ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Crop-growing skyscrapers

Crop-growing skyscrapers

By the year 2050, nearly 80% of the Earth’s population will live in urban centres. Applying the most conservative estimates to current demographic trends, the human population will increase by about three billion people by then.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Crop-growing skyscrapers

 

 

By the year 2050, nearly 80% of the Earth’s population will live in urban centres. Applying the most conservative estimates to current demographic trends, the human population will increase by about three billion people by then. An estimated 109 hectares of new land (about 20% larger than Brazil) will be needed to grow enough food to feed them, if traditional farming methods continue as they are practised today. At present, throughout the world, over 80% of the land that is suitable for raising crops is in use. Historically, some 15% of that has been laid waste by poor management practices. What can be done to ensure enough food for the world’s population to live on? ĐOẠN 1

Vào năm 2050, gần 80% dân số trên trái đất sẽ sống ở các trung tâm đô thị. Áp dụng những ước tính thận trọng nhất vào xu hướng nhân khẩu học hiện tại, dân số con người sẽ tăng khoảng ba tỷ người vào thời điểm đó. 109 hecta đất mới được dự đoán ( rộng khoảng hơn 20% của Brazil) là cần thiết để trồng đủ lương thực để nuôi sống họ, nếu các phương pháp canh tác truyền thống tiếp tục được thực hiện như hiện nay. Hiện tại, khắp thế giới, hơn 80% đất phù hợp cho trồng trọt đang được sử dụng. Trong lịch sử, khoảng 15% đất đó được cho là lãng phí do các phương pháp quản lý kém. Phải làm gì để đảm bảo đủ lương thực cho dân số thế giới đang sống?

 

The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time. What is new is the urgent need to scale up this technology to accommodate another three billion people. Many believe an entirely new approach to indoor farming is required, employing cutting-edge technologies. One such proposal is for the “Vertical Farm”. The concept is of multi-storey buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions. Situated in the heart of urban centres, they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to consumers. Vertical farms would need to be efficient, cheap to construct and safe to operate. If successfully implemented, proponents claim, vertical farms offer the promise of urban renewal, sustainable production of a safe and varied food supply (through year-round production of all crops), and the eventual repair of ecosystems that have been sacrificed for horizontal farming.  ĐOẠN 2

Khái niệm về canh tác trong nhà không phải là mới vì sản xuất cà chua và các sản phẩm khác trong lồng kiến đã thịnh hành trong một thời gian. Điều mới là nhu cầu cấp thiết để mở rộng quy mô công nghệ này để cung cấp cho ba tỷ người nữa. Nhiều người tin rằng một cách tiếp cận hoàn toàn mới để canh tác trong nhà là cần thiết, áp dụng các công nghệ tiên tiến. Một đề xuất như vậy là dành cho " Trang trại thẳng đứng". Ý tưởng là các tòa nhà nhiều tầng nơi mà các cây lương thực được trồng trong điều kiện môi trường được kiểm soát. Nằm trong lòng các trung tâm đô thị, chúng sẽ cắt giảm đáng kể lượng phương tiện vận chuyển cần thiết để mang lương thực đến với khách hàng. Các nông trại thẳng đứng cần được xây dựng hiệu quả, rẻ và hoạt động an toàn. Những người đề xuất tuyên bố, nếu được áp dụng thành công, các nông trại thẳng đứng mang lại sự đổi mới đô thị, sản xuất bền vững về nguồn cung lương thực đa dạng và an toàn ( thông qua sản xuất tất cả các cây trồng quanh năm), và cuối cùng là điều chỉnh hệ sinh thái đã phải hi sinh cho nông nghiệp theo chiều ngang.

 

It took humans 10,000 years to learn how to grow most of the crops we now take for granted. Along the way, we despoiled most of the land we worked, often turning verdant, natural ecozones into semi-arid deserts. Within that same time frame, we evolved into an urban species, in which 60% of the human population now lives vertically in cities. This means that, for the majority, we humans have shelter from the elements, yet we subject our food-bearing plants to the rigours of the great outdoors and can do no more than hope for a good weather year. However, more often than not now, due to a rapidly changing climate, that is not what happens. Massive floods, long droughts, hurricanes and severe monsoons take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops. ĐOẠN 3

Con người đã mất 10.000 năm để học cách trồng hầu hết các cây trồng mà hiên nay chúng ta xem là lẽ dĩ nhiên. Trong suốt hành trình đó, chúng ta đã tước đoạt phần lớn đất đai mà chúng ta đã canh tác, thường biến những khu sinh thái tự nhiên xanh tươi thành những bán sa mạc khô cằn. Trong cùng khoảng thời gian đó, chúng ta đã phát triển thành một loài đô thị nơi mà 60% dân số loài người hiện nay sống ở thành phố theo chiều thẳng đứng. Điều này có nghĩa là, đa số loài người chúng ta có chỗ trú ngụ tránh các hiện tượng tự nhiên, tuy nhiên chúng ta bắt những cây cho thức ăn của mình phải chịu sự khắc nghiệt của môi trường ngoài trời và chúng không thể làm gì hơn việc hi vọng vào một năm thời tiết tốt. Tuy nhiên, đó không phải là những gì xảy ra mà thường là do sự thay đổi khí hậu nhanh chóng. Những trận lụt lớn, hạn hán kéo dài, bão và gió mùa khắc nghiệt đã gây ra mất mát hàng năm, phá hủy hàng triệu tấn cây trồng có giá trị.

more often than not: usually

 

The supporters of vertical farming claim many potential advantages for the system. For instance, crops would be produced all year round, as they would be kept in artificially controlled, optimum growing conditions. There would be no weather-related crop failures due to droughts, floods or pests. All the food could be grown organically, eliminating the need for herbicides, pesticides and fertilisers. The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases that are acquired at the agricultural interface. Although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from composting non-edible parts of plants. It would also dramatically reduce fossil fuel use, by cutting out the need for tractors, ploughs and shipping.  ĐOẠN 4

Những người ủng hộ canh tác theo chiều dọc cho rằng nhiều lợi ích tiềm năng đối với hệ thống này. Ví dụ, các cây trồng sẽ ra hoa kết quả quanh năm bởi vì chúng được giữ trong các điều kiện phát triển tối đa được kiểm soát nhân tạo. Sẽ không có những mùa vụ thất bát liên quan đến thời tiết do hạn hán, lũ lụt hay sâu bọ. Tất cả thực phẩm sẽ được trồng theo phương pháp hữu cơ, loại bỏ nhu cầu về thuốc diệt cỏ, trừ sâu và phân bón. Hệ thống này sẽ cắt giảm đáng kể các sự cố về các căn bệnh lây nhiễm mắc phải ở lĩnh vực nông nghiệp. Mặc dù hệ thống này sẽ tiêu tốn năng lượng, nó sẽ trả lại năng lượng cho lưới điện thông qua việc tạo ra khí metan từ việc ủ các bộ phận không ăn được của cây trồng. Nó cũng sẽ cắt giảm đáng kể sự sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bằng việc cắt giảm nhu cầu về máy kéo, máy cày và vận chuyển.

 

A major drawback of vertical farming, however, is that the plants would require artificial light. Without it, those plants nearest the windows would be exposed to more sunlight and grow more quickly, reducing the efficiency of the system. Single-storey greenhouses have the benefit of natural overhead light: even so, many still need artificial lighting. A multi-storey facility with no natural overhead light would require far more. Generating enough light could be prohibitively expensive, unless cheap, renewable energy is available, and this appears to be rather a future aspiration than a likelihood for the near future.  ĐOẠN 5

Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của canh tác theo chiều dọc là các cây trồng đó sẽ cần ánh sáng nhân tạo. Không có ánh sáng nhân tạo, những cây trồng gần cửa số nhất sẽ bị tiếp xúc với nhiều ánh sáng mặt trời hơn và lớn nhanh hơn, làm giảm hiệu quả của hệ thống. Nhà kính một tầng có lợi về ánh sáng tự nhiên trên cao: mặc dù vậy, nhiều nhà vẫn cần ánh sáng nhân tạo. Một cơ sở nhiều tầng không có ánh sáng tự nhiên từ trên cao sẽ cần nhiều hơn thế. Việc tạo ra đủ ánh sáng có thể cực kỳ tốn kém, trừ khi có sẵn năng lượng thay thế rẻ và điều này dường như là một nguyện vọng trong tương lai hơn là điều khả thi cho một tương lai gần.

 

One variation on vertical farming that has been developed is to grow plants in stacked trays that move on rails. Moving the trays allows the plants to get enough sunlight. This system is already in operation, and works well within a single-storey greenhouse with light reaching it from above: it is not certain, however, that it can be made to work without that overhead natural light.  ĐOẠN 6

Một biến thể về canh tác theo chiều dọc được phát triển nhằm trồng cây trong các khay xếp chồng lên nhau di chuyển trên đường ray. Di chuyển các khay cho phép cây trồng nhận đủ ánh sáng mặt trời. Hệ thống này đã được đưa vào hoạt động, và hoạt động tốt trong nhà kính đơn tầng tiếp xúc với ánh sáng từ trên cao: tuy nhiên không chắc chắn nó có thể hoạt động mà không có ánh sáng tự nhiên từ trên cao.

 

Vertical farming is an attempt to address the undoubted problems that we face in producing enough food for a growing population. At the moment, though, more needs to be done to reduce the detrimental impact it would have on the environment, particularly as regards the use of energy. While it is possible that much of our food will be grown in skyscrapers in future, most experts currently believe it is far more likely that we will simply use the space available on urban rooftops.  ĐOẠN 7

Canh tác theo chiều dọc là một nỗ lực để giải quyết các vấn đề không tránh khỏi mà chúng đa đối mặt trong việc sản xuất đủ lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tuy nhiên, hiện tại, cần phải làm nhiều hơn nữa để cắt giảm tác động có hại mà nó có thể gây ra cho môi trường, đặc biệt đối với việc sử dụng năng lượng. Mặc dù có thể là hầu hết lương thực của chúng ta sẽ được trồng trong các tòa nhà chọc trời trong tương lai, hầu hết các chuyên gia hiện tin có nhiều khả năng chúng ta sẽ chỉ sử dụng không gian sẵn có trên các mái nhà đô thị.

 

Questions 1-7

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-7 on your answer sheet.

 

Indoor farming

1. Some food plants, including ………………………..  are already grown indoors.

2. Vertical farms would be located in ……………………….., meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

3. Vertical farms could use methane from plants and animals to produce ………………………...

4. The consumption of ……………………….. would be cut because agricultural vehicles would be unnecessary.

5. The fact that vertical farms would need ……………………….. light is a disadvantage.

6. One form of vertical farming involves planting in ……………………….. which are not fixed.

7. The most probable development is that food will be grown on ………………………..  in towns and cities.  

 
Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 182?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

TRUE       if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

8. Methods for predicting the Earth’s population have recently changed.

9. Human beings are responsible for some of the destruction to food-producing land.

10. The crops produced in vertical farms will depend on the season.

11. Some damage to food crops is caused by climate change.

12. Fertilisers will be needed for certain crops in vertical farms.

13. Vertical farming will make plants less likely to be affected by infectious diseases.

 

 

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Crop-growing skyscrapers

 

Questions 1-7

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-7 on your answer sheet.

 

Indoor farming/ Canh tác trong nhà

1. Some food plants, including ………tomatos………………..  are already grown indoors.

Một vài loại cây trồng bao gồm cà chua đã được trồng trong nhà

Giải thích: Đoạn 2

The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time.2. Vertical farms would be located in …………urban centres…………….., meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

Nông trại thẳng đứng sẽ được đặt trong các trung tâm đô thị, nghĩa là chúng sẽ không cần đi một đoạn đường dài đến với khách hàng

Giải thích: Đoạn 2

Situated in the heart of urban centres, they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to consumers.3. Vertical farms could use methane from plants and animals to produce …energy……………………..

Nông trại thẳng đứng có thể sử dụng khí metan từ cây trồng và động vật để tạo ra năng lượng

Giải thích: Đoạn 4

Although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from composting non-¬edible parts of plants.4. The consumption of ………fossil fuel ……………….. would be cut because agricultural vehicles would be unnecessary.

Tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sẽ được cắt giảm bởi vì các phương tiện làm nông nghiệp sẽ không cần thiết

Giải thích: Đoạn 4

It would also dramatically reduce fossil fuel use, by cutting out the need for tractors, ploughs and shipping.5. The fact that vertical farms would need ………artifical……………….. light is a disadvantage.

Thực tế các nông trại thẳng đứng sẽ cần ánh sáng nhân tạo là một bất lợi

Giải thích: Đoạn 5

A multi-storey facility with no natural overhead light would require far more. Generating enough light could be prohibitively expensive, unless cheap, renewable energy is available, and this appears to be rather a future aspiration than a likelihood for the near future6. One form of vertical farming involves planting in ………stacked trays……………….. which are not fixed.

Giải thích: Đoạn 6

One variation on vertical farming that has been developed is to grow plants in stacked trays that move on rails. Moving the trays allows the plants to get enough sunlight. This system is already in operation, and works well within a single-storey greenhouse with light reaching it from above: it is not certain, however, that it can be made to work without that overhead natural light.7. The most probable development is that food will be grown on ……… rooftops……………..  in towns and cities.

Giải thích: Đoạn 7

 While it is possible that much of our food will be grown in skyscrapers in future, most experts currently believe it is far more likely that we will simply use the space available on urban rooftops

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMOQuestions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 182?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

TRUE       if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

8.NG Methods for predicting the Earth’s population have recently changed.

Các phương pháp để dự đoán dân số thế giới đã thay đổi gần đây

9.T Human beings are responsible for some of the destruction to food-producing land.

Con người chịu trách nhiệm cho một vài sự phá hoại đất đai trồng lương thực

Giải thích: Đoạn 1

An estimated 109 hectares of new land (about 20% larger than Brazil) will be needed to grow enough food to feed them, if traditional farming methods continue as they are practised today. At present, throughout the world, over 80% of the land that is suitable for raising crops is in use. Historically, some 15% of that has been laid waste by poor management practices
 


10.F The crops produced in vertical farms will depend on the season.

 

Các cây trồng được trồng trong các nông trại theo chiều dọc phụ thuộc vào mùa

Giải thích: Đoạn 1 & 4

The concept is of multi-storey buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions

The supporters of vertical farming claim many potential advantages for the system. For instance, crops would be produced all year round, as they would be kept in artificially controlled, optimum growing conditions

11.T Some damage to food crops is caused by climate change.

Một vài thiệt hai đối với cây lương thực là do thay đổi khí hậu gây ra

Giải thích: Đoạn 3

However, more often than not now, due to a rapidly changing climate, that is not what happens. Massive floods, long droughts, hurricanes and severe monsoons take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops12.F Fertilisers will be needed for certain crops in vertical farms.

Phân bón sẽ cần cho những loại cây nhất định trong nông trại theo chiều dọc

Giải thích: Đoạn 4

 All the food could be grown organically, eliminating the need for herbicides, pesticides and fertilisers13.T Vertical farming will make plants less likely to be affected by infectious diseases.

Canh tác theo chiều đọc sẽ khiến cây trồng ít khả năng bị ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm

Giải thích: Đoạn 4

 The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases that are acquired at the agricultural interface.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. tomatoes
2. urban centres/centers
3. energy
4. fossil fuel
5. artificial
6. stacked) trays
7. (urban) rooftops
8. NOT GIVEN
9. TRUE
10. FALSE
11. TRUE
12. FALSE
13. TRUE

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status