ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The growth of bike-sharing schemes around the world

How Dutch engineer Luud Schimmelpennink helped to devise urban bike-sharing schemes.

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -

The growth of bike-sharing schemes around the world

 

 

How Dutch engineer Luud Schimmelpennink helped to devise urban bike-sharing schemes.

A -   The original idea for an urban bike-sharing scheme dates back to a summer’s day in Amsterdam in 1965.  Provo, the organisation that came up with the idea, was a group of Dutch activists who wanted to change society. They believed the scheme, which was known as the Witte Fietsenplan, was an answer to the perceived threats of air pollution and consumerism. In the centre of Amsterdam, they painted a small number of used bikes white. They also distributed leaflets describing the dangers of cars and inviting people to use the white bikes. The bikes were then left unlocked at various locations around the city, to be used by anyone in need of transport.

Ý tưởng ban đầu về chương trình dùng chung xe đạp ở đô thị bắt nguồn từ một ngày mùa hè ở Amsterdam vào năm 1965. Provo - tổ chức đã nãy ra ý tưởng này là một nhóm các nhà hoạt động người Hà Lan với mong muốn thay đổi xã hội. Họ tin rằng chương trình tên là Witte Fietsenplan là một câu trả lời cho các mối đe dọa nhìn thấy được của việc ô nhiễm môi trường và tiêu dùng quá mức. Ở trung tâm Amsterdam, họ đã sơn một số lượng nhỏ những chiếc xe đạp đã qua sử dụng. Họ cũng phân phát các tờ rơi mô tả về các mối nguy hại của xe hơi và mời mọi người sử dụng những chiếc xe đạp màu trắng. Những chiếc xe đạp không khóa và để ở nhiều khu vực xung quanh thành phố dành cho những người cần sử dụng để di chuyển.


B -   Luud Schimmelpennink, a Dutch industrial engineer who still lives and cycles in Amsterdam, was heavily involved in the original scheme. He recalls how the scheme succeeded in attracting a great deal of attention — particularly when it came to publicising Provo’s aims — but struggled to get off the ground. The police were opposed to Provo’s initiatives and almost as soon as the white bikes were distributed around the city, they removed them. However, for Schimmelpennink and for bike-sharing schemes in general, this was just the beginning. ‘The first Witte Fietsenplan was just a symbolic thing,’ he says. ‘We painted a few bikes white, that was all. Things got more serious when I became a member of the Amsterdam city council two years later.’

Luud Schimmelpennink – một kỹ sư công nghiệp người Hà Lan – đang sống và đạp xe tại Hà Lan, có liên quan mật thiết với chương trình ban đầu. Ông ấy nhớ lại làm thế nào mà chương trình này đã thành công trong việc thu hút một sự chú ý lớn – đặc biệt là khi nói đến việc công khai mục đích của Provo – nhưng gặp khó khăn trong lúc bắt đầu. Cảnh sát phản đối sáng kiến của Provo và hầu như ngay khi những chiếc xe trắng được rải quanh thành phố, họ loại bỏ chúng ngay. Tuy nhiên, đối với Schimmelpennink và chương trình dùng chung xe đạp nói chung, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Ông ấy nói: “Witten Fietsenplan ban đầu chỉ là điều tượng trưng”. “ Chúng tôi sơn một vài chiếc xe màu trắng, đó là tất cả những gì chúng tôi làm. Mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn khi tôi trở thành thành viên của Hội đồng thành phố Amsterdam hai năm sau đó”.

 C -   Schimmelpennink seized this opportunity to present a more elaborate Witte Fietsenplan to the city council. ‘My idea was that the municipality of Amsterdam would distribute 10,000 white bikes over the city, for everyone to use,’ he explains. ‘I made serious calculations. It turned out that a white bicycle — per person, per kilometre — would cost the municipality only 10% of what it contributed to public transport per person per kilometre.’ Nevertheless, the council unanimously rejected the plan. ‘They said that the bicycle belongs to the past. They saw a glorious future for the car,’ says Schimmelpennink. But he was not in the least discouraged.

Schimmelpennink đã chộp lấy cơ hội để trình bày một chương trình Witte Fietsenplan kỹ lưỡng hơn với hội đồng thành phố. Ông ấy giải thích “ Ý tưởng của tôi là chính quyền thành phố Amsterdam sẽ phân phối 10.000 chiếc xe đạp màu trắng khắp thành phố cho mọi người sử dụng”. “ Tôi đã làm một phép tính nghiêm túc. Hóa ra một chiếc xe đạp màu trắng/ một người/ một km sẽ tiêu tốn của chính quyền thành phố chỉ 10% những gì nó góp phần vào chi phí giao thông công cộng/ một người/ một km của thành phố". Tuy nhiên, Hội đồng thành phố đã đồng lòng từ chối kế hoạch này.  Schimmmelpennink nói” Họ nói rằng xe đạp thuộc về quá khứ. Họ nhìn thấy một tương lai huy hoàng của những chiếc xe hơi”. Nhưng ít nhất ông ấy không nản lòng.


D -   Schimmelpennink never stopped believing in bike-sharing, and in the mid-90s, two Danes asked for his help to set up a system in Copenhagen. The result was the world’s first large-scale bike-share programme. It worked on a deposit: ‘You dropped a coin in the bike and when you returned it, you got your money back.’ After setting up the Danish system, Schimmelpennink decided to try his luck again in the Netherlands — and this time he succeeded in arousing the interest of the Dutch Ministry of Transport. ‘Times had changed,’ he recalls. ‘People had become more environmentally conscious, and the Danish experiment had proved that bike-sharing was a real possibility.’ A new Witte Fietsenplan was launched in 1999 in Amsterdam. However, riding a white bike was no longer free; it cost one guilder per trip and payment was made with a chip card developed by the Dutch bank Postbank. Schimmelpennink designed conspicuous, sturdy white bikes locked in special racks which could be opened with the chip card — the plan started with 250 bikes, distributed over five stations.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

E -   Theo Molenaar, who was a system designer for the project, worked alongside Schimmelpennink. ‘I remember when we were testing the bike racks, he announced that he had already designed better ones. But of course, we had to go through with the ones we had.’ The system, however, was prone to vandalism and theft. ‘After every weekend there would always be a couple of bikes missing,’ Molenaar says.‘I really have no idea what people did with them, because they could instantly be recognised as white bikes.’ But the biggest blow came when Postbank decided to abolish the chip card, because it wasn’t profitable. ‘That chip card was pivotal to the system,’ Molenaar says. ‘To continue the project we would have needed to set up another system, but the business partner had lost interest.’F -   Schimmelpennink was disappointed, but — characteristically — not for long. In 2002 he got a call from the French advertising corporation JC Decaux, who wanted to set up his bike-sharing scheme in Vienna. ‘That went really well. After Vienna, they set up a system in Lyon. Then in 2007, Paris followed. That was a decisive moment in the history of bike-sharing.’ The huge and unexpected success of the Parisian bike-sharing programme, which now boasts more than 20,000 bicycles, inspired cities all over the world to set up their own schemes, all modelled on Schimmelpennink’s. ‘It’s wonderful that this happened,’ he says. ‘But financially I didn’t really benefit from it, because I never filed for a patent.G -   In Amsterdam today, 38% of all trips are made by bike and, along with Copenhagen, it is regarded as one of the two most cycle-friendly capitals in the world — but the city never got another Witte Fietsenplan. Molenaar believes this may be because everybody in Amsterdam already has a bike. Schimmelpennink, however, cannot see that this changes Amsterdam’s need for a bike-sharing scheme. ‘People who travel on the underground don’t carry their bikes around. But often they need additional transport to reach their final destination.’ Although he thinks it is strange that a city like Amsterdam does not have a successful bike-sharing scheme, he is optimistic about the future. ‘In the 60s we didn’t stand a chance because people were prepared to give their lives to keep cars in the city. But that mentality has totally changed.

 

Questions 14 – 18

The Reading Passage has seven paragraphs, A-G.  Which paragraph contains the following information?

 Write the correct letter, A-G, in boxes 14-18 on your answer sheet.

 NB You may use any letter more than once.

14.  a description of how people misused a bike-sharing scheme
15.  an explanation of why a proposed bike-sharing scheme was turned down
16.  a reference to a person being unable to profit from their work
17.  an explanation of the potential savings a bike-sharing scheme would bring

18.  a reference to the problems a bike-sharing scheme was intended to solve

Questions 19 and 20

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 19 and 20 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements are made in the text about the Amsterdam bike-sharing scheme of 1999?

         A. It was initially opposed by a government department.
         B. It failed when a partner in the scheme withdrew support.
         C. It aimed to be more successful than the Copenhagen scheme.
         D. It was made possible by a change in people’s attitudes.
         E. It attracted interest from a range of bike designers.

Questions 21 and 22

Choose TWO letters, A-E.
 
Write the correct letters in boxes 21 and 22 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements are made in the text about Amsterdam today?

         A. The majority of residents would like to prevent all cars from entering the city.
         B. There is little likelihood of the city having another bike-sharing scheme.
         C. More trips in the city are made by bike than by any other form of transport.
         D. A bike-sharing scheme would benefit residents who use public transport.
         E. The city has a reputation as a place that welcomes cyclists.

Questions 23 – 26

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet.


The first urban bike-sharing scheme


The first bike-sharing scheme was the idea of the Dutch group Provo. The people who belonged to this group were (23)…….…………. They were concerned about damage to the environment and about (24)…….……………, and believed that the bike-sharing scheme would draw attention to these issues. As well as painting some bikes white, they handed out (25)………….………. that condemned the use of cars.

However, the scheme was not a great success: almost as quickly as Provo left the bikes around the city, the (26)………..……….. took them away. According to Schimmelpennink, the scheme was intended to be symbolic. The idea was to get people thinking about the issues.

 

Đáp án và Giải thích Chi tiết Đề Ielts Reading:

The growth of bike-sharing schemes around the world

 

Questions 14 – 18

The Reading Passage has seven paragraphs, A-G.  Which paragraph contains the following information?

 Write the correct letter, A-G, in boxes 14-18 on your answer sheet.

 NB You may use any letter more than once.

 

14.E  a description of how people misused a bike-sharing scheme.

Một mô tả về việc mọi người đã lạm dụng chương trình chia sẻ xe đạp như thế nào

Giải thích: đoạn E

The system, however, was prone to vandalism and theft. ‘After every weekend there would always be a couple of bikes missing,’

15.C  an explanation of why a proposed bike-sharing scheme was turned down.

Một cách giải thích về lý do tại sao một chương trình chia sẻ xe đạp được đề xuất đã bị từ chối

Giải thích: Đoạn C có câu

Nevertheless, the council unanimously rejected the plan. ‘They said that the bicycle belongs to the past. They saw a glorious future for the car,’ says Schimmelpennink.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

 

Questions 19 and 20

Choose TWO letters, A-E.

 Write the correct letters in boxes 19 and 20 on your answer sheet.

 Which TWO of the following statements are made in the text about the Amsterdam bike-sharing scheme of 1999?

Hai câu nào sau đây trong bài viết nói về chương trình dùng chung xe đạp của năm 1999

 

  A. It was initially opposed by a government department. Ban đầu nó bị phản đối bởi một cơ quan chính phủ

  B. It failed when a partner in the scheme withdrew support.

Nó đã thất bại khi một đối tác trong chương trình rút lại sự hỗ trợ

Giải thích: đoạn E, các bạn nhớ lưu ý là chương trình của năm 1999

But the biggest blow came when Postbank decided to abolish the chip card, because it wasn’t profitable. ‘That chip card was pivotal to the system,’ Molenaar says. ‘To continue the project we would have needed to set up another system, but the business partner had lost interest.”

  C. It aimed to be more successful than the Copenhagen scheme.

Nó được hi vọng là sẽ thành công hơn chương trình Copenhagen

 

Questions 23 – 26

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet.

 

The first urban bike-sharing scheme

 

The first bike-sharing scheme was the idea of the Dutch group Provo. The people who belonged to this group were (23)……activists…….

Chương trình chia sẻ xe đạp đầu tiên là ý tưởng của nhóm Provo người Hà Lan. Những người thuộc về nhóm ngày là các nhà hoạt động xã hội

They were concerned about damage to the environment and about (24)…consumerism………, and believed that the bike-sharing scheme would draw attention to these issues.

Họ quan tâm về những tổn hại đến môi trường và sự tiêu thụ quá mức và họ tin rằng chương trình chia sẻ xe đạp sẽ thu hút sự chú ý vào những vấn đề này

Answer:
14. E
15. C
16. F
17. C
18. A
19 & 20. B & D
21 & 22. D & E
23. activists
24. consumerism
25. leaflets
26. police

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status