ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Neanderthals and modern humans

Neanderthals and modern humans

A
The evolutionary processes that have made modern humans so different from other animals are hard to determine without an ability to examine human species that have not achieved similar things. However, in a scientific masterpiece, Svante Paabo and his colleagues from the Max Planck Institute

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN -

Neanderthals and modern humans

 

A
The evolutionary processes that have made modern humans so different from other animals are hard to determine without an ability to examine human species that have not achieved similar things. However, in a scientific masterpiece, Svante Paabo and his colleagues from the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, in Leipzig, have made such a comparison possible. In 2009, at a meeting of the American Association for the Advancement of Science, they made public an analysis of the genome [1] of Neanderthal man.
Các quá trình tiến hóa đã làm cho loài người hiện đại quá khác biệt so với các loài động vật khác sẽ rất khó để xác định được nếu không có khả năng xem xét các loài người không có những điều tương tự. Tuy nhiên, một kiệt tác khoa học, Svante Paabo và đồng nghiệp của ông ta từ Học viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck ở Leipzig đã làm cho phép so sánh có tính khả thi như vậy. Vào năm 2009, một cuộc họp của Hiệp hội Hoa Kỳ vì tiên tiến khoa học, họ công khai một phân tích về bộ gen của người Neanderthal.


B
Homo neanderthalensis, to give its proper name, lived in Europe and parts of Asia from 400,000 years ago to 30,000 years ago. Towards the end of this period, it shared its range with interlopers in the form of Homo sapiens [2], who were spreading out from Africa. However, the two species did not settle down to a stable cohabitation. For reasons which are as yet unknown, the arrival of Homo sapiens in a region was always quickly followed by the disappearance of Neanderthals.


Homo neanderthalensis, cho nó một cái tên riêng, đã sống ở châu Âu và nhiều khu vực của châu Á từ 400,000 đến 30,000 năm về trước. Vào cuối thời kỳ này, họ đã cùng chia sẽ lãnh thổ của mình với những người xâm chiếm trong hình dạng của Homo sapiens những người đã tản ra từ châu Phi. Tuy nhiên, cả hai loài đều không hòa hợp chung sống ổn định. Vì vài lý do chưa biết, sự xuất hiện của Homo sapiens trong một khu vực luôn luôn kéo theo sự biến mất nhanh chóng của Neanderthals

 

>>>>>Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)


C
Before 2009, Dr Paabo and his team had conducted only a superficial comparison between the DNA of Neanderthals and modern humans.  Since then, they have performed a more thorough study and, in doing so, have shed a fascinating light on the intertwined history of the two species. That history turns out to be more intertwined than many had previously believed.
Trước 2009, Tiến sĩ Paabo và nhóm của ông ta đã tiến hành chỉ một so sánh sơ bộ giữa DNA của người Neanderthal và loài người hiện đại. Từ đó, họ thực hiện nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng hơn và nhờ đó, đã làm sáng tỏ lịch sử mật thiết của hai loài này. Lịch sử đó hóa ra còn gắn bó chặt chẽ hơn nhiều người từng nghĩ trước đây.


D
Dr Paabo and his colleagues compared their Neanderthal genome (painstakingly reconstructed from three bone samples collected from a cave in Croatia) with that of five living humans from various parts of Africa and Eurasia. Previous genetic analysis, which had only examined DNA passed from mother to child in cellular structures called mitochondria, had suggested no interbreeding between Neanderthals and modern humans. The new, more extensive examination, which looks at DNA in the cell nucleus rather than in the mitochondria, shows this conclusion is wrong. By comparing the DNA in the cell nucleus of Africans (whose ancestors could not have crossbred with Neanderthals, since they did not overlap with them) and various Eurasians (whose ancestors could have crossbred with Neanderthals), Dr Paabo has shown that Eurasians are between one percent and four percent Neanderthal.


Tiến sĩ Paabo và đồng nghiệp đã so sánh bộ gen của Neanderthal ( được tái tạo một cách cẩn thận từ ba xương mẫu lấy từ một cái hang ở Croatia) với năm người đang sống từ nhiều nơi khác nhau ở châu Á và Á Âu. Phân tích di truyền trước đây chỉ xem xét DNA được truyền từ mẹ sang con trong các cấu trúc tế bào gọi là ty thể, đã cho thấy rằng không có sự sinh sản qua lại giữa Neanderthal và người hiện đại. Việc nghiên cứu mới và sâu rộng hơn đã xem xét DNA trong các nhân tế bào thay vì ty thể cho thấy kết luận này là sai. Bằng cách so sánh DNA trong các nhân tế bào của người châu Phi ( tổ tiên của họ có thể không sinh sản với người Neanderthals vì DNA không trùng lặp với người Neanderthals) và nhiều người Á-Âu khác nhau ( tổ tiên của họ đã sinh sản chéo với người Neanderthal), Tiến sĩ Paabo đã chứng minh rằng người Á-Âu có khoảng 1-4% của người Neanderthal.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E
That is intriguing. It shows that even after several hundred thousand years of separation, the two species were inter-fertile. It is strange, though, that no Neanderthal mitochondrial DNA has turned up in modern humans, since the usual pattern of invasion in historical times was for the invaders’ males to mate with the invaded’s females. One piece of self-knowledge, then - at least for non-Africans - is that they have a dash of Neanderthal in them. But Dr Paabo’s work also illuminates the differences between the species. By comparing modem humans, Neanderthals, and chimpanzees, it is possible to distinguish genetic changes which are shared by several species of human in their evolution away from the great-ape lineage, from those which are unique to Homo sapiens.

 

 

F
More than 90 percent of the ‘human accelerated regions’ [3] that have been identified in modem people are found in Neanderthals too. However, the rest are not. Dr Paabo has identified 212 parts of the genome that seem to have undergone significant evolution since the species split. The state of genome science is still quite primitive, and it is often unclear what any given bit of DNA is actually doing. But an examination of the 20 largest regions of DNA that have evolved in this way shows that they include several genes which are associated with cognitive ability, and whose malfunction causes serious mental problems. These genes, therefore, look like good places to start the search for modern humanity’s essence.

 


G
The newly evolved regions of DNA also include a gene called RUNX2, which controls bone growth. That may account for differences in the shape of the skull and the rib cage between the two species. By contrast, an earlier phase of the study had already shown that Neanderthals and moderns share the same version of a gene called FOXP2, which is involved in the ability to speak, and which differs in chimpanzees. It is all, then, very promising - and a second coup in quick succession for Dr Paabo. Another of his teams has revealed the existence of a hitherto unsuspected species of human, using mitochondrial DNA found in a little-finger bone. If that species, too, could have its full genome read, humanity’s ability to know itself would be enhanced even further.

 

[1] an individual’s complete set of genes
[2] the scientific name for modem humans
[3] parts of the human brain which evolved very rapidly

Questions 14-18

Look at the following characteristics (Questions 14-18) and the list of species below.

Match each feature with the correct species, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB. You may use any letter more than once.

14. Once lived in Europe and Asia.
15. Originated in Africa.
16. Did not survive long after the arrival of immigrants.
17. Interbred with another species.
18. Appears not to have passed on mitochondrial DNA to another species.

List of species

A. Homo neanderthalensis
B. Homo sapiens
C. both Homo neanderthalensis and Homo sapiens

Questions 19-23

Reading Passage 316 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 13-23 on your answer sheet.

19. an account of the rejection of a theory
20. reference to an unexplained link between two events
21. the identification of a skill-related gene common to both Neanderthals and modern humans
22. the announcement of a scientific breakthrough
23. an interesting gap in existing knowledge

Questions 24-26

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

The nature of modern humans

Recent work in the field of evolutionary anthropology has made it possible to compare modern humans with other related species. Genetic analysis resulted in several new findings.

First, despite the length of time for which Homo sapiens and Homo neanderthalensis had developed separately, 24 ..................  did take place.

Secondly, genes which evolved after modern humans split from Neanderthals are connected with cognitive ability and skeletal 25 .................. .

The potential for this line of research to shed light on the nature of modern humans was further strengthened when analysis of a 26 .................. led to the discovery of a new human species.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Neanderthals and modern humans

 

 

Questions 14-18

Look at the following characteristics (Questions 14-18) and the list of species below.

Match each feature with the correct species, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB. You may use any letter more than once.

14.C Once lived in Europe and Asia.

Đã từng sống ở châu Âu và châu Á

Giải thích: đoạn B, both Homo neanderthalensis and Homo sapiens

Homo neanderthalensis, to give its proper name, lived in Europe and parts of Asia from 400,000 years ago to 30,000 years ago. Towards the end of this period, it shared its range with interlopers in the form of Homo sapiens [2], who were spreading out from Africa.


15.B Originated in Africa.

Có nguồn gốc từ châu Phi, Homo sapiens

 

Giải thích: đoạn B, Homo sapiens

Homo neanderthalensis, to give its proper name, lived in Europe and parts of Asia from 400,000 years ago to 30,000 years ago. Towards the end of this period, it shared its range with interlopers in the form of Homo sapiens [2], who were spreading out from Africa.

 

Questions 19-23

Reading Passage 316 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 13-23 on your answer sheet.

19.D an account of the rejection of a theory. 

Lời tường thuật về sự bác bỏ một lý thuyết

Giải thích: đoạn D

Previous genetic analysis, which had only examined DNA passed from mother to child in cellular structures called mitochondria, had suggested no interbreeding between Neanderthals and modern humans. The new, more extensive examination, which looks at DNA in the cell nucleus rather than in the mitochondria, shows this conclusion is wrong.


20.B reference to an unexplained link between two events

Đề cập đến một mối liên hệ không thể giải thích được của hai sự kiện

Giải thích: đoạn B

For reasons which are as yet unknown, the arrival of Homo sapiens in a region was always quickly followed by the disappearance of Neanderthals.

 

 

 

 

 

Answer:
14. C
15. B
16. A
17. C
18. A
19. D
20. B
21. G
22. A
23. E
24. crossbreeding
25. growth
26. little-finger bone

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status