ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Early Telecommunication Devices

Early Telecommunication Devices

Although it is hardly used anymore, the telegraph is familiar to most people. This early telecommunication devices is credited, as any school student knows, to Samuel Morse, who, in 1844 made the first long-distance electronic communication via his invention

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Early Telecommunication Devices
 

      

Although it is hardly used anymore, the telegraph is familiar to most people. This early telecommunication device is credited, as any school student knows, to Samuel Morse, who, in 1844 made the first long-distance electronic communication via his invention, the Morse's telegraph. What is not so commonly known is that Morse's was not the only telegraph nor he the only such inventor at this time. A rival system, developed by William Cook and Charles Wheatstone, was patented in England in 1845 and was subsequently adopted for use by British rail companies to enable speedy communication between rail stations. ĐOẠN 1

Mặc dù nó hầu như không được sử dụng nữa nhưng điện tín rất quen thuộc với hầu hết mọi người. Thiết bị viễn thông ban đầu này được ghi nhận, như bất kỳ học sinh nào cũng biết, Samuel Morse người vào năm 1844 đã thực hiện liên lạc điện tử đường dài đầu tiên thông qua phát minh của mình, máy điện báo của Morse. Điều không mấy ai biết đến là máy điện tín của Morse không phải máy điện tín duy nhất và ông cũng không phải là nhà phát minh duy nhất vào thời điểm đó. Hệ thống của đối thủ được phát triển bởi William Cook và Charless Wheatstone được cấp bằng sáng chế ở Anh vào 1845 và sau đó được các công ty đường sắt Anh chấp nhận sử dụng nhằm kích hoạt sự liên lạc nhanh chóng giữa các trạm đường sắt.

 

However, the Cooke-Wheatstone telegraph, which used six wires and a fragile receiver requiring five magnetic needles, proved to be awkward to use, difficult to transport and expensive to build. Morse's version used one wire and a receiver of a simpler and stronger design. This is, no doubt, why it became the favored telegraph in many parts of the world, especially the United States, which built a telegraph line along railway tracks crossing the North American continent, linking eastern cities with western frontiers. ĐOẠN 2

Tuy nhiên, điện tín của Cooke-Wheatstone đã sử dụng sáu dây điện và bộ thu mỏng manh cần 5 kim từ tính, tỏ ra khó sử dụng, khó để vận chuyển và chế tạo mắc tiền. Phiên bản của Morse sử dụng một dây và một đầu thu có thiết kế chắc chắn hơn và đơn giản hơn. Không nghi ngờ gì, đây là lý do tại sao nó trở nên máy điện tín được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là ở Mỹ nơi mà đã xây dựng đường dây điện tín dọc theo các đường ray xe lửa khắp lục địa Bắc Mỹ kết nối với các thành phố phía đông với các biên giới phía tây.

 

Morse chose the Magnetic Telegraph Company to handle the patents for his telegraph technology, and within seven years of the appearance of his invention, the company had licensed use of the telegraph to more than 50 companies across the US. In 1851, twelve of these companies came together to form the Western Union Company. By 1866, Western Union had grown to include more than 4000 telegraph offices, almost all in rail stations. ĐOẠN 3

Morse đã chọn Magnetic Telegraph Company để xử lý các bằng sáng chế cho công nghệ điện báo của ông ta, và trong vòng 7 năm khi phát minh của ông xuất hiện, công ty đã cấp phép sử dụng điện tín cho hơn 50 công ty khắp nước Mỹ. Vào năm 1985, 12 trong số những công ty này đã tập hợp cùng nhau hình thành nên công ty Western Union. Vào 1866, Western Union đã phát triển bao gồm hơn 4000 văn phòng điện tín hầu nhưz tất cả là trong các ga xe lửa.

 

Another early telecommunications device is still very much with us, the telephone. Although the telephone is popularly thought to be the brainchild of one man, Alexander Graham Bell, this is not the whole truth. Phillip Reis, a schoolteacher in Germany, invented a device in 1861 that he labelled a telephone. Reis’s invention was limited to transmitting musical tones, however, and could not send the sound of the human voice across the wire. ĐOẠN 4

 Một thiết bị truyền thông từ sớm nữa vẫn còn hiện diện rất nhiều cùng với chúng ta, đó là điện thoại. Mặc dù điện thoại thường được cho là đứa con tinh thần của một người tên Alexander Graham Bell nhưng đây không phải là toàn bộ sự thật. Phillip Reis, một giáo viên ở Đức đã phát minh ra một thiết bị vào năm 1861 mà ông ta gắn nhãn là điện thoại. Tuy nhiên, phát minh của Reis chỉ giới hạn trong việc truyền âm thanh âm nhạc và dù cách nào cũng không thể truyền âm thanh giọng người qua dây.

 

While Reis was working on his invention, Bell and another man, Elisha Gray, were also working toward the invention of the telephone, though by an indirect route. Both were, in fact, seeking ways of allowing multiple telegraph signals to travel along some telegraph line - a system known as a harmonic telegraph. Bell worked in Boston while Gray was based in Chicago, and the two were rivals in their area of research. For both inventors, the perfection of the harmonic telegraph proved too difficult and both, separately but at around the same time, changed plans and started on the development of a telephone. Most interesting of all is the fact that both men applied for a patent to the US patent office for their respective telephones on the same day, 14 February 1876. Bell was lucky enough to have arrived a few hours earlier than Gray and so it was Bell whose name was to be forever associated with the telephone. The harmonic telegraph, incidentally, was perfected by Thomas Edison, best known as the inventor of the light built, in 1881. ĐOẠN 5

Trong khi Reis đang nghiên cứu phát minh của mình, Bell và một người nữa, Elisha Gray cũng đang nghiên cứu hướng đến việc phát minh ra điện thoại mặc dù bằng đường gián tiếp. Trên thực tế thì cả hai đang tìm kiếm các cách cho phép nhiều tín hiệu điện báo đi dọc theo một số đường dây điện báo - một hệ thống được gọi là điện báo sóng hài. Bell đã làm việc ở Boston trong khi Gray có trụ sở ở Chicago, và cả hai là đối thủ của nhau trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Đối với cả hai nhà phát minh, việc hoàn thiện điện tín báo hài tỏ ra quá khó khăn và cả hai , riêng lẻ nhưng đồng thời, đã thay đổi kế hoạch và bắt đầu phát triển điện thoại. Điều thú vị nhất là thực tế cả hai người đàn ông đều đã nộp đơn cho văn phòng cấp bằng sáng chế Mỹ về điện thoại riêng của mỗi người cùng ngày, ngày 14 tháng 2 năm 1876. Bell đã đủ may mắn để đến sớm hơn Gray vài giờ và vì vậy Bell là người mà tên của ông ta đã mãi mãi liên quan đến điện thoại. Máy điện báo sóng hài, tình cờ được Thomas Edison, người được biết như nhà phát minh ra bóng đèn, hoàn thiện vào năm 1881.

 

Rights to Bell’s patent (now recognized as the most valuable patent in the history of technology) were offered to Western Union for $100000, with the assumption that the giant telegraph company would be enthusiastic about the new technology. But Western Union disliked Bell's design and instead asked Elisha Gray to make refinements to his original telephone design. Bell`s company began to set up its own business and sell telephones, while Western Union, with its somewhat different design, was its competitor. ĐOẠN 6

Quyền đối với bằng sáng chế của Bell ( hiện nay được công nhận như một sáng chế có giá trị nhất trong lịch sử công nghệ) được cung cấp cho Western Union với giá 100000$, với giả định rằng công ty điện tín khổng lồ sẽ nhiệt tình với công nghệ mới này. Nhưng Western Union đã không thích thiết kế của Bell và thay vào đó đã yêu cầu Elisha Gray thực hiện cải tiến đối với thiết kế ban đầu của anh ta. Công ty của Bell bắt đầu thành lập doanh nghiệp riêng của mình và bán điện thoại trong khi Western Union với thiết kế có phần khác biệt là đối thủ cạnh tranh của họ.

 

Competition between the two continued for about two years, but all the while, the Bell company was mounting a legal challenge to Western Union, claiming it held the only true basic patents for the telephone. It based its claim on the fact that Bell had beaten Gray to the patent office and so should be the sole recognized inventor of the telephone. Eventually, Western Union had to agree with Bell and gave up its telephone rights and patents to the Bell company. The telephone company's entire network of telephones was handed over to the Bell company. As compensation, Western Union was given 20 per cent of revenue from rental of its former equipment; this arrangement was to last until Bell's patents expired. In an effort to fight the power the Bell company enjoyed from exclusive rights to Bell's patents, a small telephone company, Pacific Union, established telephone services in the 1920s and 1930s that it claimed were based on the telephone design of Phillips Reis. They maintained that because Reis's invention pre-dated Bell's, the Bell’s design was not the first of its kind and, therefore, Bell's patents were not valid. Although the court accepted that the company may have been using Reis's technology, it nonetheless held that only Bell's patents could legally be used. ĐOẠN 7

Cạnh tranh giữa hai bên tiếp tục khoảng 2 năm, nhưng trong suốt thời gian đó, công ty Bell đang dựng lên một thách thức pháp lý đối với Western Union, tuyên bố rằng họ nắm giữ bằng sáng chế cơ bản thực sự duy nhất của điện thoại. Họ dựa trên tuyên bố của mình dựa trên thực tế Bell đã đánh bại Gray ở văn phòng cấp bằng sáng chế và vì vậy nên là nhà sáng chế được công nhận duy nhất của điện thoại. Cuối cùng, Western Union đã phải đồng ý với Bell và từ bỏ quyền và sáng chế về điện thoại đối với Bell company. Toàn bộ mạng lưới điện thoại của công ty điện thoại được giao cho công ty Bell. Để bù lại, Western Union được chia 20% doanh thu từ việc cho thuê các thiết bị cũ của mình; sự dàn xếp này là để kéo dài cho đến khi các bằng sáng chế của Bell hết hạn. Trong nỗ lực chống lại quyền lực mà công ty Bell đã hưởng từ quyền độc quyền đối với các bằng sáng chế của Bell, một công ty điện thoại nhỏ, Pacific Union đã thiết lập dịch vụ điện thoại vào những năm 1920 và 1930 mà công ty đã tuyên bố dựa trên thiết kế điện thoại của Phillips Reis. Họ khẳng định rằng bởi vì phát minh của Rei có trước của Bell  nên thiết kế của Bell không phải là loại đầu tiên và do đó sáng chế của Bell không hợp lệ. Mặc dù tòa án chấp nhận rằng công ty này đang sử dụng công nghệ của Reis, nhưng họ vẫn cho rằng chỉ các sáng chế của Bell mới có thể được sử dụng một cách hợp pháp.

 

The Bell company, eventually named American Telephone & Telegraph, thus formed an effective monopoly on telephone services in the United States. The company subsequently grew to such an extent that, a century later, it was the largest privately held enterprise in the world, with more than a million employees controlling communication between more than 100 million telephones. In 1984, American Telephone & Telegraph was found by a US court to be too monopolistic and was ordered to be broken up into several smaller companies. ĐOẠN 8

Công ty Bell cuối cùng có tên là American Telephone & Telegraph do đó đã hình thành nên một công ty độc quyền có hiệu lực về các dịch vụ điện thoại ở Mỹ. Sau đó công ty đã phát triển đến mức, một thế kỷ sau đó, nó là doanh nghiệp tư nhân lâu đời lớn nhất trên thế giới với hơn 1 triệu nhân viên kiếm soát liên lạc thông tin giữa hơn 100 triệu điện thoại. Vào năm 1984, American Telephone & Telegraph bị phát hiện bởi tòa án Mỹ là quá độc quyền và bị ra lệnh chia thành hai công ty nhỏ hơn.

* patent: an official  recognition of a person as the inventor of a device

* monopoly: exclusive control of a market 

 

 

Question 1-6:
Complete the table below. Use no more than three words from the reading passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

Year

Event

Inventor (s)

(by surname)

1845

Patent of telegraph

........(1)........

1851

Establishment of ........(2)........

 

1861

Invention of telephone

........(3)........

1876

Application for patent of ........(4)........

Gray

1881

Successful development of ........(5)........

Edison

 

 

Question 6-10:

Look at the following lists of inventors and companies. Match each inventor to one of the companies that used his/their technology. Choose E if there is no information in the reading passage.

 

Write the appropriate letters A-E in boxes 6-10 on your answer sheet.

NB: you may use any letter more than once.

 


 

Inventors

  Morse                                       Example*

  Example answer: D

 (6) Bell

 (7) Cooke and Wheatstone

 (8) Edison

 (9) Gray

 (10) Reis


 

Companies

 A   British rail companies

 B   Pacific Union

 C   American telephone & telegraph

 D   Western Union

 E    no information in reading  passage


Question 11-14:
Using no more than three words, answer the following questions. Write your answers in boxes 11-14 on your answer sheet.

11) Name one reason why Cooke and Wheatstone's invention was not as successful as Morse's.

12) In what type of location did Western Union typically offer its telegraph services?

13) What sort of information was Reis's original invention able to send?

14) What device did Alexander Graham Bell try but fail to invent?

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Early Telecommunication Devices

 

Question 1-6:
Complete the table below. Use no more than three words from the reading passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

Year

Event

Inventor (s)

(by surname)

1845

Patent of telegraph

Bằng sáng chế điện tín

........(1)...Cook and Wheatstone.....

Giải thích: đoạn 1

A rival system, developed by William Cook and Charles Wheatstone, was patented in England in 1845 and was subsequently adopted for use by British rail companies to enable speedy communication between rail stations

1851

Establishment of ...(2).Western Union Company.......

 

Giải thích: đoạn 3

In 1851, twelve of these companies came together to form the Western Union Company.

 

1861

Invention of telephone

 

........(3) Reis........

Giải thích: đoạn 5

Phillip Reis, a schoolteacher in Germany, invented a device in 1861 that he labelled a telephone

1876

Application for patent of ........(4) telephones........

Giải thích: đoạn 5

Bell worked in Boston while Gray was based in Chicago, and the two were rivals in their area of research. Most interesting of all is the fact that both men applied for a patent to the US patent office for their respective telephones on the same day, 14 February 1876

Gray

1881

Successful development of ........(5)..harmonic telegraph......

Giải thích: đoạn 5

The harmonic telegraph, incidentally, was perfected by Thomas Edison, best known as the inventor of the light built, in 1881.

Edison

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

Question 6-10:

Look at the following lists of inventors and companies. Match each inventor to one of the companies that used his/their technology. Choose E if there is no information in the reading passage.

Nhìn vào danh sách các phát minh và các công ty sau đây. Nối mỗi phát minh với một trong những công ty đã sử dụng công nghệ của anh ấy/ của họ. Chọn E nếu không có thông tin trong bài đọc

 

Write the appropriate letters A-E in boxes 6-10 on your answer sheet.

NB: you may use any letter more than once.

 


 

Inventors

  Morse                                       Example*

  Example answer: D

 (6)C Bell

Giải thích: đoạn 8

The Bell company, eventually named American Telephone & Telegraph, thus formed an effective monopoly on telephone services in the United States

 (7) A. Cooke and Wheatstone

Giải thích: đoạn 1

 A rival system, developed by William Cook and Charles Wheatstone, was patented in England in 1845 and was subsequently adopted for use by British rail companies to enable speedy communication between rail stations

 (8)E Edison

 (9)D Gray

Giải thích: đoạn 6

But Western Union disliked Bell's design and instead asked Elisha Gray to make refinements to his original telephone design

 (10) B Reis

Giải thích: đoạn 7

In an effort to fight the power the Bell company enjoyed from exclusive rights to Bell's patents, a small telephone company, Pacific Union, established telephone services in the 1920s and 1930s that it claimed were based on the telephone design of Phillips Reis.


 

Companies

 A   British rail companies

 B   Pacific Union

 C   American telephone & telegraph

 D   Western Union

 E    no information in reading  passage

 

 


Question 11-14:
Using no more than three words, answer the following questions. Write your answers in boxes 11-14 on your answer sheet.

11) Name one reason why Cooke and Wheatstone's  invention was not as successful as Morse's.

Nêu một lý do tại sao phát minh của Cooke và Wheatstone không thành công như của Morse

Giải thích:  ĐOẠN 2, Awkward to use or difficult to transport or expensive(to built)

However, the Cooke-Wheatstone telegraph, which used six wires and a fragile receiver requiring five magnetic needles, proved to be awkward to use, difficult to transport and expensive to build.

 

12) In what type of location did Western Union typically offer its telegraph services?

Loại khu vực nào Western Union thường cung cấp dịch vụ điện tín của nó?

Giải thích:  ĐOẠN 3, rail stations

By 1866, Western Union had grown to include more than 4000 telegraph offices, almost all in rail stations

 

13) What sort of information was Reis's original invention able to send?

Phát minh ban đầu của Reis có thể gửi loại thông tin gì?

 Giải thích:  ĐOẠN 4, musical tones

Reis’s invention was limited to transmitting musical tones, however, and could not send the sound of the human voice across the wire.

 

14) What device did Alexander Graham Bell try but fail to invent?

Alexander Graham Bell đã thử và thất bại để sáng chế loại thiết bị nào?

Đoạn 4: harmonic telegraph

Although the telephone is popularly thought to be the brainchild of one man, Alexander Graham Bell, this is not the whole truth

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. Cooke and Wheatstone
2. Western Union Company
3. Reis
4. Telephones
5. (The) harmonic telegraph
6. C
7. A
8. E
9. D
10. B
11. Awkward to use/ Difficult to transport/ Expensive(to built)
12. Rail stations
13. Musical tones
14. Harmonic telegraph

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status