ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Astronaut ice cream, anyone?

Astronaut ice cream, anyone?

Breeze-drying is a technique that can help to provide food for astronauts. But it also has other applications nearer home.

Freeze-drying is like suspended animation for food: you can store a freeze-dried meal for years, and then, when you’re finally ready to eat it

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Astronaut ice cream, anyone?

 

Freeze-drying is a technique that can help to provide food for astronauts. But it also has other applications nearer home.

Kỹ thuật bảo quản khô lạnh là một kỹ thuật có thể giúp cung cấp thực phẩm cho các phi hành gia. Nhưng nó cũng có những ứng dụng khác gần trái đất quê nhà hơn.

Freeze-drying is like suspended animation for food: you can store a freeze-dried meal for years, and then, when you’re finally ready to eat it, you can completely revitalise it with a little hot water. Even after several years, the original foodstuff will be virtually unchanged. ĐOẠN 1

Bảo quản khô lạnh giống như trạng thái tạm dừng sinh học cho thực phẩm: bạn có thể trữ một bữa ăn được bảo quản khô lạnh trong vài năm và sau đó khi mà bạn sẵn sàng ăn nó thì bạn hoàn toàn có thể tái sinh nó với một chút nước nóng. Thậm chí sau vài năm, đồ ăn ban đầu hầu như không bị thay đổi.

 

The technique basically involves completely removing the water from some material, such as food while leaving the rest of the material virtually intact. The main reason for doing this is either to preserve the food or to reduce its weight. Removing the water from food keeps it from spoiling, because the microorganisms such as bacteria that cause spoiling cannot survive without it. Similarly, the enzymes which occur naturally in food cannot cause ripening without water, so removing water from food will also stop the ripening process. ĐOẠN 2 

Kỹ thuật này về cơ bản bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn nước từ một vài nguyên liệu như thức ăn trong khi để phần còn lại của nguyên liệu gần như nguyên vẹn. Lý do chủ yếu của việc làm này là để dự trữ thức ăn hoặc là giảm trọng lượng của nó. Việc loại bỏ nước từ thức ăn giữ cho nó khỏi bị hư, bởi vì vi sinh vật như vi khuẩn gây hư hỏng không thể sống sót mà không có nước. Tương tự như vậy, enzym có tự nhiên trong thức ăn không thể gây chín mà không có nước, vì vậy việc loại bỏ nước ra khỏi thức ăn cũng sẽ ngăn chặn quá trình làm chín.


Freeze-drying significantly reduces the total weight of the food because most food is largely made up of water; for example, many fruits are more than 80.00% water. Removing this makes the food much lighter and therefore makes transportation less difficult. The military and camping-supply companies freeze-dry foods to make them easier for an individual to carry and NASA has also freeze-dried foods for the cramped quarters on board spacecraft. ĐOẠN 3

Bảo quản khô lạnh giảm đáng kể tổng trọng lượng của thức ăn bởi vì hầu hết thức ăn phần lớn được làm từ nước; chẳng hạn, nhiều trái cây có hơn 80% là nước. Việc loại bỏ nước làm cho thức ăn nhẹ hơn và do đó vận chuyển ít khó khăn hơn. Các công ty cung cấp đồ cắm trại và quân đội đông lạnh khô thức ăn để mỗi cá nhân có thể mang đi dễ dàng hơn và NASA cũng có thực phẩm khô đông lạnh cho các khu chật chội trên máy bay.

The process is also used to preserve other sorts of material, such as pharmaceuticals. Chemists can greatly extend pharmaceutical shelf life by freeze-drying the material and storing it in a container free of oxygen and water. Similarly, research scientists may use freeze-drying to preserve biological samples for long periods of time. Even valuable manuscripts that had been water damaged have been saved by using this process. ĐOẠN 4

Quy trình này cũng được dùng để bảo quản các loại nguyên liệu khác như dược phẩm. Các nhà hóa học có thể kéo dài đời sống của các kệ dược phẩm bằng cách sấy khô đông lạnh nguyên vật liệu và trữ nó trong một thùng chứa không có oxy và nước. Tương tự như vậy, các nhà khoa học nghiên cứu có lẽ dùng sấy khô động lạnh để bảo quản các mẫu sinh học trong thời gian dài. Thậm chí các bản viết tay có giá trị bị nước phá hủy cũng được lưu lại bằng cách sử dụng quy trình này.

Freeze-drying is different from simple drying because it is able to remove almost all the water from materials, whereas simple drying techniques can only remove 90-95%. This means that the damage caused by bacteria and enzymes can virtually be stopped rather than just slowed down. In addition, the composition and structure of the material are not significantly changed, so materials can be revitalised without compromising the quality of the original. ĐOẠN 5

Sấy khô đông lạnh khác với sấy khô đơn giản vì nó có thể loại bỏ gần như tất cả nước khỏi nguyên vật liệu, trong khi các kỹ thuật sấy khô đơn giản có thể chỉ loại bỏ 90-95%. Điều này có nghĩa là sự phá hủy do vi khuẩn và enzym gây ra có thể gần như bị ngăn chặn thay vì chỉ được làm chậm lại. Ngoài ra, thành phần và kết cấu của nguyên liệu không bị thay đổi đáng kể, vì vậy nguyên liệu có thể được tái sinh mà không làm giảm chất lượng của nguyên liệu ban đầu.

This is possible because in freeze-drying, solid water - ice - is converted directly into water vapour, missing out the liquid phase entirely. This is called ‘sublimation’, the shift from a solid directly into a gas. Just like evaporation, sublimation occurs when a molecule gains enough energy to break free from the molecules around it. Water will sublime from a solid (ice) to a gas (vapour) when the molecules have enough energy to break free but the conditions aren't right for a liquid to form. These conditions are determined by heat and atmospheric pressure. When the temperature is above freezing point, so that ice can thaw, but the atmospheric pressure is too low for a liquid to form (below 0.06 atmospheres (ATM)) then it becomes a gas. ĐOẠN 6

Điều này có thể là trong sấy khô đông lạnh, nước đông đặc - đá- được chuyển trực tiếp thành hơi nước, hoàn toàn bỏ qua giai đoạn chất lỏng. Đây gọi là " sự thăng hoa", sự chuyển đổi từ một chất lòng trực tiếp thành khí. Cũng giống như sự bay hơi, sự thăng hoa xảy ra khi một phân tử đạt đủ năng lượng để tự do tách khỏi các phân tử xung quanh nó. Nước sẽ thăng hoa từ một chất lỏng ( ice) thành một chất khí ( hơi nươc) khi các phân từ có đủ năng lượng để tự do thoát ra nhưng các điều kiện không phù hợp cho một chất lỏng hình thành. Những điều kiện này được xác định bởi nhiệt và áp suất không khí. Khi nhiệt độ trên điểm đóng băng để mà đá có thể tan ra nhưng áp suất không khí quá chậm để hình thành chất lỏng ( dưới 0.006 ATM) thì nó trở thành một chất khí.


This is the principle on which a freeze-drying machine is based. The material to be preserved is placed in a freeze-drying chamber which is connected to a freezing coil and refrigerator compressor. When the chamber is sealed the compressor lowers the temperature inside it. The material is a frozen solid, which separates the water from everything around it on a molecular level, even though the water is still present. Next, a vacuum pump forces air out of the chamber, lowering the atmospheric pressure below to 0.06 ATM. The heating units apply a small amount of heat to the shelves in the chamber, causing the ice to change phase. Since the pressure in the chamber is so low, the ice turns directly into water vapour, which leaves the freeze-drying chamber, and flows past the freezing coil. The water vapour condenses onto the freezing coil in the form of solid ice, in the same way that water condenses as frost on a cold day. ĐOẠN 7

Một chiếc máy khô đông lạnh sẽ dựa vào nguyên tắc này. Nguyên liệu được bảo quản được đặt trong một buồng sấy khô đông lạnh được kết nối với cuộn đông lạnh và bộ nén máy lạnh. Khi cái buồng này được khóa lại thì bộ nén khí hạ thấp nhiệt độ bên trong nó. Nguyên liệu là một chất rắn đông lạnh sẽ tách nước ra khỏi mọi thứ xung quanh nó ở mức độ phân từ, thậm chí nước vẫn còn hiện diện. Tiếp theo, một máy bơm chân không đẩy khí ra khỏi buồng, hạ thấp áp suất không khí dưới 0.006ATM. Các thiết bị nhiệt dùng một lượng nhiệt nhỏ cho các kệ trong buồng, làm cho băng thay đổi giai đoạn. Vì áp suất trong buồng quá thấp, băng biến trực tiếp thành hơi nước, rời buồng đông lạnh và chảy qua cuộn làm lạnh. Hơi nước đông đặc trên cuộn đông lạnh dưới dạng đá rắn tương tự như cách mà nước đông đặc  thành sương vào một ngày lạnh giá.

The process continues for many hours (even days) while the material gradually dries out. This time is necessary to avoid overheating, which might affect the structure of the material. Once it has dried sufficiently, it is sealed in a moisture-free package. As long as the package is secure, the material can sit on a shelf for years and years without degrading, until it is restored to its original form with a little hot water. If everything works correctly, the material will go through the entire process almost completely unscathed. ĐOẠN 8

Quy trình này tiếp tục trong nhiều giờ ( thậm chí nhiều ngày) trong khi nguyên liệu khô dần dần. Thời gian này cần phải tránh nhiệt quá cao có thể ảnh hưởng đến kết cấu của nguyên liệu. Một khi nó khô đầy đủ, nó được khóa lại trong một túi không có khí ẩm. Cái túi càng bền thì nguyên liệu có thể ở trên kệ năm này qua năm khác mà không bị hư hại cho đến khi nó được phục hồi về hình dạng ban đầu với một ít nước nóng. Nếu mọi thứ thực hiện đúng đắn thì nguyên liệu sẽ đi qua toàn bộ quy trình gần như hoàn toàn vô sự.

In fact, freeze-drying, as a general concept, is not new but has been around for centuries. The ancient Incas of Peru used mountain peaks along the Andes as natural food preservers. The extremely cold temperatures and low pressure at those high altitudes prevented food from spoiling in the same basic way as a modern freeze-drying machine and a freezer. ĐOẠN 9

Thực tế, sấy khô đông lạnh như một khái niệm chung, thì không phải là mới mà đã tồn tại hàng thế kỷ. Người Inca cổ địa ở Peru đã sử dụng những đỉnh núi dọc theo dãy Andes như nơi bảo quản thực phẩm tự nhiên. Nhiệt độ cực kỳ lạnh và áp suất thấp tại độ cao đó ngăn thức ăn không bị hư theo cách đơn giản như một cái máy làm đông khô hay tủ lạnh hiện đại.

 

Questions 1-5

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

Uses of freeze-drying:

           food preservation
           easy 1 .................. of food items
           long-term storage of 2 .................. and biological samples
           preservation of precious 3 ..................

Freeze-drying

           is based on process of 4 .................. is more efficient than 5 ..................

Questions 6-9

Label the diagram below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-9 on your answer sheet.

Image - A simplified freeze-drying machine

                                          A simplified freeze-drying machine

 

Questions 10-13

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

Freeze-drying prevents food from going bad by stopping the activity of microorganisms or 10 .................. Its advantages are that the food tastes and feels the same as the original because both the 11 .................. and structure are preserved. The process is carried out slowly in order to ensure that 12 .................. does not take place. The people of one ancient mountain civilisation were able to use this method of food preservation because the conditions needed were present at 13 .................. .

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Astronaut ice cream, anyone?

 

 

Questions 1-5

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

Uses of freeze-drying:/ Mục đích sử dụng của sấy khô đông lạnh

           food preservation/ Bảo quản thức ăn
           easy 1 ........transportation .......... of food items/ Vận chuyển dễ dàng của các món đồ ăn

Giải thích: đoạn 3

Freeze-drying significantly reduces the total weight of the food because most food is largely made up of water; for example, many fruits are more than 80.00% water. Removing this makes the food much lighter and therefore makes transportation less difficult.


           long-term storage of 2 .......pharmaceuticals........... and biological samples/ Lưu trữ thuốc và các mẫu sinh học dài hạn

Giải thích: đoạn 4

The process is also used to preserve other sorts of material, such as pharmaceuticals. 


           preservation of precious 3 .....manuscripts............./ Bảo quản các bản viết tay quý giá

Giải thích: đoạn 4

Even valuable manuscripts that had been water damaged have been saved by using this proces

Freeze-drying

           is based on process of 4 .........sublimation......... is more efficient than 5 ......simple drying techniques ............

Dự trên quy trình thăng hoa hiệu quả hơn kỹ thuật sấy khô đơn giản

Giải thích:

Đoạn 6: This is possible because in freeze-drying, solid water - ice - is converted directly into water vapour, missing out the liquid phase entirely. This is called ‘sublimation’, the shift from a solid directly into a gas.

Đoạn 5: Freeze-drying is different from simple drying because it is able to remove almost all the water from materials, whereas simple drying techniques can only remove 90-95%. 

 

Questions 6-9

Label the diagram below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-9 on your answer sheet.

Image - A simplified freeze-drying machine

                                          A simplified freeze-drying machine

6. chamber

Giải thích: đoạn 7, theo ba thông tin bên dưới ta biết rằng chamber có shelves và nó được nối với freezing coil và refrigerator compressor và nó được khóa lại. Ta suy ra chamber là vị trí số 6 vì nó có các cái kệ bên trong, và có cửa đóng bên ngoài.

When the chamber is sealed the compressor lowers the temperature inside it

The heating units apply a small amount of heat to the shelves in the chamber

reserved is placed in a freeze-drying chamber which is connected to a freezing coil and refrigerator compressor.

 

7. shelves

Giải thích: đoạn 7, sau khi xác định vị trí số 6 là chamber thì vị trí số bảy sẽ là những cái kệ shelves nằm bên trong chamber

The heating units apply a small amount of heat to the shelves in the chamber

 

8. a freezing coil

Giải thích: đoạn 7, từ hình dáng dạng cuộn ( lõi) ta suy ra vị trí thứ 8 là a freesing coil

The material to be preserved is placed in a freeze-drying chamber which is connected to a freezing coil and refrigerator compressor

 

9. refrigerator compressor

Giải thích: đoạn 7, thông tin bài đưa ra là chamber được kết nối với a freezing coil và refrigerator compressor, mà vị trí số 8 là freezing coil nên suy ra vị trí thứ 9 là  refrigerator compressor

The material to be preserved is placed in a freeze-drying chamber which is connected to a freezing coil and refrigerator compressor

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 10-13

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

Freeze-drying prevents food from going bad by stopping the activity of microorganisms or 10 ..enzyms................ 

Sấy khô đông lạnh ngăn cản thức ăn bị hư bằng cách ngăn chặn các hoạt động của vi sinh vật hoặc enzyms

Giải thích: Đoạn 2

Similarly, the enzymes which occur naturally in food cannot cause ripening without water, so removing water from food will also stop the ripening process

 

Its advantages are that the food tastes and feels the same as the original because both the 11 ...composition ............... and structure are preserved.

Lợi thế của nó là mùi vị và cảm giác giống như ban đầu bởi vì cả thành phần và cấu trúc được bảo quản

Giải thích: đoạn 5

In addition, the composition and structure of the material are not significantly changed, so materials can be revitalised without compromising the quality of the original

 

The process is carried out slowly in order to ensure that 12 .......overheating........... does not take place.

Quy trình này được thực hiện từ từ để đảm bảo rằng nhiệt độ quá cao sẽ không xảy ra

Giải thích: đoạn 8

The process continues for many hours (even days) while the material gradually dries out. This time is necessary to avoid overheating, which might affect the structure of the material.

 

The people of one ancient mountain civilisation were able to use this method of food preservation because the conditions needed were present at 13 ....high altitudes............. .

Mọi người thuộc về nền văn minh ở một ngọn núi thời xưa có thể dùng phương pháp dự trữ thức ăn này bởi vỉ các điều kiện cần thiết đã có sẵn ở vùng cao

Giải thích: đoạn 9

The ancient Incas of Peru used mountain peaks along the Andes as natural food preservers. The extremely cold temperatures and low pressure at those high altitudes prevented food from spoiling in the same basic way as a modern freeze-drying machine and a freezer. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. transportation
2. pharmaceuticals
3. manuscripts
4. sublimation
5. simple drying (techniques)
6. (freeze-drying) chamber
7. shelves
8. freezing coil
9. (refrigerator) compressor
10. enzymes
11. composition
12. overheating
13. high altitudes

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status