ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The history of the biro

The history of the biro

A.  One chilly autumn morning in 1945, five thousand shoppers crowded the pavements outside Gimbels Department Store in New York City. The day before, Gimbels had taken out a full-page newspaper advertisement in the New York Times

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The history of the biro

 

A.  One chilly autumn morning in 1945, five thousand shoppers crowded the pavements outside Gimbels Department Store in New York City. The day before, Gimbels had taken out a full-page newspaper advertisement in the New York Times, announcing the sale of the first ballpoint pens in the United States. The new writing instrument was heralded as "fantastic ... miraculous ... guaranteed to write for two years without refilling!" Within six hours, Gimbels had sold its entire stock of ten thousand ballpoints at $12.50 each - approximately $130 at today's prices.

  • Take out + an ad/advertisement: trả tiền cho quảng cáo

 

Một buổi sáng mùa thu lạnh lẽo vào năm 1945, năm ngàn người mua sắm chen chúc tại vỉa hè bên ngoài cửa hàng tạp hóa Gimbels ở thành phố New York. Ngày trước khi Gimbels trả tiền cho một quảng cáo trên tờ báo New York Times, thông báo việc bán những chiếc bút bi đầu tiên ở Mỹ. Công cụ viết mới này được báo trước là tuyệt vời, kỳ diệu và được đảm bảo viết trong hai năm mà không cần bơm mực lại. Trong vòng sáu giờ, Gimbels đã bán toàn bộ trữ lượng 10.000 cây bút bi của mình với giá 12.5usd mỗi cây gần 130 usd so với giá ngày nay

 

B.  In fact, this 'new' pen was not new after all, and was just the latest development in a long search for the best way to deliver ink to paper. In 1884 Lewis Waterman had patented the fountain pen, giving him the sole rights to manufacture it. This marked a significant leap forward in writing technology, but fountain pens soon became notorious for leaking. In 1888, a leather tanner named John Loud devised and patented the first "rolling-pointed marker pen" for marking leather. Loud's design contained a reservoir of ink in a cartridge and a rotating ballpoint that was constantly bathed on one side with ink.  Loud's pen was never manufactured, however, and over the next five decades, 350 additional patents were issued for similar ball-type pens, though none advanced beyond the design stage. Each had their own faults, but the major difficulty was the ink: if the ink was thin, the pens leaked, and if it was too thick, they clogged. Depending on the climate or air temperature, sometimes the pens would do both.

Thực tế, cây bút bi mới này rốt cuộc không hề mới, và chỉ là sự phát triển mới nhất trong một cuộc tìm kiếm kéo dài tìm ra cách tốt nhất để truyền mực vào giấy. Vào năm 1884, Lewis Waterman đã có bằng sáng chế cho cây bút máy, mang lại cho ông ta quyền độc nhất để sản xuất nó. Điều này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong kỹ thuật viết chữ, nhưng bút máy sớm trở nên nổi tiếng là rò rỉ mực. Vào năm 1888, một thợ thuộc da tên là John Loud đã nghĩ ra và được cấp bằng sáng chế cho cây bút ghi có đầu lăn đầu tiên dùng để đánh dấu đồ da. Thiết kế của Loud chứa một bình chứa mực trong một hộp mực và một ngòi bi xoay liên tục được tưới mực một bên. Bút của Loud chưa bao giờ được sản xuất tuy nhiên trong năm thập kỷ tiếp theo, hơn 350 bằng sáng chế đã được cấp cho những loại bút bi tương tự mặc dù không có loại nào vượt ra khỏi giai đoạn thiết kế. Mỗi cái có những nhược điểm riêng nhưng khó khăn chính vẫn là mực: nếu mực lỏng thì bút sẽ rò rỉ mực và nếu nó quá đặc thì chúng sẽ bị nghẹt. Tùy vào khí hậu và nhiệt độ không khí, đôi khi bút sẽ bị cả hai.

 

 

C.  Almost fifty years later, Ladislas and Georg Biro, two Hungarian brothers, came up with a solution to this problem. In 1935 Ladislas Biro was working as a journalist, editing a small newspaper. He found himself becoming more and more frustrated by the amount of time he wasted filling fountain pens with ink and cleaning up ink smudges. What's more, the sharp tip of his fountain pen often scratched or tore through the thin newsprint paper. Ladislas and Georg (a chemist) set about making models of new pen designs and creating better inks to use in them. Ladislas had observed that the type of ink used in newspaper printing dried rapidly, leaving the paper dry and smudge-free. He was determined to construct a pen using the same type of ink. However, the thicker ink would not flow from a regular pen nib so he had to develop a new type of point. Biro came up with the idea of fitting his pen with a tiny ball bearing in its tip. As the pen moved along the paper, the ball bearing rotated and picked up ink from the ink cartridge which it delivered to the paper.

 

Gần 50 năm sau đó, Ladislas và Georg Brio, hai anh e, Hungary đã nảy ra giải pháp cho vấn đề này. Vào năm 1935  Ladislas Biro đang làm việc như một nhà báo, biên tập một tờ báo nhỏ. Anh ta đã tự thấy mình ngày càng trở nên bực bội do lượng thời gian lãng phí đổ mực vào bút máy và làm sạch vết mực. Hơn nữa, đầu nhọn của cây bút máy thường làm xước hoặc xé giấy in báo mỏng. Ladislas and Georg ( một nhà hóa học) bắt đầu làm mẫu thiết kế bút mới và tạo ra loại mực tốt hơn để dùng. Ladislas đã quan sát rằng loại mực được dùng trong in báo khô nhanh chóng, làm cho giấy khô và không bị nhòe. Ông ta quyết tâm tạo ra một cây bút sử dụng loại mực tương tự. Tuy nhiên, mực đặc hơn sẽ không chảy ra từ ngòi bút thông thường nên ông phải phát triển một loại ngòi mới. Brio nảy ra ý tưởng lắp vào chiết bút của mình một ổ bi nhỏ xíu ở đầu bút. Khi bút di chuyển theo giấy, ổ bi xoay và lấy mực từ ống mực mà nó truyền vào giấy.

 

D.  The first Biro pen, like the designs that had gone before, it relied on gravity for the ink to flow to the ball bearing at the tip. This meant that the pens only worked when they were held straight up, and even then the ink flow was sometimes too heavy, leaving big smudges of ink on the paper. The Biro brothers had a rethink and eventually devised a new design, which relied on capillary action rather than gravity to feed the ink. This meant that the ink could flow more smoothly to the tip and the pen could be held at an angle rather than straight up. In 1938, as World War II broke out, the Biro brothers fled to Argentina, where they applied for a patent for their pen and established their first factory.

 

Cây bút Biro đầu tiên giống như những thiết kế đã có trước đó nó dựa vào lực hấp dẫn để mực chảy theo bổ bi ở đầu bút. Điều này có nghĩa là bút chỉ hoạt động khi chúng được giữ thẳng đứng và thậm chí sau đó dòng chảy của mực đôi khi quá nhiều, để lại những vết nhòe mực trên giấy. Anh em nhà Brio đã nghĩ lại và cuối cùng nghĩ ra một thiết kế mới dựa vào hoạt động của mao dẫn thay vì lực hấp dẫn để châm mực. điều này có nghĩa là mực có thể chảy mượt hơn đến đầu bút và bút có thể giữ theo góc nghiêng thay vì thẳng đứng. Vào năm 1938, khi chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, anh em nhà Biro chạy sang Argentina nơi mà họ nộp đơn cho sáng chế về cây bút của họ và thành lập nhà xưởng đầu tiên.

 

E.  The Biros' pen soon came to the attention of American fighter pilots, who needed a new kind of pen to use at high altitudes. Apparently, it was ideal for pilots as it did not leak like the fountain pen and did not have to be refilled frequently. The United States Department of War contacted several American companies, asking them to manufacture a similar writing instrument in the U.S. Thus fortune smiled on the Biro brothers in May 1945, when the American company 'Eversharp' paid them $500,000 for the exclusive manufacturing and marketing rights of the Biro ballpoint for the North American market. Eversharp were slow to put their pen into production, however, and this delay ultimately cost them their competitive advantage.

Bút Biros nhanh chóng thu hút sự chú ý của các phi công chiến đấu Mỹ, những người cần một loại bút mới để sử dụng ở độ cao lớn. Rõ ràng, rất là lý tưởng cho các phi công vì nó không bị rò rỉ như bút máy và không phải đổ đầy lại thường xuyên. Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã liên hệ với một số công ty Mỹ, yêu cầu họ sản xuất một công cụ viết tương tự ở Hoa Kỳ. Vì vậy, vận may đã mỉm cười với anh em nhà Biro vào tháng 5 năm 1945, khi công ty Mỹ 'Eversharp' trả cho họ 500.000 đô la để có quyền sản xuất và tiếp thị độc quyền của bút bi Biro cho thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Eversharp đã chậm chạp trong việc đưa bút của họ vào sản xuất, và sự chậm trễ này cuối cùng đã khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh.

 

F.  Meanwhile, in June 1945 an American named Milton Reynolds stumbled upon the Biro pen while on vacation in Buenos Aires. Immediately seeing its commercial potential, he bought several pens and returned to Chicago, where he discovered that Loud's original 1888 patent had long since expired. This meant that the ballpoint was now in the public domain, and he, therefore, wasted no time making a copy based on the Biro design. Establishing his pen company with just $26,000, Reynolds quickly set up a factory with 300 workers who began production on 6th October 1945, stamping out pens from precious scraps of aluminum that hadn't been used during the war for military equipment or weapons. Just 23 days later, it was Reynolds' ballpoint pen that caused the stampede at Gimbels Department Store. Following the ballpoint's debut in New York City, Eversharp challenged Reynolds in the law courts, but lost the case because the Biro brothers had failed to secure a U.S. patent on their invention.

Trong khi đó, vào tháng 6 năm 1945, một người Mỹ tên là Milton Reynolds tình cờ nhìn thấy cây bút Biro khi đi nghỉ ở Buenos Aires. Ngay lập tức nhìn thấy tiềm năng thương mại của nó, ông đã mua một số cây bút và quay trở lại Chicago, nơi ông phát hiện ra rằng bằng sáng chế ban đầu năm 1888 của Loud đã hết hạn từ lâu. Điều này có nghĩa là cây bút bi giờ đã thuộc phạm vi công cộng, và do đó anh ta không lãng phí thời gian để tạo một bản sao dựa trên thiết kế Biro. Thành lập công ty bút chỉ với 26.000 đô la, Reynolds nhanh chóng thành lập một nhà máy với 300 công nhân, bắt đầu sản xuất vào ngày 6 tháng 10 năm 1945, dập bút từ những vụn nhôm quý giá không được sử dụng trong chiến tranh để làm thiết bị quân sự hoặc vũ khí. Chỉ 23 ngày sau, chính chiếc bút bi của Reynolds đã gây ra vụ giẫm đạp tại Cửa hàng bách hóa Gimbels. Sau màn ra mắt của cây bút bi tại thành phố New York, Eversharp đã thách thức Reynolds tại tòa án luật, nhưng đã thua kiện vì anh em nhà Biro đã không có được được bằng sáng chế cho phát minh của họ ở Hoa Kỳ.

 

 

Questions 1-6
The reading passage has six paragraphs A-F.

Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings below.
Write the correct number i-ix in your answer sheet.

List of Headings

i.  Fountain pens are history.
ii.  Fame at last for the Biro brothers.
iii.  A holiday helps bring the biro to America.
iv.  A second design and a new country.
v. War halts progress.
vi.  Dissatisfaction leads to a new invention.
vii.  Big claims bring big crowds.
viii.  A government request brings a change of ownership.
ix.  Many patents and many problems.

1   Paragraph A
2   Paragraph B
3   Paragraph C
4   Paragraph D
5   Paragraph E
6   Paragraph F

Questions 7-9
Choose the correct answer, A, B, C or D and write in your answer sheet from 7-9

7.  The problem with the ballpoint pens invented between 1888 and 1935 was that
     A.  they cost a great deal of money to manufacture.
     B.  the technology to manufacture them did not exist.
     C.  they could not write on ordinary paper:
     D.  they were affected by weather conditions.

8. The design of the Biro brothers' first pen
     A. was similar to previous pens.
     B. was based on capillary action,
     C. worked with heavy or light inks.
     D. worked when slanted slightly.

9.  Milton Reynolds was able to copy the Biro brothers' design because
    A.  the Biro brothers' original patent was out of date.
    B.  it was legal to copy other designs at the time.
    C.  they did not have a patent for North America.
    D.  the Biro brothers gave him permission.

 

Questions 10-12
Answer the questions below using NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Write your answers from 10-12 in your answer sheet

10. What material was the first ballpoint pen designed to write on? _____________
11. Where did the Biro brothers open their first factory? _____________
12. In what year did the first American biro factory begin production? _____________

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The history of the biro

 

Questions 1-6
The reading passage has six paragraphs A-F.

Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings below.
Write the correct number i-ix in your answer sheet.

List of Headings

i.  Fountain pens are history.

Bút máy là lịch sử
ii.  Fame at last for the Biro brothers.

Danh tiếng cuối cùng dành cho anh em Biro
iii.  A holiday helps bring the biro to America.

Một kỳ nghĩ giúp mang biro đến Mỹ
iv.  A second design and a new country.

Thiết kế thứ hai và một quốc gia mới
v. War halts progress.

Chiến tranh ngăn cản sự tiến triển
vi.  Dissatisfaction leads to a new invention.

Sự không hài lòng dẫn đến một phát minh mới
vii.  Big claims bring big crowds.

Tuyên bố dẫn đến đám đông lớn
viii.  A government request brings a change of ownership.

Yêu cầu của chính phủ dẫn đến một sự thay đổi về quyền sở hữu
ix.  Many patents and many problems.

Nhiều bằng sáng chế và nhiều vấn đề

1   Paragraph A/ vii.  Big claims bring big crowds.

Giải thích:

One chilly autumn morning in 1945, five thousand shoppers crowded the pavements outside Gimbels Department Store in New York City. The day before, Gimbels had taken out a full-page newspaper advertisement in the New York Times, announcing the sale of the first ballpoint pens in the United States.


2   Paragraph B/ ix.  Many patents and many problems.

Giải thích:

Loud's pen was never manufactured, however, and over the next five decades, 350 additional patents were issued for similar ball-type pens, though none advanced beyond the design stage. Each had their own faults, but the major difficulty was the ink: if the ink was thin, the pens leaked, and if it was too thick, they clogged. Depending on the climate or air temperature, sometimes the pens would do both.


3   Paragraph C/ vi.  Dissatisfaction leads to a new invention.

Giải thích:

He found himself becoming more and more frustrated by the amount of time he wasted filling fountain pens with ink and cleaning up ink smudges. What's more, the sharp tip of his fountain pen often scratched or tore through the thin newsprint paper. Ladislas and Georg (a chemist) set about making models of new pen designs and creating better inks to use in them.


4   Paragraph D/ iv.  A second design and a new country.

Giải thích:

The Biro brothers had a rethink and eventually devised a new design, which relied on capillary action rather than gravity to feed the ink. This meant that the ink could flow more smoothly to the tip and the pen could be held at an angle rather than straight up. In 1938, as World War II broke out, the Biro brothers fled to Argentina, where they applied for a patent for their pen and established their first factory.


5   Paragraph E/ viii.  A government request brings a change of ownership.

Giải thích: Eversharp đã mua quyền sản xuất và tiếp thị độc quyền của anh em Brio, tức là chính phủ đã dẫn đến Eversharp mua quyền sở hữu của anh em Brio vì Chính phủ liên lạc với nhiều cty trong đó có Evershap để yêu cầu sản xuất bút bi cho phi công

The Biros' pen soon came to the attention of American fighter pilots, who needed a new kind of pen to use at high altitudes. Apparently, it was ideal for pilots as it did not leak like the fountain pen and did not have to be refilled frequently. The United States Department of War contacted several American companies, asking them to manufacture a similar writing instrument in the U.S. Thus fortune smiled on the Biro brothers in May 1945, when the American company 'Eversharp' paid them $500,000 for the exclusive manufacturing and marketing rights of the Biro ballpoint for the North American market.


6   Paragraph F/ iii.  A holiday helps bring the biro to America.

Giải thích:

Meanwhile, in June 1945 an American named Milton Reynolds stumbled upon the Biro pen while on vacation in Buenos Aires.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 7-9
Choose the correct answer, A, B, C or D and write in your answer sheet from 7-9

7.  The problem with the ballpoint pens invented between 1888 and 1935 was that

Vấn đề xảy ra với cây bút bị được phát minh giữa 1888 và 1945 là 


     A.  they cost a great deal of money to manufacture.

Chúng tốn nhiều tiền để sản xuất
     B.  the technology to manufacture them did not exist.

Kỹ thuật sản xuất chúng không tồn tại
     C.  they could not write on ordinary paper

Chúng không thể viết trên giấy thông thường


     D.  they were affected by weather conditions.

Chúng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết

Giải thích: đoạn B 

Each had their own faults, but the major difficulty was the ink: if the ink was thin, the pens leaked, and if it was too thick, they clogged. Depending on the climate or air temperature, sometimes the pens would do both.

 8. The design of the Biro brothers' first pen

Thiết kế của cây bút bi đầu tiên của anh em Biro


     A. was similar to previous pens.

tương tự với cây bút trước

Giải thích: đoạn D

The first Biro pen, like the designs that had gone before, it relied on gravity for the ink to flow to the ball bearing at the tip


     B. was based on capillary action,

dựa trên tác động mao dẫn
     C. worked with heavy or light inks.

hiệu quả với mực nhẹ hoặc nặng
     D. worked when slanted slightly.

hoạt động hiệu quả khi được nghiêng nhẹ

9.  Milton Reynolds was able to copy the Biro brothers' design because

Milton Reynolds có khả năng sao chép thiết kế của anh em nhà Biro bởi vì


    A.  the Biro brothers' original patent was out of date.

Sáng chế gốc của anh em Biro hết hạn
    B.  it was legal to copy other designs at the time.

Sao chép thiết kế của người khác vào lúc đó là hợp pháp


    C.  they did not have a patent for North America.

Họ không có bằng sáng chế đối với Bắc Mỹ

Giải thích: đoạn D, F, anh em Brio chỉ nộp bằng sáng chế ở Argentina, ở Mỹ chỉ có bằng sáng chế của Loud năm 1888 nhưng vào 1945 nó đã hết hạn nên lúc này không có bằng sáng chế nào dành cho bút bi do đó Milton Reynolds có thể sao chép thiết kế của anh em Biro cộng thêm với việc Eversharp trì hoãn việc sản xuất bút bi nên Milton Reynolds mới có thể sản xuất.

In 1938, as World War II broke out, the Biro brothers fled to Argentina, where they applied for a patent for their pen and established their first factory.

Immediately seeing its commercial potential, he bought several pens and returned to Chicago, where he discovered that loud's original 1888 patent had long since expired. This meant that the ballpoint was now in the public domain, and he, therefore, wasted no time making a copy based on the Biro design.

*** Lưu ý thêm: Bằng độc quyền sáng chế là bằng độc quyền theo lãnh thổ. Vì vậy, để được bảo hộ sáng chế sang một nước khác thì người nộp đơn đăng ký sáng chế cần phải tiến hành đăng ký sáng chế sang nước mà mình muốn bảo hộ.


    D.  the Biro brothers gave him permission.

Anh em nhà Biro cho phép anh ta

 

Questions 10-12
Answer the questions below using NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Write your answers from 10-12 in your answer sheet

10. What material was the first ballpoint pen designed to write on? ___leather__________

Nguyên liệu nào được cây bút bi thiết kế lần đầu viết lên?

Giải thích: đoạn B, rolling-pointed marker pen = ballpoints

In 1888, a leather tanner named John Loud devised and patented the first "rolling-pointed marker pen" for marking leather. Loud's design contained a reservoir of ink in a cartridge and a rotating ballpoint that was constantly bathed on one side with in


11. Where did the Biro brothers open their first factory? ___Argentina__________

Anh em Biro mở xưởng đầu tiên ở đâu

Giải thích: đoạn D

In 1938, as World War II broke out, the Biro brothers fled to Argentina, where they applied for a patent for their pen and established their first factory


12. In what year did the first American biro factory begin production? __October 1945_______

Nhà máy bút bi biro đầu tiên ở Mỹ bắt đầu sản xuất khi nào?

Giải thích: đoạn F

Establishing his pen company with just $26,000, Reynolds quickly set up a factory with 300 workers who began production on 6th October 1945, stamping out pens from precious scraps of aluminum that hadn't been used during the war for military equipment or weapons.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. vii     2. ix     3. vi     4. iv     5. viii    6. iii   7. D    8. A    9. C   10. leather    11. (in) Argentina    12. (in) 1945

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status