ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Private Schools​​​​​​​

Private Schools


Most countries’ education systems have had what you might call educational disasters, but, sadly, in many areas of certain countries these disasters’ are still evident today. The English education system is unique due to the fact that there are still dozens of schools

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Private Schools

 


Most countries’ education systems have had what you might call educational disasters, but, sadly, in many areas of certain countries these disasters’ are still evident today. The English education system is unique due to the fact that there are still dozens of schools which are known as private schools and they perpetuate privilege and social division. Most countries have some private schools for the children of the wealthy. England is able to more than triple the average number globally. England has around 3,000 private schools and just under half a million children are educated at them whilst some nine million children are educated at state schools. The over­whelming majority of students at private schools also come from middle-class families. ĐOẠN 1

Hệ thống giáo dục của hầu hết các quốc gia đều có cái mà bạn có thể gọi là thảm họa giáo dục, nhưng đáng buồn thay, ở nhiều khu vực của một số quốc gia, những thảm họa này vẫn còn rõ ràng cho đến ngày nay. Hệ thống giáo dục nước Anh là đặc biệt do vẫn còn hàng chục trường học được gọi là trường tư thục và chúng duy trì đặc quyền và sự phân chia xã hội. Hầu hết các quốc gia đều có một số trường tư thục dành cho con cái của những người giàu có. Nước Anh có thể nhiều hơn gấp ba lần con số trung bình trên toàn cầu. Nước Anh có khoảng 3.000 trường tư thục và chỉ dưới nửa triệu trẻ em được học tại các trường này trong khi khoảng 9 triệu trẻ em được học tại các trường công lập. Phần lớn học sinh tại các trường tư thục cũng đến từ các gia đình trung lưu.

The result of this system is evident and it has much English history embedded within it. The facts seem to speak for themselves. In the private system almost half the students go on to University, whilst in the state sys­tem, only about eight per cent make it to further educa­tion. However, statistics such as these can be deceptive due to the fact that middle-class children do better at examinations than working class ones, and most of them stay on at school after 16. Private schools, therefore, have the advantage over state schools as they are entirely ‘middle class’, and this creates an environment of success where students work harder and apply them­selves more diligently to their school work. ĐOẠN 2

Kết quả của hệ thống này là rõ ràng và phần lớn lịch sử nước Anh gắn liền với nó. Sự thật dường như tự nói lên tất cả. Trong hệ thống tư thục, gần một nửa số học sinh học tiếp lên Đại học, trong khi ở hệ thống nhà nước, chỉ khoảng 8% học lên cao hơn. Tuy nhiên, những số liệu thống kê như thế này có thể bị đánh lừa do thực tế là trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu làm bài kiểm tra tốt hơn học sinh thuộc tầng lớp lao động và hầu hết chúng vẫn tiếp tục đi học sau 16 tuổi. Do đó, các trường tư thục có lợi thế hơn các trường công lập vì chúng hoàn toàn là 'tầng lớp trung lưu', và điều này tạo ra một môi trường thành công nơi học sinh học tập chăm chỉ hơn và chuyên tâm chăm chỉ hơn trong việc học ở trường.

Private schools are extortionately expensive, being as much as £18,000 a year at somewhere such as Harrow or Eton, where Princes William and Harry attended, and at least £8,000 a year almost everywhere else. There are many parents who are not wealthy or even comfortably off but are willing to sacrifice a great deal in the cause of their children’s schooling. It baffles many people as to why they need to spend such vast amounts when there are perfectly acceptable state schools that don’t cost a penny. One father gave his reasoning for sending his son to a private school, ‘If my son gets a five-percent-better chance of going to University then that may be the dif­ference between success and failure.” It would seem to the average person that a £50,000 minimum total cost of second level educa­tion is a lot to pay for a five-percent-better chance. Most children, given the choice, would take the money and spend it on more enjoyable things rather than shelling it out on a school that is too posh for its own good. ĐOẠN 3

Các trường tư thục rất đắt đỏ, lên tới 18.000 bảng một năm ở những nơi như Harrow hoặc Eton, nơi Hoàng tử William và Harry theo học, và ít nhất 8.000 bảng một năm ở hầu hết các nơi khác. Có nhiều bậc cha mẹ không giàu có, thậm chí chỉ đủ sống thoải mái nhưng sẵn sàng hy sinh rất nhiều vì quan tâm đến việc học của con cái. Nhiều người bối rối không hiểu tại sao họ cần phải chi số tiền lớn như vậy khi có những trường công hoàn toàn chấp nhận được mà không tốn một xu. Một người cha đã đưa ra lý do của mình khi gửi con trai mình đến một trường tư thục, “Nếu con trai tôi có cơ hội vào Đại học cao hơn năm phần trăm thì đó có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại.” Đối với một người bình thường, dường như chi phí tối thiểu 50.000 bảng Anh cho giáo dục cấp hai là rất nhiều nếu là phải trả cho một cơ hội tốt hơn năm phần trăm. Hầu hết trẻ em, nếu được lựa chọn, sẽ lấy tiền và tiêu vào những thứ thú vị hơn thay vì vung tiền vào một ngôi trường quá sang trọng so với lợi ích mang lại của chính nó.

However, some say that the real reason that parents fork out the cash is prejudice: they don’t want their little kids mixing with the “workers”, or picking up an undesirable accent. In addition to this, it wouldn’t do if at the next din­ner party all the guests were boasting about sending their kids to the same place where the son of the third cousin of Prince Charles is going, and you say your kid is going to the state school down the road, even if you could pocket the money for yourself instead, and, as a result, be able to serve the best Champagne with the smoked salmon and duck. ĐOẠN 4

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng lý do thực sự khiến các bậc cha mẹ rút tiền là do thành kiến: họ không muốn con nhỏ của mình hòa nhập với “công nhân”, hoặc nói giọng khó nghe. Thêm vào đó, sẽ không ổn nếu trong bữa tiệc tối sắp tới, tất cả các vị khách đều khoe khoang về việc gửi con của họ đến cùng một nơi mà con trai của người anh họ thứ ba của Thái tử Charles sẽ đến học, và bạn nói rằng trong tương lai con bạn sẽ học ở trường công, dù cho bạn có cất đi số tiền đó cho bản thân và từ đó có thể dùng sâm banh ngon nhất cùng với cá hồi xông khói và thịt vịt.

( giải thích thêm: dùng sâm banh ngon nhất với cá hồi và thịt xông khói thể hiện sự giàu có của bạn, nhưng nếu bạn giàu có mà cho con học trường công thì điều đó cũng bị đánh giá thấp trong xã hội thượng lưu)

It is a fact, however, that at many of the best private schools, your money buys you something. One school, with 500 pupils, has 11 science laboratories; another school with 800 pupils, has 30 music practice rooms; another has 16 squash courts, and yet another has its own beach. Private schools spend £300 per pupil a year on invest­ment in buildings and facilities; the state system spends less than £50. On books, the ratio is 3 to 1. ĐOẠN 5

Tuy nhiên, có một thực tế là tại nhiều trường tư thục tốt nhất, tiền của bạn sẽ mua được thứ gì đó cho bạn. Một trường có 500 học sinh có 11 phòng thí nghiệm khoa học; trường khác có 800 học sinh, có 30 phòng tập nhạc; một trường khác nữa có 16 sân bóng quần, và một trường khác có bãi biển riêng. Các trường tư thục bỏ ra £300/ mỗi học sinh một năm đầu tư vào các tòa nhà và cơ sở vật chất; hệ thống nhà nước chi ít hơn £50. Trên sách, tỷ lệ là 3 trên 1.

One of the things that your money buys which is difficult to quantify is the appearance of the school, the way it looks. Most private schools that you will find are set in beautiful, well-kept country houses, with extensive grounds and gardens. In comparison with the state schools, they tend to look like castles, with the worst of the state schools looking like public lavatories, perhaps even tiled or covered in graffiti. Many may even have an architectural design that is just about on the level of an industrial shed. ĐOẠN 6

Một trong những thứ mà tiền của bạn mua được rất khó định lượng là diện mạo của trường, hình thức của nó. Hầu hết các trường tư thục mà bạn sẽ tìm thấy đều nằm trong những ngôi nhà nông thôn đẹp đẽ, được bảo quản cẩn thận, với khuôn viên và khu vườn rộng rãi. So với các trường công lập, chúng có xu hướng trông giống như lâu đài, với những trường tồi tệ nhất trong số các trường công lập trông giống như nhà vệ sinh công cộng, thậm chí có thể được lát hoặc vẽ bậy. Nhiều trường thậm chí có thể có một thiết kế kiến trúc ngang tầm với một nhà kho công nghiệp.

 

Question 14 – 20:

Choose the correct letter A, B, C or D. Write the correct answer (A, B, C or D) in boxes 14-20 on your answer sheet.

14. The English educational system differs from the other ones because

     A.  it tries to make state and private equal.
     B.  more students are educated at private schools than state schools
     C.  it contributes to creating a class system within society.
     D.  it is more expensive to run

15. There are more private school children who go to university because

     A.  the lessons and teachers at the private schools are much better.
     B.  their parents often send their children to private schools
     C.  they have more teaching hours
     D.  the school create a successful environment.

16. A lot of parents often send their children to private schools

     A.  because they are not well-informed.
     B.  to show how much money they have to their friends
     C.  to increase their chances of succeeding in the university exams.
     D.  because of the better sports facilities.

17. It is suggested that some parents of children at private schools are

     A.  prejudiced and superficial.
     B.  more intelligent that those with children at state schools.
     C.  well-brought-up and cultivated.
     D.  overly protective.

18. Private schools

     A.  always have their own beaches.
     B.  teach sports that state schools do not.
     C.  spend more money per student than state schools.
     D.  spend more money on hiring good teachers.

19. The writer thinks that private-school buildings

     A.  are very attractive and luxurious.
     B. generally do not look very nice.
     C.  are too big for the amount of students who attend the school.
     D.  are not built to suit student’s needs.

20. In general, what do you think the writer’s opinion of private schools is?

     A. It isn’t fair that those without money can’t attend them.

     B. They divide social classes but they offer better facilities and a more creative environment.
     C. There is little difference between private and state schools.
     D. They have the best teachers.

 

Questions 21 – 26:

Complete the sentences below. Write the correct answer in boxes 21-26 on your answer sheet.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

The fact that there are so many private schools in England, in comparison to other countries, makes the English educational system 21__________ Most students in these schools are from 22 __________  families. These students seem to do better at exams although statistics can be 23__________ One of the advantages of private schools is that they seem to provide students with a better, more positive environment that encourages them to 24__________ themselves to their school work with more enthusiasm. A lot of not very well-off parents make huge sacrifices for their children’s 25__________  to help them go to respectable universities. Unfortunately, many state school buildings sometimes have the appearance of an industrial 26__________ .

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Private Schools

 

 

Question 14 – 20:

Choose the correct letter A, B, C or D. Write the correct answer (A, B, C or D) in boxes 14-20 on your answer sheet.

 

14. The English educational system differs from the other ones because
Hệ thống giáo dục nước Anh khác với các hệ thống giáo dục khác vì

     A.  it tries to make state and private equal.
nó cố gắng làm cho nhà nước và tư nhân bằng nhau
     B.  more students are educated at private schools than state schools
nhiều học sinh được học tại các trường tư thục hơn các trường công lập


     C.  it contributes to creating a class system within society
nó góp phần tạo ra hệ thống giai cấp trong xã hội.

Giải thích: Đoạn 1

The English education system is unique due to the fact that there are still dozens of schools which are known as private schools and they perpetuate privilege and social division.


     D.  it is more expensive to run
nó tốn kém hơn để vận hành


 

15. There are more private school children who go to university because
Ngày càng có nhiều học sinh trường tư thục vào đại học vì

     A.  the lessons and teachers at the private schools are much better.
các bài học và giáo viên ở các trường tư thục tốt hơn nhiều.
     B.  their parents often send their children to private schools
phụ huynh thường gửi con cái của họ đến các trường tư thục
     C.  they have more teaching hours
họ có nhiều giờ giảng dạy hơn


     D.  the school create a successful environment.
trường học tạo ra một môi trường thành công.

Giải thích: đoạn 2

Private schools, therefore, have the advantage over state schools as they are entirely ‘middle class’, and this creates an environment of success where students work harder and apply them­selves more diligently to their school work.


 

16. A lot of parents often send their children to private schools
Nhiều phụ huynh thường cho con học trường tư thục

     A.  because they are not well-informed.
vì họ không được cung cấp đầy đủ thông tin.
     B.  to show how much money they have to their friends
để cho bạn bè thấy họ có bao nhiêu tiền


     C.  to increase their chances of succeeding in the university exams.
để tăng cơ hội thành công trong kỳ thi đại học.

Giải thích: đoạn 3

One father gave his reasoning for sending his son to a private school, ‘If my son gets a five-percent-better chance of going to University then that may be the dif­ference between success and failure.” 


     D.  because of the better sports facilities.
vì cơ sở thể thao tốt hơn.


 

17. It is suggested that some parents of children at private schools are
Có ý kiến cho rằng một số phụ huynh có con học trường tư thục

     A.  prejudiced and superficial.
thành kiến và hời hợt.

Giải thích: đoạn 4

However, some say that the real reason that parents fork out the cash is prejudice: they don’t want their little kids mixing with the “workers”, or picking up an undesirable accent.


     B.  more intelligent that those with children at state schools.
thông minh hơn những người có con học trường công.
     C.  well-brought-up and cultivated.
được giáo dục và chăm sóc tốt.
     D.  overly protective.
bảo vệ quá mức.


 

18. Private schools
Trường tư thục

     A.  always have their own beaches.
luôn có những bãi biển riêng.
     B.  teach sports that state schools do not.
dạy các môn thể thao mà các trường tiểu bang không dạy.


     C.  spend more money per student than state schools.
chi nhiều tiền hơn cho mỗi học sinh so với các trường công lập.

Giải thích: Đoạn 5

Private schools spend £300 per pupil a year on invest­ment in buildings and facilities; the state system spends less than £50. On books, the ratio is 3 to 1.


     D.  spend more money on hiring good teachers.
chi nhiều tiền hơn để thuê giáo viên giỏi.


 

19. The writer thinks that private-school buildings
Người viết nghĩ rằng các tòa nhà trường tư thục

     A.  are very attractive and luxurious.
rất hấp dẫn và sang trọng.

Giải thích: đoạn 6

One of the things that your money buys which is difficult to quantify is the appearance of the school, the way it looks. Most private schools that you will find are set in beautiful, well-kept country houses, with extensive grounds and gardens.


     B. generally do not look very nice.
nhìn chung không đẹp lắm.
     C.  are too big for the amount of students who attend the school.
quá lớn so với số lượng học sinh theo học tại trường.
     D.  are not built to suit student’s needs.
không được xây dựng để phù hợp với nhu cầu của học sinh. 

20. In general, what do you think the writer’s opinion of private schools is?
Nhìn chung, theo bạn quan điểm của người viết về các trường tư thục là gì?

     A. It isn’t fair that those without money can’t attend them.
Thật không công bằng khi những người không có tiền không thể tham dự.

 

     B. They divide social classes but they offer better facilities and a more creative environment.
Chúng phân chia các tầng lớp xã hội nhưng họ cung cấp cơ sở vật chất tốt hơn và môi trường sáng tạo hơn.


     C. There is little difference between private and state schools.
Có rất ít sự khác biệt giữa các trường tư thục và nhà nước.
     D. They have the best teachers.

Chúng có những giáo viên giỏi nhất.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 21 – 26:

Complete the sentences below. Write the correct answer in boxes 21-26 on your answer sheet.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

The fact that there are so many private schools in England, in comparison to other countries, makes the English educational system 21__unique________ Most students in these schools are from 22 __wealthy/ middle-class________  families.

Thực tế là có rất nhiều trường tư thục ở Anh so với các quốc gia khác, làm cho hệ thống giáo dục của Anh trở nên độc đáo. Hầu hết học sinh ở những trường này đều xuất thân từ các gia đình trung lưu.

Giải thích: đoạn 1

Most countries’ education systems have had what you might call educational disasters, but, sadly, in many areas of certain countries these disasters’ are still evident today. The English education system is unique due to the fact that there are still dozens of schools which are known as private schools and they perpetuate privilege and social division. Most countries have some private schools for the children of the wealthy.

------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------

 

These students seem to do better at exams although statistics can be 23__deceptive_______ One of the advantages of private schools is that they seem to provide students with a better, more positive environment that encourages them to 24___apply_______ themselves to their school work with more enthusiasm.

Những sinh viên này dường như làm bài kiểm tra tốt hơn mặc dù số liệu thống kê có thể bị đánh lừa. Một trong những lợi thế của các trường tư thục là dường như họ cung cấp cho học sinh một môi trường tốt hơn, tích cực hơn, khuyến khích các em hăng hái làm việc ở trường hơn.

Giải thích: đoạn 2

 In the private system almost half the students go on to University, whilst in the state sys­tem, only about eight per cent make it to further educa­tion. However, statistics such as these can be deceptive due to the fact that middle-class children do better at examinations than working class ones, and most of them stay on at school after 16. Private schools, therefore, have the advantage over state schools as they are entirely ‘middle class’, and this creates an environment of success where students work harder and apply them­selves more diligently to their school work.

​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------


A lot of not very well-off parents make huge sacrifices for their children’s 25__schooling________  to help them go to respectable universities.

Rất nhiều bậc cha mẹ không khá giả đã hy sinh rất nhiều cho việc học hành của con cái họ để giúp chúng vào được những trường đại học danh tiếng.

Giải thích: đoạn 3

There are many parents who are not wealthy or even comfortably off but are willing to sacrifice a great deal in the cause of their children’s schooling

​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------​​​​​​​-------

Unfortunately, many state school buildings sometimes have the appearance of an industrial 26__shed_______ .

Thật không may, nhiều tòa nhà của trường công lập đôi khi có hình dáng của một nhà kho công nghiệp

Giải thích: đoạn 3

 Many may even have an architectural design that is just about on the level of an industrial shed

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. C
15. D
16. C
17. A
18. C
19. A
20. B
21. unique
22. middle-class
23. deceptive
24. apply
25. schooling
26. shed

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status