ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Sheet glass manufacture: the float process

Sheet glass manufacture: the float process

Glass, which has been made since the time of the Mesopotamians and Egyptians, is little more than a mixture of sand, soda ash and lime. When heated to about 1500 degrees Celsius (°C) this becomes a molten mass that hardens when slowly cooled.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Sheet glass manufacture: the float process

 

Glass, which has been made since the time of the Mesopotamians and Egyptians, is little more than a mixture of sand, soda ash and lime. When heated to about 1500 degrees Celsius (°C) this becomes a molten mass that hardens when slowly cooled. The first successful method for making clear and flat glass involved spinning. This method was very effective as the glass had not touched any surfaces between being soft and becoming hard, so it stayed perfectly unblemished, with a 'fire finish'. However, the process took a long time and was labour intensive. ĐOẠN 1

Thủy tinh được tạo ra từ thời Lưỡng Hà và Ai Cập, không khác gì một hỗn hợp cát, tro soda và vôi. Khi làm nóng đến khoảng 1500 độ C, hỗn hợp này sẽ trở nên một khối tan chảy và cứng khi được làm nguội từ từ. Phương pháp làm thủy tinh phẳng và trong suốt đầu tiên liên quan đến kéo sợi. Phương pháp này rất hiệu quả vì kích không chạm vào bất kỳ bề mặt nào giữa lúc mềm và trở nên cứng, vì vậy nó hoàn toàn không bị vấy bẩn, với sự đánh bóng bằng lửa. Tuy nhiên, quá trình tốn nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều công sức.

 

Nevertheless, demand for flat glass was very high and glassmakers across the world were looking for a method of making it continuously. The first continuous ribbon process involved squeezing molten glass through two hot rollers, similar to an old mangle. This allowed glass of virtually any thickness to be made non-stop, but the rollers would leave both sides of the glass marked, and these would then need to be ground and polished. This part of the process rubbed away around 20 per cent of the glass, and the machines were very expensive. ĐOẠN 2

Tuy nhiên, nhu cầu về kính phẳng rất cao và những người làm kính khắp thế giới đang tìm kiếm một phương pháp làm kính liên tục. Quy trình dải băng liên tục đầu tiên liên quan đến việc ép thủy tinh tan chảy qua hai trục lăn nóng tương tự với máy cán cũ. Quy trình này cho phép kính hầu như có bất kỳ độ dày nào cũng được tạo ra không ngừng nhưng những trục lăn sẽ để lại dấu hai bên kính và hai bên thủy tinh sau đó cần phải được mài và đánh bóng. Phần này của quy trình đã chà xát khoảng 20% thủy tinh và máy móc rất đắt.

 

The float process for making flat glass was invented by Alistair Pilkington. This process allows the manufacture of clear, tinted and coated glass for buildings, and clear and tinted glass for vehicles. Pilkington had been experimenting with improving the melting process, and in 1952 he had the idea of using a bed of molten metal to form the flat glass, eliminating altogether the need for rollers within the float bath. The metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass (about 600°C), but could not boil at a temperature below the temperature of the molten glass (about 1500°C). The best metal for the job was tin. ĐOẠN 3

Quy trình nổi để làm kính phẳng được phát minh bởi Alistair Pilkington. Quy trình này cho phép sản xuất kính được tráng, có màu và trong suốt cho các tòa nhà và kính có màu và trong cho xe cộ. Pilkington đã thử nghiệm cải thiện quy trình tan chảy và vào năm 1952 ông đã có ý tưởng sử dụng một nền kim loại nóng chảy để tạo nên kính phẳng, loại bỏ hoàn toàn việc dùng con lăn trong bồn nổi. Kim loại phải nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn điểm làm cứng của kính ( khoảng 600 độ C) nhưng không thể đun sôi ở nhiệt độ dưới nhiệt độ kính bị tan chảy ( khoảng 1500 độ c). Kim loại tốt nhất cho việc này là thiếc.

 

The rest of the concept relied on gravity, which guaranteed that the surface of the molten metal was perfectly flat and horizontal. Consequently, when pouring molten glass onto the molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat. If the glass were kept hot enough, it would flow over the molten tin until the top surface was also flat, horizontal and perfectly parallel to the bottom surface. Once the glass cooled to 604°C or less it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers. The glass settled to a thickness of six millimetres because of surface tension interactions between the glass and the tin. By fortunate coincidence, 60 percent of the flat glass market at that time was for six millimetre glass. ĐOẠN 4

Phần còn lại của ý tưởng này phụ thuộc vào lực hấp dẫn đảm bảo rằng bề mặt của kim loại tan chảy được làm phẳng và nằm ngang hoàn toàn. Do đó, khi đổ thủy tinh tan chảy lên thiết tan chảy, mặt dưới của kính cũng sẽ phẳng hoàn toàn. Nếu kính được giữ đủ nóng, nó sẽ chảy trên thiết nóng chảy cho đến khi bề mặt trên cũng phẳng, nằm ngang và hoàn toàn song song với bề mặt dưới. Một khi kính được làm mát đến 604 độ hoặc ít hơn nó cũng sẽ rất cứng để bị có dấu và có thể được chuyển ra khỏi khu vực làm nguội bằng con lăn. Kính lắng lại đến độ dày 6mm do sự tương tác kéo căng bề mặt giữa kính và thiết. Thật tình cờ, 60% thị trường kính phẳng vào lúc đó là kính 6mm.

 

Pilkington built a pilot plant in 1953 and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plant. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £100,000 a month, before the plant produced any usable glass. Furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. When it started up again it took another four months to get the process right again. They finally succeeded in 1959 and there are now float plants all over the world, with each able to produce around 1000 tons of glass every day, non-stop for around 15 years. ĐOẠN 5

Pilkington đã xây dựng một nhà máy thử nghiệm vào năm 1953 và vào 1955 ông ta đã thuyết phục công ty của ông ta xây dựng một nhà máy quy mô đầy đủ. Tuy nhiên, tốn 14 tháng sản xuất không ngừng nghỉ, tốn của công ty 100.000 usd mỗi tháng, trước khi nhà máy sản xuất bất kỳ tấm kính dùng được nào. Hơn nữa, một khi họ thành công trong việc làm kính phẳng bán được, máy móc bị ngưng hoạt động để bảo trì để chuẩn bị hoạt động sản xuất liên tục trong nhiều năm. Khi nó bắt đầu lại nó cần 4 tháng nữa để đi vào đúng quy trình một lần nữa. Họ cuối cùng cũng thành công vào năm 1959 và hiện nay có những nhà máy nổi khắp thế giới với mỗi nhà máy có thể sản xuất khoảng 1000 tấn kính mỗi ngày, không ngừng nghỉ trong vòng 15 năm.

 

Float plants today make glass of near optical quality. Several processes — melting, refining, homogenising — take place simultaneously in the 2000 tonnes of molten glass in the furnace. They occur in separate zones in a complex glass flow driven by high temperatures. It adds up to a continuous melting process, lasting as long as 50 hours, that delivers glass smoothly and continuously to the float bath, and from there to a coating zone and finally a heat treatment zone, where stresses formed during cooling are relieved. ĐOẠN 6

 

Những nhà máy nổi ngày này làm kính gần với chất lượng quang học. Vài quy trình - tan chảy, tinh chế, đồng nhất- diễn ra đồng thời trong 2000 tấn thủy tinh tan chảy trong lò. Chúng diễn ra trong các khu vực tách biệt bằng một dòng chảy thủy tinh phức tạp do nhiệt độ cao tạo ra. Dòng thủy tinh này cộng với quá trình nóng chảy liên tục, kéo dài 50 giờ đưa ra kính mượt mà và liên tục vào bồn nổi và từ đó đến khu vực tráng và cuối cùng một khu vực xử lý nhiệt nơi mà ứng suất hình thành trong khi quá trình làm nguội được giải tỏa.

 

The principle of float glass is unchanged since the 1950s. However, the product has changed dramatically, from a single thickness of 6.8 mm to a range from sub-millimetre to 25 mm, from a ribbon frequently marred by inclusions and bubbles to almost optical perfection. To ensure the highest quality, inspection takes place at every stage. Occasionally, a bubble is not removed during refining, a sand grain refuses to melt, a tremor in the tin puts ripples into the glass ribbon. Automated on-line inspection does two things. Firstly, it reveals process faults upstream that can be corrected. Inspection-technology allows more than 100 million measurements a second to be made across the ribbon, locating flaws the unaided eye would be unable to see. Secondly, it enables computers downstream to steer cutters around flaws ĐOẠN 7

Nguyên tắc về thủy tinh nổi không thay đổi kể từ những năm 1950. Tuy nhiên, sản phẩm đã thay đổi đáng kể, từ chỉ một độ dày 6.8mm đến một khoảng từ tiểu mm đến 25mmm, từ một dải băng thường xuyên bị hư bởi tạp chất và bong bóng đến kính gần như hoàn hảo về mặt quang học. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất, việc kiểm tra phải diễn ra ở mỗi giai đoạn. Đôi khi, một bong bóng không được loại bỏ trong khi tinh chế, một hạt cát không chịu tan chảy, một cơn chấn động trong thiết tạo ra những gợn sóng trên dải băng thủy tinh. Kiểm tra trực tuyến tự động làm hai việc. Đầu tiên, nó phát hiện các lỗi quá trình có thể quay ngược lại để sửa chữa. Công nghệ kiểm tra cho phép tạo ra hơn 100 triệu phép đo mỗi giây trên dải băng, xác định lỗi mà mắt thường không nhìn thấy được. Thứ hai, nó cho phép máy tính điều khiển máy cắt xung quanh các chỗ sai xuôi theo qui trình sản xuất.

Float glass is sold by the square metre, and at the final stage computers translate customer requirements into patterns of cuts designed to minimise waste.ĐOẠN 8

Kính nổi được bán theo mét vuông, và ở giai đoạn cuối, máy tính chuyển các yêu cầu của khách hàng thành các mẫu cắt được thiết kế để giảm thiểu lãng phí.

 

 

Questions 1-8
Complete the table and diagram below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

Early methods of producing flat glass

Method

Advantages

Disadvantages

1……………………..

 Glass remained
  2………………………

• Slow

• 3……………………

Ribbon

 Could produce glass sheets

of varying 4 ..............................

 Non-stop process

 Glass was 5............................

 20% of glass rubbed away

 Machines were expensive

..........

 

Academic Reading Sample 109

Questions 9-13
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 109?
In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

9. The metal used in the float process had to have specific properties.
10. Pilkington invested some of his own money in his float plant.
11. Pilkington's first full-scale plant was an instant commercial success.
12. The process invented by Pilkington has now been improved.
13. Computers are better than humans at detecting faults in glass.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Sheet glass manufacture: the float process

 

Questions 1-8
Complete the table and diagram below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

Early methods of producing flat glass

Method

Advantages

Disadvantages

1……spinning………..

 Glass remained
  2…………unblemished……………

• Slow

• 3……labour intensive………………

Ribbon

 Could produce glass sheets

of varying 4 ........thickness......................

 Non-stop process

 Glass was 5...............marked.............

 20% of glass rubbed away

 Machines were expensive

 

1.Spinning

Giải thích: đoạn 1

The first successful method for making clear and flat glass involved spinning.

 

2. unblemished

Giải thích: đoạn 1

This method was very effective as the glass had not touched any surfaces between being soft and becoming hard, so it stayed perfectly unblemished, with a 'fire finish'.

 

3. labour intensive

Giải thích: đoạn 1

However, the process took a long time and was labour intensive.

 

4. Thickness

Giải thích: đoạn 2

 This allowed glass of virtually any thickness to be made non-stop,

 

 5.Marked

Giải thích: đoạn 2

but the rollers would leave both sides of the glass marked, and these would then need to be ground and polished

 

Academic Reading Sample 109

6. Molten glass

Giải thích: đoạn 4

Consequently, when pouring molten glass onto the molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat.

 

7. Molten tin

Giải thích: đoạn 4

If the glass were kept hot enough, it would flow over the molten tin until the top surface was also flat, horizontal and perfectly parallel to the bottom surface.

 

8. rollers

Giải thích: đoạn 4

Once the glass cooled to 604°C or less it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 9-13
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 109?
In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

 


9.T The metal used in the float process had to have specific properties.

Kim loại dùng trong quy trình thả nổi phải có những tính chất đặc biệt

Giải thích: Đoạn 3

Pilkington had been experimenting with improving the melting process, and in 1952 he had the idea of using a bed of molten metal to form the flat glass, eliminating altogether the need for rollers within the float bath. The metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass (about 600°C), but could not boil at a temperature below the temperature of the molten glass (about 1500°C). The best metal for the job was tin.


10.NG Pilkington invested some of his own money in his float plant.

 Pilkington đã đầu tư một ít tiền của chính mình vào nhà máy thả nổi của anh ta 

Giải thích: không có thông tin


11.F Pilkington's first full-scale plant was an instant commercial success.

Nhà máy quy mô đầy đủ đầu tiên của Pilkington là một thành công thương mại ngay tức khắc

Giải thích: đoạn 5

Pilkington built a pilot plant in 1953 and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plant. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £100,000 a month, before the plant produced any usable glass. Furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. When it started up again it took another four months to get the process right again. They finally succeeded in 1959 and there are now float plants all over the world, with each able to produce around 1000 tons of glass every day, non-stop for around 15 years


12.T The process invented by Pilkington has now been improved.

Quy trình được phát minh bởi Pilkington hiện nay đã được cải thiện

Giải thích: Đoạn 7

The principle of float glass is unchanged since the 1950s. However, the product has changed dramatically, from a single thickness of 6.8 mm to a range from sub-millimetre to 25 mm, from a ribbon frequently marred by inclusions and bubbles to almost optical perfection.


13.T Computers are better than humans at detecting faults in glass.

Các máy tính phát hiện lỗi trong thủy tinh tốt hơn con người

Giải thích: Đoạn 7

Automated on-line inspection does two things. Firstly, it reveals process faults upstream that can be corrected. Inspection-technology allows more than 100 million measurements a second to be made across the ribbon, locating flaws the unaided eye would be unable to see. Secondly, it enables computers downstream to steer cutters around flaws

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1 spinning
2 (perfectly) unblemished
3 labour/labor-intensive
4 thickness
5 marked
6 (molten) glass
7 (molten) tin/metal
8 rollers
9 TRUE
10 NOT GIVEN
11 FALSE
12 TRUE
13 TRUE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status