ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Development of Museumsis

The Development of Museums

A The conviction that historical relics provide infallible testimony about the past is rooted in the nineteenth and early twentieth centuries, when science was regarded as objective and value free. As one writer observes: 'Although it is now evident that artifacts are as easily altered as chronicles, public faith in their veracity endures

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Development of Museumsis

 

A. The conviction that historical relics provide infallible testimony about the past is rooted in the nineteenth and early twentieth centuries, when science was regarded as objective and value-free. As one writer observes: 'Although it is now evident that artifacts are as easily altered as chronicles, public faith in their veracity endures: a tangible relic seems ipso facto real! Such conviction was, until recently, reflected in museum displays. Museums used to look — and some still do — much like storage rooms of objects packed together in showcases: good for scholars who wanted to study the subtle differences in design, but not for the ordinary visitor to whom it all looked alike. Similarly, the information accompanying the objects often made little sense to the lay visitor. The content and format of explanations dated back to a time when the museum was the exclusive domain of the scientific researcher.

Niềm tin rằng các di tích lịch sử cung cấp bằng chứng không thể nào sai được về quá khứ bắt nguồn từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi khoa học được cho là khách quan và công tâm. Như một nhà văn nhận xét: 'Mặc dù hiện nay rõ ràng là các đồ tạo tác dễ bị thay đổi như biên niên sử, nhưng niềm tin của công chúng vào tính xác thực của chúng vẫn tồn tại: một di tích hữu hình dường như tự nó là có thật! Niềm tin như vậy, cho đến gần đây, được phản ánh trong các màn trưng bày của bảo tàng. Các viện bảo tàng từng trông — và một số vẫn vậy — giống như phòng chứa các đồ vật được gói lại với nhau trong tủ trưng bày: có ích cho các học giả muốn nghiên cứu sự khác biệt tinh tế trong thiết kế, nhưng không có ích cho khách tham quan bình thường, đối với họ tất cả chúng trông giống nhau. Tương tự như vậy, thông tin đi kèm với các đồ vật thường không dễ hiểu đối với khách tham quan không có chuyên môn. Nội dung và hình thức của những lời giải thích có từ thời mà bảo tàng còn là lĩnh vực dành riêng cho nhà nghiên cứu khoa học.

*** Ipso facto: (adv)= actually:  Bởi tự bản thân điều đó, bởi tự bản thân việc đó

value-free: not influenced by personal opinionsB. Recently, however, attitudes towards history and the way it should be presented have altered. The key word in heritage display is now 'experience' the more exciting the better and, if possible, involving all the senses. Good examples of this approach in the UK are the Jorvik Centre in York; the National Museum of Photography, Elm ­­and Television in Bradford; and the Imperial War Museum in London. In the US the trend emerged much earlier. Williamsburg has been a prototype for many heritage developments in other parts of the world. No one can predict where the process will end. On so-called heritage sites, the re-enactment of historical events is increasingly popular, and computers will soon provide virtual reality experiences, which will present visitors with a vivid image of the period of their choice, in which they themselves can act as if part of the historical environment. Such developments have been criticised as an intolerable vulgarisation, but the success of many historical theme parks and similar locations suggests that the majority of the public does not share this opinion.

Tuy nhiên, gần đây, thái độ đối với lịch sử và cách thức trình bày lịch sử nên có đã thay đổi. Từ khóa trong trưng bày di sản bây giờ là 'trải nghiệm' càng thú vị càng tốt và, nếu có thể, liên quan đến tất cả các giác quan. Các ví dụ điển hình về cách tiếp cận này ở Anh là Trung tâm Jorvik ở York; Bảo tàng Quốc gia về Nhiếp ảnh, Elm và Truyền hình ở Bradford; và Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia ở London. Ở Mỹ, xu hướng này xuất hiện sớm hơn nhiều. Williamsburg đã là một nguyên mẫu đối với sự phát triển di sản ở những nơi khác trên thế giới. Không ai có thể dự đoán quá trình này sẽ kết thúc ở đâu. Ở những nơi được gọi là di sản, việc tái hiện các sự kiện lịch sử ngày càng phổ biến và máy tính sẽ sớm cung cấp trải nghiệm thực tế ảo, mang đến cho du khách hình ảnh sống động về thời kỳ mà họ lựa chọn, trong đó chính họ có thể hành động như thể một phần của môi trường lịch sử. Những bước phát triển như vậy đã bị chỉ trích là một sự tầm thường hóa không thể chấp nhận được, nhưng sự thành công của nhiều công viên theo chủ đề lịch sử và các địa điểm tương tự cho thấy rằng phần lớn công chúng không đồng tính với quan điểm này.


C. In a related development, the sharp distinction between museum and heritage sites on the one hand, and theme parks on the other is gradually evaporating. They already borrow ideas and concepts from one another. For example, museums have adopted storylines for exhibitions, sites have accepted 'theming’ as a relevant tool, and theme parks are moving towards more authenticity and research-based presentations, in zoos, animals are no longer kept in cages, but in great spaces, either in the open air or in enormous greenhouses, such as the jungle and desert environments. In Burgers' Zoo In Holland, this particular trend is regarded as one of the major developments in the presentation of natural history in the twentieth century.

Trong một bước phát triển liên quan, sự khác biệt rõ ràng giữa một bên là bảo tàng và các khu di sản, và bên kia là các công viên giải trí, đang dần biến mất. Chúng đã mượn ý tưởng và khái niệm từ nhau. Ví dụ: các viện bảo tàng đã áp dụng câu chuyện theo dòng sự kiện cho các cuộc triển lãm, các địa điểm đã chấp nhận 'chủ đề' như một công cụ phù hợp và các công viên chủ đề đang hướng tới sự chân thực hơn vả các bài thuyết trình dựa trên nghiên cứu, trong sở thú, động vật không còn bị nhốt trong lồng mà ở trong những không gian lớn, hoặc trong không gian mở hoặc trong những nhà kính khổng lồ, chẳng hạn như môi trường rừng rậm và sa mạc. Trong Sở thú Burgers ở Hà Lan xu hướng đặc biệt này được coi là một trong những bước phát triển lớn trong việc thể hiện lịch sử tự nhiên trong thế kỷ XX.

D. Theme parks are undergoing other changes, too, as they try to present more serious social and cultural issues, and move away from fantasy. This development is a response to market forces and, although museums and heritage sites have a special rather distinct role to fulfill, they are also operating in a very competitive environment, where visitors make choices on how and where to spend their free time. Heritage and museum experts do not have to invent stories and recreate historical environments to attract their visitors: their assets are already in place. However, exhibits must be both based on artefacts and facts as we know them, and attractively presented. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position, as they must steer a narrow course between the demands of ’evidence' and ‘attractiveness especially given the increasing need in the heritage industry for income-generating activities.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải, in phần đề để luyện tập.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E. It could be claimed that in order to make everything in heritage more `real`, historical accuracy must be increasingly altered. For example, Pithecanthropus erectus is depicted in an Indonesian museum with Malay facial features, because this corresponds to public perceptions. Similarly, in the Museum of Natural History in Washington, Neanderthal man is shown making a dominant gesture to his wife. Such presentations tell us more about contemporary perceptions of the world than about our ancestors. There is one compensation, however, for the professionals who make these interpretations: If they did not provide the interpretation, visitors would do it for themselves based on their own ideas misconceptions and prejudices. And no matter how exciting the result, it would contain a lot more bias than the presentations provided by experts.

  
 

F. Human bias is inevitable, but another source of bias in the representation of history has to do with the transitory nature of the materials themselves. The simple fact is that not everything from history survives the historical process. Castles, palaces and cathedrals have a longer lifespan than the dwellings of ordinary people. The same applies to the furnishings and other contents of the premises. In a town like Leyden in Holland, which in the seventeenth century was occupied by approximately the same number of inhabitants as today, people lived within the walled town, an area more than five times smaller than modern Leyden. In most of the houses, several families lived together in circumstances beyond our imagination. Yet in museums, fine period rooms give only an image of the lifestyle of the upper class of that era. No wonder that people who stroll around exhibitions are filled with nostalgia; the evidence in museums indicates that life was so much better in the past. This notion is induced by the bias in its representation in museums and heritage centers.

 

 

 

 

Questions 27-30
Reading Passage has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs B-E from the list of headings below.

Write the correct number, i-vii, in boxes 1-4 on your answer sheet.

 

Example       Answer
Paragraph      A  v

27.   Paragraph B 

28    Paragraph C 

29.   Paragraph D 

30.    Paragraph E 

 

List of Headings


i    Commercial pressures on people in charge

ii    Mixed views on current changes to museums

iii    Interpreting the facts to meet visitor expectations

iv    The international dimension

v    Collections of factual evidence

vi    Fewer differences between public attractions

vii    Current reviews and suggestions


Questions 31-36
Choose the correct letter A. B. C or D.
Write the correct letter in boxes 31-36 on your answer sheet.

31. Compared with today's museums those of the past
   A. did not present history in a detailed way.
   B. were not primarily intended for the public.
   C. were more clearly organized.
   D. preserved items with greater care.

32. According to the writer, current trends in the heritage industry
   A. emphasize personal involvement.
   B. have their origins in York and London,
   C. rely on computer images.
   D. reflect minority tastes.

33. The writer says that museums, heritage sites and theme parks
   A. often work in close partnership.
   B. try to preserve separate identities.
   C. have similar exhibits.
   D. are less easy to distinguish than before.

34. The writer says that in preparing exhibits for museums, experts
   A. should pursue a single objective.
   B. have to do a certain amount of language translation.
   C. should be free from commercial constraints.
   D. have to balance conflicting priorities.

35. In paragraph E. the writer suggests that some museum exhibits
   A. fail to match visitor expectations.
   B. are based on the false assumptions of professionals.
   C. reveal more about present beliefs than about the past.
   D. allow visitors to make more use of their imagination.

36. The passage ends by noting that our view of history is biased because
   A. we fail to use our imagination.
   B. only very durable objects remain from the past.
   C. we tend to ignore things that displease us.
   D. museum exhibits focus too much on the local area.


Questions 37-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3'?
In boxes 37-40 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

37. Consumers prefer theme parks which avoid serious issues.
38. More people visit museums than theme parks.
39. The boundaries of Leyden have changed little since the seventeenth century.
40. Museums can give a false impression of how life used to be.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Development of Museumsis

 

Questions 27-30
Reading Passage has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs B-E from the list of headings below.

Write the correct number, i-vii, in boxes 1-4 on your answer sheet.

Example       Answer
Paragraph      Av

27.   Paragraph B/ ii    Mixed views on current changes to museums

Giải thích:

 Such developments have been criticised as an intolerable vulgarisation. but the success of many historical theme parks and similar locations suggests that the majority of the public does not share this opinion. 

 

28    Paragraph C/ vi    Fewer differences between public attractions 

Giải thích:

In a related development, the sharp distinction between museum and heritage sites on the one hand, and theme parks on the other. is gradually evaporating.

 

 

Questions 31-36
Choose the correct letter A. B. C or D.
Write the correct letter in boxes 31-36 on your answer sheet.


 

 

31. Compared with today's museums those of the past
So với bảo tàng ngày nay, bảo tàng ngày xưa

   A. did not present history in a detailed way.
không trình bày lịch sử một cách chi tiết.


   B. were not primarily intended for the public.
chủ yếu không dành cho công chúng.

Giải thích: đoạn A

Museums used to look — and some still do — much like storage rooms of objects packed together in showcases: good for scholars who wanted to study the subtle differences in design, but not for the ordinary visitor. to whom it all looked alike. Similarly, the information accompanying the objects often made little sense to the lay visitor. The content and format of explanations dated back to a time when the museum was the exclusive domain of the scientific researcher.


   C. were more clearly organized.
được tổ chức rõ ràng hơn.
   D. preserved items with greater care.
đồ dùng được bảo quản cẩn thận hơn.

 

 

 

 


Questions 37-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3'?
In boxes 37-40 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

37.F Consumers prefer theme parks which avoid serious issues.
Người tiêu dùng thích các công viên chủ đề tránh được các vấn đề nghiêm trọng.

Giải thích: đoạn D, This development is a response to market forces = Consumers prefer

Theme parks are undergoing other changes, too, as they try to present more serious social and cultural issues, and move away from fantasy. This development is a response to market forces and, although museums and heritage sites have a special rather distinct role to fulfill, they are also operating in a very competitive environment, where visitors make choices on how and where to spend their free time.

 

38.NG More people visit museums than theme parks.
Nhiều người đến thăm viện bảo tàng hơn là công viên giải trí.

 

 

 

 

Answer:

27. ii
28. vi
29. i
30. iii
31. B
32. A
33. D
34. D
35. C
36. B
37. FALSE
38. NOT GIVEN
39. FALSE
40. TRUE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status