ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Columbian Exchange

The Columbian Exchange

A Millions of years ago, continental drift carried the Old World and New World apart, splitting North and South America from Eurasia and Africa. That sep­aration lasted so long that it fostered divergent evolution; for instance, the development of rattlesnakes on one side of the Atlantic

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Columbian Exchange

 

A Millions of years ago, continental drift carried the Old World and New World apart, splitting North and South America from Eurasia and Africa. That sep­aration lasted so long that it fostered divergent evolution; for instance, the development of rattlesnakes on one side of the Atlantic and of vipers on the other. After 1492, human voyagers in part reversed this tendency. Their ar­tificial re-establishment of connections through the commingling of Old and New World plants, animals, and bacteria, commonly known as the Columbian Exchange, is one of the more spectacular and significant ecological events of the past millennium.

Hàng triệu năm trước, sự trôi dạt lục địa đã tách rời Thế giới cũ và Thế giới mới, chia cắt Bắc và Nam Mỹ ( thế giới mới) khỏi Âu Á và Châu Phi ( thế giới cũ). Sự tách biệt đó kéo dài đến mức nó thúc đẩy sự tiến hóa phân nhánh; chẳng hạn, sự phát triển của rắn đuôi chuông ở một bên Đại Tây Dương và rắn lục ở bên kia. Sau năm 1492, những người du hành đã phần nào đảo ngược xu hướng này. Sự tái lập nhân tạo các kết nối thông qua sự kết hợp giữa thực vật, động vật và vi khuẩn của Cựu thế giới và Tân thế giới, thường được gọi là Trao đổi Columbian, là một trong những sự kiện sinh thái quan trọng và ngoạn mục hơn hết trong thiên niên kỷ qua.

B When Europeans first touched the shores of the Americas, Old World crops such as wheat, barley, rice, and turnips had not travelled west across the Atlantic, and New World crops such as maize, white potatoes, sweet potatoes, and manioc had not travelled east to Europe. In the Americas, there were no horses, cattle, sheep, or goats, all animals of Old World origin. Except for the llama, alpaca, dog, a few fowl, and guinea pig, the New World had no equivalents to the domesticated animals associated with the Old World, nor did it have the pathogens associated with the Old World’s dense populations of humans and such associated creatures as chickens, cattle, black rats, and Aedes aegypti mosquitoes. Among these germs were those that carried smallpox, measles, chickenpox, influenza, malaria, and yellow fever.

Khi người châu Âu lần đầu tiên đặt chân đến bờ biển của châu Mỹ, các loại cây trồng ở Thế giới cũ như lúa mì, lúa mạch, gạo và củ cải đã không đi về phía tây qua Đại Tây Dương và các loại cây trồng ở Thế giới mới như ngô, khoai tây trắng, khoai lang và sắn đã không đi về phía đông đến châu Âu. Ở châu Mỹ, không có ngựa, gia súc, cừu hay dê, tất cả đều là động vật có nguồn gốc từ Cựu thế giới. Ngoại trừ llama, alpaca thuộc lạc đà không bướu, chó, một vài con gà và chuột lang, Tân Thế giới không có gì tương đương với các loài vật nuôi liên quan đến Thế giới cũ, cũng như không có mầm bệnh liên quan đến quần thể người đông đúc của Thế giới cũ và những sinh vật liên quan như gà, gia súc, chuột đen và muỗi Aedes aegypti. Trong số những mầm bệnh này có những mầm bệnh đậu mùa, sởi, thủy đậu, cúm, sốt rét và sốt vàng da.

C As might be expected, the Europeans who settled on the east coast of the United States cultivated crops like wheat and apples, which they had brought with them. European weeds, which the colonists did not cultivate, and, in fact, preferred to uproot, also fared well in the New World. John Josselyn, an Englishman and amateur naturalist who visited New England twice in the seventeenth century, left us a list, “Of Such Plants as Have Sprung Up since the English Planted and Kept Cattle in New England,” which included couch grass, dandelion, shepherd’s purse, groundsel, sow thistle, and chickweed.

Đúng như dự đoán, những người châu Âu định cư ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ đã trồng các loại cây trồng như lúa mì và táo mà họ đã mang theo. Cỏ dại châu Âu, mà những người định cư không trồng trọt, và trên thực tế, thích nhổ bỏ, cũng phát triển tốt ở Thế giới mới. John Josselyn, một người Anh và là nhà tự nhiên học nghiệp dư đã đến thăm New England hai lần vào thế kỷ XVII, đã để lại cho chúng ta một danh sách, “Những loài thực vật như vậy đã mọc lên kể từ khi người Anh trồng và nuôi gia súc ở New England,” bao gồm cỏ trường kỷ, bồ công anh, rau tề thái, cỏ xạ hương, cây kế gieo hạt và cây chickweed.

One of these, a plantain (Plantago major), was named “Englishman’s Foot” by the Amerindians of New England and Virginia who believed that it would grow only where the English “have trodden, and was never known before the English came into this country”. Thus, as they intentionally sowed Old World crop seeds, the European settlers were unintentionally contaminating American fields with weed seeds. More importantly, they were stripping and burning forests, exposing the native minor flora to direct sunlight, and the hooves and teeth of Old World livestock. The native flora could not tolerate the stress. The imported weeds could, because they had lived with large numbers of graz­ing animals for thousands of years.

Một trong số đó, cây mã đề (Plantago major), được đặt tên là “Bàn chân của người Anh” bởi những người da đỏ ở New England và Virginia, những người tin rằng nó chỉ mọc ở nơi mà người Anh “đã dẫm đạp lên, và chưa từng được biết đến trước khi người Anh đến đất nước này ”. Vì vậy, khi họ cố tình gieo hạt giống cây trồng ở Thế giới cũ, những người định cư châu Âu đã vô tình làm ô nhiễm các cánh đồng của Mỹ bằng hạt cỏ dại. Quan trọng hơn, họ đã tước và đốt rừng, phơi bày hệ thực vật nhỏ bản địa dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, móng guốc và răng của gia súc ở Cựu thế giới. Hệ thực vật bản địa không thể chịu đựng được căng thẳng. Cỏ dại nhập khẩu có thể, bởi vì chúng đã sống cùng với một số lượng lớn động vật ăn cỏ trong hàng nghìn năm.

D Cattle and horses were brought ashore in the early 1600s and found hos­pitable climate and terrain in North America. Horses arrived in Virginia as early as 1620 and in Massachusetts in 1629. Many wandered free with little more evidence of their connection to humanity than collars with a hook at the bottom to catch on fences as they tried to leap over them to get at crops. Fences were not for keeping livestock in, but for keeping livestock out.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

E Native American resistance to the Europeans was ineffective. Indigenous peoples suffered from white brutality, alcoholism, the killing and driving off of game, and the expropriation of farmland, but all these together are insufficient to explain the degree of their defeat. The crucial factor was not people, plants, or animals, but germs. Smallpox was the worst and the most spectacular of the infectious diseases mowing down the Native Americans. The first recorded pandemic of that disease in British North America detonated among the Al­gonquin of Massachusetts in the early 1630s. William Bradford of Plymouth Plantation wrote that the victims “fell down so generally of this disease as they were in the end not able to help one another, no, not to make a fire nor fetch a little water to drink, nor any to bury the dead”. The missionaries and the traders who ventured into the American interior told the same appalling story about smallpox and the indigenes. In 1738 alone, the epidemic destroyed half the Cherokee; in 1759 nearly half the Catawbas; in the first years of the next century, two-thirds of the Omahas and perhaps half the entire population between the Missouri River and New Mexico; in 1837-38 nearly every last one of the Mandans and perhaps half the people of the high plains.


F The export of America’s native animals has not revolutionised Old World agri­culture or ecosystems as the introduction of European animals to the New World did. America’s grey squirrels and muskrats and a few others have established themselves east of the Atlantic and west of the Pacific, but that has not made much of a difference. Some of America’s domesticated animals are raised in the Old World, but turkeys have not displaced chickens and geese, and guinea pigs have proved useful in laboratories, but have not usurped rabbits in the butcher shops.G The New World’s great contribution to the Old is in crop plants. Maize, white potatoes, sweet potatoes, various squashes, chiles, and manioc have become essentials in the diets of hundreds of millions of Europeans, Africans, and Asians. Their influence on Old World peoples, like that of wheat and rice on New World peoples, goes far to explain the global population explosion of the past three centuries. The Columbian Exchange has been an indispensable fac­tor in that demographic explosion.


H All this had nothing to do with superiority or inferiority of biosystems in any absolute sense. It has to do with environmental contrasts. Amerindians were accustomed to living in one particular kind of environment, Europeans and Africans in another. When the Old World peoples came to America, they brought with them all their plants, animals, and germs, creating a kind of environment to which they were already adapted, and so they increased in number. Amerindians had not adapted to European germs, and so initially their numbers plunged. That decline has reversed in our time as Amerindian populations have adapted to the Old World’s environmental influence, but the demographic triumph of the invaders, which was the most spectacular feature of the Old World’s invasion of the New, still stands.

 

 

 

Questions 27-34

Reading Passage 220 has eight paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 27-34 on your answer sheet.

27. A description of an imported species that is named after the English colonists

28. The reason why both the New World and Old World experienced population growth
29. The formation of new continents explained
30. The reason why the indigenous population declined
31. An overall description of the species lacked in the Old World and New World
32. A description of some animal species being ineffective in affecting the Old World
33. An overall explanation of the success of the Old World species invasion
34. An account of European animals taking roots in the New World

Questions 35-38

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 35-38 on your answer sheet write

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

35. European settlers built fences to keep their cattle and horses inside.
36. The indigenous people had been brutally killed by the European colonists.
37. America's domesticated animals, such as turkey, became popular in the Old World.
38. Crop exchange between the two worlds played a major role in world population.

Questions 39-40

Answer the questions below using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

39.  Who reported the same story of European diseases among the indigenes from the American interior?
40.  What is the still existing feature of the Old World's invasion of the New?

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Columbian Exchange

 

Questions 27-34

Reading Passage 220 has eight paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 27-34 on your answer sheet.
27.C A description of an imported species that is named after the English colonists
Mô tả về một loài được du nhập được đặt tên theo người Anh định cư

Giải thích: 
One of these, a plantain (Plantago major), was named “Englishman’s Foot” by the Amerindians of New England and Virginia who believed that it would grow only where the English “have trodden, and was never known before the English came into this country”.


28.G The reason why both the New World and Old World experienced population growth
Lý do tại sao cả Tân Thế giới và Cựu Thế giới đều tăng dân số

Giải thích: 

The New World’s great contribution to the Old is in crop plants. Maize, white potatoes, sweet potatoes, various squashes, chiles, and manioc have become essentials in the diets of hundreds of millions of Europeans, Africans, and Asians. Their influence on Old World peoples, like that of wheat and rice on New World peoples, goes far to explain the global population explosion of the past three centuries


 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 


 

Questions 35-38

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 35-38 on your answer sheet write

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

35.F European settlers built fences to keep their cattle and horses inside.
Những người định cư châu Âu đã xây dựng hàng rào để giữ gia súc và ngựa của họ bên trong.

Giải thích: đoạn D

Fences were not for keeping livestock in, but for keeping livestock out.


36.T The indigenous people had been brutally killed by the European colonists.
Người dân bản địa đã bị thực dân châu Âu giết hại dã man.

Giải thích: đoạn E, 

Native American resistance to the Europeans was ineffective. Indigenous peoples suffered from white brutality, alcoholism, the killing and driving off of game, and the expropriation of farmland, but all these together are insufficient to explain the degree of their defeat


37.F America's domesticated animals, such as turkey, became popular in the Old World.
Động vật thuần hóa của Mỹ, chẳng hạn như gà tây, trở nên phổ biến ở Cựu thế giới.

Giải thích: đoạn F

Some of America’s domesticated animals are raised in the Old World, but turkeys have not displaced chickens and geese,

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. C
28. G
29. A
30. E
31. B
32. F
33. H
34. D
35. FALSE
36. TRUE
37. FALSE
38. TRUE
39. missionaries and traders
40. demographic triumph

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status