ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - When evolution runs backwards

When evolution runs backwards

Evolution isn’t supposed to run backwards - yet an increasing number of examples show that it does and that it can sometimes represent the future of a species.

The description of any animal as an ‘evolutionary throwback’ is controversial. For the better part of a century, most biologists

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

When evolution runs backwards

 

Evolution isn’t supposed to run backwards - yet an increasing number of examples show that it does and that it can sometimes represent the future of a species.

Sự tiến hóa không được cho là sẽ đi lùi - nhưng ngày càng có nhiều ví dụ cho thấy điều đó xảy ra và đôi khi nó có thể đại diện cho tương lai của một loài.

 

The description of any animal as an ‘evolutionary throwback’ is controversial. For the better part of a century, most biologists have been reluctant to use those words, mindful of a principle of evolution that says ‘evolution cannot run backwards. But as more and more examples come to light and modern genetics enters the scene, that principle is having to be rewritten. Not only are evolutionary throwbacks possible, they sometimes play an important role in the forward march of evolution. ĐOẠN 1

Việc mô tả bất kỳ loài động vật nào là 'tiến hóa lùi' đang gây tranh cãi. Trong hơn một thế kỷ qua, hầu hết các nhà sinh vật học đã miễn cưỡng sử dụng những từ đó, và quan tâm đến một nguyên tắc tiến hóa nói rằng 'sự tiến hóa không thể đi lùi'. Nhưng khi ngày càng có nhiều ví dụ được đưa ra ánh sáng và di truyền học hiện đại xuất hiện, thì nguyên tắc đó phải được viết lại. Không chỉ có thể xảy ra sự đi lùi trong quá trình tiến hóa, mà đôi khi chúng còn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa về phía trước.

enter the picture/scene:  to become involved in something or to become something that must be considered or dealt with

march ( noun): sự tiến triển

 

The technical term for an evolutionary throwback is an ‘atavism’, from the Latin atavus, meaning forefather. The word has ugly connotations thanks largely to Cesare Lombroso, a 19th-century Italian medic who argued that criminals were born not made and could be identified by certain physical features that were throwbacks to a primitive, sub-human state. ĐOẠN 2

Thuật ngữ chuyên môn cho tiến hóa lùi là 'atavism', từ tiếng Latinh atavus, có nghĩa là tổ tiên. Từ này có ý nghĩa xấu phần lớn là do Cesare Lombroso, một bác sĩ người Ý ở thế kỷ 19, người đã lập luận rằng tội phạm là do bẩm sinh chứ không phải được tạo ra và có thể được xác định bởi một số đặc điểm thể chất nhất định là tiến hóa lùi đối với trạng thái nguyên thủy cận con người.

While Lombroso was measuring criminals, a Belgian palaeontologist called Louis Dollo was studying fossil records and coming to the opposite conclusion. In 1890 he proposed that evolution was irreversible: that ‘an organism is unable to return, even partially, to a previous stage already realized in the ranks of its ancestors. Early 20th-century biologists came to a similar conclusion, though they qualified it in terms of probability, stating that there is no reason why evolution cannot run backwards -it is just very unlikely. And so the idea of irreversibility in evolution stuck and came to be known as ‘Dollo’s law. ĐOẠN 3

Trong khi Lombroso đang đo lường các tội phạm, thì một nhà cổ sinh vật học người Bỉ tên là Louis Dollo đang nghiên cứu hồ sơ hóa thạch và đưa ra kết luận ngược lại. Vào năm 1890, ông đề xuất rằng quá trình tiến hóa là không thể đảo ngược: rằng 'một sinh vật không thể quay trở lại, dù chỉ một phần, về giai đoạn trước đó đã được thấy rõ trong hàng ngũ tổ tiên của nó. Các nhà sinh vật học đầu thế kỷ 20 đã đi đến một kết luận tương tự, mặc dù họ giảm nhẹ đi bằng kiểu nói về khả năng xảy ra, nói rằng không có lý do gì khiến quá trình tiến hóa không thể đi ngược - chỉ là điều đó rất khó xảy ra. Và do đó, ý tưởng về sự không thể đảo ngược trong quá trình tiến hóa tồn tại và được gọi là 'Định luật Dollo'.If Dollo’s law is right, atavisms should occur only very rarely, if at all. Yet almost since the idea took root, exceptions have been cropping up. In 1919, for example, a humpback whale with a pair of leglike appendages over a metre long, complete with a full set of limb bones, was caught off Vancouver Island in Canada. Explorer Roy Chapman Andrews argued at the time that the whale must be a throwback to a land-living ancestor. ‘I can see no other explanation, he wrote in 1921. ĐOẠN 4

Nếu định luật Dollo là đúng, thì sự lại giống sẽ rất hiếm khi xảy ra, nếu có. Tuy nhiên, gần như kể từ khi ý tưởng đó khởi nguồn, các trường hợp ngoại lệ đã bị cắt xén. Ví dụ, vào năm 1919, một con cá voi lưng gù với một cặp chân phụ dài hơn một mét, hoàn chỉnh với đầy đủ các xương chi, đã bị đánh bắt ngoài khơi đảo Vancouver ở Canada. Nhà thám hiểm Roy Chapman Andrews đã lập luận vào thời điểm đó rằng cá voi phải là sự tiến hóa ngược của tổ tiên sống trên cạn. ‘Tôi không thể thấy lời giải thích nào khác, ông viết vào năm 1921.

 

Since then, so many other examples have been discovered that it no longer makes sense to say that evolution is as good as irreversible. And this poses a puzzle: how can characteristics that disappeared millions of years ago suddenly reappear? In 1994, Rudolf Raff and colleagues at Indiana University in the USA decided to use genetics to put a number on the probability of evolution going into reverse. They reasoned that while some evolutionary changes involve the loss of genes and are therefore irreversible, others may be the result of genes being switched off. If these silent genes are somehow switched back on, they argued, long lost traits could reappear. ĐOẠN 5

Kể từ đó, rất nhiều ví dụ khác đã được phát hiện nên không còn hợp lý khi nói rằng sự tiến hóa là hoàn toàn không thể đảo ngược. Và điều này đặt ra điều khó hiểu: làm thế nào các đặc điểm đã biến mất hàng triệu năm trước đột nhiên xuất hiện trở lại? Năm 1994, Rudolf Raff và các đồng nghiệp tại Đại học Indiana ở Hoa Kỳ đã quyết định sử dụng di truyền học để đưa ra một con số về xác suất tiến hóa ngược lại. Họ lập luận rằng dù một số thay đổi tiến hóa có liên quan đến việc mất gen và do đó không thể đảo ngược, những thay đổi khác có thể là kết quả của việc tắt gen. Họ lập luận rằng nếu những gen lặng này được kích hoạt trở lại bằng cách nào đó, thì những đặc điểm đã mất từ ​​lâu có thể xuất hiện trở lại.

Raff’s team went on to calculate the likelihood of it happening. Silent genes accumulate random mutations, they reasoned, eventually rendering them useless. So how long can a gene survive in a species if it is no longer used? The team calculated that there is a good chance of silent genes surviving for up to 6 million years in at least a few individuals in a population, and that some might survive as long as 10 million years. In other words, throwbacks are possible, but only to the relatively recent evolutionary past. ĐOẠN 6

Nhóm của Raff tiếp tục tính toán khả năng điều đó xảy ra. Họ lập luận rằng các gen im lặng tích lũy các đột biến ngẫu nhiên, cuối cùng khiến chúng trở nên vô dụng. Vậy một gen có thể tồn tại bao lâu trong một loài nếu nó không còn được sử dụng nữa? Nhóm nghiên cứu đã tính toán rằng có nhiều khả năng các gen im lặng tồn tại tới 6 triệu năm ở ít nhất một số cá thể trong quần thể và một số có thể tồn tại tới 10 triệu năm. Nói cách khác, có thể tiến hóa lùi, nhưng chỉ đối với quá khứ tiến hóa tương đối gần đây.

As a possible example, the team pointed to the mole salamanders of Mexico and California. Like most amphibians these begin life in a juvenile ‘tadpole’ state, then metamorphose into the adult form – except for one species, the axolotl, which famously lives its entire life as a juvenile. The simplest explanation for this is that the axolotl lineage alone lost the ability to metamorphose, while others retained it. From a detailed analysis of the salamanders’ family tree, however, it is clear that the other lineages evolved from an ancestor that itself had lost the ability to metamorphose. In other words, metamorphosis in mole salamanders is an atavism. The salamander example fits with Raff’s 10million-year time frame. ĐOẠN 7

Như một ví dụ khả thi, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra kỳ nhông chũi ở Mexico và California. Giống như hầu hết các loài lưỡng cư, chúng bắt đầu cuộc sống ở trạng thái 'nòng nọc' chưa trưởng thành, sau đó biến hóa thành dạng trưởng thành - ngoại trừ một loài, kỳ nhông axolotl, loài nổi tiếng sống cả đời như một con non. Lời giải thích đơn giản nhất cho điều này là chỉ riêng dòng axolotl đã mất khả năng biến hóa, trong khi những loài khác vẫn giữ được nó. Tuy nhiên, từ một phân tích chi tiết về cây phả hệ của kỳ nhông, rõ ràng là các dòng dõi khác đã tiến hóa từ một tổ tiên đã mất khả năng biến hóa. Nói cách khác, sự biến hóa ở kỳ nhông chũi là một sự lại giống. Ví dụ về kỳ nhông phù hợp với khung thời gian 10 triệu năm của Raff.

More recently, however, examples have been reported that break the time limit, suggesting that silent genes may not be the whole story. In a paper published last year, biologist Gunter Wagner of Yale University reported some work on the evolutionary history of a group of South American lizards called Bachia. Many of these have minuscule limbs; some look more like snakes than lizards and a few have completely lost the toes on their hind limbs. Other species, however, sport up to four toes on their hind legs. The simplest explanation is that the toed lineages never lost their toes, but Wagner begs to differ. According to his analysis of the Bachia family tree, the toed species re-evolved toes from toeless ancestors and, what is more, digit loss and gain has occurred on more than one occasion over tens of millions of years. ĐOẠN 8

Tuy nhiên, gần đây hơn, các ví dụ đã được báo cáo phá vỡ giới hạn thời gian ( của gen lặng), cho thấy rằng các gen im lặng có thể không phải là toàn bộ câu chuyện. Trong một bài báo xuất bản năm ngoái, nhà sinh vật học Gunter Wagner của Đại học Yale đã báo cáo một số công trình về lịch sử tiến hóa của một nhóm thằn lằn Nam Mỹ có tên là Bachia. Nhiều con trong số này có các chi rất nhỏ; một số trông giống rắn hơn là thằn lằn và một số đã mất hoàn toàn các ngón chân ở chi sau. Tuy nhiên, các loài khác hiện ra tới bốn ngón chân trên hai chân sau. Lời giải thích đơn giản nhất là các dòng dõi ngón chân chưa bao giờ mất ngón chân, nhưng Wagner không đồng ý. Theo phân tích của ông về cây phả hệ Bachia, các loài có ngón chân đã tiến hóa lại ngón chân từ tổ tiên không có ngón và hơn thế nữa, mất và tăng ngón chân đã xảy ra hơn một lần trong hàng chục triệu năm.

So what’s going on? One possibility is that these traits are lost and then simply reappear, in much the same way that similar structures can independently arise in unrelated species, such as the dorsal fins of sharks and killer whales. Another more intriguing possibility is that the genetic information needed to make toes somehow survived for tens or perhaps hundreds of millions of years in the lizards and was reactivated. These atavistic traits provided an advantage and spread through the population, effectively reversing evolution. ĐOẠN 9

Vì vậy điều gì đang xảy ra? Một khả năng là những đặc điểm này mất đi và sau đó đơn giản xuất hiện trở lại, giống như cách mà các cấu trúc tương tự có thể xuất hiện riêng lẻ ở các loài không liên quan, chẳng hạn như vây lưng của cá mập và cá voi sát thủ. Một khả năng khác thú vị hơn là thông tin di truyền cần thiết để tạo ra các ngón chân bằng cách nào đó đã tồn tại hàng chục hoặc có lẽ hàng trăm triệu năm ở loài thằn lằn và đã được kích hoạt lại. Những đặc điểm tàn bạo này đã mang lại lợi thế và lan truyền trong quần thể, đảo ngược quá trình tiến hóa một cách hiệu quả.

But if silent genes degrade within 6 million years, how can long-lost traits be reactivated over longer timescales? The answer may lie in the womb. Early embryos of many species develop ancestral features. Snake embryos, for example, sprout hind limb buds. Later in development these features disappear thanks to developmental programs that say ‘lose the leg’. If for any reason this does not happen, the ancestral feature may not disappear, leading to an atavism. ĐOẠN 10

Nhưng nếu các gen im lặng suy thoái trong vòng 6 triệu năm, thì làm thế nào để các đặc điểm đã mất từ ​​lâu có thể được kích hoạt lại trong khoảng thời gian dài hơn? Câu trả lời có thể nằm trong bụng mẹ. Phôi ban đầu của nhiều loài phát triển các đặc điểm của tổ tiên. Ví dụ, phôi rắn mọc chồi chi sau. Sau này trong quá trình phát triển, các đặc điểm này biến mất nhờ các chương trình phát triển có nội dung 'loại bỏ chân. Nếu vì bất kỳ lý do gì, điều này không xảy ra, đặc điểm tổ tiên có thể không biến mất, dẫn đến hiện tượng lại giống. 

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

27. When discussing the theory developed by Louis Dollo, the writer says that

   A. it was immediately referred to as Dollo’s law.
   B. it supported the possibility of evolutionary throwbacks.
   C. it was modified by biologists in the early twentieth century.
   D. it was based on many years of research.


28. The humpback whale caught off Vancouver Island is mentioned because of

   A. the exceptional size of its body.
   B. the way it exemplifies Dollo’s law.
   C. the amount of local controversy it caused.
   D. the reason given for its unusual features.


29. What is said about ‘silent genes’?

   A. Their numbers vary according to species.
   B. Raff disagreed with the use of the term.
   C. They could lead to the re-emergence of certain characteristics.
   D. They can have an unlimited life span.


30. The writer mentions the mole salamander because

   A. it exemplifies what happens in the development of most amphibians.
   B. it suggests that Raffs theory is correct.
   C. it has lost and regained more than one ability.
   D. its ancestors have become the subject of extensive research.


31. Which of the following does Wagner claim?

   A. Members of the Bachia lizard family have lost and regained certain features several times.
   B. Evidence shows that the evolution of the Bachia lizard is due to the environment.
   C. His research into South American lizards supports Raffs assertions.
   D. His findings will apply to other species of South American lizards.

 

Questions 32-36

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below. Write the correct letter, A-G, in boxes 32-36 on your answer sheet.

32. For a long time biologists rejected

33. Opposing views on evolutionary throwbacks are represented by

34. Examples of evolutionary throwbacks have led to

35. The shark and killer whale are mentioned to exemplify

36. One explanation for the findings of Wagner’s research is

A. the question of how certain long-lost traits could reappear.
B. the occurrence of a particular feature in different species.
C. parallels drawn between behaviour and appearance.
D. the continued existence of certain genetic information.
E. the doubts felt about evolutionary throwbacks.
F. the possibility of evolution being reversible.
G. Dollo's findings and the convictions held by Lombroso.

Questions 37 – 40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 211? In boxes 37 – 40 on your answer sheet, write -

YES     if the statement agrees with the claims of the writer
NO       if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

37. Wagner was the first person to do research on South American lizards.
38. Wagner believes that Bachia lizards with toes had toeless ancestors.
39. The temporary occurrence of long-lost traits in embryos is rare.
40. Evolutionary throwbacks might be caused by developmental problems in the womb.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

When evolution runs backwards

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27. When discussing the theory developed by Louis Dollo, the writer says that
Khi thảo luận về lý thuyết do Louis Dollo phát triển, người viết nói rằng

   A. it was immediately referred to as Dollo’s law.
nó ngay lập tức được gọi là định luật Dollo.
   B. it supported the possibility of evolutionary throwbacks.
nó hỗ trợ khả năng tiến hóa ngược.


   C. it was modified by biologists in the early twentieth century.
nó đã được hiệu chỉnh bởi các nhà sinh vật học vào đầu thế kỷ XX.

Giải thích: đoạn 3

In 1890 he proposed that evolution was irreversible: that ‘an organism is unable to return, even partially, to a previous stage already realised in the ranks of its ancestors. Early 20th-century biologists came to a similar conclusion.

 

   D. it was based on many years of research.
nó được dựa trên nhiều năm nghiên cứu. 

28. The humpback whale caught off Vancouver Island is mentioned because of
Cá voi lưng gù đánh bắt ngoài khơi đảo Vancouver được nhắc đến vì

   A. the exceptional size of its body.
kích thước đặc biệt của cơ thể nó.
   B. the way it exemplifies Dollo’s law.
cách nó thể hiện định luật Dollo.
   C. the amount of local controversy it caused.
số lượng tranh cãi cục bộ mà nó gây ra.


   D. the reason given for its unusual features.
lý do được đưa ra cho các đặc điểm bất thường của nó.

Giải thích: đoạn 4
If Dollo’s law is right, atavisms should occur only very rarely, if at all. Yet almost since the idea took root, exceptions have been cropping up. In 1919, for example, a humpback whale with a pair of leglike appendages over a metre long, complete with a full set of limb bones, was caught off Vancouver Island in Canada. Explorer Roy Chapman Andrews argued at the time that the whale must be a throwback to a land-living ancestor. ‘I can see no other explanation, he wrote in 1921.29. What is said about ‘silent genes’?
Điều gì được nói về 'gen lặng'?


   A. Their numbers vary according to species.
Số lượng của chúng thay đổi tùy theo loài.
   B. Raff disagreed with the use of the term.
Raff không đồng ý với việc sử dụng thuật ngữ này.


   C. They could lead to the re-emergence of certain characteristics.
Chúng có thể dẫn đến sự tái xuất hiện của một số đặc điểm nhất định.

Giải thích: đoạn 5

They reasoned that while some evolutionary changes involve the loss of genes and are therefore irreversible, others may be the result of genes being switched off. If these silent genes are somehow switched back on, they argued, long lost traits could reappear.


   D. They can have an unlimited life span.
Chúng có thể có tuổi thọ vô thời hạn.

 

30. The writer mentions the mole salamander because
Người viết đề cập đến kỳ nhông chũi vì

   A. it exemplifies what happens in the development of most amphibians.
nó minh họa cho những gì xảy ra trong quá trình phát triển của hầu hết các loài lưỡng cư.


   B. it suggests that Raffs theory is correct.
nó gợi ý rằng lý thuyết Raffs là đúng.

Giải thích:

 From a detailed analysis of the salamanders’ family tree, however, it is clear that the other lineages evolved from an ancestor that itself had lost the ability to metamorphose. In other words, metamorphosis in mole salamanders is an atavism. The salamander example fits with Raff’s 10million-year time frame.


   C. it has lost and regained more than one ability.
nó đã mất và lấy lại có thể nhiều hơn một lần.
   D. its ancestors have become the subject of extensive research.
tổ tiên của nó đã trở thành chủ đề của nghiên cứu sâu rộng. 

31. Which of the following does Wagner claim?
Wagner khẳng định điều nào sau đây?

   A. Members of the Bachia lizard family have lost and regained certain features several times.
Các thành viên của gia đình thằn lằn Bachia đã mất và lấy lại một số tính năng nhất định nhiều lần.

Giải thích: đoạn 8

The simplest explanation is that the toed lineages never lost their toes, but Wagner begs to differ. According to his analysis of the Bachia family tree, the toed species re-evolved toes from toeless ancestors and, what is more, digit loss and gain has occurred on more than one occasion over tens of millions of years.

 

   B. Evidence shows that the evolution of the Bachia lizard is due to the environment.
Bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của thằn lằn Bachia là do môi trường.

   C. His research into South American lizards supports Raffs assertions.
Nghiên cứu của ông về thằn lằn Nam Mỹ ủng hộ khẳng định của Raffs.

   D. His findings will apply to other species of South American lizards
Phát hiện của ông sẽ áp dụng cho các loài thằn lằn Nam Mỹ khác.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 

 


 

 

Questions 32-36

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below. Write the correct letter, A-G, in boxes 32-36 on your answer sheet.


32.F For a long time biologists rejected
Trong một thời gian dài các nhà sinh vật học đã từ chối

Giải thích: đoạn 3

Early 20th-century biologists came to a similar conclusion, though they qualified it in terms of probability, stating that there is no reason why evolution cannot run backwards -it is just very unlikely. 

 

33.G Opposing views on evolutionary throwbacks are represented by
Các quan điểm đối lập về sự thụt lùi của quá trình tiến hóa được thể hiện bởi

Giải thích: đoạn 3

While Lombroso was measuring criminals, a Belgian palaeontologist called Louis Dollo was studying fossil records and coming to the opposite conclusion. 

 

34.A Examples of evolutionary throwbacks have led to
Ví dụ về sự thụt lùi trong quá trình tiến hóa đã dẫn đến

Giải thích: đoạn 4&5

 Explorer Roy Chapman Andrews argued at the time that the whale must be a throwback to a land-living ancestor. ‘I can see no other explanation, he wrote in 1921. 

Since then, so many other examples have been discovered that it no longer makes sense to say that evolution is as good as irreversible. And this poses a puzzle: how can characteristics that disappeared millions of years ago suddenly reappear?

 

35.B The shark and killer whale are mentioned to exemplify
Cá mập và cá voi sát thủ được nhắc đến để minh họa

Giải thích: đoạn 4

Yet almost since the idea took root, exceptions have been cropping up. In 1919, for example, a humpback whale with a pair of leglike appendages over a metre long, complete with a full set of limb bones, was caught off Vancouver Island in Canada. 

 

36.D One explanation for the findings of Wagner’s research is
Một lời giải thích cho kết quả nghiên cứu của Wagner là

Giải thích: đoạn 8

The simplest explanation is that the toed lineages never lost their toes

 

A. the question of how certain long-lost traits could reappear.
câu hỏi làm thế nào một số đặc điểm đã mất từ ​​lâu có thể xuất hiện trở lại.
B. the occurrence of a particular feature in different species.
sự xuất hiện của một đặc điểm cụ thể ở loài khác
C. parallels drawn between behaviour and appearance.
sự tương đồng giữa hành vi và ngoại hình.
D. the continued existence of certain genetic information.
sự tồn tại liên tục của một số thông tin di truyền.
E. the doubts felt about evolutionary throwbacks.
những nghi ngờ cảm thấy về tiến hóa ngược.
F. the possibility of evolution being reversible.
khả năng tiến hóa có thể đảo ngược.
G. Dollo's findings and the convictions held by Lombroso.
Những phát hiện của G. Dollo và niềm tin của Lombroso.

Questions 37 – 40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 211? In boxes 37 – 40 on your answer sheet, write -

YES     if the statement agrees with the claims of the writer
NO       if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this


37.NG Wagner was the first person to do research on South American lizards.
Wagner là người đầu tiên nghiên cứu về loài thằn lằn Nam Mỹ.


38.Y Wagner believes that Bachia lizards with toes had toeless ancestors.
Wagner tin rằng thằn lằn Bachia có ngón chân có tổ tiên không có ngón chân.

Giải thích: đoạn 8

According to his analysis of the Bachia family tree, the toed species re-evolved toes from toeless ancestors and,


39.N The temporary occurrence of long-lost traits in embryos is rare.
Việc xuất hiện tạm thời các đặc điểm đã mất từ lâu trong phôi thai là rất hiếm.

Giải thích: đoạn 10

Early embryos of many species develop ancestral features


40.Y Evolutionary throwbacks might be caused by developmental problems in the womb.
Sự tiến hóa ngược trong quá trình tiến hóa có thể do các vấn đề phát triển trong bụng mẹ gây ra.

Giải thích: đoạn 10

Early embryos of many species develop ancestral features. Snake embryos, for example, sprout hind limb buds. Later in development these features disappear thanks to developmental programs that say ‘lose the leg’. If for any reason this does not happen, the ancestral feature may not disappear, leading to an atavism.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. C
28. D
29. C
30. B
31. A
32. F
33. G
34. A
35. B
36. D
37. NOT GIVEN
38. YES
39. NO
40. YES

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status