ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Benefits of Being Bilingual

The Benefits of Being Bilingual

A
According to the latest figures, the majority of the world’s population is now bilingual or multilingual, having grown up speaking two or more languages. In the past, such children were considered to be at a disadvantage compared with their monolingual peers.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 The Benefits of Being Bilingual

 

A
According to the latest figures, the majority of the world’s population is now bilingual or multilingual, having grown up speaking two or more languages. In the past, such children were considered to be at a disadvantage compared with their monolingual peers. Over the past few decades, however, technological advances have allowed researchers to look more deeply at how bilingualism interacts with and changes the cognitive and neurological systems, thereby identifying several clear benefits of being bilingual.

Theo những số liệu mới nhất, phần lớn dân số thế giới hiện nay là người song ngữ hoặc đa ngôn ngữ, đã lớn lên và nói được hai ngôn ngữ trở lên. Trong quá khứ, những đứa trẻ như vậy được coi là bất lợi so với các bạn cùng trang lứa chỉ biết một ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, những tiến bộ công nghệ đã cho phép các nhà nghiên cứu xem xét sâu hơn việc nói hai ngôn ngữ tương tác với hệ thống nhận thức và thần kinh và thay đổi chúng như thế nào, từ đó xác định một số lợi ích rõ ràng của việc song ngữ.

B
Research shows that when a bilingual person uses one language, the other is active at the same time. When we hear a word, we don’t hear the entire word all at once: the sounds arrive in sequential order. Long before the word is finished, the brain’s language system begins to guess what that word might be. If you hear ‘can’, you will likely activate words like ‘candy’ and ‘candle’ as well, at least during the earlier stages of word recognition. For bilingual people, this activation is not limited to a single language; auditory input activates corresponding words regardless of the language to which they belong. Some of the most compelling evidence for this phenomenon, called ‘language co-activation’, comes from studying eye movements. A Russian-English bilingual asked to ‘pick up a marker’ from a set of objects would look more at a stamp than someone who doesn’t know Russian, because the Russian word for ‘stamp’, marka, sounds like the English word he or she heard, ‘marker’. In cases like this, language co-activation occurs because what the listener hears could map onto words in either language.

Nghiên cứu cho thấy rằng khi một người song ngữ sử dụng một ngôn ngữ, ngôn ngữ kia sẽ hoạt động cùng một lúc. Khi chúng ta nghe một từ, chúng ta không nghe toàn bộ từ cùng một lúc: các âm thanh đến theo thứ tự liên tiếp. Rất lâu trước khi từ đó kết thúc, hệ thống ngôn ngữ của bộ não bắt đầu đoán từ đó có thể là gì. Nếu bạn nghe thấy từ 'can', bạn có thể cũng sẽ kích hoạt các từ như 'candy' và 'candle', ít nhất là trong các giai đoạn nhận dạng từ trước đó. Đối với những người song ngữ, kích hoạt này không giới hạn ở một ngôn ngữ duy nhất; đầu vào thính giác kích hoạt các từ tương ứng bất kể chúng thuộc ngôn ngữ nào. Một số bằng chứng thuyết phục nhất cho hiện tượng này, được gọi là 'đồng kích hoạt ngôn ngữ', xuất phát từ việc nghiên cứu chuyển động của mắt. Một người song ngữ Nga-Anh được yêu cầu 'nhặt một cây bút đánh dấu' từ một bộ đồ vật sẽ nhìn vào một con tem (stamp) hơn là một người không biết tiếng Nga, bởi vì từ 'stamp' trong tiếng Nga là marka, nghe giống như từ tiếng Anh anh ấy hoặc cô ấy đã nghe, 'marker'. Trong những trường hợp như thế này, đồng kích hoạt ngôn ngữ xảy ra vì những gì người nghe nghe được có thể so sánh, đối chiếu với các từ trong cả hai ngôn ngữ.

 

(map something onto something) to connect one thing to another thing, for example as a way of understanding its meaning or structure


C
Having to deal with this persistent linguistic competition can result in difficulties, however. For instance, knowing more than one language can cause speakers to name pictures more slowly, and can increase ‘tip-of-the-tongue states’, when you can almost, but not quite, bring a word to mind. As a result, the constant juggling of two languages creates a need to control how much a person accesses a language at any given time. For this reason, bilingual people often perform better on tasks that require conflict management. In the classic Stroop Task, people see a word and are asked to name the colour of the word’s font. When the colour and the word match (i., the word ‘red’ printed in red), people correctly name the colour more quickly than when the colour and the word don’t match (i., the word ‘red’ printed in blue). This occurs because the word itself (‘red’) and its font colour (blue) conflict. Bilingual people often excel at tasks such as this, which tap into the ability to ignore competing perceptual information and focus on the relevant aspects of the input. Bilinguals are also better at switching between two tasks; for example, when bilinguals have to switch from categorizing objects by colour (red or green) to categorizing them by shape (circle or triangle), they do so more quickly than monolingual people, reflecting better cognitive control when having to make rapid changes of strategy.

Tuy nhiên, phải đối phó với cuộc cạnh tranh ngôn ngữ dai dẳng này có thể dẫn đến khó khăn. Ví dụ, biết nhiều hơn một ngôn ngữ có thể khiến người nói gọi tên các bức tranh chậm hơn và có thể làm tăng 'tình trạng ngay đầu lưỡi', khi bạn gần như có thể, nhưng không hoàn toàn, nhớ ra một từ. Kết quả là, việc liên tục tung hứng hai ngôn ngữ tạo ra nhu cầu kiểm soát mức độ một người có thể tiếp cận một ngôn ngữ bất kỳ thời điểm nào. Vì lý do này, những người song ngữ thường thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đòi hỏi quản lý xung đột. Trong Nhiệm vụ Stroop cổ điển, mọi người nhìn thấy một từ và được yêu cầu nêu tên cho màu phông chữ của từ đó. Khi màu và từ khớp với nhau (nghĩa là từ 'đỏ' được in bằng màu đỏ), mọi người gọi tên chính xác màu nhanh hơn so với khi màu và từ không khớp (nghĩa là từ 'đỏ' được in bằng màu xanh da trời). Điều này xảy ra do chính từ đó ('đỏ') và màu phông chữ của nó (xanh dương) xung đột. Những người song ngữ thường xuất sắc trong các nhiệm vụ như thế này, điều này khai thác khả năng bỏ qua thông tin nhận thức cạnh tranh và tập trung vào các khía cạnh liên quan của đầu vào. Người song ngữ cũng chuyển đổi giữa hai nhiệm vụ tốt hơn; ví dụ, khi những người song ngữ phải chuyển từ phân loại đồ vật theo màu sắc (đỏ hoặc xanh lục) sang phân loại chúng theo hình dạng (hình tròn hoặc tam giác), họ làm như vậy nhanh hơn những người chỉ nói một ngôn ngữ, phản ánh khả năng kiểm soát nhận thức tốt hơn khi phải thay đổi chiến lược nhanh chóng.

D
It also seems that the neurological roots of the bilingual advantage extend to brain areas more traditionally associated with sensory processing. When monolingual and bilingual adolescents listen to simple speech sounds without any intervening background noise, they show highly similar brain stem responses. When researchers play the same sound to both groups in the presence of background noise, however, the bilingual listeners’ neural response is considerably larger, reflecting better encoding of the sound’s fundamental frequency, a feature of sound closely related to pitch perception.

Dường như các gốc thần kinh về lợi thế song ngữ mở rộng đến các vùng não có truyền thống là có liên quan đến quá trình xử lý cảm giác. Khi thanh thiếu niên nói một thứ tiếng và nói hai thứ tiếng nghe những âm thanh lời nói đơn giản mà không có bất kỳ tiếng ồn xung quanh nào xen vào, chúng sẽ cho thấy những phản ứng thân não rất giống nhau. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu bật cùng một âm thanh cho cả hai nhóm khi có tiếng ồn xung quanh, phản ứng thần kinh của người nghe nói hai thứ tiếng lớn hơn đáng kể, phản ánh khả năng mã hóa tốt hơn tần số cơ bản của âm thanh, một đặc điểm của âm thanh liên quan chặt chẽ đến nhận thức cao độ.

E
Such improvements in cognitive and sensory processing may help a bilingual person to process information in the environment, and help explain why bilingual adults acquire a third language better than monolingual adults master a second language. This advantage may be rooted in the skill of focussing on information about the new language while reducing interference from the languages they already know.

Những cải tiến như vậy trong quá trình xử lý nhận thức và cảm giác có thể giúp một người song ngữ xử lý thông tin trong môi trường và giúp giải thích tại sao những người trưởng thành song ngữ tiếp thu ngôn ngữ thứ ba tốt hơn so với những người trưởng thành đơn ngữ thông thạo ngôn ngữ thứ hai. Lợi thế này có thể bắt nguồn từ kỹ năng tập trung vào thông tin về ngôn ngữ mới đồng thời giảm thiểu sự can thiệp từ các ngôn ngữ mà họ đã biết.

F
Research also indicates that bilingual experience may help to keep the cognitive mechanisms sharp by recruiting alternate brain networks to compensate for those that become damaged during aging. Older bilinguals enjoy improved memory relative to monolingual people, which can lead to real-world health benefits. In a study of over 200 patients with Alzheimer’s disease, a degenerative brain disease, bilingual patients reported showing initial symptoms of the disease an average of five years later than monolingual patients. In a follow-up study, researchers compared the brains of bilingual and monolingual patients matched on the severity of Alzheimer’s symptoms. Surprisingly, the bilinguals’ brains had more physical signs of disease than their monolingual counterparts, even though their outward behaviour and abilities were the same. If the brain is an engine, bilingualism may help it to go farther on the same amount of fuel.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trải nghiệm song ngữ có thể giúp duy trì cơ chế nhận thức sắc bén bằng cách bổ sung các mạng lưới não bộ thay thế để bù đắp cho những mạng lưới bị hư hại trong quá trình lão hóa. Những người song ngữ lớn tuổi có trí nhớ cải thiện so với những người đơn ngữ, điều này có thể dẫn đến những lợi ích sức khỏe trong thế giới thực. Trong một nghiên cứu trên 200 bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, một bệnh thoái hóa não, bệnh nhân song ngữ cho biết các triệu chứng ban đầu của bệnh muộn hơn trung bình 5 năm so với bệnh nhân chỉ nói một ngôn ngữ. Trong một nghiên cứu tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã so sánh bộ não của bệnh nhân song ngữ và đơn ngữ phù hợp với mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bệnh Alzheimer. Đáng ngạc nhiên là bộ não của những người song ngữ có nhiều dấu hiệu bệnh tật hơn so với những người chỉ nói một ngôn ngữ, mặc dù hành vi và khả năng bên ngoài của họ là như nhau. Nếu bộ não là một động cơ, thì khả năng song ngữ có thể giúp nó đi xa hơn với cùng một lượng nhiên liệu.

G
Furthermore, the benefits associated with bilingual experience seem to start very early. In one study, researchers taught seven-month-old babies growing up in monolingual or bilingual homes that when they heard a tinkling sound, a puppet appeared on one side of a screen. Halfway through the study, the puppet began appearing on the opposite side of the screen. In order to get a reward, the infants had to adjust the rule they’d learned; only the bilingual babies were able to successfully learn the new rule. This suggests that for very young children, as well as for older people, navigating a multilingual environment imparts advantages that transfer far beyond language. 

Hơn nữa, những lợi ích liên quan đến trải nghiệm song ngữ dường như bắt đầu từ rất sớm. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã dạy những đứa trẻ bảy tháng tuổi lớn lên trong những ngôi nhà đơn ngữ hoặc song ngữ rằng khi chúng nghe thấy âm thanh leng keng, một con rối sẽ xuất hiện ở một bên của màn hình. Nghiên cứu được nửa chừng, con rối bắt đầu xuất hiện ở phía đối diện của màn hình. Để nhận được phần thưởng, những đứa trẻ sơ sinh phải điều chỉnh quy tắc mà chúng đã học được; chỉ những đứa trẻ song ngữ mới có thể học thành công quy tắc mới. Điều này cho thấy rằng đối với trẻ nhỏ cũng như đối với người lớn tuổi, việc điều hướng trong một môi trường đa ngôn ngữ sẽ mang lại những lợi ích vượt ra ngoài lợi ích về ngôn ngữ.

 

 

Questions 27-31

Complete the table below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

Test

Findings

Observing the (27) ……………….. of Russian- English bilingual people when asked to select certain objects

Bilingual people engage both languages simultaneously: a mechanism known as (28) ………………..

A test called the (29) ……………….. , focusing on naming colours

Bilingual people are more able to handle tasks involving a skill called (30) ………………..

A test involving switching between tasks

When changing strategies, bilingual people have superior (31) ………………..

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

32. Attitudes towards bilingualism have changed in recent years.
33. Bilingual people are better than monolingual people at guessing correctly what words are before they are finished.
34. Bilingual people consistently name images faster than monolingual people.
35. Bilingual people’s brains process single sounds more efficiently than monolingual people in all situations.
36. Fewer bilingual people than monolingual people suffer from brain disease in old age.

Questions 37- 40

Reading Passage 229 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 37-40 on your answer sheet.

37. an example of how bilingual and monolingual people’s brains respond differently to a certain type of non-verbal auditory input
38. a demonstration of how a bilingual upbringing has benefits even before we learn to speak
39. a description of the process by which people identify words that they hear
40. reference to some negative consequences of being bilingual.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 The Benefits of Being Bilingual

 

Questions 27-31

Complete the table below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

Test

Findings

Observing the (27) ……eyes movements………….. of Russian- English bilingual people when asked to select certain objects

Quan sát chuyển động mắt của người song ngữ Nga-Anh khi được yêu cầu chọn một số đồ vật

Giải thích: đoạn B

Some of the most compelling evidence for this phenomenon, called ‘language co-activation’, comes from studying eye movements.

A Russian-English bilingual asked to ‘pick up a marker’ from a set of objects would look more at a stamp than someone who doesn’t know Russian,

because the Russian word for ‘stamp’, marka, sounds like the English word he or she heard, ‘marker’. 

Bilingual people engage both languages simultaneously: a mechanism known as (28) …language co-activation……………..

Những người song ngữ sử dụng đồng thời cả hai ngôn ngữ: một cơ chế được gọi là đồng kích hoạt ngôn ngữ.

 

Giải thích: đoạn B

Some of the most compelling evidence for this phenomenon, called ‘language co-activation’

A test called the (29) ……Stroop task………….. , focusing on naming colours.

Một bài kiểm tra có tên là nhiệm vụ Stroop, tập trung vào việc nêu tên màu

Giải thích: đoạn C

In the classic Stroop Task, people see a word and are asked to name the colour of the word’s font.

Bilingual people are more able to handle tasks involving a skill called (30) ………conflict management………..

Những người song ngữ có nhiều khả năng xử lý các nhiệm vụ liên quan đến một kỹ năng được gọi là quản lý xung đột.

Giải thích: đoạn C

 For this reason, bilingual people often perform better on tasks that require conflict management.

 

A test involving switching between tasks

Một bài kiểm tra liên quan đến việc chuyển đổi giữa các nhiệm vụ

When changing strategies, bilingual people have superior (31) …cognitive control ……………..

Khi thay đổi chiến lược, những người song ngữ có khả năng kiểm soát nhận thức vượt trội.

Giải thích: đoạn C

 Bilinguals are also better at switching between two tasks;

for example, when bilinguals have to switch from categorizing objects by colour (red or green) to categorizing them by shape (circle or triangle),

they do so more quickly than monolingual people, reflecting better cognitive control when having to make rapid changes of strategy.

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this


32.T Attitudes towards bilingualism have changed in recent years.
Thái độ đối với song ngữ đã thay đổi trong những năm gần đây.

Giải thích: đoạn A

 In the past, such children were considered to be at a disadvantage compared with their monolingual peers. Over the past few decades, however, technological advances have allowed researchers to look more deeply at how bilingualism interacts with and changes the cognitive and neurological systems, thereby identifying several clear benefits of being bilingual.


33.NG Bilingual people are better than monolingual people at guessing correctly what words are before they are finished.
Những người song ngữ giỏi hơn những người chỉ nói một thứ tiếng trong việc đoán chính xác từ trước khi chúng được hoàn thiện.

Giải thích: bài không có so sánh


34.F Bilingual people consistently name images faster than monolingual people.
Những người song ngữ luôn gọi tên hình ảnh nhanh hơn những người chỉ nói một thứ tiếng.

Giải thích: đoạn C

Having to deal with this persistent linguistic competition can result in difficulties, however. For instance, knowing more than one language can cause speakers to name pictures more slowly,

35.F Bilingual people’s brains process single sounds more efficiently than monolingual people in all situations.

Bộ não của những người song ngữ xử lý các âm thanh đơn lẻ ( không có tạp âm) hiệu quả hơn những người chỉ nói một ngôn ngữ trong mọi tình huống.

Giải thích: đoạn D

When monolingual and bilingual adolescents listen to simple speech sounds without any intervening background noise, they show highly similar brain stem responses. 

 

36.NG Fewer bilingual people than monolingual people suffer from brain disease in old age.

Số người song ngữ bị bệnh não khi về già ít hơn người đơn ngữ

Giải thích: bị trễ hơn chứ không phải số người bị ít hơn

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 37- 40

Reading Passage 229 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 37-40 on your answer sheet.


 

37.D an example of how bilingual and monolingual people’s brains respond differently to a certain type of non-verbal auditory input

một ví dụ về cách bộ não của những người song ngữ và đơn ngữ phản ứng khác nhau với một loại đầu vào thính giác phi ngôn ngữ nhất định

Giải thích:

When researchers play the same sound to both groups in the presence of background noise, however, the bilingual listeners’ neural response is considerably larger, reflecting better encoding of the sound’s fundamental frequency, a feature of sound closely related to pitch perception.

 

 

38.G a demonstration of how a bilingual upbringing has benefits even before we learn to speak

một minh chứng về việc nuôi dạy bằng song ngữ có lợi như thế nào ngay cả trước khi chúng ta học nói

Giải thích:

Furthermore, the benefits associated with bilingual experience seem to start very early. In one study, researchers taught seven-month-old babies growing up in monolingual or bilingual homes that when they heard a tinkling sound, a puppet appeared on one side of a screen. Halfway through the study, the puppet began appearing on the opposite side of the screen. In order to get a reward, the infants had to adjust the rule they’d learned; only the bilingual babies were able to successfully learn the new rule.

 

39.B a description of the process by which people identify words that they hear

mô tả về quá trình mọi người xác định các từ mà họ nghe thấy

Giải thích: 

Research shows that when a bilingual person uses one language, the other is active at the same time. When we hear a word, we don’t hear the entire word all at once: the sounds arrive in sequential order. Long before the word is finished, the brain’s language system begins to guess what that word might be.

 

40.C reference to some negative consequences of being bilingual.

đề cập đến một số hậu quả tiêu cực của việc song ngữ.

Giải thích: 

Having to deal with this persistent linguistic competition can result in difficulties, however. For instance, knowing more than one language can cause speakers to name pictures more slowly, and can increase ‘tip-of-the-tongue states’, when you can almost, but not quite, bring a word to mind. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. eye movements
28. language co-activation
29. Stroop Task
30. conflict management
31. cognitive control
32. YES
33. NOT GIVEN
34. NO
35. NO
36. NOT GIVEN
37. D
38. G
39. B
40. C

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status