ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The meaning and power of smell

The meaning and power of smell

The sense of smell, or olfaction, is powerful. Odours affect us on a physical, psychological and social level. For the most part, however, we breathe in the aromas which surround us without being consciously aware of their importance to us.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The meaning and power of smell

The sense of smell, or olfaction, is powerful. Odours affect us on a physical, psychological and social level. For the most part, however, we breathe in the aromas which surround us without being consciously aware of their importance to us. It is only when the faculty of smell is impaired for some reason that we begin to realise the essential role the sense of smell plays in our sense of well-being.

Khả năng ngửi mùi hay khứu giác rất mạnh mẽ. Mùi ảnh hưởng đến chúng ta ở mức độ thể chất, tâm lý và xã hội. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta hít thở những mùi thơm bao quanh chúng ta mà không ý thức được tầm quan trọng của chúng đối với chúng ta. Chỉ khi khứu giác bị suy giảm vì một lý do nào đó, chúng ta mới bắt đầu nhận ra vai trò thiết yếu của khứu giác đối với cảm giác hạnh phúc của chúng ta.

 

A  A survey conducted by Anthony Synott at Montreal's Concordia University asked participants to comment on how important smell was to them in their lives. It became apparent that smell can evoke strong emotional responses. A scent associated with a good experience can bring a rush of joy, while a foul odour or one associated with a bad memory may make us grimace with disgust. Respondents to the survey noted that many of their olfactory likes and dislikes were based on emotional associations. Such associations can be powerful enough so that odours that we would generally label unpleasant become agreeable, and those that we would generally consider fragrant become disagreeable for particular individuals. The perception of smell, therefore, consists not only of the sensation of the odours themselves, but of the experiences and emotions associated with them.

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Anthony Synott tại Đại học Concordia ở Montreal đã yêu cầu những người tham gia bình luận về tầm quan trọng của mùi đối với cuộc sống của họ. Rõ ràng là mùi có thể gợi lên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ. Một mùi hương gắn liền với một trải nghiệm tốt đẹp có thể mang lại một niềm vui, trong khi một mùi hôi hoặc mùi gắn liền với một ký ức tồi tệ có thể khiến chúng ta nhăn mặt ghê tởm. Những người trả lời cuộc khảo sát lưu ý rằng nhiều cái thích và không thích về mùi của họ dựa trên các liên kết cảm xúc. Những liên tưởng như vậy có thể đủ mạnh đến nỗi những mùi mà chúng ta thường cho là khó chịu trở nên dễ chịu và những mùi mà chúng ta thường cho là thơm trở nên khó chịu đối với những cá nhân cụ thể. Do đó, nhận thức về mùi không chỉ bao gồm cảm giác về mùi mà còn bao gồm những trải nghiệm và cảm xúc liên quan đến chúng.

B  Odours are also essential cues in social bonding. One respondent to the survey believed that there is no true emotional bonding without touching and smelling a loved one. In fact, infants recognise the odours of their mothers soon after birth and adults can often identify their children or spouses by scent. In one well-known test, women and men were able to distinguish by smell alone clothing worn by their marriage partners from similar clothing worn by other people. Most of the subjects would probably never have given much thought to odour as a cue for identifying family members before being involved in the test, but as the experiment revealed, even when not consciously considered, smells register.

Mùi cũng là tín hiệu cần thiết trong liên kết xã hội. Một người trả lời cuộc khảo sát tin rằng không có sự gắn kết tình cảm thực sự nếu không chạm và ngửi một người thân yêu. Trên thực tế, trẻ sơ sinh nhận ra mùi của mẹ ngay sau khi sinh và người lớn thường có thể nhận ra con cái hoặc vợ/chồng của mình bằng mùi hương. Trong một thử nghiệm nổi tiếng, phụ nữ và đàn ông có thể phân biệt chỉ bằng mùi quần áo của người bạn đời mặc với quần áo tương tự của người khác. Hầu hết các đối tượng có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ nhiều đến mùi như một gợi ý để xác định các thành viên trong gia đình trước khi tham gia vào bài kiểm tra, nhưng khi thí nghiệm tiết lộ, ngay cả khi không được xem xét một cách có ý thức, mùi vẫn được ghi vào tâm trí.


C  In spite of its importance to our emotional and sensory lives, smell is probably the most undervalued sense in many cultures. The reason often given for the low regard in which smell is held is that, in comparison with its importance among animals, the human sense of smell is feeble and undeveloped. While it is true that the olfactory powers of humans are nothing like as fine as those possessed by certain animals, they are still remarkably acute. Our noses are able to recognise thousands of smells, and to perceive odours which are present only in extremely small quantities.

Mặc dù tầm quan trọng của nó đối với đời sống cảm xúc và giác quan của chúng ta, nhưng mùi có lẽ là giác quan bị đánh giá thấp nhất trong nhiều nền văn hóa. Lý do thường được đưa ra cho việc coi thường khứu giác được cho là vì so với tầm quan trọng của nó ở các loài động vật, khứu giác của con người rất yếu ớt và chưa phát triển. Mặc dù đúng là khả năng khứu giác của con người không tốt bằng khứu giác của một số loài động vật, nhưng chúng vẫn rất nhạy bén. Mũi của chúng ta có thể nhận ra hàng nghìn mùi và cảm nhận được những mùi chỉ hiện diện với số lượng cực kỳ nhỏ.

D  Smell, however, is a highly elusive phenomenon. Odours, unlike colours, for instance, cannot be named in many languages because the specific vocabulary simply doesn't exist. 'It smells like ... ,' we have to say when describing an odour, struggling to express our olfactory experience. Nor can odours be recorded: there is no effective way to either capture or store them over time. In the realm of olfaction, we must make do with descriptions and recollections. This has implications for olfactory research.

Tuy nhiên, mùi là một hiện tượng rất khó nắm bắt. Ví dụ, mùi, không giống như màu sắc, không thể được đặt tên bằng nhiều ngôn ngữ vì từ vựng cụ thể đơn giản là không tồn tại. 'Nó có mùi như ... ,' chúng ta phải nói khi mô tả một mùi, cố gắng thể hiện trải nghiệm khứu giác của mình. Mùi cũng không thể được ghi lại: không có cách nào hiệu quả để nắm bắt hoặc lưu trữ chúng theo thời gian. Trong lĩnh vực khứu giác, chúng ta buộc phải tận dụng tạm những mô tả và hồi ức. Điều này có ý nghĩa đối với nghiên cứu khứu giác.

E  Most of the research on smell undertaken to date has been of a physical scientific nature. Significant advances have been made in the understanding of the biological and chemical nature of olfaction, but many fundamental questions have yet to be answered. Researchers have still to decide whether smell is one sense or two - one responding to odours properly and the other registering odourless chemicals in the air. Other unanswered questions are whether the nose is the only part of the body affected by odours, and how smells can be measured objectively given the nonphysical components. Questions like these mean that interest in the psychology of smell is inevitably set to play an increasingly important role for researchers.

Hầu hết các nghiên cứu về mùi được thực hiện cho đến nay đều có tính chất khoa học vật lý. Những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong sự hiểu biết về bản chất sinh học và hóa học của khứu giác, nhưng nhiều câu hỏi cơ bản vẫn chưa được trả lời. Các nhà nghiên cứu vẫn phải quyết định xem khứu giác là một hay hai giác quan - một giác quan phản ứng đúng với mùi và giác quan còn lại ghi nhận các hóa chất không mùi trong không khí. Các câu hỏi chưa được trả lời khác là liệu mũi có phải là bộ phận duy nhất của cơ thể bị ảnh hưởng bởi mùi hay không và làm thế nào mùi có thể được đo lường một cách khách quan dựa trên các thành phần phi vật chất. Những câu hỏi như thế này có nghĩa là sự quan tâm đến tâm lý của mùi chắc chắn sẽ bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với các nhà nghiên cứu.

F  However, smell is not simply a biological and psychological phenomenon. Smell is cultural, hence it is a social and historical phenomenon. Odours are invested with cultural values: smells that are considered to be offensive in some cultures may be perfectly acceptable in others. Therefore, our sense of smell is a means of, and model for, interacting with the world. Different smells can provide us with intimate and emotionally charged experiences and the value that we attach to these experiences is interiorised by the members of society in a deeply personal way. Importantly, our commonly held feelings about smells can help distinguish us from other cultures. The study of the cultural history of smell is, therefore, in a very real sense, an investigation into the essence of human culture.

Tuy nhiên, mùi không chỉ đơn giản là một hiện tượng sinh học và tâm lý. Mùi là văn hóa, do đó nó là một hiện tượng xã hội và lịch sử. Mùi hương gắn liền với các giá trị văn hóa: những mùi được coi là khó chịu ở một số nền văn hóa có thể hoàn toàn được chấp nhận ở những nền văn hóa khác. Do đó, khứu giác của chúng ta là một phương tiện và mô hình để tương tác với thế giới. Các mùi khác nhau có thể mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thân mật và giàu cảm xúc, đồng thời giá trị mà chúng ta gán cho những trải nghiệm này được các thành viên trong xã hội nội tâm hóa theo một cách thức cá nhân sâu sắc. Điều quan trọng là, những cảm giác được cho là thông thường của chúng ta về mùi có thể giúp phân biệt chúng ta với các nền văn hóa khác. Nghiên cứu về lịch sử văn hóa của mùi, do đó, theo một nghĩa rất thực tế, là một cuộc điều tra về bản chất của văn hóa nhân loại.

 

Questions 27-32
Reading Passage 111 has six paragraphs, A—F.
Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i—viii, in boxes 27-32 on your answer sheet.

List of Headings

i The difficulties of talking about smells
ii The role of smell in personal relationships
iii Future studies into smell
iv The relationship between the brain and the
nose
v The interpretation of smells as a factor in
defining groups
vi Why our sense of smell is not appreciated
vii Smell is our superior sense
viii The relationship between smell and feelings

27  Paragraph  A
28  Paragraph  B
29  Paragraph  C
30  Paragraph  D
31  Paragraph  E
32  Paragraph  F

Questions 33-36
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 33-36 on your answer sheet.

33 According to the introduction, we become aware of the importance of smell when
     A. we discover a new smell.
     B. we experience a powerful smell.
     C. our ability to smell is damaged.
     D. we are surrounded by odours.

34 The experiment described in paragraph B
    A. shows how we make use of smell without realising it.
    B. demonstrates that family members have a similar smell.
    C. proves that a sense of smell is learnt.
    D. compares the sense of smell in males and females.

35 What is the writer doing in paragraph C?
    A. supporting other research
    B. making a proposal
    C. rejecting a common belief
    D. describing limitations

36 What does the writer suggest about the study of smell in the atmosphere in paragraph E?
    A. The measurement of smell is becoming more accurate.
    B. Researchers believe smell is a purely physical reaction.
    C. Most smells are inoffensive.
    D. Smell is yet to be defined.

Questions 37-40
Complete the sentences below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

37 Tests have shown that odours can help people recognise the belonging to their husbands and wives.
38 Certain linguistic groups may have difficulty describing smell because they lack the appropriate
39 The sense of smell may involve response to which do not smell, in addition to obvious odours.
40 Odours regarded as unpleasant in certain are not regarded as unpleasant in others.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The meaning and power of smell

 

 

Questions 27-32
Reading Passage 111 has six paragraphs, A—F.
Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i—viii, in boxes 27-32 on your answer sheet.

List of Headings

i The difficulties of talking about smells
Những khó khăn khi nói về mùi
ii The role of smell in personal relationships
Vai trò của mùi trong các mối quan hệ cá nhân
iii Future studies into smell
Các nghiên cứu trong tương lai về mùi
iv The relationship between the brain and the nose
Mối quan hệ giữa bộ não và mũi
v The interpretation of smells as a factor in defining groups
Việc giải thích mùi như một yếu tố trong việc xác định các nhóm
vi Why our sense of smell is not appreciated
Tại sao khứu giác của chúng ta không được đánh giá cao
vii Smell is our superior sense
Khứu giác là giác quan ưu việt của chúng ta
viii The relationship between smell and feelings
Mối quan hệ giữa khứu giác và cảm giác

 

 

27  Paragraph  A/ viii The relationship between smell and feelings

Giải thích:

The perception of smell, therefore, consists not only of the sensation of the odours themselves, but of the experiences and emotions associated with them.


28  Paragraph  B/ ii The role of smell in personal relationships

Giải thích:

 Odours are also essential cues in social bonding. One respondent to the survey believed that there is no true emotional bonding without touching and smelling a loved one. In fact, infants recognise the odours of their mothers soon after birth and adults can often identify their children or spouses by scent.


29  Paragraph  C/ vi Why our sense of smell is not appreciated

Giải thích:

In spite of its importance to our emotional and sensory lives, smell is probably the most undervalued sense in many cultures


30  Paragraph  D/ i The difficulties of talking about smells

Giải thích:

Smell, however, is a highly elusive phenomenon. Odours, unlike colours, for instance, cannot be named in many languages because the specific vocabulary simply doesn't exist. 'It smells like ... ,' we have to say when describing an odour, struggling to express our olfactory experience. 


31  Paragraph  E/ iii Future studies into smell

Giải thích:

Questions like these mean that interest in the psychology of smell is inevitably set to play an increasingly important role for researchers.


32  Paragraph  F/ v The interpretation of smells as a factor in defining groups

Giải thích:

Importantly, our commonly held feelings about smells can help distinguish us from other cultures

 

Questions 33-36
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 33-36 on your answer sheet.

 

33 According to the introduction, we become aware of the importance of smell when
Theo phần giới thiệu, chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của mùi khi

 

     A. we discover a new smell.
chúng ta phát hiện ra một mùi mới.
     B. we experience a powerful smell.
chúng ta trải nghiệm một mùi mạnh mẽ.


     C. our ability to smell is damaged.
khả năng ngửi của chúng ta bị tổn hại.

Giải thích: đoạn mở đầu

It is only when the faculty of smell is impaired for some reason that we begin to realise the essential role the sense of smell plays in our sense of well-being.


     D. we are surrounded by odours.
chúng ta được bao quanh bởi mùi.


 

34 The experiment described in paragraph B
Thí nghiệm được mô tả trong đoạn B

    A. shows how we make use of smell without realising it.
chỉ ra cách chúng ta sử dụng mùi mà không nhận ra.

Giải thích: đoạn B

Most of the subjects would probably never have given much thought to odour as a cue for identifying family members before being involved in the test, but as the experiment revealed, even when not consciously considered, smells register.


    B. demonstrates that family members have a similar smell.
chứng tỏ các thành viên trong gia đình có mùi giống nhau.
    C. proves that a sense of smell is learnt.
chứng tỏ khứu giác đã học.
    D. compares the sense of smell in males and females.
so sánh khứu giác ở nam và nữ.


 

35 What is the writer doing in paragraph C?
Người viết đang làm gì ở đoạn C?

    A. supporting other research
hỗ trợ nghiên cứu khác
    B. making a proposal
đưa ra một đề xuất


    C. rejecting a common belief
từ chối một niềm tin chung

Giải thích: đoạn C

While it is true that the olfactory powers of humans are nothing like as fine as those possessed by certain animals, they are still remarkably acute. Our noses are able to recognise thousands of smells, and to perceive odours which are present only in extremely small quantities.


    D. describing limitations
mô tả những hạn chế


 

36 What does the writer suggest about the study of smell in the atmosphere in paragraph E?
Người viết gợi ý gì về việc nghiên cứu mùi trong không khí ở đoạn E?

    A. The measurement of smell is becoming more accurate.
Việc đo mùi đang trở nên chính xác hơn.
    B. Researchers believe smell is a purely physical reaction.
Các nhà nghiên cứu tin rằng mùi là một phản ứng vật lý thuần túy.
    C. Most smells are inoffensive.
Hầu hết các mùi đều không gây khó chịu.
    D. Smell is yet to be defined.
Mùi chưa được xác định.

 

Questions 37-40
Complete the sentences below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

 

37 Tests have shown that odours can help people recognise the ..clothing............belonging to their husbands and wives.
Các cuộc kiểm tra đã chỉ ra rằng mùi hương có thể giúp mọi người nhận ra quần áo thuộc về chồng và vợ của họ.

Giải thích: đoạn B

In one well-known test, women and men were able to distinguish by smell alone clothing worn by their marriage partners from similar clothing worn by other people. 

 

38 Certain linguistic groups may have difficulty describing smell because they lack the appropriate....vocabulary.........
Một số nhóm ngôn ngữ nhất định có thể gặp khó khăn khi mô tả mùi vì chúng thiếu từ vựng thích hợp

Giải thích: đoạn D

Smell, however, is a highly elusive phenomenon. Odours, unlike colours, for instance, cannot be named in many languages because the specific vocabulary simply doesn't exist. 'It smells like ... ,' we have to say when describing an odour, struggling to express our olfactory experience. 

 

39 The sense of smell may involve response to.....chemicals.......... which do not smell, in addition to obvious odours.
Khứu giác có thể liên quan đến phản ứng với hóa chất không ngửi thấy mùi, ngoài những mùi rõ ràng.

Giải thích: đoạn E

Researchers have still to decide whether smell is one sense or two - one responding to odours properly and the other registering odourless chemicals in the air.

 

40 Odours regarded as unpleasant in certain....cultures........... are not regarded as unpleasant in others.
Mùi được coi là khó chịu ở một số văn hóa nhất định lại không được coi là khó chịu ở những nơi khác.

Giải thích: đoạn F

Odours are invested with cultural values: smells that are considered to be offensive in some cultures may be perfectly acceptable in others.

 

 

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

Answer:
27 viii
28 ii
29 vi
30 i
31 iii
32 v
33 C
34 A
35 C
36 D
37 clothing
38 vocabulary
39 chemicals
40 cultures

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status