ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Falkirk Wheel

The Falkirk Wheel

A unique engineering achievement

The Falkirk Wheel in Scotland is the world's first and only rotating boat lift. Opened in 2002, it is central to the ambitious £84.5m

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Falkirk Wheel

 

A unique engineering achievement.

Một thành tựu kỹ thuật độc đáo


      The Falkirk Wheel in Scotland is the world's first and only rotating boat lift. Opened in 2002, it is central to the ambitious £84.5m Millennium Link project to restore navigability across Scotland by reconnecting the historic waterways of the Forth & Clyde and Union Canals. ĐOẠN 1

Thang máy xoay Falkirk ở Scotland là thang nâng thuyền xoay đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Khai trương vào năm 2002, nó là trọng tâm của dự án Liên kết Thiên niên kỷ trị giá 84,5 triệu bảng Anh đầy tham vọng nhằm khôi phục khả năng đi lại của tàu thuyền trên khắp Scotland bằng cách kết nối lại các tuyến đường thủy lịch sử của Kênh đào Forth & Clyde và Union.

      The major challenge of the project lays in the fact that the Forth & Clyde Canal is situated 35 metres below the level of the Union Canal. Historically, the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of 11 locks - enclosed sections of canal in which the water level could be raised or lowered - that stepped down across a distance of 1.5 km. This had been dismantled in 1933, thereby breaking the link. When the project was launched in 1994, the British Waterways authority were keen to create a dramatic twenty-first-century landmark which would not only be a fitting commemoration of the Millennium, but also a lasting symbol of the economic regeneration of the region. ĐOẠN 2

Thách thức lớn của dự án nằm ở chỗ Kênh đào Forth & Clyde nằm thấp hơn 35 mét so với mực nước của Kênh đào Union. Trong lịch sử, hai con kênh đã được nối với nhau bằng một chuỗi gồm 11 âu thuyền gần thị trấn Falkirk - những đoạn kênh khép kín trong đó mực nước có thể được nâng lên hoặc hạ xuống - đạ sụp xuống khắp một đoạn 1,5 km. Đoạn kênh khép kín này đã bị tháo dỡ vào năm 1933 nên phá vỡ mối liên kết giữa hai con kênh. Khi dự án được khởi động vào năm 1994, cơ quan Quản lý Đường thủy của Anh rất muốn tạo ra một địa danh ấn tượng của thế kỷ 21, không chỉ là một lễ kỷ niệm phù hợp của Thiên niên kỷ mà còn là biểu tượng lâu dài cho sự phục hồi kinh tế của khu vực.

      Numerous ideas were submitted for the project, including concepts ranging from rolling eggs to tilting tanks, from giant seesaws to overhead monorails. The eventual winner was a plan for the huge rotating steel boat lift which was to become The Falkirk Wheel. The unique shape of the structure is claimed to have been inspired by various sources, both manmade and natural, most notably a Celtic double headed axe, but also the vast turning propeller of a ship, the ribcage of a whale or the spine of a fish. ĐOẠN 3

Nhiều ý tưởng đã được đệ trình cho dự án, bao gồm các ý tưởng từ những cái trứng lăn đến các bể nghiêng, từ bập bênh khổng lồ đến đường một ray trên cao. Người chiến thắng cuối cùng là một bản vẽ về chiếc thuyền thép xoay khổng lồ sẽ trở thành thang máy xoay Falkirk. Hình dạng độc đáo của cấu trúc này được cho là lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau, cả nhân tạo và tự nhiên, đáng chú ý nhất là chiếc rìu hai đầu của người Celtic, ngoài ra còn có chân vịt quay khổng lồ của một con tàu, lồng ngực của cá voi hoặc xương sống của cá. 

      The various parts of The Falkirk Wheel were all constructed and assembled, like one giant toy building set, at Butterley Engineering's Steelworks in Derbyshire, some 400 km from Falkirk. A team there carefully assembled the 1,200 tonnes of steel, painstakingly fitting the pieces together to an accuracy of just 10 mm to ensure a perfect final fit. In the summer of 2001, the structure was then dismantled and transported on 35 lorries to Falkirk, before all being bolted back together again on the ground, and finally lifted into position in five large sections by crane. The Wheel would need to withstand immense and constantly changing stresses as it rotated, so to make the structure more robust, the steel sections were bolted rather than welded together. Over 45,000 bolt holes were matched with their bolts, and each bolt was hand-tightened. ĐOẠN 4

Các bộ phận khác nhau của thang máy xoay Falkirk đều được xây dựng và lắp ráp, giống như một bộ đồ chơi xây dựng khổng lồ, tại Xưởng thép của Butterley Engineering ở Derbyshire, cách Falkirk khoảng 400 km. Một nhóm ở đó đã cẩn thận lắp ráp 1.200 tấn thép, cẩn thận ghép các mảnh lại với nhau với độ chính xác chỉ 10 mm để đảm bảo độ khớp hoàn hảo cuối cùng. Vào mùa hè năm 2001, cấu trúc này sau đó đã được tháo dỡ và vận chuyển trên 35 xe tải đến Falkirk, trước khi tất cả được bắt vít lại với nhau trên mặt đất, và cuối cùng được cẩu vào vị trí thành 5 phần lớn. Thang máy xoay sẽ cần phải chịu được lực căng lớn và thay đổi liên tục khi nó quay, vì vậy để làm cho cấu trúc chắc chắn hơn, các phần thép được bắt vít thay vì hàn lại với nhau. Hơn 45.000 lỗ bu-lông được khớp với bu-lông của chúng và mỗi bu-lông được siết chặt bằng tay.

 

      The Wheel consists of two sets of opposing axe-shaped arms, attached about 25 metres apart to a fixed central spine. Two diametrically opposed water-filled 'gondolas', each with a capacity of 360,000 litres, are fitted between the ends of the arms. These gondolas always weigh the same, whether or not they are carrying boats. This is because, according to Archimedes' principle of displacement, floating objects displace their own weight in water. So when a boat enters a gondola, the amount of water leaving the gondola weighs exactly the same as the boat. This keeps the Wheel balanced and so, despite its enormous mass, it rotates through 180° in five and a half minutes while using very little power. It takes just 1.5 kilowatt-hours (5.4 MJ) of energy to rotate the Wheel -roughly the same as boiling eight small domestic kettles of water. ĐOẠN 5

Thang máy xoay bao gồm hai bộ cánh tay hình rìu đối diện, được gắn cách nhau khoảng 25 mét vào một cột sống cố định ở trung tâm. Hai 'thuyền gondola' chứa đầy nước, đối xứng hoàn toàn, mỗi chiếc có sức chứa 360.000 lít, được lắp giữa hai đầu cánh tay. Những chiếc gondola này luôn nặng như nhau, cho dù chúng có chở thuyền hay không. Điều này là do, theo nguyên lý dịch chuyển của Archimedes, các vật thể nổi sẽ điều chỉnh trọng lượng của chính chúng trong nước. Vì vậy, khi một chiếc thuyền đi vào một chiếc thuyền gondola, lượng nước rời khỏi chiếc thuyền gondola nặng bằng chính chiếc thuyền. Điều này giữ cho thang máy xoay cân bằng và do đó, mặc dù có khối lượng khổng lồ, nhưng nó vẫn quay 180° trong năm phút rưỡi trong khi sử dụng rất ít năng lượng. Chỉ cần 1,5 kilowatt-giờ (5,4 MJ) năng lượng để quay thang máy xoay - tương đương với việc đun sôi tám ấm nước nhỏ trong nhà.

      Boats needing to be lifted up enter the canal basin at the level of the Forth & Clyde Canal and then enter the lower gondola of the Wheel. Two hydraulic steel gates are raised, so as to seal the gondola off from the water in the canal basin. The water between the gates is then pumped out. A hydraulic clamp, which prevents the arms of the Wheel moving while the gondola is docked, is removed, allowing the Wheel to turn. In the central machine room, an array of ten hydraulic motors then begins to rotate the central axle. The axle connects to the outer arms of the Wheel, which begin to rotate at a speed of 1/8 of a revolution per minute. As the wheel rotates, the gondolas are kept in the upright position by a simple gearing system. Two eight-metre-wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width, connected by two smaller cogs travelling in the opposite direction to the outer cogs - so ensuring that the gondolas always remain level. When the gondola reaches the top, the boat passes straight onto the aqueduct situated 24 metres above the canal basin. ĐOẠN 6

Những chiếc thuyền cần được nâng lên đi vào lưu vực kênh ngang với Kênh Forth & Clyde rồi đi vào gondola thấp hơn của thang máy xoay. Hai cổng thép thủy lực được nâng lên để bịt kín thuyền gondola khỏi mặt nước trong lưu vực kênh. Nước giữa các cổng sau đó được bơm ra ngoài. Một kẹp thủy lực ngăn các cánh tay của Thang máy xoay di chuyển trong khi thuyền gondola được đưa vào, sẽ được tháo ra, cho phép thang máy xoay quay. Trong phòng máy trung tâm, một dãy mười động cơ thủy lực sau đó bắt đầu quay trục trung tâm. Trục kết nối với các cánh tay bên ngoài của thang máy xoay, bắt đầu quay với tốc độ 1/8 thang máy xoay mỗi phút. Khi thang máy xoay quay, gondola được giữ ở vị trí thẳng đứng bằng một hệ thống bánh răng đơn giản. Hai bánh răng rộng tám mét quay quanh một bánh răng bên trong cố định có cùng chiều rộng, được nối với nhau bằng hai bánh răng nhỏ hơn di chuyển theo hướng ngược lại với các bánh răng bên ngoài - để đảm bảo rằng các gondola luôn ở mức cân bằng. Khi thuyền gondola lên đến đỉnh, thuyền đi thẳng vào cống dẫn nước nằm ở độ cao 24 mét so với lưu vực kênh.

      The remaining 11 metres of lift needed to reach the Union Canal is achieved by means of a pair of locks. The Wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-metre difference between the two canals, owing to the presence of the historically important Antonine Wall, which was built by the Romans in the second century AD. Boats travel under this wall via a tunnel, then through the locks, and finally on to the Union Canal. ĐOẠN 7

11 mét nâng cần thiết còn lại để đến Kênh Union được thực hiện bằng một cặp âu thuyền ( hệ thống khóa nước). Thang máy xoay không được xây dựng để có thể nâng thuyền lên toàn bộ mức chênh lệch 35 mét giữa hai con kênh, do sự hiện diện của Bức tường Antonine quan trọng trong lịch sử, được người La Mã xây dựng vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Thuyền đi dưới bức tường này thông qua một đường hầm, sau đó đi qua các âu thuyền và cuối cùng là đến Kênh Union.

*** Âu tàu, còn gọi là Hệ thống khóa nước, là một "thiết bị" lắp đặt trên các kênh rạch hoặc cảng biển để tăng và giảm mực nước, giúp các phương tiện giao thông đường thủy đi vào hệ thống đường thủy liền kề có mực nước chênh lệch nhau.

 

 

Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?

In boxes 14-19 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

14. The Falkirk Wheel has linked the Forth & Clyde Canal with the Union Canal for the first time in their history.
15. There was some opposition to the design of the Falkirk Wheel at first.
16. The Falkirk Wheel was initially put together at the location where its components were manufactured.
17. The Falkirk Wheel is the only boat lift in the world which has steel sections bolted together by hand.
18. The weight of the gondolas varies according to the size of boat being carried.
19. The construction of the Falkirk Wheel site took into account the presence of a nearby ancient monument.

Questions 20-26

Label the diagram below.
Choose ONE WORD from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 20-26 on your answer sheet.

How a boat is lifted on the Falkirk Wheel

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Falkirk Wheel
Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?

In boxes 14-19 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

14.F The Falkirk Wheel has linked the Forth & Clyde Canal with the Union Canal for the first time in their history.
Thang máy xoay Falkirk đã liên kết Kênh đào Forth & Clyde với Kênh đào Union lần đầu tiên trong lịch sử của nó.

Giải thích: đoạn 1, trước kia chúng đã được kết nối với nhau nhưng sau đó bị phá vỡ do một đoạn 1,5km bị sụt xuống làm mực nước hai con kênh không bằng nhau nên tàu thuyền không qua lại được

      The major challenge of the project lays in the fact that the Forth & Clyde Canal is situated 35 metres below the level of the Union Canal. Historically, the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of 11 locks - enclosed sections of canal in which the water level could be raised or lowered - that stepped down across a distance of 1.5 km. This had been dismantled in 1933, thereby breaking the link.

 

15.NG There was some opposition to the design of the Falkirk Wheel at first.
Ban đầu có một số phản đối đối với thiết kế của Thang máy xoay Falkirk.

Giải thích: không có thông tin

 

16.T The Falkirk Wheel was initially put together at the location where its components were manufactured.
Thang máy xoay Falkirk ban đầu được lắp ráp tại địa điểm sản xuất các bộ phận của nó.

Giải thích: đoạn 3

The various parts of The Falkirk Wheel were all constructed and assembled, like one giant toy building set, at Butterley Engineering's Steelworks in Derbyshire, some 400 km from Falkirk

 

17.NG The Falkirk Wheel is the only boat lift in the world which has steel sections bolted together by hand.
Thang máy xoay Falkirk là thiết bị nâng thuyền duy nhất trên thế giới có các phần thép được bắt vít với nhau bằng tay.

Giải thích: không có thông tin

 

18.F The weight of the gondolas varies according to the size of boat being carried.
Trọng lượng của thuyền gondola thay đổi tùy theo kích thước của thuyền được chở.

Giải thích: đoạn 5

 These gondolas always weigh the same, whether or not they are carrying boats. 

 

19.T The construction of the Falkirk Wheel site took into account the presence of a nearby ancient monument.
Việc xây dựng địa điểm thang máy xoay Falkirk đã tính đến sự hiện diện của một di tích cổ gần đó.

Giải thích: đoạn 7

The Wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-metre difference between the two canals, owing to the presence of the historically important Antonine Wall, which was built by the Romans in the second century AD. Boats travel under this wall via a tunnel, then through the locks, and finally on to the Union Canal.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 20-26

Label the diagram below.
Choose ONE WORD from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 20-26 on your answer sheet.

How a boat is lifted on the Falkirk Wheel

20. Apair of  .......gates ............... are lifted in order to shut out water from canal basin

Một cặp cổng được nâng lên để ngăn nước từ lưu vực kênh

Giải thích: Đoạn 6

Two hydraulic steel gates are raised, so as to seal the gondola off from the water in the canal basin.

 

21. A.....clamp......... is taken out, enableing Wheel to rotate

Một cái kẹp được lấy ra, cho phép Thang máy xoay quay

Giải thích: Đoạn 6

A hydraulic clamp, which prevents the arms of the Wheel moving while the gondola is docked, is removed, allowing the Wheel to turn. 

 

22. Hydraulic motors drive ...axle......

Động cơ thủy lực dẫn động trục

Giải thích: Đoạn 6

In the central machine room, an array of ten hydraulic motors then begins to rotate the central axle.

 

23. A range of different-sized............cogs......... ensures boat keeps upright

Một loạt các bánh răng có kích thước khác nhau đảm bảo thuyền luôn thẳng đứng

Giải thích: Đoạn 6

As the wheel rotates, the gondolas are kept in the upright position by a simple gearing system. Two eight-metre-wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width, connected by two smaller cogs travelling in the opposite direction to the outer cogs - so ensuring that the gondolas always remain level.

 

24. Boat reaches top Wheel, then moves directly onto.....aqueduct...............................

Thuyền đến đỉnh Wheel, sau đó di chuyển thẳng vào máng dẫn nước

Giải thích: Đoạn 6

When the gondola reaches the top, the boat passes straight onto the aqueduct situated 24 metres above the canal basin.

 

25. Boats travel through tunnel beneath Roman...........wall..............

Thuyền đi qua đường hầm dưới bức tường La Mã

Giải thích: Đoạn 7

The Wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-metre difference between the two canals, owing to the presence of the historically important Antonine Wall, which was built by the Romans in the second century AD.

 

26........locks............. raise boats 11m to level of  Union canal

âu thuyền nâng thuyền 11m ngang với kênh Union

Giải thích: Đoạn 7

 The remaining 11 metres of lift needed to reach the Union Canal is achieved by means of a pair of locks

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
14. FALSE
15. NOT GIVEN
16. TRUE
17. NOT GIVEN
18. FALSE
19. TRUE
20. gates
21. clamp
22. axle
23. cogs
24. aqueduct
25. wall
26. locks

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status