ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Honey bees in trouble

Honey bees in trouble

Can native pollinators fill the gap?

A
Recently, ominous headlines have described a mysterious ailment, colony collapse disorder(CCD),that is wiping out the honeybees that pollinate many crops

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Honey bees in trouble

 

Can native pollinators fill the gap?

Liệu những con thụ phấn bản địa có lấp được khoảng trống?

A
Recently, ominous headlines have described a mysterious ailment, colony collapse disorder(CCD), that is wiping out the honeybees that pollinate many crops. Without honeybees, the story goes, fields will be sterile, economies will collapse, and food will be scarce.

Gần đây, các tiêu đề đáng lo ngại đã mô tả một căn bệnh bí ẩn, rối loạn sụp đổ bầy đàn (CCD), đang quét sạch loài ong mật thụ phấn cho nhiều loại cây trồng. Nếu không có những con ong mật, chuyện là các cánh đồng sẽ khô cằn, nền kinh tế sẽ sụp đổ và thực phẩm sẽ khan hiếm.

B
But what few accounts acknowledge is that what’s at risk is not itself a natural state of affairs. For one thing, in the United States, where CCD was first reported and has had its greatest impacts, honeybees are not a native species. Pollination in modem agriculture isn’t alchemy, it’s industry. The total number of hives involved in the U.S. pollination industry has been somewhere between 2.5 million and 3 million in recent years. Meanwhile, American farmers began using large quantities of organophosphate insecticides, planted large-scale crop monocultures, and adopted “clean farming” practices that scrubbed native vegetation from field margins and roadsides. These practices killed many native bees outright—they’re as vulnerable to insecticides as any agricultural pest—and made the agricultural landscape inhospitable to those that remained. Concern about these practices and their effects on pollinators isn’t new—in her 1962 ecological alarm cry Silent Spring, Rachel Carson warned of a ‘Fruitless Fall’ that could result from the disappearance of insect pollinators.

Nhưng điều mà ít báo cáo thừa nhận là những rủi ro tự nó không phải là một trạng thái tự nhiên của sự việc. Một điều là, ở Hoa Kỳ, nơi CCD được báo cáo lần đầu tiên và có tác động của CCD lớn nhất thì ong mật không phải là loài bản địa. Thụ phấn trong nông nghiệp hiện đại không phải là thuật giả kim ( phép thuật), mà là công nghiệp. Tổng số tổ ong liên quan đến ngành công nghiệp thụ phấn của Hoa Kỳ nằm trong khoảng từ 2,5 triệu đến 3 triệu trong những năm gần đây. Trong khi đó, nông dân Mỹ bắt đầu sử dụng một lượng lớn thuốc trừ sâu lân hữu cơ, trồng cây độc canh quy mô lớn và áp dụng các thực hành “nông nghiệp sạch” đã loại bỏ thảm thực vật bản địa khỏi các rìa cánh đồng và lề đường. Những cách làm này đã giết chết hoàn toàn nhiều loài ong bản địa—chúng cũng dễ bị thuốc trừ sâu tấn công như bất kỳ loài gây hại nông nghiệp nào—và khiến cảnh quan nông nghiệp trở nên khắc nghiệt đối với những loài còn sót lại. Mối lo ngại về những hoạt động này và tác động của chúng đối với các loài thụ phấn không phải là mới—trong tiếng kêu báo động về sinh thái năm 1962 của cô ấy Silent Spring, Rachel Carson đã cảnh báo về một 'Mùa thu không có trái' có thể là kết quả của sự biến mất của các loài côn trùng thụ phấn.

C
If that ‘Fruitless Fall', has not—yet—occurred, it may be largely thanks to the honeybee, which farmers turned to as the ability of wild pollinators to service crops declined. The honeybee has been semi-domesticated since the time of the ancient Egyptians, but it wasn’t just familiarity that determined this choice: the bees’ biology is in many ways suited to the kind of agricultural system that was emerging. For example, honeybee hives can be closed up and moved out of the way when pesticides are applied to a field. The bees are generalist pollinators, so they can be used to pollinate many different crops. And although they are not the most efficient pollinator of every crop, honeybees have strength in numbers, with 20,000 to 100,000 bees living in a single hive. “Without a doubt, if there was one bee you wanted for agriculture, it would be the honeybee, “says Jim Cane, of the U.S. Department of Agriculture. The honeybee, in other words, has become a crucial cog in the modem system of industrial agriculture. That system delivers more food, and more kinds of it, to more places, more cheaply than ever before. But that system is also vulnerable, because making a farm field into the photosynthetic equivalent of a factory floor, and pollination into a series of continent-long assembly lines, also leaches out some of the resilience characteristic of natural ecosystems.

Nếu 'Mùa thu không trái' đó chưa — chưa — xảy ra, thì có thể phần lớn là nhờ ong mật, loài mà nông dân đã chuyển sang sử dụng khi khả năng thụ phấn của những con côn trùng hoang phục vụ cho cây trồng giảm sút. Ong mật đã được bán thuần hóa từ thời Ai Cập cổ đại, nhưng không chỉ sự quen thuộc ( thuần hóa ong) đã quyết định sự lựa chọn ( dùng ong mật) này: sinh học của ong theo nhiều cách phù hợp với loại hệ thống nông nghiệp đang nổi lên. Ví dụ, tổ ong mật có thể được đóng lại và dời đi khi thuốc trừ sâu được áp dụng cho một cánh đồng. Những con ong là loài thụ phấn đa năng, vì vậy chúng có thể được sử dụng để thụ phấn cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Và mặc dù chúng không phải là loài thụ phấn hiệu quả nhất cho mọi loại cây trồng, nhưng ong mật có sức mạnh về số lượng, với 20.000 đến 100.000 con ong sống trong một tổ ong. Jim Cane, thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có một loài ong mà bạn muốn cho nông nghiệp, thì đó sẽ là ong mật. Nói cách khác, ong mật đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống nông nghiệp công nghiệp hiện đại. Hệ thống đó cung cấp nhiều thực phẩm hơn và nhiều loại thực phẩm hơn đến nhiều nơi hơn với giá rẻ hơn bao giờ hết. Nhưng hệ thống đó vừa dễ bị tổn thương, bởi vì biến một cánh đồng nông trại thành nơi quang hợp tương đương với công trình nhà máy và biến sự thụ phấn thành một loạt dây chuyền lắp ráp dài khắp lục địa, vừa kìm hãm một số đặc tính phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên.

move out of the way: To relocate to a position that is no longer an obstruction, impediment, or annoyance.

generalist: đa năng

D
Breno Freitas, an agronomist, pointed out that in nature such a high degree of specialization usually is a very dangerous game: it works well while all the rest is in equilibrium, but runs quickly to extinction at the least disbalance. In effect, by developing an agricultural system that is heavily reliant on a single pollinator species, we humans have become riskily overspecialized. And when the human-honeybee relationship is disrupted, as it has been by colony collapse disorder, the vulnerability of that agricultural system begins to become clear.

Breno Freitas, một nhà nông học, đã chỉ ra rằng trong tự nhiên, mức độ chuyên môn hóa cao như vậy thường là một trò chơi rất nguy hiểm: nó hoạt động tốt khi tất cả những thứ còn lại ở trạng thái cân bằng, nhưng sẽ nhanh chóng trở nên tuyệt chủng nếu có sự mất cân bằng dù chỉ một chút. Trên thực tế, bằng cách phát triển một hệ thống nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào một loài thụ phấn duy nhất, con người chúng ta đã trở nên chuyên môn hóa quá mức một cách rủi ro. Và khi mối quan hệ giữa con người và ong mật bị phá vỡ, như đã từng xảy ra do rối loạn sụp đổ bầy đàn, thì tính dễ bị nguy hiểm của hệ thống nông nghiệp đó bắt đầu trở nên rõ ràng.

run: trở nên, trở thành, có xu thế, có chiều hướng

E
In fact, a few wild bees are already being successfully managed for crop pollination. “The problem is trying to provide native bees in adequate numbers on a reliable basis in a fairly short number of years in order to service the crop,” Jim Cane says. “You’re talking millions of flowers per acre in a two-to three-week time frame, or less, for a lot of crops.” On the other hand, native bees can be much more efficient pollinators of certain crops than honeybees, so you don’t need as many to do the job. For example, about 750 blue orchard bees (Osmia lignaria) can pollinate a hectare of apples or almonds, a task that would require roughly 50,000 to 150,000 honeybees. There are bee tinkerers engaged in similar work in many corners of the world. In Brazil, Breno Freitas has found that Centris tarsata, the native pollinator of wild cashew, can survive in commercial cashew orchards if growers provide a source of floral oils, such as by interplanting their cashew trees with Caribbean cherry.

Trên thực tế, một số loài ong hoang dã đã được quản lý thành công để thụ phấn cho cây trồng. “Vấn đề là cố gắng cung cấp đủ số lượng ong bản địa trên cơ sở đáng tin cậy trong một số năm khá ngắn để phục vụ cho vụ mùa,” Jim Cane nói. “Bạn đang nói về hàng triệu bông hoa trên một mẫu Anh trong khung thời gian từ hai đến ba tuần, hoặc ít hơn, cho nhiều cây trồng.” Mặt khác, ong bản địa có thể là loài thụ phấn cho một số loại cây trồng hiệu quả hơn nhiều so với ong mật, vì vậy bạn không cần nhiều ong để thực hiện công việc này. Ví dụ, khoảng 750 con ong xanh (Osmia lignaria) có thể thụ phấn cho một ha táo hoặc hạnh nhân, một nhiệm vụ cần khoảng 50.000 đến 150.000 con ong mật. Có những con ong thợ tham gia vào công việc tương tự ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Brazil, Breno Freitas đã phát hiện ra rằng Centris tarsata, loài thụ phấn bản địa của cây điều hoang, có thể tồn tại trong các vườn điều thương mại nếu người trồng cung cấp một nguồn dầu hoa, chẳng hạn như bằng cách trồng xen kẽ cây điều của họ với cây sơ ri Caribe.

F
In certain places, native bees may already be doing more than they’re getting credit for. Ecologist Rachael Winfree recently led a team that looked at pollination of four summer crops (tomato, watermelon, peppers, and muskmelon) at 29 farms in the region of New Jersey and Pennsylvania. Winfiree’s team identified 54 species of wild bees that visited these crops, and found that wild bees were the most important pollinators in the system: even though managed honeybees were present on many of the farms, wild bees were responsible for 62 percent of flower visits in the study. In another study focusing specifically on watermelon, Winfree and her colleagues calculated that native bees alone could provide sufficient pollination at 90 percent of the 23 farms studied. By contrast, honeybees alone could provide sufficient pollination at only 78 percent of farms.

Ở một số nơi nhất định, những con ong bản địa có thể đã làm được nhiều hơn những gì chúng được thừa nhận. Nhà sinh thái học Rachael Winfree gần đây đã lãnh đạo một nhóm nghiên cứu sự thụ phấn của bốn loại cây trồng mùa hè (cà chua, dưa hấu, ớt và dưa lưới) tại 29 trang trại ở vùng New Jersey và Pennsylvania. Nhóm của Winfiree đã xác định được 54 loài ong hoang dã đến thăm những loại cây trồng này và phát hiện ra rằng ong hoang dã là loài thụ phấn quan trọng nhất trong hệ thống: mặc dù ong mật nuôi có mặt ở nhiều trang trại, nhưng ong hoang dã chịu trách nhiệm cho 62% số lần ghé thăm hoa trong nghiên cứu. Trong một nghiên cứu khác tập trung đặc biệt vào dưa hấu, Winfree và các đồng nghiệp của cô đã tính toán rằng chỉ riêng ong bản địa cũng có thể cung cấp đủ khả năng thụ phấn cho 90% trong số 23 trang trại được nghiên cứu. Ngược lại, chỉ riêng ong mật có thể cung cấp đủ sự thụ phấn cho chỉ 78% số trang trại.

G
“The region I work in is not typical of the way most food is produced ” Winfree admits. In the Delaware Valley, most farms and farm fields are relatively small, each farmer typically grows a variety of crops, and farms are interspersed with suburbs and other types of land use which means there are opportunities for homeowners to get involved in bee conservation, too. The landscape is a bee-friendly patchwork that provides a variety of nesting habitat and floral resources distributed among different kinds of crops, weedy field margins, fallow fields, suburban neighborhoods, and semi-natural habitat like old woodlots, all at a relatively small scale. In other words, ’’pollinator-friendly” farming practices would not only aid pollination of agricultural crops, but also serve as a key element in the overall conservation strategy for wild pollinators, and often aid other wild species as well.

Winfree thừa nhận: “Khu vực tôi nghiên cứu không tiêu biểu cho cách sản xuất hầu hết thực phẩm. Ở Thung lũng Delaware, hầu hết các trang trại và cánh đồng trang trại đều tương đối nhỏ, mỗi nông dân thường trồng nhiều loại cây trồng khác nhau và các trang trại nằm xen kẽ với vùng ngoại ô và các loại hình sử dụng đất khác, điều đó có nghĩa là chủ nhà cũng có cơ hội tham gia vào việc bảo tồn ong. Cảnh quan là một sự hỗn độn thân thiện với loài ong cung cấp nhiều môi trường sống làm tổ và nguồn hoa được phân bổ giữa các loại cây trồng khác nhau, rìa cánh đồng cỏ dại, cánh đồng bỏ hoang, khu dân cư ngoại ô và môi trường sống bán tự nhiên như khu rừng cũ, tất cả đều ở quy mô tương đối nhỏ. Nói cách khác, các biện pháp canh tác “thân thiện với loài thụ phấn” sẽ không chỉ hỗ trợ quá trình thụ phấn cho cây trồng nông nghiệp mà còn đóng vai trò là yếu tố chính trong chiến lược bảo tồn tổng thể đối với các loài thụ phấn hoang dã và thường cũng hỗ trợ các loài hoang dã khác.

H
Of course, not all farmers will be able to implement all of these practices. And researchers are suggesting a shift to a kind of polyglot agricultural system. For some small-scale farms, native bees may indeed be all that’s needed. For larger operations, a suite of managed bees—with honeybees filling the generalist role and other, native bees pollinating specific crops—could be augmented by free pollination services from resurgent wild pollinators. In other words, they’re saying, we still have an opportunity to replace a risky monoculture with something diverse, resilient, and robust.

Tất nhiên, không phải tất cả nông dân đều có thể thực hiện tất cả các phương pháp này. Và các nhà nghiên cứu đang đề xuất chuyển sang một loại hệ thống nông nghiệp đa năng. Đối với một số trang trại quy mô nhỏ, ong bản địa thực sự có thể là tất cả những gì cần thiết. Đối với các hoạt động lớn hơn, một nhóm ong nuôi—với ong mật (nuôi) đóng vai trò bao quát và nhóm khác thì các loài ong bản địa thụ phấn cho các loại cây trồng cụ thể—có thể được tăng cường bằng các dịch vụ thụ phấn miễn phí từ các loài thụ phấn hoang dã đang hồi sinh. Nói cách khác, họ đang nói rằng, chúng ta vẫn có cơ hội thay thế nền độc canh đầy rủi ro bằng một thứ gì đó đa dạng, linh hoạt và mạnh mẽ.

 

Questions 27-30

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?

In boxes 27-30 on your answer sheet, write
YES   if the statement agrees with the information
NO   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

27. In the United States, farmers use honeybees in a large scale over the past few years

28. Cleaning farming practices would be harmful to farmers’

29. The blue orchard bee is the most efficient pollinator among native bees for every crop

30. It is beneficial to other local creatures to protect native bees

 

Questions 31-35

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 31-35 on your answer sheet.

31. The example of the ‘Fruitless Fair underlines the writer’s point about

    A. needs for using pesticides.
    B. impacts of losing insect pollinators.
    C. vulnerabilities of native bees.
    D. benefits in building more pollination industries.

32. Why can honeybees adapt to the modem agricultural system?

    A. the honeybees can pollinated more crops efficiently
    B. The bees are semi-domesticated since ancient times.
    C. Honeybee hives can be protected away from pesticides.
    D. The ability of wild pollinators using to serve crops declines.

33. The writer mentions factories and assembly lines to illustrate

    A. one drawback of the industrialised agricultural system.
    B. a low cost in modem agriculture.
    C. the role of honeybees in pollination.
    D. what a high yield of industrial agriculture.

34. In the 6th paragraph, Wlnfree’s experiment proves that

    A. honeybee can pollinate various crops.
    B. there are many types of wild bees as the pollinators.
    C. the wild bees can increase the yield to a higher percentage

    D. wild bees work more efficiently as a pollinator than honey bees in certain cases

35. What does the writer want to suggest in the last paragraph?

    A. the importance of honey bees in pollination
    B. adoption of different bees in various sizes of agricultural system
    C.  the comparison between the intensive and the rarefied agricultural system
    D. the reason why farmers can rely on native pollinators

Questions 36-40

Complete each sentence with the correct ending, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 36-40 on your answer sheet

36. Headline of colony collapse disorder states that
37. Viewpoints of Freitas manifest that
38. Examples of blue orchard bees have shown that
39. Centris tarsata is mentioned to exemplify that
40. One finding of the research in Delaware Valley is that

A. native pollinators can survive when a specific plant is supplied.
B. it would cause severe consequences both to commerce and agriculture.
C. honey bees cannot be bred.
D. some agricultural landscapes are favorable in supporting wild bees.
E. a large scale of honey bees are needed to pollinate.
F. an agricultural system is fragile when relying on a single pollinator.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Honey bees in trouble

 

Questions 27-30

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?

In boxes 27-30 on your answer sheet, write
YES   if the statement agrees with the information
NO   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this


 

27.T In the United States, farmers use honeybees in a large scale over the past few years
Tại Hoa Kỳ, nông dân sử dụng ong mật với quy mô lớn trong vài năm qua

Giải thích: đoạn B

Pollination in modem agriculture isn’t alchemy, it’s industry. The total number of hives involved in the U.S. pollination industry has been somewhere between 2.5 million and 3 million in recent years.

 

28.NG Cleaning farming practices would be harmful to farmers’
Thực hành canh tác sạch sẽ có hại cho nông dân

Giải thích: đoạn e

 For example, about 750 blue orchard bees (Osmia lignaria) can pollinate a hectare of apples or almonds, a task that would require roughly 50,000 to 150,000 honeybees. There are bee tinkerers engaged in similar work in many corners of the world. 

 

29.F The blue orchard bee is the most efficient pollinator among native bees for every crop
Ong vườn xanh là loài thụ phấn hiệu quả nhất trong số các loài ong bản địa cho mọi loại cây trồng

30.Y It is beneficial to other local creatures to protect native bees
Bảo vệ loài ong bản địa có lợi cho các sinh vật địa phương khác 

Giải thích: đoạn G

 In other words, ’’pollinator-friendly” farming practices would not only aid pollination of agricultural crops, but also serve as a key element in the over all conservation strategy for wild pollinators, and often aid other wild species as well.

 

Questions 31-35

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 31-35 on your answer sheet.

 

31. The example of the ‘Fruitless Fair" underlines the writer’s point about
Ví dụ về ‘Fruitless Fair” nhấn mạnh quan điểm của người viết về

    A. needs for using pesticides.
nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu.


    B. impacts of losing insect pollinators.
các tác động làm mất đi côn trùng thụ phấn.

Giải thích: đoạn B

Concern about these practices and their effects on pollinators isn’t new—in her 1962 ecological alarm cry Silent Spring, Rachel Carson warned of a ‘Fruitless Fall’ that could result from the disappearance of insect pollinators.


    C. vulnerabilities of native bees.
điểm yếu của ong bản địa.
    D. benefits in building more pollination industries.
lợi ích trong việc xây dựng nhiều ngành công nghiệp thụ phấn.


 

32. Why can honeybees adapt to the modem agricultural system?
Tại sao ong mật có thể thích nghi với hệ thống nông nghiệp hiện đại?

    A. the honeybees can pollinate more crops efficiently
ong mật có thể thụ phấn hiệu quả hơn cho cây trồng
    B. The bees are semi-domesticated since ancient times.
Ong được bán thuần hóa từ xa xưa.


    C. Honeybee hives can be protected away from pesticides.
Tổ ong mật có thể được bảo vệ khỏi thuốc trừ sâu.

Giải thích: đoạn C

the bees’ biology is in many ways suited to the kind of agricultural system that was emerging. For example, honeybee hives can be closed up and moved out of the way when pesticides are applied to a field. 


    D. The ability of wild pollinators using to serve crops declines.
Khả năng thụ phấn của các loài thụ phấn tự nhiên dùng để phục vụ cho cây trồng bị giảm sút

 


33. The writer mentions factories and assembly lines to illustrate
Người viết đề cập đến các nhà máy và dây chuyền lắp ráp để minh họa

    A. one drawback of the industrialised agricultural system.
một nhược điểm của hệ thống nông nghiệp công nghiệp hóa.

Giải thích: đoạn C

But that system is also vulnerable, because making a farm field into the photosynthetic equivalent of a factory floor, and pollination into a series of continent-long assembly lines, also leaches out some of the resilience characteristic of natural ecosystems.


    B. a low cost in modem agriculture.
chi phí thấp trong nền nông nghiệp hiện đại.
    C. the role of honeybees in pollination.
vai trò của ong mật trong việc thụ phấn.
    D. what a high yield of industrial agriculture.
một nền nông nghiệp công nghiệp có năng suất cao.

 

34. In the 6th paragraph, Wlnfree’s experiment proves that
Trong đoạn 6, thí nghiệm của Wlnfree chứng minh rằng

    A. honeybee can pollinate various crops.
ong mật có thể thụ phấn cho nhiều loại cây trồng.
    B. there are many types of wild bees as the pollinators.
có nhiều loại ong rừng là loài thụ phấn.
    C. the wild bees can increase the yield to a higher percentage
những con ong hoang dã có thể tăng sản lượng lên một tỷ lệ cao hơn


    D. wild bees work more efficiently as a pollinator than honey bees in certain cases
ong rừng hoạt động thụ phấn hiệu quả hơn ong mật trong một số trường hợp nhất định

Giải thích: đoạn F

In another study focusing specifically on watermelon, Winfree and her colleagues calculated that native bees alone could provide sufficient pollination at 90 percent of the 23 farms studied. By contrast, honeybees alone could provide sufficient pollination at only 78 percent of farms.


35. What does the writer want to suggest in the last paragraph?
Đoạn cuối tác giả muốn gợi ý điều gì?

    A. the importance of honey bees in pollination
tầm quan trọng của ong mật trong việc thụ phấn


    B. adoption of different bees in various sizes of agricultural system
sử dụng các loại ong khác nhau trong các quy mô khác nhau của hệ thống nông nghiệp

Giải thích: đoạn H

And researchers are suggesting a shift to a kind of polyglot agricultural system. For some small-scale farms, native bees may indeed be all that’s needed. For larger operations, a suite of managed bees—with honeybees filling the generalist role and other, native bees pollinating specific crops—could be augmented by free pollination services from resurgent wild pollinators.


    C.  the comparison between the intensive and the rarefied agricultural system
sự so sánh giữa hệ thống nông nghiệp thâm canh và thưa
    D. the reason why farmers can rely on native pollinators
lý do tại sao nông dân có thể dựa vào các loài thụ phấn bản địa

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 36-40

Complete each sentence with the correct ending, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 36-40 on your answer sheet

36.B Headline of colony collapse disorder states that
Tiêu đề của rối loạn sụp đổ bầy đàn nói rằng

Giải thích: đoạn A

Recently, ominous headlines have described a mysterious ailment, colony collapse disorder(CCD), that is wiping out the honeybees that pollinate many crops. Without honeybees, the story goes, fields will be sterile, economies will collapse, and food will be scarce.


37.F Viewpoints of Freitas manifest that
Quan điểm của Freitas thể hiện rằng

Giải thích: đoạn D

Breno Freitas, an agronomist, pointed out that in nature such a high degree of specialization usually is a very dangerous game: it works well while all the rest is in equilibrium, but runs quickly to extinction at the least disbalance. 


38.E Examples of blue orchard bees have shown that
Ví dụ về những con ong vườn xanh đã chỉ ra rằng

Giải thích: đoạn E 

For example, about 750 blue orchard bees (Osmia lignaria) can pollinate a hectare of apples or almonds, a task that would require roughly 50,000 to 150,000 honeybees


39.A Centris tarsata is mentioned to exemplify that
Centris tarsata được đề cập để minh họa rằng

Giải thích: đoạn E 

In Brazil, Breno Freitas has found that Centris tarsata, the native pollinator of wild cashew, can survive in commercial cashew orchards if growers provide a source of floral oils, such as by interplanting their cashew trees with Caribbean cherry.


40.D One finding of the research in Delaware Valley is that
Một phát hiện của nghiên cứu ở Thung lũng Delaware là

Giải thích: đoạn G

 The landscape is a bee-friendly patchwork that provides a variety of nesting habitat and floral resources distributed among different kinds of crops, weedy field margins, fallow fields, suburban neighborhoods, and semi natural habitat like old woodlots, all at a relatively small scale. In other words, ’’pollinator-friendly” farming practices would not only aid pollination of agricultural crops, but also serve as a key element in the over all conservation strategy for wild pollinators, and often aid other wild species as well.

A. native pollinators can survive when a specific plant is supplied.
các loài thụ phấn bản địa có thể tồn tại khi một loại cây cụ thể được cung cấp.
B. it would cause severe consequences both to commerce and agriculture.
nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả thương mại và nông nghiệp.
C. honey bees cannot be bred.
không nuôi được ong mật.
D. some agricultural landscapes are favorable in supporting wild bees.
một số cảnh quan nông nghiệp thuận lợi trong việc hỗ trợ ong hoang dã.
E. a large scale of honey bees are needed to pollinate.
cần một số lượng lớn ong mật để thụ phấn.
F. an agricultural system is fragile when relying on a single pollinator.
một hệ thống nông nghiệp rất mong manh khi chỉ dựa vào một loài thụ phấn duy nhất.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. YES
28. NOT GIVEN
29. NO
30. YES
31. B
32. C
33. A
34. D
35. B
36. B
37. F
38. E
39. A
40. D

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status