ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Columbian Exchange

The Columbian Exchange

A Millions of years ago, continental drift carried the Old World and New World apart, splitting North and South America from Eurasia and Africa. That sep­aration lasted so long that it fostered divergent evolution; for instance, the development of rattlesnakes on one side of the Atlantic

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Columbian Exchange

 

A Millions of years ago, continental drift carried the Old World and New World apart, splitting North and South America from Eurasia and Africa. That sep­aration lasted so long that it fostered divergent evolution; for instance, the development of rattlesnakes on one side of the Atlantic and of vipers on the other. After 1492, human voyagers in part reversed this tendency. Their ar­tificial re-establishment of connections through the commingling of Old and New World plants, animals, and bacteria, commonly known as the Columbian Exchange, is one of the more spectacular and significant ecological events of the past millennium.

Hàng triệu năm trước, sự trôi dạt lục địa đã tách rời Thế giới cũ và Thế giới mới, chia cắt Bắc và Nam Mỹ ( thế giới mới) khỏi Âu Á và Châu Phi ( thế giới cũ). Sự tách biệt đó kéo dài đến mức nó thúc đẩy sự tiến hóa phân nhánh; chẳng hạn, sự phát triển của rắn đuôi chuông ở một bên Đại Tây Dương và rắn lục ở bên kia. Sau năm 1492, những người du hành đã phần nào đảo ngược xu hướng này. Sự tái lập nhân tạo các kết nối thông qua sự kết hợp giữa thực vật, động vật và vi khuẩn của Cựu thế giới và Tân thế giới, thường được gọi là Trao đổi Columbian, là một trong những sự kiện sinh thái quan trọng và ngoạn mục hơn hết trong thiên niên kỷ qua.

B When Europeans first touched the shores of the Americas, Old World crops such as wheat, barley, rice, and turnips had not travelled west across the Atlantic, and New World crops such as maize, white potatoes, sweet potatoes, and manioc had not travelled east to Europe. In the Americas, there were no horses, cattle, sheep, or goats, all animals of Old World origin. Except for the llama, alpaca, dog, a few fowl, and guinea pig, the New World had no equivalents to the domesticated animals associated with the Old World, nor did it have the pathogens associated with the Old World’s dense populations of humans and such associated creatures as chickens, cattle, black rats, and Aedes aegypti mosquitoes. Among these germs were those that carried smallpox, measles, chickenpox, influenza, malaria, and yellow fever.

Khi người châu Âu lần đầu tiên đặt chân đến bờ biển của châu Mỹ, các loại cây trồng ở Thế giới cũ như lúa mì, lúa mạch, gạo và củ cải đã không đi về phía tây qua Đại Tây Dương và các loại cây trồng ở Thế giới mới như ngô, khoai tây trắng, khoai lang và sắn đã không đi về phía đông đến châu Âu. Ở châu Mỹ, không có ngựa, gia súc, cừu hay dê, tất cả đều là động vật có nguồn gốc từ Cựu thế giới. Ngoại trừ llama, alpaca thuộc lạc đà không bướu, chó, một vài con gà và chuột lang, Tân Thế giới không có gì tương đương với các loài vật nuôi liên quan đến Thế giới cũ, cũng như không có mầm bệnh liên quan đến quần thể người đông đúc của Thế giới cũ và những sinh vật liên quan như gà, gia súc, chuột đen và muỗi Aedes aegypti. Trong số những mầm bệnh này có những mầm bệnh đậu mùa, sởi, thủy đậu, cúm, sốt rét và sốt vàng da.

C As might be expected, the Europeans who settled on the east coast of the United States cultivated crops like wheat and apples, which they had brought with them. European weeds, which the colonists did not cultivate, and, in fact, preferred to uproot, also fared well in the New World. John Josselyn, an Englishman and amateur naturalist who visited New England twice in the seventeenth century, left us a list, “Of Such Plants as Have Sprung Up since the English Planted and Kept Cattle in New England,” which included couch grass, dandelion, shepherd’s purse, groundsel, sow thistle, and chickweed.

Đúng như dự đoán, những người châu Âu định cư ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ đã trồng các loại cây trồng như lúa mì và táo mà họ đã mang theo. Cỏ dại châu Âu, mà những người định cư không trồng trọt, và trên thực tế, thích nhổ bỏ, cũng phát triển tốt ở Thế giới mới. John Josselyn, một người Anh và là nhà tự nhiên học nghiệp dư đã đến thăm New England hai lần vào thế kỷ XVII, đã để lại cho chúng ta một danh sách, “Những loài thực vật như vậy đã mọc lên kể từ khi người Anh trồng và nuôi gia súc ở New England,” bao gồm cỏ trường kỷ, bồ công anh, rau tề thái, cỏ xạ hương, cây kế gieo hạt và cây chickweed.

One of these, a plantain (Plantago major), was named “Englishman’s Foot” by the Amerindians of New England and Virginia who believed that it would grow only where the English “have trodden, and was never known before the English came into this country”. Thus, as they intentionally sowed Old World crop seeds, the European settlers were unintentionally contaminating American fields with weed seeds. More importantly, they were stripping and burning forests, exposing the native minor flora to direct sunlight, and the hooves and teeth of Old World livestock. The native flora could not tolerate the stress. The imported weeds could, because they had lived with large numbers of graz­ing animals for thousands of years.

Một trong số đó, cây mã đề (Plantago major), được đặt tên là “Bàn chân của người Anh” bởi những người da đỏ ở New England và Virginia, những người tin rằng nó chỉ mọc ở nơi mà người Anh “đã dẫm đạp lên, và chưa từng được biết đến trước khi người Anh đến đất nước này ”. Vì vậy, khi họ cố tình gieo hạt giống cây trồng ở Thế giới cũ, những người định cư châu Âu đã vô tình làm ô nhiễm các cánh đồng của Mỹ bằng hạt cỏ dại. Quan trọng hơn, họ đã tước và đốt rừng, phơi bày hệ thực vật nhỏ bản địa dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, móng guốc và răng của gia súc ở Cựu thế giới. Hệ thực vật bản địa không thể chịu đựng được căng thẳng. Cỏ dại nhập khẩu có thể, bởi vì chúng đã sống cùng với một số lượng lớn động vật ăn cỏ trong hàng nghìn năm.

D Cattle and horses were brought ashore in the early 1600s and found hos­pitable climate and terrain in North America. Horses arrived in Virginia as early as 1620 and in Massachusetts in 1629. Many wandered free with little more evidence of their connection to humanity than collars with a hook at the bottom to catch on fences as they tried to leap over them to get at crops. Fences were not for keeping livestock in, but for keeping livestock out.

Gia súc và ngựa được đưa lên bờ vào đầu những năm 1600 và nhận thấy khí hậu và địa hình thuận lợi ở Bắc Mỹ. Ngựa đến Virginia sớm nhất vào năm 1620 và đến Massachusetts vào năm 1629. Nhiều con lang thang tự do với ít bằng chứng về mối liên hệ với loài người hơn là những cái vòng có móc ở phía dưới để mắc vào hàng rào khi chúng cố gắng nhảy qua hàng rào để ăn cây trồng. Hàng rào không phải để giữ gia súc ở trong hàng rào mà để ngăn gia súc đang ở ngoài hàng rào.

E Native American resistance to the Europeans was ineffective. Indigenous peoples suffered from white brutality, alcoholism, the killing and driving off of game, and the expropriation of farmland, but all these together are insufficient to explain the degree of their defeat. The crucial factor was not people, plants, or animals, but germs. Smallpox was the worst and the most spectacular of the infectious diseases mowing down the Native Americans. The first recorded pandemic of that disease in British North America detonated among the Al­gonquin of Massachusetts in the early 1630s. William Bradford of Plymouth Plantation wrote that the victims “fell down so generally of this disease as they were in the end not able to help one another, no, not to make a fire nor fetch a little water to drink, nor any to bury the dead”. The missionaries and the traders who ventured into the American interior told the same appalling story about smallpox and the indigenes. In 1738 alone, the epidemic destroyed half the Cherokee; in 1759 nearly half the Catawbas; in the first years of the next century, two-thirds of the Omahas and perhaps half the entire population between the Missouri River and New Mexico; in 1837-38 nearly every last one of the Mandans and perhaps half the people of the high plains.

Sự phản kháng của người Mỹ bản địa đối với người châu Âu là không hiệu quả. Các bộ tộc bản địa phải chịu đựng sự tàn bạo của người da trắng, chứng nghiện rượu, giết chóc và xua đuổi thú săn, và bị tịch thu đất canh tác, nhưng tất cả những điều này cộng lại không đủ để giải thích mức độ phá hoại của họ. Yếu tố quan trọng không phải là con người, thực vật hay động vật, mà là vi trùng. Bệnh đậu mùa là căn bệnh tồi tệ nhất và dữ dội nhất trong số các bệnh truyền nhiễm đang tàn phá người Mỹ bản địa. Đại dịch đầu tiên được ghi nhận của căn bệnh đó ở Bắc Mỹ thuộc Anh bùng nổ ở Algonquin của Massachusetts vào đầu những năm 1630. William Bradford của Plymouth Plantation đã viết rằng các nạn nhân “nói chung là ngã xuống vì căn bệnh này vì cuối cùng họ không thể giúp đỡ lẫn nhau, không, không đốt lửa, không lấy một ít nước để uống, cũng không chôn cất người chết". Các nhà truyền giáo và thương nhân mạo hiểm vào nội địa Mỹ đã kể cùng một câu chuyện kinh hoàng về bệnh đậu mùa và người bản địa. Chỉ riêng năm 1738, dịch bệnh đã tiêu diệt một nửa người Cherokee; năm 1759 gần một nửa Catawbas; trong những năm đầu tiên của thế kỷ tiếp theo, hai phần ba dân số Omahas và có lẽ một nửa toàn bộ dân số giữa sông Missouri và New Mexico; vào năm 1837-38 gần như mọi người cuối cùng của Mandans và có lẽ một nửa số người ở vùng đồng bằng cao.

F The export of America’s native animals has not revolutionised Old World agri­culture or ecosystems as the introduction of European animals to the New World did. America’s grey squirrels and muskrats and a few others have established themselves east of the Atlantic and west of the Pacific, but that has not made much of a difference. Some of America’s domesticated animals are raised in the Old World, but turkeys have not displaced chickens and geese, and guinea pigs have proved useful in laboratories, but have not usurped rabbits in the butcher shops.

Việc xuất khẩu động vật bản địa của Mỹ đã không cách mạng hóa nền nông nghiệp hoặc hệ sinh thái của Thế giới cũ như việc đưa động vật châu Âu đến Thế giới mới. Sóc xám và chuột xạ hương của Mỹ và một số loài khác đã định cư ở phía đông Đại Tây Dương và phía tây Thái Bình Dương, nhưng điều đó không tạo ra nhiều khác biệt. Một số động vật nuôi của Mỹ được nuôi ở Cựu thế giới, nhưng gà tây không thay thế gà và ngỗng, và chuột lang đã tỏ ra hữu ích trong các phòng thí nghiệm, nhưng không soán ngôi thỏ trong các cửa hàng bán thịt.

G The New World’s great contribution to the Old is in crop plants. Maize, white potatoes, sweet potatoes, various squashes, chiles, and manioc have become essentials in the diets of hundreds of millions of Europeans, Africans, and Asians. Their influence on Old World peoples, like that of wheat and rice on New World peoples, goes far to explain the global population explosion of the past three centuries. The Columbian Exchange has been an indispensable fac­tor in that demographic explosion.

Đóng góp to lớn của Thế giới Mới cho Thế giới Cũ là ở cây trồng. Ngô, khoai tây trắng, khoai lang, nhiều loại bí, ớt và sắn đã trở thành những thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn của hàng trăm triệu người châu Âu, châu Phi và châu Á. Ảnh hưởng của chúng đối với các dân tộc ở Cựu thế giới, giống như ảnh hưởng của lúa mì và gạo đối với các dân tộc ở Tân thế giới, đã thành công giải thích sự bùng nổ dân số toàn cầu trong ba thế kỷ qua. Columbian Exchange là một nhân tố không thể thiếu trong sự bùng nổ nhân khẩu học đó.

H All this had nothing to do with superiority or inferiority of biosystems in any absolute sense. It has to do with environmental contrasts. Amerindians were accustomed to living in one particular kind of environment, Europeans and Africans in another. When the Old World peoples came to America, they brought with them all their plants, animals, and germs, creating a kind of environment to which they were already adapted, and so they increased in number. Amerindians had not adapted to European germs, and so initially their numbers plunged. That decline has reversed in our time as Amerindian populations have adapted to the Old World’s environmental influence, but the demographic triumph of the invaders, which was the most spectacular feature of the Old World’s invasion of the New, still stands.

Tất cả những điều này không liên quan gì đến tính ưu việt hay kém cỏi của các hệ thống sinh học theo bất kỳ nghĩa tuyệt đối nào. Nó phải làm với sự tương phản môi trường. Người da đỏ đã quen với việc sống trong một loại môi trường cụ thể, người châu Âu và người châu Phi quen với một nơi khác. Khi các dân tộc ở Cựu thế giới đến châu Mỹ, họ đã mang theo tất cả thực vật, động vật và vi trùng của mình, tạo ra một loại môi trường mà họ đã thích nghi, và vì vậy họ đã tăng số lượng dân số. Người Amerindian không thích nghi với vi trùng châu Âu, và vì vậy ban đầu số lượng của họ giảm xuống. Sự suy giảm đó đã đảo ngược trong thời đại của chúng ta khi các quần thể thổ dân da đỏ đã thích nghi với ảnh hưởng môi trường của Thế giới Cũ, nhưng thành công về nhân khẩu học của những kẻ xâm lược, vốn là đặc điểm ngoạn mục nhất trong cuộc xâm lược của Thế giới Cũ vào Thế giới Mới, vẫn giữ nguyên.

 

 

 

Questions 27-34

Reading Passage 220 has eight paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 27-34 on your answer sheet.

27. A description of an imported species that is named after the English colonists

28. The reason why both the New World and Old World experienced population growth
29. The formation of new continents explained
30. The reason why the indigenous population declined
31. An overall description of the species lacked in the Old World and New World
32. A description of some animal species being ineffective in affecting the Old World
33. An overall explanation of the success of the Old World species invasion
34. An account of European animals taking roots in the New World

Questions 35-38

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 35-38 on your answer sheet write

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

35. European settlers built fences to keep their cattle and horses inside.
36. The indigenous people had been brutally killed by the European colonists.
37. America's domesticated animals, such as turkey, became popular in the Old World.
38. Crop exchange between the two worlds played a major role in world population.

Questions 39-40

Answer the questions below using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

39.  Who reported the same story of European diseases among the indigenes from the American interior?
40.  What is the still existing feature of the Old World's invasion of the New?

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Columbian Exchange

 

Questions 27-34

Reading Passage 220 has eight paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 27-34 on your answer sheet.
27. A description of an imported species that is named after the English colonists
Mô tả về một loài được du nhập được đặt tên theo người Anh định cư

Giải thích: 
One of these, a plantain (Plantago major), was named “Englishman’s Foot” by the Amerindians of New England and Virginia who believed that it would grow only where the English “have trodden, and was never known before the English came into this country”.


28.G The reason why both the New World and Old World experienced population growth
Lý do tại sao cả Tân Thế giới và Cựu Thế giới đều tăng dân số

Giải thích: 

The New World’s great contribution to the Old is in crop plants. Maize, white potatoes, sweet potatoes, various squashes, chiles, and manioc have become essentials in the diets of hundreds of millions of Europeans, Africans, and Asians. Their influence on Old World peoples, like that of wheat and rice on New World peoples, goes far to explain the global population explosion of the past three centuries


29.A The formation of new continents explained
Giải thích về sự hình thành các lục địa mới

Giải thích: 

After 1492, human voyagers in part reversed this tendency. Their ar­tificial re-establishment of connections through the commingling of Old and New World plants, animals, and bacteria, commonly known as the Columbian Exchange, is one of the more spectacular and significant ecological events of the past millennium.


30.E The reason why the indigenous population declined
Lý do tại sao dân số bản địa giảm

Giải thích: 

The crucial factor was not people, plants, or animals, but germs. Smallpox was the worst and the most spectacular of the infectious diseases mowing down the Native Americans. 


31.B An overall description of the species lacked in the Old World and New World
Mô tả tổng thể về các loài còn thiếu ở Cựu thế giới và Tân thế giới

Giải thích: 

When Europeans first touched the shores of the Americas, Old World crops such as wheat, barley, rice, and turnips had not travelled west across the Atlantic, and New World crops such as maize, white potatoes, sweet potatoes, and manioc had not travelled east to Europe. In the Americas, there were no horses, cattle, sheep, or goats, all animals of Old World origin. Except for the llama, alpaca, dog, a few fowl, and guinea pig, the New World had no equivalents to the domesticated animals associated with the Old World, nor did it have the pathogens associated with the Old World’s dense populations of humans and such associated creatures as chickens, cattle, black rats, and Aedes aegypti mosquitoes.


32.F A description of some animal species being ineffective in affecting the Old World
Mô tả về một số loài động vật không ảnh hưởng đến Cựu thế giới

Giải thích:

Some of America’s domesticated animals are raised in the Old World, but turkeys have not displaced chickens and geese, and guinea pigs have proved useful in laboratories, but have not usurped rabbits in the butcher shops.


33.H An overall explanation of the success of the Old World species invasion
Giải thích tổng thể về sự thành công của sự xâm nhập của các loài ở Cựu thế giới

Giải thích:

but the demographic triumph of the invaders, which was the most spectacular feature of the Old World’s invasion of the New, still stands.


34.D An account of European animals taking roots in the New World
Lời kể về các loài động vật châu Âu bén rễ ở Tân Thế giới

Giải thích: ở đoạn C nói về người châu Âu định cư ở Mỹ, họ mang thực vật đến Mỹ và đoạn D là nói về việc họ mang động vật đến Bắc Mỹ ( là thế giới mới)

đoạn C: As might be expected, the Europeans who settled on the east coast of the United States

đoạn D: Cattle and horses were brought ashore in the early 1600s and found hos­pitable climate and terrain in North America. Horses arrived in Virginia as early as 1620 and in Massachusetts in 1629.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 35-38

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 35-38 on your answer sheet write

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

35.F European settlers built fences to keep their cattle and horses inside.
Những người định cư châu Âu đã xây dựng hàng rào để giữ gia súc và ngựa của họ bên trong.

Giải thích: đoạn D

Fences were not for keeping livestock in, but for keeping livestock out.


36.T The indigenous people had been brutally killed by the European colonists.
Người dân bản địa đã bị thực dân châu Âu giết hại dã man.

Giải thích: đoạn E, white brutality nghĩa là sự tàn bạo của người châu Âu, nhưng đoạn này đang nói về việc dân số bản địa chị sụt giảm, nên nó có nghĩa là vì sự tàn bạo này đã giết chết số lượng nhỏ người châu Âu cúng với chứng nghiện rượu, xua đuổi thú ăn thịt, chiếm đất đai nhưng ảnh hưởng nhất vẫn là bệnh đầu mùa

Native American resistance to the Europeans was ineffective. Indigenous peoples suffered from white brutality, alcoholism, the killing and driving off of game, and the expropriation of farmland, but all these together are insufficient to explain the degree of their defeat


37.F America's domesticated animals, such as turkey, became popular in the Old World.
Động vật thuần hóa của Mỹ, chẳng hạn như gà tây, trở nên phổ biến ở Cựu thế giới.

Giải thích: đoạn F

Some of America’s domesticated animals are raised in the Old World, but turkeys have not displaced chickens and geese,


38.T Crop exchange between the two worlds played a major role in world population.
Trao đổi cây trồng giữa hai thế giới đóng một vai trò quan trọng trong dân số thế giới.

Giải thích: đoạn G

The New World’s great contribution to the Old is in crop plants. Maize, white potatoes, sweet potatoes, various squashes, chiles, and manioc have become essentials in the diets of hundreds of millions of Europeans, Africans, and Asians. Their influence on Old World peoples, like that of wheat and rice on New World peoples, goes far to explain the global population explosion of the past three centuries. 

 

Questions 39-40

Answer the questions below using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.


39.  Who reported the same story of European diseases among the indigenes from the American interior?
Ai đã báo cáo câu chuyện tương tự về các bệnh châu Âu giữa những người bản địa từ nội địa châu Mỹ?

Giải thích: đoạn E,  missionaries and traders

The missionaries and the traders who ventured into the American interior told the same appalling story about smallpox and the indigenes


40.  What is the still existing feature of the Old World's invasion of the New?
Đặc điểm vẫn còn tồn tại của cuộc xâm lược Thế giới cũ là gì?

Giải thích: đoạn H, demographic triumph

That decline has reversed in our time as Amerindian populations have adapted to the Old World’s environmental influence, but the demographic triumph of the invaders, which was the most spectacular feature of the Old World’s invasion of the New, still stands.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. C
28. G
29. A
30. E
31. B
32. F
33. H
34. D
35. FALSE
36. TRUE
37. FALSE
38. TRUE
39. missionaries and traders
40. demographic triumph

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status