ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The construction of roads and bridges

The construction of roads and bridges

Roads
Although there were highway links in Mesopotamia from as early as 3500 bc, the Romans were probably the first road-builders with fixed engineering standards. At the peak of the Roman Empire in the first century ad, Rome had road connections totalling about 85,000 kilometres.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN 

The construction of roads and bridges

 

Roads

Although there were highway links in Mesopotamia from as early as 3500 bc, the Romans were probably the first road-builders with fixed engineering standards. At the peak of the Roman Empire in the first century ad, Rome had road connections totalling about 85,000 kilometres. ĐOẠN 1

 

Mặc dù đã có những đường liên kết ở Mesopotamia ngay từ 3500 trước Công Nguyên nhưng người La Mã có lẽ là những người xây dựng đường đầu tiên bằng các tiêu chuẩn kỹ thuật cố định.  Ở thời kỳ đỉnh cao của đế chế La Mã, đầu thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, La Mã có những liên kết đường tổng cộng 85.000 km.


Roman roads were constructed with a deep stone surface for stability and load-bearing. They had straight alignments and therefore were often hilly. The Roman roads remained the main arteries of European transport for many centuries, and even today many roads follow the Roman routes. New roads were generally of inferior quality, and the achievements of Roman builders were largely unsurpassed until the resurgence of road-building in the eighteenth century. ĐOẠN 2

Đường của người La Mã được xây dựng có bề mặt đá sâu vì độ bền và chịu lực. Chúng có phương hướng đường thẳng và do đó thường là đồi núi. Đường của người La Mã vẫn là huyết mạch giao thông chính của châu Âu trong nhiều năm, và thậm chí ngày nay nhiều con đường đi theo các tuyến đường của La Mã. Những tuyến đường mới thường kém chất lượng và những thành tựu của các thợ xây La Mã  phần lớn là vượt trội cho đến khi sự trỗi dậy của việc xây dựng đường vào thế kỷ 19.

With horse-drawn coaches in mind, eighteenth-century engineers preferred to curve their roads to avoid hills. The road surface was regarded as merely a face to absorb wear, the load-bearing strength being obtained from a properly prepared and well-drained foundation. Immediately above this, the Scottish engineer John McAdam (1756-1836) typically laid crushed stone, to which stone dust mixed with water was added, and which was compacted to a thickness of just five centimetres, and then rolled. McAdam’s surface layer - hot tar onto which a layer of stone chips was laid - became known as ‘tarmacadam’, or tarmac. Roads of this kind were known as flexible pavements. ĐOẠN 3

Với xe ngựa bốn bánh trong tâm trí, các kỹ sư thế kỷ 18 ưa thích những con đường quanh co để tránh đồi núi. Mặt đường được xem như là một bề mặt chỉ để giảm hao mòn, cường độ chịu lực có được là từ nền móng được chuẩn bị kỹ lưỡng và rút nước tốt. Ngay trên bề nền móng này, kỹ sư người Scotland John MacAdam ( 1756-1836) thường đặt đá nghiền, thêm bột đá trộn với nước, và được nén thành độ này chỉ 5cm, và sau đó lăn. Lớp bề mặt của McAdam - dầu hắc nóng có một lớp vụn đá được gọi là "tarmacadam" hay tarmac đặt trên đó. Những con đường kiểu này được gọi là những mặt đường linh hoạt.

By the early nineteenth century - the start of the railway age - men such as John McAdam and Thomas Telford had created a British road network totalling some 200,000 km, of which about one sixth was privately owned toll roads called turnpikes. In the first half of the nineteenth century, many roads in the US were built to the new standards, of which the National Pike from West Virginia to Illinois was perhaps the most notable. ĐOẠN 4

Vào đầu thế kỷ 19 - bắt đầu thời kỳ đường xe lửa - những người như John MacAdam và Thomas Telford đã tạo ra một mạng lưới đường xá ở Anh tổng cộng khoảng 200.000km, trong đó khoảng 1/6 là những con đường thu phí cầu đường được tư nhân sở hữu gọi là đường đi có thu phí. Trong nửa đầu thế kỷ 19, nhiều con đường ở Mỹ được xây dựng theo tiêu chuẩn mới, trong đó đáng chú ý nhất là National Pike từ West Virginia đến Illinois.

In the twentieth century, the ever-increasing use of motor vehicles threatened to break up roads built to nineteenth-century standards, so new techniques had to be developed. ĐOẠN 5

Trong thế kỷ 19, việc sử dụng phương tiện ô tô nhiều hơn bao giờ hết đe dọa làm sụt lỡ đường xá được xây dựng theo tiêu chuẩn thế kỷ 19, vì vậy các kỹ thuật mới phải được khai thác.

On routes with heavy traffic, flexible pavements were replaced by rigid pavements, in which the top layer was concrete, 15 to 30 centimetres thick, laid on a prepared bed. Nowadays steel bars are laid within the concrete. This not only restrains shrinkage during setting, but also reduces expansion in warm weather. As a result, it is, possible to lay long slabs without danger of cracking. ĐOẠN 6

Trên các tuyến đường có giao thông hạng nặng, các mặt đường linh hoạt được thay thế bằng các mặt đường cứng cáp có lớp trên cùng là bê tông, dày 15-30cm, được đặt trên một lớp nền đã được chuẩn bị sẵn. Ngày nay, các thanh sắt được đặt trong bê tông. Điều này không những hạn chế co lại trong quá trình đông đặt mà còn giảm giãn nở trong khí hậu ấm. Do vậy, đặt những tấm dài mà không có nguy cơ bị đứt gãy.


The demands of heavy traffic led to the concept of high-speed, long-'distance roads, with access - or slip-lanes - spaced widely apart. The US Bronx River Parkway of 1925 was followed by several variants - Germany’s autobahns and the Pan American Highway. Such roads - especially the intercity autobahns with their separate multi-lane carriageways for each direction - were the predecessors of today’s motorways. ĐOẠN 7

Những yêu cầu về giao thông hạng nặng dẫn đến khái niệm đường cao tốc, đường dài có đường vào hoặc làn đường được đặt cách nhau rộng rãi. Các biến thể xa lộ ở Đức và Cao tốc Pan American là đi theo sau Bronx River Parkway của Mỹ 1925. Những con đường như vậy đặc biệt cao tốc liên tỉnh với nhiều đường xe chạy nhiều làn cho mỗi hướng là tiền nhiệm của đường cao tốc ngày này.Bridges

The development by the Romans of the arched bridge marked the beginning of scientific bridge-building; hitherto, bridges had generally been crossings in the form of felled trees or flat stone blocks. Absorbing the load by compression, arched bridges are very strong. Most were built of stone, but brick and timber were also used. A fine early example is at Alcantara in Spain, built of granite by the Romans in AD 105 to span the River Tagus. In modern times, metal and concrete arched bridges have been constructed. The first significant metal bridge, built of cast iron in 1779, still stands at Ironbridge in England. ĐOẠN 8

 

Sự phát triển cầu hình cung của người La Mã đã đánh dấu bước khởi đầu của xây dựng cầu có tính khoa học, cho đến nay, những cây cầu nhìn chung là đường băng qua ở hình dáng những cái cây bị đốn ngã hoặc các khối đá bằng phẳng. Khi giảm tải trọng bằng sự nén ép, các cây cầu rất bền chắc. Phần lớn được xây dựng bằng đá nhưng gạch và gỗ cũng được sử dụng. Một ví dụ điển hình ban đầu là Alcantara ở Tây Ban Nha được xây bằng đá grant bởi người La Mã 105 sau Công Nguyên để bắc qua sông Tagus. Trong thời kỳ hiện đại, những chiếc cầu vòng cung bê tông và kim loại đã được xây dựng. Cây cầu kim loại quan trọng đầu tiên được xây bằng gang vào năm 1779, vẫn con đứng vững tại Ironbridge Anh.


Steel, with its superior strength-to-weight ratio, soon replaced iron in metal bridge-work. In the railway age, the truss (or girder) bridge became popular. Built of wood or metal, the truss beam consists of upper and lower horizontal booms joined by vertical or inclined members. ĐOẠN 9

Thép với tỉ lệ sức bền so với trọng lượng vượt trội của nó sớm thay thế sắt trong công trình cầu kim loại. Trong thời đại đường sắt, cầu treo trở nên phổ biến. Được xây dựng bằng gỗ hay kim loại, dầm treo gồm những cái cần ngang trên và dưới được nối với nhau bằng các bộ phận thẳng đứng hoặc nghiêng.

The suspension bridge has a deck supported by suspenders that drop from one or more overhead cables. It requires strong anchorage at each end to resist the inward tension of the cables, and the deck is strengthened to control distortion by moving loads or high winds. Such bridges are nevertheless light, and therefore the most suitable for very long spans. The Clifton Suspension Bridge in the UK, designed by Isambard Kingdom Brunei (1806—59) to span the Avon Gorge in England, is famous both for its beautiful setting and for its elegant design. The 1998 Akashi Kaikyo Bridge in Japan has a span of 1,991 metres, which is the longest to date. ĐOẠN 10
Cầu treo có mặt cầu được chống đỡ bởi các thanh treo thả từ một hoặc nhiều dây cáp trên cao. Nó cần neo chắc chắn tại mỗi đầu để chống lại lực căng bên trong của dây cáp và mặt cầu được tăng cường để kiểm soát sự biến dạng do các vật nặng di chuyển hoặc gió lớn. Tuy nhiên, những cây cầu như vậy khá nhẹ và do đó là những cây cầu phù hợp nhất cho nhịp cầu dài. Cây cầu treo Clifton ở Anh được thiết kế bởi  Isambard Kingdom Brunei (1806—59)  bắc ngang qua Avon Gorge ở Anh nổi tiếng vì cảnh đẹp và vì thiết kế trang nhã của nó. Cây cầu Akashi Kaikyo 1998 của Nhật Bản có nhịp cầu dài 1991m là nhịp cầu dài nhất cho đến nay.


Cantilever bridges, such as the 1889 Forth Rail Bridge in Scotland, exploit the potential of steel construction to produce a wide clearwater space. The spans have a central supporting pier and meet midstream. The downward thrust, where the spans meet, is countered by firm anchorage of the spans at their other ends. Although the suspension bridge can span a wider gap, the cantilever is relatively stable, and this was important for nineteenth-century railway builders. The world’s longest cantilever span - 549 metres - is that of the Quebec rail bridge in Canada, constructed in 1918. ĐOẠN 11

Những cây cầu dầm hẫng, chằng hạn cầu đường sắt Forth 1889 ở Scotland, đã khai thác tiềm năng của kết cấu thép để tạo ra một không gian rộng lớn dưới nước. Các nhịp cầu có trụ đỡ trung tâm và gặp nhau ở dòng nước. Lực đẩy xuống nơi các nhịp cầu gặp nhau được chống đỡ bởi sự neo chắc chắn của các nhịp cầu tại các đầu khác của chúng. Mặc dù những cây cầu treo có thể bắc qua một khoảng trống rộng lớn nhưng những cây cầu dầm hẫng tương đối ổn định và điều này rất quan trọng đối với các nhà xây dựng đường sắt thế kỷ 19. Nhịp cầu dầm hẫng dài nhất thế giới - 539m- là cây cầu của đường sắt Quebec ở Canada được xây dựng vào 1918.

 

Questions 1-3

Label the diagram below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Image - Flexible Pavement

Questions 4-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 315?

In boxes 4-7 on your answer sheet, write -

TRUE      if the statement agrees with the information
FALSE     if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

4. Road construction improved continuously between the first and eighteenth centuries.
5. In Britain, during the nineteenth century, only the very rich could afford to use toll roads.
6. Nineteenth-century road surfaces were inadequate for heavy motor traffic.
7. Traffic speeds on long-distance highways were unregulated in the early part of the twentieth century.

Questions 8-13

Complete the table below.

Use ONE WORD ONLY from the passage for each answer.


                                                Bridges

  Type of bridge

  Features

  Example(s)

  Arched bridge

 •   Introduced by the 8 ……….

 •   Very strong.

 •   Usually made of 9 ……….

 Alcantara, Spain Ironbridge, UK

  Truss bridge

 •   Made of wood or metal.

 •   Popular for railways.

 

 Suspension bridge

 •   Has a suspended deck.

 •   Strong but 10 ……….

 Clifton, UK

 Akashi Kaikyo, Japan (currently the 11 ……….span)

 

 Cantilever bridge

 •   Made of 12 ……….

 •   More 13 ………. than the suspension bridge.

 Quebec, Canada

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

The construction of roads and bridges

 

 

Questions 1-3

Label the diagram below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Image - Flexible Pavement

Tarmacadam ( 1.... hot tar and stone chips)

Giải thích: đoạn 3

McAdam’s surface layer - hot tar onto which a layer of stone chips was laid - became known as ‘tarmacadam’, or tarmac

 

Middle layer ( 2...5cm deep)

Giải thích: đoạn 3

Immediately above this, the Scottish engineer John McAdam (1756-1836) typically laid crushed stone, to which stone dust mixed with water was added, and which was compacted to a thickness of just five centimetres, and then rolled.

 

Crushed stone dust and 3...water....

Giải thích: đoạn 3

Immediately above this, the Scottish engineer John McAdam (1756-1836) typically laid crushed stone, to which stone dust mixed with water was added, and which was compacted to a thickness of just five centimetres, and then rolled.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 4-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 315?

In boxes 4-7 on your answer sheet, write -

TRUE      if the statement agrees with the information
FALSE     if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

4.F Road construction improved continuously between the first and eighteenth centuries.

Việc xây dựng dường được cải thiện liên tục từ thế kỷ đầu tiến đến thế kỷ 18

Giải thích: đoạn 2

New roads were generally of inferior quality, and the achievements of Roman builders were largely unsurpassed until the resurgence of road-building in the eighteenth century


5.NG In Britain, during the nineteenth century, only the very rich could afford to use toll roads.

Ở Anh, trong suốt thế kỷ 19, chỉ những người rất giàu mới có khả năng sử dụng đường thu phí cầu đường

Giải thích: đoạn 4 có đề cập đến đường thu phí nhưng không có thông tin như đề bài

By the early nineteenth century - the start of the railway age - men such as John McAdam and Thomas Telford had created a British road network totalling some 200,000 km, of which about one sixth was privately owned toll roads called turnpikes.


6.T Nineteenth-century road surfaces were inadequate for heavy motor traffic.

Mặt đường thế kỷ 19 không thích hợp cho giao thông cơ giới hạng nặng.

Giải thích: đoạn 5

In the twentieth century, the ever-increasing use of motor vehicles threatened to break up roads built to nineteenth-century standards, so new techniques had to be developed


7.NG Traffic speeds on long-distance highways were unregulated in the early part of the twentieth century.

Tốc độ giao thông trên các cao tốc đường dài không được quy định trong giai đoạn đầu thế kỷ 20

Giải thích: không có thông tin trong bài

 

 

Questions 8-13

Complete the table below.

Use ONE WORD ONLY from the passage for each answer.


                                                Bridges

  Type of bridge

  Features

  Example(s)

  Arched bridge

 •   Introduced by the 8 …Romans…….

 •   Very strong.

 •   Usually made of 9 …stone…….

 Alcantara, Spain Ironbridge, UK

  Truss bridge

 •   Made of wood or metal.

 •   Popular for railways.

 

 Suspension bridge

 •   Has a suspended deck.

 •   Strong but 10 …light…….

 Clifton, UK

 Akashi Kaikyo, Japan (currently the 11 longest……….span)

 

 Cantilever bridge

 •   Made of 12 …steel…….

 •   More 13 …stable……. than the suspension bridge.

 Quebec, Canada

 

Giải thích:

Đoạn 8: The development by the Romans Q8 of the arched bridge marked the beginning of scientific bridge-building; hitherto, bridges had generally been crossings in the form of felled trees or flat stone Q9 blocks.

Đoạn 9: Such bridges are nevertheless light Q10, and therefore the most suitable for very long spans. The Clifton Suspension Bridge in the UK, designed by Isambard Kingdom Brunei (1806—59) to span the Avon Gorge in England, is famous both for its beautiful setting and for its elegant design. The 1998 Akashi Kaikyo Bridge in Japan has a span of 1,991 metres, which is the longest Q11 to date.

Đoạn 10: Cantilever bridges, such as the 1889 Forth Rail Bridge in Scotland, exploit the potential of steel Q12 construction to produce a wide clearwater space. The spans have a central supporting pier and meet midstream. The downward thrust, where the spans meet, is countered by firm anchorage of the spans at their other ends. Although the suspension bridge can span a wider gap, the cantilever is relatively stable Q13, and this was important for nineteenth-century railway builders. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. hot tar
2. 5 cm
3. water
4. FALSE
5. NOT GIVEN
6. TRUE
7. NOT GIVEN
8. Romans
9. stone
10. light
11. longest
12. steel
13. stable

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status