Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Department Of Ethnography

The Department Of Ethnography

The Department of Ethnography was created as a separate department within the British Museum in 1946, after 140 years of gradual development from the original Department of Antiquities. If is concerned with the people of Africa, the Americas, Asia, the Pacific

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Department Of Ethnography

 

The Department of Ethnography was created as a separate department within the British Museum in 1946, after 140 years of gradual development from the original Department of Antiquities. It is concerned with the people of Africa, the Americas, Asia, the Pacific and parts of Europe. While this includes complex kingdoms, as in Africa, and ancient empires, such as those of the Americas, the primary focus of attention in the twentieth century has been on small-scale societies. Through its collections, the Department’s specific interest is to document how objects are created and used, and to understand their importance and significance to those who produce them. Such objects can include both the extraordinary and the mundane, the beautiful and the banal. ĐOẠN 1


Ban Dân tộc học được thành lập như một bộ phận riêng biệt trong Bảo tàng Anh vào năm 1946, sau 140 năm phát triển dần dần từ Ban cổ vật ban đầu. Nó liên quan đến bộ tộc của Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á, Thái Bình Dương và một phần Châu Âu. Mặc dù nó bao gồm các vương quốc phức tạp, như ở châu Phi, và các đế chế cổ đại, chẳng hạn như các đế chế ở châu Mỹ, trọng tâm của sự chú ý trong thế kỷ 20 chủ yếu được đặt vào các xã hội quy mô nhỏ. Thông qua các bộ sưu tập của mình, mối quan tâm cụ thể của Ban Dân tộc là ghi chép về cách các đồ vật được tạo ra và sử dụng cũng như để hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của chúng đối với những người tạo ra chúng. Những vật thể như vậy có thể bao gồm cả những vật thể phi thường và trần tục, đẹp đẽ và tầm thường.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

 


 

The collections of the Department of Ethnography include approximately 300,000 artifacts, of which about half are the product of the present century. The Department has a vital role to play in providing information on non-Western cultures to visitors and scholars. To this end, the collecting emphasis has often been less on individual objects than on groups of material which allow the display of a broad range of a society’s cultural expressions. Much of the more recent collecting was carried out in the field, sometimes by Museum staff working on general anthropological projects in collaboration with a wide variety of national governments and other institutions. The material collected includes great technical series - for instance, of textiles from Bolivia, Guatemala, Indonesia and areas of West Africa - or of artifact types such as boats. The latter include working examples of coracles from India, reed boars from Lake Titicaca in the Andes, kayaks from the Arctic, and dug-out canoes from several countries. The field assemblages, such as those from the Sudan, Madagascar and Yemen, include a whole range of material culture representative of one people. This might cover the necessities of life of an African herdsman or an Arabian farmer, ritual objects, or even on occasion airport art. Again, a series of acquisitions might represent a decade’s fieldwork documenting social experience as expressed in the varieties of clothing and jewellery styles, tents and camel trappings from various Middle Eastern countries, or in the developing preferences in personal adornment and dress from Papua New Guinea. Particularly interesting are a series of collections which continue to document the evolution of ceremony and of material forms for which the Department already possesses early (if nor the earliest) collections formed after the first contact with Europeans. ĐOẠN 2

Các bộ sưu tập của Ban Dân tộc học bao gồm khoảng 300.000 cổ vật, trong đó khoảng một nửa là sản phẩm của thế kỷ hiện tại. Ban có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về các nền văn hóa phi phương Tây cho du khách và học giả. Do đó, việc thu thập ít chú trọng vào các đối tượng riêng lẻ hơn là các nhóm vật thể cho phép thể hiện một loạt các biểu hiện văn hóa xã hội. Phần lớn việc thu thập gần đây đã được thực hiện trên thực địa, đôi khi được thực hiện bởi các nhân viên bảo tàng làm việc trong các dự án nhân học chung phối hợp với nhiều chính phủ quốc gia và các tổ chức khác. Các vật thể được thu thập bao gồm nhiều vật có tính chất kỹ thuật - ví dụ, hàng dệt may từ Bolivia, Guatemala, Indonesia và các khu vực của Tây Phi - hoặc thuộc loại tạo tác như thuyền. Thuyền bao gồm các hoạt động ví dụ về các soracles từ Ấn Độ, thuyền sậy từ hồ Titicaca ở Andes, thuyền kayak từ Bắc Cực và những chiếc thuyền độc mộc từ một số quốc gia. Các tập hợp thực địa, chẳng hạn như những tập hợp đến từ Sudan, Madagascar và Yemen, bao gồm một loạt các vật tương trưng văn hóa vật chất của một dân tộc. Điều này có thể bao gồm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống của một người chăn gia súc châu Phi hoặc người nông dân Ả Rập, các vật thể nghi lễ, hoặc thậm chí đôi khi hàng mỹ nghệ sân bay. Một lần nữa, một loạt các vật thể kiếm được có thể đại diện cho một công việc thực địa hàng thập kỷ ghi lại trải nghiệm xã hội như được thể hiện trong các loại quần áo và đồ trang sức, lều và bẫy lạc đà từ các quốc gia Trung Đông khác nhau, hoặc trong các sở thích đang ngày càng phổ biến ở trang sức cá nhân và ăn mặc từ Papua New Guinea. Đặc biệt thú vị là một loạt các bộ sưu tập tiếp tục ghi lại sự phát triển của nghi lễ và các hình dạng cụ thể mà Ban dân tộc đã sở hữu chúng từ sớm (nếu không phải là sớm nhất) được hình thành sau lần tiếp xúc đầu tiên với người châu Âu.

To this end: therefore, thus, hence, consequently.

The importance of these acquisitions extends beyond the objects themselves. They come to the Museum with documentation of the social context, ideally including photographic records. Such acquisitions have multiple purposes. Most significantly they document for future change. Most people think of the cultures represented in the collection in terms of the absence of advanced technology. In fact, traditional practices draw on a continuing wealth of technological ingenuity. Limited resources and ecological constraints are often overcome by personal skills that would be regarded as exceptional in the West. Of growing interest is the way in which much of what we might see as disposable is, elsewhere, recycled and reused. ĐOẠN 3

Tầm quan trọng của các vật thể kiếm được này vượt ra ngoài chính các vật thể đó. Chúng đến bảo tàng cùng với tài liệu về bối cảnh xã hội, lý tưởng là còn bao gồm các hồ sơ hình ảnh. Các vật thể kiếm được như vậy có nhiều mục đích. Đáng kể nhất là chúng cung cấp tài liệu cho sự thay đổi trong tương lai. Hầu hết mọi người nghĩ về các nền văn hóa hiện diện trong bộ sưu tập liên quan đến sự thiếu vắng công nghệ tiên tiến. Trong thực tế, các hoạt động truyền suy ra sự phát triển liên tục của sự sáng tạo công nghệ. Nguồn lực có giới hạn và những hạn chế về môi trường thường được khắc phục bởi các kỹ năng cá nhân sẽ được coi là đặc biệt ở phương Tây. Cách mà phần lớn những gì chúng ta có thể cho là dùng một lần thì ở những nơi khác chúng được tái chế và tái sử dụng ngày càng được quan tâm.

With the Independence of much of Asia and Africa after 1945, it was assumed that economic progress would rapidly lead to the disappearance or assimilation of many small-scale societies. Therefore, it was felt that the Museum should acquire materials representing people whose art or material culture, ritual or political structures were on the point of irrevocable change. This attitude altered with the realisation that marginal communities can survive and adapt. In spite of partial integration into a notoriously fickle world economy. Since the seventeenth century, with the advent of trading companies exporting manufactured textiles to North America and Asia, the importation of cheap goods has often contributed to the destruction of local skills and indigenous markets. On the one hand, modern imported goods may be used in an everyday setting, while on the other hand, other traditional objects may still be required for ritually significant events. Within this context of trade and exchange, attitudes are inverted. What are utilitarian objects to a Westerner may be prized objects in other cultures - when transformed by local ingenuity - principally for aesthetic value. In the same way, the West imports goods from other peoples and in certain circumstances categorize them as ‘art’. ĐOẠN 4

 

Collections act as an ever-expanding database, nor merely for scholars and anthropologists, but for people involved in a whole range of educational and artistic purposes. These include schools and universities as well as colleges of art and design. The provision of information about non-Western aesthetics and techniques, not just for designers and artists but for all visitors, is a growing responsibility for a Department whose own context is an increasingly multicultural European society. ĐOẠN 5

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?

In boxes 1-6 on your answer sheet write:

      TRUE         if the statement is true according to the passage

      FALSE            if the statement is false according to the passage

      NOT GIVEN if the information is not given in the passage

Example                                                                                                  Answer

The Department of Ethnography replaced the Department of                      FALSE

Antiquities at the British Museum.

 

1.  The twentieth-century collections come mainly from mainstream societies such as the US and Europe.

2.  The Department of Ethnography focuses mainly on modern societies.

 

3.  The Department concentrates on collecting single unrelated objects of great value.

 

4.  The textile collection of the Department of Ethnography is the largest in the world.

5.  Traditional societies are highly inventive in terms of technology.

 

6.  Many small-scale societies have survived and adapted in spite of predictions to the contrary.

 

Questions 7-12

Some of the exhibits at the Department of Ethnography are listed below (Questions 7-12).

The writer gives these exhibits as examples of different collection types. Match each exhibit with the collection type with which it is associated in the Reading Passage.

Write the appropriate letters in boxes 7-12 on your answer sheet.

NB You may use any collection type more than once.

 Example                         Answer

 Boats                       AT    

Collection Type

 

AT     Artifact Types

EC     Evolution of Ceremony

FA      Field Assemblages

SE      Social Experience

TS     Technical Series

 7.   Bolivian textiles

 8.   Indian coracles

 9.   airport art

10.  Arctic kayaks

11.  necessities of life of an Arabian farmer

12.  tents from the Middle East

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Department Of Ethnography

 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 26?
In boxes 1-6 on your answer sheet write:


TRUE             if the statement is true according to the passage
FALSE            if the statement is false according to the passage
NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

Example                                                                                                       Answer
The Department of Ethnography replaced the Department of                           FALSE
Antiquities at the British Museum.


1. F The twentieth-century collections come mainly from mainstream societies such as the US and Europe.
Các bộ sưu tập của thế kỷ 20 chủ yếu đến từ các xã hội chính thống như Hoa Kỳ và Châu Âu.

Giải thích: Đoạn 1

 It is concerned with the people of Africa, the Americas, Asia, the Pacific and parts of Europe.


2.F  The Department of Ethnography focuses mainly on modern societies.
Khoa Dân tộc học chủ yếu tập trung vào các xã hội hiện đại.

Giải thích: Đoạn 1

While this includes complex kingdoms, as in Africa, and ancient empires, such as those of the Americas, the primary focus of attention in the twentieth century has been on small-scale societies. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Questions 7-12
Some of the exhibits at the Department of Ethnography are listed below (Questions 7-12). The writer gives these exhibits as examples of different collection types. Match each exhibit with the collection type with which it is associated in Reading Passage 1. Write the appropriate letters in boxes 7-12 on your answer sheet. NB You may use any collection type more than once.

 Example                             Answer
 Boats                                     AT    

 

Collection Type

AT     Artifact Types 
EC     Evolution of Ceremony
FA      Field Assemblages
SE     Social Experience
TS     Technical Series

 7. TS   Bolivian textiles/ hàng dệt may Bolivia

Giải thích: đoạn 2

The material collected includes great technical series - for instance, of textiles from Bolivia, Guatemala, Indonesia and areas of West Africa - or of artifact types such as boats. 


 8.AT   Indian coracles/ thuyền thúng Ấn Độ

Giải thích: đoạn 2

The material collected includes great technical series - for instance, of textiles from Bolivia, Guatemala, Indonesia and areas of West Africa - or of artifact types such as boats. The latter include working examples of coracles from India, reed boars from Lake Titicaca in the Andes, kayaks from the Arctic, and dug-out canoes from several countries.


 9.FA   airport art/ nghệ thuật sân bay

 

Giải thích: đoạn 2

 The field assemblages, such as those from the Sudan, Madagascar and Yemen, include a whole range of material culture representative of one people. This might cover the necessities of life of an African herdsman or on Arabian farmer, ritual objects, or even on occasion airport art.


 

 

Answer:
1  FALSE
2  FALSE
3  FALSE
4  NOT GIVEN
5  TRUE
6  TRUE
7  TS
8  AT
9  FA

10  AT
11  FA
12  SE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status