầu tại một thời điểm cụ thể trong lịch sử.

Giải thích: đoạn 11

It was perfectly suited to the increasingly international post-war marketplace, where there was a strong demand for clarity. This meant that the accessibility of words and symbols had to be taken into account. Corporations wanted international identification, and events such as the Olympics called for universal solutions, which the Typographic Style could provide. 

 

27.NG Weingart got many of his ideas from his students in Basel.
Weingart lấy nhiều ý tưởng từ các sinh viên của mình ở Basel.

Giải thích: không có thông tin

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
15. storage
16. invention
17. color and design
18. greasy crayon
19. transfer paper
20. words and images
21. mass communication
22. exhibition
23. unique cultural institutions
24. FALSE
25. TRUE
26. TRUE
27. NOT GIVEN


 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status