ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Future of fish

The Future of fish

The face of the ocean has changed completely since the first commercial fishers cast their nets and hooks over a thousand years ago. Fisheries intensified over the centuries, but even by the nineteenth century, it was still felt, justifiably, that the plentiful resources of the sea were for the most part beyond the reach of fishing

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN -

The Future of fish

 

The face of the ocean has changed completely since the first commercial fishers cast their nets and hooks over a thousand years ago. Fisheries intensified over the centuries, but even by the nineteenth century, it was still felt, justifiably, that the plentiful resources of the sea were for the most part beyond the reach of fishing, and so there was little need to restrict fishing or create protected areas. The twentieth century heralded an escalation in fishing intensity that is unprecedented in the history of the oceans, and modern fishing technologies leave fish no place to hide. Today, the only refuges from fishing are those we deliberately create. Unhappily, the sea trails far behind the land in terms of the area and the quality of protection given. ĐOẠN 1

Bộ mặt của biển cả đã hoàn toàn thay đổi kể từ những ngư dân đánh bắt cá thương mại đầu tiên quăng lưới và lưỡi câu của họ vào một ngàn năm về trước. Ngành công nghiệp cá đã tăng cường đánh bắt trong vài thế kỷ nhưng ngày cả vào thế kỷ 19, họ vẫn cảm thấy một cách chính đáng rằng nguồn tài nguyên biển dồi dào phần lớn nằm ngoài phạm vi đánh bắt cá và vì vậy không cần thiết hạn chế đánh bắt hoặc tạo lập những khu bảo vệ. Thế kỷ 20 đã báo trước sự leo thang về cường độ đánh bắt cá điều mà chưa từng thấy trong lịch sử đại dương, và các công nghệ đánh bắt cá hiện đại để cho cá có nơi nào trú ẩn. Ngày nay, nơi trú ẩn khỏi bị đánh bắt duy nhất là nơi mà chúng ta cố tình tạo ra. Thật không may khi biển đi sau đất liền về mặt diện tích và chất lượng bảo vệ liên quan.

trail far behind: to walk or move slowly as one follows behind (someone or something)

For centuries, as fishing and commerce have expanded, we have held onto the notion that the sea is different from the land. We still view it as a place where people and nations should be free to come and go at will, as well as somewhere that should be free for us to exploit. Perhaps this is why we have been so reluctant to protect the sea. On land, protected areas have proliferated as human populations have grown. Here, compared to the sea, we have made greater headway in our struggle to maintain the richness and variety of wildlife and landscape. Twelve percent of the world’s land is now contained in protected areas, whereas the corresponding figure for the sea is but three-fifths of one percent. Worse still, most marine protected areas allow some fishing to continue. Areas off-limits to all exploitation cover something like one five-thousandth of the total area of the world’s seas. ĐOẠN 2

Trong nhiều thế kỷ, khi nghề cá và thương mại phát triển mở rộng, chúng ta nắm giữ quan niệm rằng biển khác biệt với đất liền. Chúng ta vẫn xem nó như một nơi mà mọi người và các quốc gia tự do đến và đi tùy ý cũng như là nơi nào đó mà chúng ta có thể tự do khai thác. Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta do dự bảo vệ biển. Trên đất liền, các khu vực bảo tồn tăng nhanh chóng khi dân số loài người tăng lên. Ở đây, so với biển, chúng ta đã tiến bộ hơn trong cuộc chiến duy trì sự phong phú và đa dạng của thiên nhiên hoang dã và cảnh quan. 12% diện tích đất trên thế giới hiện nay nằm trong các khu bảo tồn, trong khi con số tương ứng đối với biển chỉ mới 3/5%. Thậm chí còn tệ hơn, hầu hết các khu bảo tồn biển cho phép tiếp tục đánh bắt cá. Những khu vực bị cấm khai khác bao gồm khoảng 1/5000 tổng diện tích đại dương toàn thế giới. 

but: chỉ, chỉ mới, chỉ là

off-limit ( adj): bị cấm

Today, we are belatedly coming to realise that ‘natural refuges’ from fishing have played a critical role in sustaining fisheries, and maintaining healthy and diverse marine ecosystems. This does not mean that marine reserves can rebuild fisheries on their own - other management measures are also required for that. However, places that are off-limits to fishing constitute the last and most important part of our package of reform for fisheries management. They underpin and enhance all our other efforts. There are limits to protection though. ĐOẠN 3

Ngày nay, chúng ta muộn màng nhận ra rằng các khu trú ẩn tự nhiên không bị đánh bắt đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống ngành cá và duy trì hệ sinh thái biển đa dạng và khỏe mạnh. Điều này không có nghĩa là các khu bảo tồn đại dương có thể tự tái tạo các khu đánh bắt cá - các biện pháp quản lý khác cũng cần thiết cho việc đó. Tuy nhiên, những nơi bị cấm đánh bắt là phần cuối cùng nhưng quan trọng nhất trong gói cải cách cho công tác quản lý ngành cá. Chúng củng cố và cải thiện mọi nỗ lực khác của chúng ta. Mặc dù có những hạn chế đối với sự bảo tồn.

Reserves cannot bring back what has died out. We can never resurrect globally extinct species, and restoring locally extinct animals may require reintroductions from elsewhere, if natural dispersal from remaining populations is insufficient. We are also seeing, in cases such as northern cod in Canada, that fishing can shift marine ecosystems into different states, where different mixes of species prevail. In many cases, these species are less desirable, since the prime fishing targets have gone or are much reduced in numbers, and changes may be difficult to reverse, even with a complete moratorium on fishing. The Mediterranean sailed by Ulysses, the legendary king of ancient Greece, supported abundant monk seals, loggerhead turtles and porpoises. Their disappearance through hunting and overfishing has totally restructured food webs, and recovery is likely to be much harder to achieve than their destruction was. This means that the sooner we act to protect marine life, the more certain will be our success. ĐOẠN 4

Các khu bảo tồn không thể mang trở lại những gì đã tuyệt chủng. Chúng ta không bao giờ có thể làm sống lại các loài tuyệt chủng trên toàn cầu và việc hồi phục các loài động vật tuyệt chủng địa phương có lẽ cần các chương trình giới thiệu lại từ nơi khác, nếu sự phân tán tự nhiên từ các quần thể còn lại không đầy đủ. Chúng ta cũng đang nhìn thấy, trong các trường hợp như cá tuyết phía bắc Canada, rằng đánh bắt cá có thể di chuyển các hệ sinh thái biển vào các bang khác nhau, nơi mà hỗn hợp các loài khác nhau chiếm ưu thế. Trong nhiều trường hợp, các loài chiếm ưu thế này lại ít được ưa chuộng hơn vì những mục tiêu đánh bắt chính đã biến mất hoặc bị giảm nhiều về số lượng, và những thay đổi có thể khó đảo ngược ( lại như ban đầu), ngay cả với việc tạm ngưng đánh bắt cá hoàn toàn. Ulysses, vị vua huyền thoại của Hy Lạp cổ đại đã giong buồm khắp Đại Trung Hải và hỗ trợ rất nhiều hải cẩu tu sĩ, rùa và cá heo. Sự biến mất của chúng do săn bắn và đánh bắt quá mức đã tái xây dựng hoàn toàn chuỗi thức ăn và việc phục hồi có thể khó đạt được hơn nhiều so với sự hủy diệt chúng. Điều này có nghĩa là chúng ta hành động càng sớm để bảo vệ sinh vật biển thì chúng ta càng chắc chắn thành công.


To some people, creating marine reserves is an admission of failure. According to their logic, reserves should not be necessary if we have done our work properly in managing the uses we make of the sea. Many fisheries managers are still wedded to the idea that one day their models will work, and politicians will listen to their advice. Just give the approach time, and success will be theirs. How much time have we got? This approach has been tried and refined for the last 50 years. There have been few successes which to feather the managers’ caps, but a growing litany of failure. The Common Fisheries Policy, the European Union’s instrument for the management of fisheries and aquaculture, exemplifies the worst pitfalls: flawed models, flawed advice, watered-down recommendations from government bureaucrats and then the disregard of much of this advice by politicians. When it all went wrong, as it inevitably had to, Europe sent its boats to other countries in order to obtain fish for far less than they were actually worth. ĐOẠN 5

Đối với một số người người, việc tạo ra các khu bảo tồn đại dương là một sự thừa nhận thất bại. Theo như logic của họ, các khu bảo tồn không cần thiết nếu chúng ta đã thực hiện đúng công việc của mình trong việc quản lý cách sử dụng biển của chúng ta. Nhiều quản lý ngành cá vẫn đồng tình với ý kiến rằng một ngày nào đó các mô hình của họ sẽ hoạt động, và các chính trị gia sẽ lắng nghe lời tư vấn của họ. Chỉ cần cho cách tiếp cận này thời gian, và thành công sẽ là của họ. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Cách tiếp cận này đã được thử và tinh chỉnh trong 50 năm qua. Có một vài thành công khiến các nhà quản lý phải ngả mũ nhưng ngày càng nhiều thất bại. Chính sách thủy sản chung, công cụ để quản lý ngành cá và nuôi trồng thủy sản của Liên minh Châu Âu minh họa cho những cái bẫy tồi tệ nhất: mô hình có lỗ hổng, tư vấn sai lầm, các khuyến cáo không có trọng lượng từ các quan chức chính phủ và sau đó là xem nhẹ lời tư vấn này từ các chính trị gia. Khi tất cả trở nên tồi tệ thì điều chắc chắn phải xảy ra, Châu Âu đã gửi thuyền của mình đến các nước khác để thu cá với giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực. 

We are squandering the wealth of oceans. If we don’t break out of this cycle of failure, humanity will lose a key source of protein, and much more besides. Disrupting natural ecosystem processes, such as water purification, nutrient cycling, and carbon storage, could have ramifications for human life itself. We can go a long way to avoiding this catastrophic mistake with simple common sense management. Marine reserves lie at the heart of the reform. But they will not be sufficient if they are implemented only here and there to shore up the crumbling edifice of the ‘rational fisheries management’ envisioned by scientists in the 1940s and 1950s. They have to be placed centre stage as a fundamental underpinning for everything we do in the oceans. Reserves are a first resort, not a final resort when all else fails. ĐOẠN 6

Chúng ta đang hoang phí của cải của đại dương. Nếu chúng ta không phá vỡ vòng tròn thất bại này, thì nhân loại sẽ mất đi nguồn protein quan trọng và nhiều hơn nữa bên cạnh đó. Việc phá vỡ các quy trình sinh thái tự nhiên như lọc nước, chu kỳ dinh dưỡng và lưu trữ carbon có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước cho chính đời sống của con người. Chúng ta có thể đi một chặng đường dài để tránh những sai lầm thảm họa này với quản lý ý thức chung đơn giản. Các khu bảo tồn đại dương nằm ở trọng tâm của cuộc cải cách. Nhưng chúng sẽ không đủ nếu chúng chỉ được thực hiện ở đây và kia để chống đỡ công trình đang sụp đổ của " quản lý ngành cá chừng mực" như các nhà khoa học hình dung vào những năm 1940 và 1950. Chúng phải được đặt ở vị trí trung tâm như một nền tảng cơ bản cho mọi thứ mà chúng ta làm bên trong đại dương. Các khu bảo tồn là một giải pháp đầu tiên, không phải là giải pháp cuối cùng khi những thứ khác thất bại. 

Questions 27-31

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 317?

In boxes 27-31 on your answer sheet, write -

YES       if the statement agrees with the claims of the writer.
NO         if the statement contradicts the claims of the writer.
NOT GIVEN   if it is impossible to say what the writer thinks about this.

27. It is more than a thousand years since people started to catch fish for commercial use.
28. In general, open access to the oceans is still regarded as desirable.
29. Sea fishing is now completely banned in the majority of protected areas.
30. People should be encouraged to reduce the amount of fish they eat.
31. The re-introduction of certain mammals to the Mediterranean is a straightforward task.

Questions 32-34

Choose the correct letter, A, B, C or D and write them in boxes 32, 33 & 34 on your answer sheet.

32. What does the writer mean with the question, ‘How much time have we got?’ in the fifth paragraph?

    A. Fisheries policies are currently based on uncertain estimates.
    B. Accurate predictions will allow governments to plan properly.
    C. Fisheries managers should provide clearer information.
    D. Action to protect fish stocks is urgently needed.

33. What is the writer’s comment on the Common Fisheries Policy?

    A. Measures that it advocated were hastily implemented.
    B. Officials exaggerated some of its recommendations.
    C. It was based on predictions which were inaccurate.
    D. The policy makers acquired a good reputation.

34. What is the writer’s conclusion concerning the decline of marine resources?

    A. The means of avoiding the worst outcomes needs to be prioritised.
    B. Measures already taken to avoid a crisis are probably sufficient.
    C. The situation is now so severe that there is no likely solution.
    D. It is no longer clear which measures would be most effective.

Questions 35-40

Complete the summary using the list of words/phrases, A-J, below.

Measures to protect the oceans

Up till the twentieth century the world’s supply of fish was sufficient for its needs.

It was unnecessary to introduce 35 ................ of any kind, because large areas of the oceans were inaccessible.

However, as 36 ................ improved, this situation changed, and in the middle of the twentieth century, policies were introduced to regulate 37 .................                                    

These policies have not succeeded. Today, by comparison with 38 ................ the oceans have very little legal protection.

Despite the doubts that many officials have about the concept of 39 ................, these should be at the heart of any action taken.

The consequences of further 40 ................ are very serious, and may even affect our continuing existence.

A. action
B. controls
C. failure
D. fish catches
E. fish processing
F. fishing techniques
G. large boats
H. marine reserves
I. the land
J. the past

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:  

The Future of fish

 

 

 

Questions 27-31

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 317?

In boxes 27-31 on your answer sheet, write -

YES       if the statement agrees with the claims of the writer.
NO         if the statement contradicts the claims of the writer.
NOT GIVEN   if it is impossible to say what the writer thinks about this.

27.T It is more than a thousand years since people started to catch fish for commercial use.

Mọi người đã bắt đầu đánh bắt cá vì mục đích thương mại trong hơn 1000 năm

Giải thích: đoạn 1

The face of the ocean has changed completely since the first commercial fishers cast their nets and hooks over a thousand years ago


28.T In general, open access to the oceans is still regarded as desirable.

Nhìn chung, quyền tiếp cận đại dương công khai vẫn được xem là đáng mong muốn

Giải thích: đoạn 2

We still view it as a place where people and nations should be free to come and go at will, as well as somewhere that should be free for us to exploit. 


29.F Sea fishing is now completely banned in the majority of protected areas.

Đánh bắt cá trên biển hiện nay đạ bị cấm hoàn toàn trong đa số các khu bảo tồn

Giải thích: đoạn 2

Worse still, most marine protected areas allow some fishing to continue. 


30.NG People should be encouraged to reduce the amount of fish they eat.

Mọi người được khuyến khích là nên giảm lượng cá mà họ ăn

Giải thích: không có thông tin trong bài


31.F The re-introduction of certain mammals to the Mediterranean is a straightforward task.

Việc giới thiệu lại những động vật có vú nhất định vào Đại Trung Hải là một nhiệm vụ dễ dàng

Giải thích: Đoạn 4

The Mediterranean sailed by Ulysses, the legendary king of ancient Greece, supported abundant monk seals, loggerhead turtles and porpoises. Their disappearance through hunting and overfishing has totally restructured food webs, and recovery is likely to be much harder to achieve than their destruction was

 


Questions 32-34

Choose the correct letter, A, B, C or D and write them in boxes 32, 33 & 34 on your answer sheet.

32. What does the writer mean with the question, ‘How much time have we got?’ in the fifth paragraph?
Người viết có ý gì trong câu hỏi " chúng ta có bao nhiêu thời gian?" trong đoạn 5

 


    A. Fisheries policies are currently based on uncertain estimates. Các chính sách nghề cá hiện tại dựa trên những đánh giá không chắc chắn
    B. Accurate predictions will allow governments to plan properly. Những dự đoán chính xác sẽ cho phép chính phủ lên kế hoạch đúng đắn
    C. Fisheries managers should provide clearer information. Các quản lý ngành cá nên cung cấp thông tin rõ ràng hơn
    D. Action to protect fish stocks is urgently needed. Hành động bảo vệ trữ lượng cá cấp thiết hơn bao giờ hết

Giải thích: đoạn 5

Many fisheries managers are still wedded to the idea that one day their models will work, and politicians will listen to their advice. Just give the approach time, and success will be theirs. How much time have we got? This approach has been tried and refined for the last 50 years.

33. What is the writer’s comment on the Common Fisheries Policy?
Người viết nhận xét gì về Chính sách thủy sản chung


    A. Measures that it advocated were hastily implemented. Các biện pháp mà chính sách này tán thành được thực hiện một cách vội vàng
    B. Officials exaggerated some of its recommendations. Các quan chức phóng đại một vài khuyến cáo trong chính sách đó


    C. It was based on predictions which were inaccurate. Chính sách dựa trên các dự đoán không chính xác

Giải thích: đoạn 5, họ dự tính là họ cần thời gian để chứng tỏ các mô hình của họ sẽ hiệu quả nhưng thực tế nó đã được thử nghiệm và chỉnh sửa trong 50 năm mà vẫn không hiệu quả, nghĩa là họ đã dựa trên những dự đoán không chính xác

Many fisheries managers are still wedded to the idea that one day their models will work, and politicians will listen to their advice. Just give the approach time, and success will be theirs. How much time have we got? This approach has been tried and refined for the last 50 years.


    D. The policy makers acquired a good reputation. Người làm chính sách cần có danh tiếng tốt

34. What is the writer’s conclusion concerning the decline of marine resources?
Người viết kết luận điều gì liên quan đến việc suy giảm tài nguyên biển


    A. The means of avoiding the worst outcomes needs to be prioritised. Các biện pháp nhằm tránh các hậu quả tồi tệ nhất cần được ưu tiên

Giải thích: đoạn 6

We can go a long way to avoiding this catastrophic mistake with simple common sense management. Marine reserves lie at the heart of the reform. But they will not be sufficient if they are implemented only here and there to shore up the crumbling edifice of the ‘rational fisheries management’ envisioned by scientists in the 1940s and 1950s. They have to be placed centre stage as a fundamental underpinning for everything we do in the oceans. Reserves are a first resort, not a final resort when all else fails. 


    B. Measures already taken to avoid a crisis are probably sufficient. Các biện pháp được thực hiện để tránh một cuộc khủng hoảng có lẽ đã đầy đủ
    C. The situation is now so severe that there is no likely solution. Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng đến nổi không thể có giải pháp
    D. It is no longer clear which measures would be most effective. Không rõ là biện pháp nào hiệu quả nhất

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMOQuestions 35-40

Complete the summary using the list of words/phrases, A-J, below.

Measures to protect the oceans. Các biện pháp bảo vệ đại dương

Up till the twentieth century the world’s supply of fish was sufficient for its needs. Đến thế kỷ 20, nguồn cung cấp cá toàn thế giới vẫn đủ cho nhu cầu của thế giới

It was unnecessary to introduce 35 ......B. controls.......... of any kind, because large areas of the oceans were inaccessible.

Không cần giới thiệu bất kỳ biện pháp kiểm soát nào bởi vì các nhiều diện tích đại dương rộng lớn không thể tiếp cận được

Giải thích: đoạn 1

Fisheries intensified over the centuries, but even by the nineteenth century, it was still felt, justifiably, that the plentiful resources of the sea were for the most part beyond the reach of fishing = ( large areas of the oceans were inaccessible), and so there was little need to restrict fishing ( =It was unnecessary to introduce controls of any kind, or create protected areas)However, as 36 ...F. fishing techniques............. improved, this situation changed, and in the middle of the twentieth century, policies were introduced to regulate 37 ....D. fish catches.............                                    
Tuy nhiên, khi các kỹ thuật đánh bắt cá được nâng cao, tình hình này đã thay đổi, và vào giữa thế kỷ 20, các chính sách được đưa vào để điều chỉnh việc đánh bắt cá

Giải thích: đoạn 1

 The twentieth century heralded an escalation in fishing intensity that is unprecedented in the history of the oceans, and modern fishing technologies ( = fishing techniques improved) leave fish no place to hide. 

Giải thích: đoạn 5

The Common Fisheries Policy, the European Union’s instrument for the management of fisheries and aquaculture ( = regulate fish catches   )     

                      


These policies have not succeeded. Today, by comparison with 38 ...I. the land............. the oceans have very little legal protection.

Các chính sách này không thành công. Ngày nay, so với đất liền đại dương có rất ít sự bảo vệ hợp pháp

Giải thích: đoạn 2

On land, protected areas have proliferated as human populations have grown. Here, compared to the sea, we have made greater headway in our struggle to maintain the richness and variety of wildlife and landscape. Twelve percent of the world’s land is now contained in protected areas, whereas the corresponding figure for the sea is but three-fifths of one percent. Worse still, most marine protected areas allow some fishing to continue. Areas off-limits to all exploitation cover something like one five-thousandth of the total area of the world’s seas.Despite the doubts that many officials have about the concept of 39 ....H. marine reserves............, these should be at the heart of any action taken.
Mặc dù các quan chức nghi ngờ về quan niệm khu bảo tồn biển nhưng những khu này nên là điểm chính trong việc thực hiện bất kỳ hành động nào

Giải thích: đoạn 6

Marine reserves lie at the heart of the reform. But they will not be sufficient if they are implemented only here and there to shore up the crumbling edifice of the ‘rational fisheries management’ envisioned by scientists in the 1940s and 1950s. They have to be placed centre stage as a fundamental underpinning for everything we do in the oceans. Reserves are a first resort, not a final resort when all else fails. 

 


The consequences of further 40 ....C. failure............ are very serious, and may even affect our continuing existence.
Các hậu quả của các sai lầm nhiều hơn nữa sẽ rất nghiêm trọng và thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn tại đang tiếp diễn

Giải thích: đoạn 6

Disrupting natural ecosystem processes, such as water purification, nutrient cycling, and carbon storage ( = failure), could have ramifications for human life itself (= affect our continuing existence). We can go a long way to avoiding this catastrophic mistake with simple common sense management.

 


A. action
B. controls
C. failure
D. fish catches
E. fish processing
F. fishing techniques
G. large boats
H. marine reserves
I. the land
J. the past

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27. YES
28. YES
29. NO
30. NOT GIVEN
31. NO
32. D
33. C
34. A
35. B
36. F
37. D
38. I
39. H
40. C

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status