ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The wild side of town

The wild side of town

The countryside is no longer the place to see wildlife, according to Chris Barnes. These days you are more likely to find impressive numbers of skylarks, dragonflies and toads in your own back garden.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: The wild side of town

 

The countryside is no longer the place to see wildlife, according to Chris Barnes. These days you are more likely to find impressive numbers of skylarks, dragonflies and toads in your own back garden.

Miền quê không còn là nơi để xem động vật hoang dã,  theo như Chris Barnes. Những ngày này bạn có khả năng tìm thấy số lượng ấn tượng về chim sơn ca, chuồn chuồn và cóc trong vườn sau của chính mình.

The past half-century has seen an interesting reversal in the fortunes of much of Britain's wildlife. Whilst the rural countryside has become poorer and poorer, wildlife habitat in towns has burgeoned. Now, if you want to hear a deafening dawn chorus of birds or familiarise yourself with foxes, you can head for the urban forest. ĐOẠN 1

Nửa thế kỷ qua đã chứng kiến sự đảo ngược thú vị trong số phận của phần lớn động vật hoang dã nước Anh. Trong khi miền quê xa xôi lại trở nên ngày càng nghèo nàn hơn, môi trường sống của động vật hoang dã trong thành thị lại sinh sôi nảy nở. Hiện nay, nếu bạn muốn nghe những giai điệu bình minh chói tai của những chú chim hoặc muốn tự làm quen với những con cáo thì bạn có thể đi đến những khu rừng ở thành thị.  

Whilst species that depend on wide open spaces such as the hare, the eagle and the red deer may still be restricted to remote rural landscapes, many of our wild plants and animals find the urban ecosystem ideal. This really should be no surprise, since it is the fragmentation and agrochemical pollution in the farming lowlands that has led to the catastrophic decline of so many species. ĐOẠN 2

Trong khi các loài động vật phụ thuộc vào các khu đất rộng mở như thỏ rừng, ó, nai đỏ có lẽ vẫn bị hạn chế ở quang cảnh xa xôi hẻo lánh, nhiều thực vật và động vật hoang dã thấy hệ sinh thái đô thị là lý tưởng. Điều này không có gì là ngạc nhiên vì chính vì sự phát tán và ô nhiễm hóa chất nông ngiệp trong các vùng đất thấp nông nghiệp dẫn đến suy giảm nghiêm trọng nhiều loài.

 

By contrast, most urban open spaces have escaped the worst of the pesticide revolution, and they are an intimate mosaic of interconnected habitats. Over the years, the cutting down of hedgerows on farmland has contributed to habitat isolation and species loss. In towns, the tangle of canals, railway embankments, road verges and boundary hedges lace the landscape together, providing first-class ecological corridors for species such as hedgehogs, kingfishers and dragonflies. ĐOẠN 3

Ngược lại, hầu hết các khu đất rộng thoáng đô thị đã thoát được tình trạng tồi tệ của cuộc cách mạng thuốc trừ sâu, và chúng là một bức tranh quen thuộc về các môi trường sống liên kết với nhau. Trong những năm qua, việc chặt bỏ hàng rào trên đất canh tác đã góp phần vào sự cô lập môi trường sống và mất mát các loài. Trong các thị trấn, mớ kênh rạch, kè đường sắt, lề đường và hàng rào ranh giới kết nối quang cảnh lại với nhau, cung cấp lối đi sinh thái hạng nhất cho các loài như nhím, chim bói cá và chuồn chuồn.

Urban parks and formal recreation grounds are valuable for some species, and many of them are increasingly managed with wildlife in mind. But in many places, their significance is eclipsed by the huge legacy of post-industrial land demolished factories, waste tips, quarries, redundant railway yards and other so-called ‘brownfield’ sites. In Merseyside, South Yorkshire and the West Midlands, much of this has been spectacularly colonised with birch and willow woodland, herb-rich grassland and shallow wetlands. As a consequence, there are songbirds and predators in abundance over these once-industrial landscapes. ĐOẠN 4

Các công viên đô thị và các khu giải trí chính thức có giá trị cho một vài loài và nhiều khu trong số đó ngày càng được quản lý có tính đến động vật hoang dã. Nhưng ở nhiều nơi, tầm quan trọng của các khu này bị lấn át bởi di sản khổng lồ của các nhà máy bị phá hủy trên đất hậu công nghiệp, các khu rác thải, mỏ đá, các bãi đường sắt không dùng đến và những nơi được gọi là " cánh đồng nâu" khác. Ở Merseyside, Nam Yorkshide và Tây Midlands, phần lớn trong số này bị xâm chiếm một cách ngoạn mục bởi rừng bạch dương và dương liễu, đồng cỏ thảo mộc và vùng ngập nước nông. Kết quả là, có rất nhiều loài chim hót và động vật ăn thịt trên những quan cảnh đã từng bị công nghiệp này. 

There are fifteen million domestic gardens in the UK and whilst some are still managed as lifeless chemical war zones, most benefit the local wildlife, either through benign neglect or positive encouragement. Those that do best tend to be woodland species, and the garden lawns and flower borders, climber-covered fences, shrubberies and fruit trees are a plausible alternative. Indeed, in some respects, gardens are rather better than the real thing, especially with exotic flowers extending the nectar season. Birdfeeders can also supplement the natural seed supply, and only the millions of domestic cats may spoil the scene. ĐOẠN 5

Có 15 triệu khu vườn gia đình ở nước Anh và trong khi một vài khu vẫn bị quản lý như là các khu vực chiến tranh hóa học không có sự sống, hầu hết là có lợi cho động vật hoang dã địa phương, thông qua sự bỏ mặc có lợi hoặc khuyến khích tích cực. Những loài có lợi nhất có xu hướng là các loài sống trong rừng và những bãi cỏ vườn và những bờ rào hoa, những hàng rào có dây leo che phủ, các cây bụi và cây ăn trái là một lựa chọn thay thế hợp lý. Thật vậy, trong một vài khía cạnh, các khu vườn tốt hơn so với những khu rừng thực, đặc biệt với những loài hoa ngoại lai kéo dài mùa mật hoa. Những máng thức ăn cho chim cũng bổ sung nguồn hạt tự nhiên và chỉ có hàng triệu con mèo nhà mới phá hỏng quan cảnh. 

As Britain’s gardeners have embraced the idea of ‘gardening with nature’, wildlife’s response has been spectacular. Between 1990 and the year 2000 the number of different bird species seen at artificial feeders in gardens increased from 17 to an amazing 81. The BUGS project (Biodiversity in Urban Gardens in Sheffield) calculates that there are 25.000 garden ponds and 100.000 nest boxes in that one city alone. ĐOẠN 6

Những người làm vườn ở Anh chấp nhận ý tưởng về làm vườn cùng với thiên nhiên, sự đáp lại của thiên nhiên hoang dã thật ngoạn mục. Khoảng 1990 đến năm 2000, số lượng các loài chim được trông thấy tại các chỗ ăn nhân tạo trong các khu vườn đã tăng từ 17 đến con số đáng kinh ngạc 81. Dự án Bugs ( Đa dạng sinh học trong các khu vườn đô thị ở Sheffield) tính toán rằng có 25.000 ao vườn và 100.000 nhà làm tổ chỉ trong một thành phố.

We are at last acknowledging that the wildlife habitat in towns provides a valuable life support system. The canopy of the urban forest is filtering air pollution, and intercepting rainstorms, allowing the water to drip more gradually to the ground. Sustainable urban drainage relies on ponds and wetlands to contain stormwater runoff, thus reducing the risk of flooding, whilst reed beds and other wetland wildlife communities also help to clean up the water. We now have scientific proof that contact with wildlife close to home can help to reduce stress and anger. Hospital patients with a view of natural green space make a more rapid recovery and suffer less pain. ĐOẠN 7

Cuối cùng chúng ta cũng nhận ra rằng môi trường sống hoang dã trong các thị trấn cung cấp một hệ thống hỗ trợ sự sống đáng giá. Tán rừng của rừng đô thị đang lọc ô nhiễm không khí và ngăn những cơn bão có mưa lớn, cho phép nước nhỏ giọt dần dần vào đất. Thoát nước đô thị bền vững nhờ ao hồ và các vùng đất ngập nước chứa nước mưa chảy tràn, do đó giảm nguy cơ ngập lụt, trong khi luống lau sậy và các cộng đồng động vật hoang dã vùng đất ngập nước khác cũng giúp làm sạch nước. Hiện nay chúng ta có bằng chứng khoa học rằng tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã gần nhà có thể giúp giảm căng thẳng và tức giận. Các bệnh nhân trong bệnh viện có hướng nhìn ra không gian xanh tự nhiên làm cho họ phục hồi nhanh hơn và ít chịu đựng đau đớn hơn.

Traditionally, nature conservation in the UK has been seen as marginal and largely rural. Now we are beginning to place it at the heart of urban environmental and economic policy. There are now dozens of schemes to create new habitats and restore old ones in and around our big cities. Biodiversity is big in parts of London thanks to schemes such as the London Wetland Centre in the south west of the city. ĐOẠN 8

Theo truyền thống, bảo tồn thiên nhiên ở Anh được xem là vùng biên và nông thông rộng lớn. Hiện nay chúng ta đang bắt đầu đặt thiên nhiên hoang dã làm trung tâm của chính sách kinh tế và môi trường đô thị. Hiện nay có hàng tá chương trình nhằm tạo ra các môi trường sống mới và phục hồi những môi trường sống cũ bên trong và xung quanh các thành phố lớn. Đa dạng sinh thái là rất lớn trong các vùng của Luân Đôn nhờ vào các chương trình như là Trung tâm Đất ngập nước Luân Đôn ở phía tây nam thành phố.

This is a unique scheme masterminded by the Wildfowl and Wetlands Trust to create a wildlife reserve out of a redundant Victorian reservoir. Within five years of its creation, the Centre has been hailed as one of the top sites for nature in England and made a Site of Special Scientific Interest. It consists of a 105-acre wetland site, which is made up of different wetland habitats of shallow, open water and grazing marsh. The site attracts more than 104 species of bird, including nationally important rarities like the bittern. ĐOẠN 9

Đây là một chương trình độc đáo do Wildfowl and Wetlands Trust lên kế hoạch và điều hành nhằm tạo ra một khu bảo tồn hoang dã từ một hồ chứa bỏ hoang từ thời Victoria. Trong vòng 5 năm kể từ khi thành lập, Trung tâm này được ca ngợi như là một trong những nơi hàng đầu về thiên nhiên ở Anh và được làm Địa điểm quan tâm khoa học đặc biệt. Nó bao gồm một khu đất ngập nước rộng 105 mẫu, được tạo từ nhiều môi trường sống đất ngập nước khác nhau của các vùng nước nông thoáng và vùng chăn thả gia súc. Địa điểm thu hút hơn 104 loài chim bao gồm các loài quý hiếm quan trọng của quốc gia như chim diệc.

We need to remember that if we work with wildlife, then wildlife will work for us and this is the very essence of sustainable development. ĐOẠN 10

Chúng ta cần nhớ rằng nếu chúng ta hoạt động cùng với thiên nhiên hoang dã thì sau đó thiên nhiên hoang dã sẽ phục vụ chúng ta và đây là bản chất của phát triển bền vững.

Questions 14-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 313?

In boxes 14-19 on your answer sheet write-

TRUE            if the statement agrees with the information
FALSE          if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

14. There is now more wildlife in UK cities than in the countryside.
15. Rural wildlife has been reduced by the use of pesticides on farms.
16. In the past, hedges on farms used to link up different habitats.
17. New urban environments are planned to provide ecological corridors for wildlife.

18. Public parks and gardens are being expanded to encourage wildlife.
19. Old industrial wastelands have damaged wildlife habitats in urban areas.

 
Questions 20-23

Answer the questions below, using NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-23 on your answer sheet.

20. Which type of wildlife benefits most from urban gardens?  

21. What type of garden plants can benefit birds and insects? 
22. What represents a threat to wildlife in urban gardens?
23. At the last count, how many species of bird were spotted in urban gardens? 

Question 24-26

Choose THREE letters A-G.

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

In which THREE ways can wildlife habitats benefit people living in urban areas?

A. They can make the cities greener.
B. They can improve the climate.
C. They can promote human well-being.
D. They can extend the flowering season.
E. They can absorb excess water.
F They can attract wildlife.
G. They can help clean the urban atmosphere.

Question 27

Choose the correct answer, A, B, C or D.

Write your answer in box 27 on your answer sheet.

27. The writer believes that sustainable development is dependent on

    A. urban economic policy.
    B. large restoration schemes.
    C. active nature conservation.
    D. government projects.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 The wild side of town

 

 

 

Questions 14-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 313?

In boxes 14-19 on your answer sheet write-

TRUE            if the statement agrees with the information
FALSE          if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

 

14.NG There is now more wildlife in UK cities than in the countryside.

Hiện nay có nhiều động vật hoang dã ở các thành phố ở Anh hơn là ở miền quê

Giải thích: đoạn 1 có nói là động vật hoang dã ở quê ngày càng ít trong khi ở thành thị ngày càng nhiều chứ không nói rằng ở  thành phố nhiều hơn ở quê

The past half century has seen an interesting reversal in the fortunes of much of Britain's wildlife. Whilst the rural countryside has become poorer and poorer, wildlife habitat in towns has burgeoned.

 
15.T Rural wildlife has been reduced by the use of pesticides on farms.

Động vật hoang dã ở nông thôn bị giảm là do việc sử dụng thuốc trừ sâu ở các nông trại

Giải thích: đoạn 2

Whilst species that depend on wide open spaces such as the hare, the eagle and the red deer may still be restricted to remote rural landscapes, many of our wild plants and animals find the urban ecosystem ideal. This really should be no surprise, since it is the fragmentation and agrochemical pollution in the farming lowlands that has led to the catastrophic decline of so many species. 


16.T In the past, hedges on farms used to link up different habitats.

Trong quá khứ, các hàng rào ở nông trại đã từng liên kết các môi trường sống khác nhau

Giải thích: đoạn 3

Over the years, the cutting down of hedgerows on farmland has contributed to habitat isolation and species loss


17.NG New urban environments are planned to provide ecological corridors for wildlife.

Các môi trường đô thị mới được quy hoạch để cung cấp các hành lang sinh thái cho động vật hoang dã

Giải thích: đoạn 3 có đề cập các môi trường đô thị cung cấp môi trường sống tốt cho động vật hoang dã chứ không đề cập nhữngmôi trường đô thị này được quy hoạch để phục vụ cho chúng. Vì có thể là vô tình những môi trường đô thị này trở nên tốt cho chúng.

 In towns, the tangle of canals, railway embankments, road verges and boundary hedges lace the landscape together, providing first-class ecological corridors for species such as hedgehogs, kingfishers and dragonflies. 

18.NG Public parks and gardens are being expanded to encourage wildlife.

Các công viên công cộng và các khu rừng đang được mở rộng để khuyến khích động vật hoang dã

Giải thích: không có thông tin trong bài

19.F Old industrial wastelands have damaged wildlife habitats in urban areas.

Các vùng đất hoang công nghiệp đã gây hại cho các môi trường sống hoang dã ở các khu đô thị

Giải thích: đoạn 4, nhờ các vùng đất nông nghiệp mà chim và động vật săn mồi tăng lên

Urban parks and formal recreation grounds are valuable for some species, and many of them are increasingly managed with wildlife in mind. But in many places, their significance is eclipsed by the huge legacy of post-industrial land demolished factories, waste tips, quarries, redundant railway yards and other so-called ‘brownfield’ sites. In Merseyside, South Yorkshire and the West Midlands, much of this has been spectacularly colonised with birch and willow woodland, herb-rich grassland and shallow wetlands. As a consequence, there are song birds and predators in abundance over these once-industrial landscapes. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 


Questions 20-23

Answer the questions below, using NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-23 on your answer sheet.

20. Which type of wildlife benefits most from urban gardens?

 

Loại động vật hoang dã nào có lợi nhất từ các khu vườn đô thị

Giải thích: Đoạn 5, woodland wildlife

There are fifteen million domestic gardens in the UK. and whilst some are still managed as lifeless chemical war zones, most benefit the local wildlife, either through benign neglect or positive encouragement. Those that do best tend to be woodland species

 

21. What type of garden plants can benefit birds and insects?

Loại cây vườn nào có thể có lợi cho chim và côn trùng

Giải thích: Exotic flower, đoạn 5, cây ngoại lai kéo dài mùa thụ phấn nên có lợi cho chim và côn trùng ( ong)

 Indeed, in some respects, gardens are rather better than the real thing, especially with exotic flowers extending the nectar season


22. What represents a threat to wildlife in urban gardens? 

Điều gì đại diện cho mối đe dọa đối với động vật hoang dã trong các khu vườn đô thị

Giải thích: đoạn 5, domestic cats

Birdfeeders can also supplement the natural seed supply, and only the millions of domestic cats may spoil the scene


23. At the last count, how many species of bird were spotted in urban gardens?

Ở lần đếm cuối cùng, có bao nhiều loài chim được phát hiện trong các khu vườn đô thị

Giải thích: đoạn 6, 81 species of bird

As Britain’s gardeners have embraced the idea of ‘gardening with nature’, wildlife’s response has been spectacular. Between 1990 and the year 2000. the number of different bird species seen at artificial feeders in gardens increased from 17 to an amazing 81

Question 24-26

Choose THREE letters A-G.

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

In which THREE ways can wildlife habitats benefit people living in urban areas?
Ba cách nào môi trường sống thiên nhiên hoang dã mang lại lợi ích cho những người sống trong các khu vực đô thị

A. They can make the cities greener.
B. They can improve the climate.


C. They can promote human well-being.

Giải thích: đoạn 7

 We now have scientific proof that contact with wildlife close to home can help to reduce stress and anger. Hospital patients with a view of natural green space make a more rapid recovery and suffer less pain


D. They can extend the flowering season.


E. They can absorb excess water.

Giải thích: đoạn 7

The canopy of the urban forest is filtering air pollution, and intercepting rainstorms, allowing the water to drip more gradually to the ground. Sustainable urban drainage relies on ponds and wetlands to contain storm water runoff, thus reducing the risk of flooding, whilst reed beds and other wetland wildlife communities also help to clean up the water.  

 

F They can attract wildlife.


G. They can help clean the urban atmosphere.

 

Giải thích: đoạn 7

The canopy of the urban forest is filtering air pollution, and intercepting rainstorms, allowing the water to drip more gradually to the groundQuestion 27

Choose the correct answer, A, B, C or D.

Write your answer in box 27 on your answer sheet.

27. The writer believes that sustainable development is dependent on

Người viết cho rằng sự phát triển bền vững phụ thuộc vào

    A. urban economic policy.
    B. large restoration schemes.


    C. active nature conservation.

Giải thích: đoạn 8

 There are now dozens of schemes to create new habitats and restore old ones (=active nature conservation)  in and around our big cities. Biodiversity is big in parts of London thanks to schemes such as the London Wetland Centre in the south west of the city.

 

    D. government projects.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
14. NOT GIVEN
15. TRUE
16. TRUE
17. NOT GIVEN
18. NOT GIVEN
19. FALSE
20. woodland species
21. exotic flowers
22. (domestic) cats
23. 81
24. 25. & 26. C, E, G [in any order]

27. C

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status