ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The risks agriculture faces in developing countries

The risks agriculture faces in developing countries

Synthesis of an online debate

A
Two things distinguish food production from all other productive activities: first, every single person needs food each day and has a right to it

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The risks agriculture faces in developing countries

 

Synthesis of an online debate

Tổng hợp một cuộc tranh luận trực tuyến

A

Two things distinguish food production from all other productive activities: first, every single person needs food each day and has a right to it; and second, it is hugely dependent on nature. These two unique aspects, one political, the other natural, make food production highly vulnerable and different from any other business. At the same time, cultural values are highly entrenched in food and agricultural systems worldwide.

Hai điều phân biệt sản xuất lương thực với tất cả hoạt động sản xuất khác: đầu tiên, mỗi người cần thức ăn mỗi ngày và có quyền đó; và thứ hai, nó bị phụ thuộc lớn vào thiên nhiên. Hai khía cạnh độc đáo này, một khía cạnh chính trị, một khía cạnh khác là thiên nhiên, đã khiến cho sản xuất lương thực dễ bị nguy hiểm và khác biệt so với các ngành kinh doanh khác. Đồng thời, giá trị văn hóa đào sâu trong các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm trên toàn thế giới.

 

B

Farmers everywhere face major risks; including extreme weather, long-term climate change, and price volatility in input and product markets. However, smallholder farmers in developing countries must in addition deal with adverse environments, both natural, in terms of soil quality, rainfall, etc. and human, in terms of infrastructure, financial systems, markets, knowledge and technology. Counter-intuitively, hunger is prevalent among many smallholder farmers in the developing world.

Nông dân khắp nơi phải đối mặt với những rủi ro lớn bao gồm thời tiết khắc nghiệt, thay đổi khí hậu lâu dài và sự biến động giá cả ở thị trường đầu vào và thị trường sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, ngoài ra nông dân sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển buộc phải đối mặt thêm với những môi trường bất lợi cả về thiên nhiên, về mặt chất lượng đất, lượng mưa... và con người, về mặt cơ sở hạ tầng, hệ thống tài chính, thị trường, kiến thức và kỹ thuật. Điều khác thường là nạn đói rất phổ biến trong số các nông dân sản xuất nhỏ ở thế giới các nước đang phát triển.

 

C

Participants in the online debate argued that our biggest challenge is to address the underlying causes of the agricultural system’s inability to ensure sufficient food for all, and they identified as drivers of this problem our dependency on fossil fuels and unsupportive government policies.

Những người tham gia cuộc tranh luận đã tranh luận rằng thách thức lớn nhất của chúng ta là giải quyết những nguyên nhân cơ bản của hệ thống nông nghiệp không đủ khả năng đảm bảo đủ thức ăn cho tất cả của hệ thống nông nghiệp và họ đã xác định những tác nhân dẫn đến vấn đề này là sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch và các chính sách không hỗ trợ của chính phủ.

 

D

On the question of mitigating the risks farmers face, most essayists called for greater state intervention. In his essay, Kanayo F. Nwanze, President of the International Fund for Agricultural Development, argued that governments can significantly reduce risks for farmers by providing basic services like roads to get produce more efficiently to markets, or water and food storage facilities to reduce losses. Sophia Murphy, senior advisor to the Institute for Agriculture and Trade Policy, suggested that the procurement and holding of stocks by governments can also help mitigate wild swings in food prices by alleviating uncertainties about market supply.

Nói đến vấn đề giảm thiểu rủi ro mà nông dân phải đối mặt, hầu hết các nhà viết luận đều kêu gọi dự can thiệp của nhà nước nhiều hơn. Kanayo F. Nwanze, Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế,  trong bài tiểu luận của ông ta, đã lập luận rằng các chính phủ có thể cắt giảm đáng kể những rủi ro cho những người nông dân bằng cách cung cấp những dịch vụ cơ bản như đường xá để đưa sản phẩm đến với thị trường hiệu quả hơn hoặc những cơ sở dự trữ nước uống và các cơ sở dự trữ thực phẩm để giảm thiệt hại. Sophia Murphy, cố vấn cấp cao của Viện Chính sách Nông nghiệp và Thương mại đã gợi ý rằng việc các chính phủ thu mua và nắm giữ kho dự trữ cũng có thể giúp giảm thiểu sự biến động mạnh về giá cả thực phẩm bằng cách giảm bớt những bất ổn về nguồn cung thị trường.

 

E

Shenggen Fan, Director General of the International Food Policy Research Institute, held up social safety nets and public welfare programmes in Ethiopia, Brazil and Mexico as valuable ways to address poverty among farming families and reduce their vulnerability to agriculture shocks.  However, some commentators responded that cash transfers to poor families do not necessarily translate into increased food security, as these programmes do not always strengthen food production or raise incomes.

Shenggen Fan, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, đã duy trì các mạng lưới an toàn xã hội và các chương trình phúc lợi xã hội ở Ethiopia, Brazil và Mexico như những phương pháp có giá trị để giải quyết đói nghèo giữa các gia đình nông dân và cắt giảm khả năng dễ bị nguy hiểm đối với các cú sốc nông nghiệp. Tuy nhiên, một vài nhà bình luận phản hồi rằng tiền mặt chuyển cho những gia đình nghèo không phải tất yếu sẽ chuyển thành tăng cường sự đảm bảo lương thực, vì những chương trình này không phải lúc nào cũng tăng cường sản xuất lương thực và tăng thu nhập.

 

Regarding state subsidies for agriculture, Rokeya Kabir, Executive Director of Bangladesh Nari Progati Sangha, commented in her essay that these ‘have not compensated for the stranglehold exercised by private traders. In fact, studies show that sixty percent of beneficiaries of subsidies are not poor, but rich landowners and non-farmer traders."

Về trợ cấp nhà nước cho nông nghiệp, Rokeya Kabir, Giám đốc điều hành của Bangladesh Nari Progoti Sangha đã bình luận trong bài luận của bà ấy “những điều này không bù đắp cho sự kìm kẹp do các thương nhân tư nhân thực hiện”. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy rằng 60% những người được hưởng lợi từ trợ cấp không phải là người nghèo mà là những chủ đất giàu có và những người buôn bán không phải là nông dân.

 

F

Nwanze, Murphy and Fan argued that private risk management tools, like private insurance, commodity futures markets, and rural finance can help small-scale producers mitigate risk and allow for investment in improvements.  Kabir warned that financial support schemes often encourage the adoption of high-input agricultural practices, which in the medium term may raise production costs beyond the value of their harvests.
Nwanze, Murphy và Fan lập luận rằng các công cụ quản lý rủi ro tư nhân giống như bảo hiểm tư nhân, thị trường hàng hóa tương lai và tài chính nông thôn có thể giúp những người sản xuất quy mô nhỏ giảm thiểu rủi ro và cho phép đầu tư vào cải tiến. Kabir đã cảnh báo rằng các chương trình hỗ trợ tài chính thường khuyến thích áp dụng các hoạt động nông nghiệp có đầu vào cao ( phân bón, thuốc) điều này về trung hạn có lẽ làm tăng chi phí sản xuất vượt quá giá trị thu hoạch của họ.

 

Murphy noted that when futures markets become excessively financialised they can contribute to short-term price volatility, which increases farmers’ food insecurity. Many participants and commentators emphasised that greater transparency in markets is needed to mitigate the impact of volatility, and make evident whether adequate stocks and supplies are available. Others contended that agribusiness companies should be held responsible for paying for negative side effects.

Murphy đã lưu ý rằng thị trường kỳ hạn tương lai trở nên dư thừa tài chính, chúng có thể góp phần vào sự biến động giá trong ngắn hạn, làm tăng tình trạng an toàn trong lương thực của nông dân. Nhiều người tham gia và các nhà bình luận đã nhấn mạnh rằng cần nhiều sự minh bạch trong các thị trường để giảm thiểu tác động của biến đổi giá và làm cho rõ liệu nguồn cung và dự trữ có sẵn hay không. Những người khác cho rằng những công ty kinh doanh nông sản phải chịu trách nghiệm chi trả cho những tác dụng phụ tiêu cực.

 

G

Many essayists mentioned climate change and its consequences for small-scale agriculture. Fan explained that in addition to reducing crop yields, climate change increases the magnitude and the frequency of extreme weather events, which increase smallholder vulnerability. The growing unpredictability of weather patterns increases farmers’ difficulty in managing weather-related risks.

Nhiều nhà tiểu luận đã đề cập đến sự biến đổi khí hậu và hậu quả của nó đối với nông nghiệp quy mô nhỏ. Fan giải thích rằng ngoài việc làm giảm năng suất cây trồng, biến đổi khí hậu còn làm tăng cường độ và tần suất các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, làm tăng tính dễ bị nguy hiểm của cá hộ nông dân nhỏ. Sự khó dự đoán ngày càng tăng của các mô hình thời tiết làm tăng khó khăn của người nông dân trong việc quản lý rủi ro liên quan đến thời tiết.

 

According to this author, one solution would be to develop crop varieties that are more resilient to new climate trends and extreme weather patterns. Accordingly, Pat Mooney, co-founder and executive director of the ETC Group, suggested that ‘if we are to survive climate change, we must adopt policies that let peasants diversify the plant and animal species and varieties/breeds that make up our menus.

Theo như tác giả này, một giải pháp sẽ là phát triển các giống cây có khả năng chống chịu tốt hơn đối với xu hướng khí hậu mới và những kiểu thời tiết khắc nghiệt. Theo như Pat Mooney, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của ETC Group gợi ý rằng " nếu chúng ta muốn tồn tại với biến đổi khí hậu, chúng ta phải áp dụng chính sách để nông dân đa dạng hóa các loài động thực vật và các giống tạo nên thực đơn của chúng ta.

 

H

Some participating authors and commentators argued in favour of community- based and autonomous risk management strategies through collective action groups, co-operatives or producers’ groups. Such groups enhance market opportunities for small-scale producers, reduce marketing costs and synchronise buying and selling with seasonal price conditions.

Một vài tác giả và các nhà bình luận tham gia lập luận  ủng hộ các chiến dịch quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng và tự chủ thông qua các nhóm hành động tập thể, hợp tá xã và nhóm sản xuất. Những nhóm như vậy tăng cường cơ hội thị trường cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ, cắt giảm chi phí tiếp thị và đồng bộ hóa việc mua và bán với các điều kiện giá cả theo mùa.

 

According to Murphy, ‘collective action offers an important way for farmers to strengthen their political and economic bargaining power, and to reduce their business risks. One commentator, Giel Ton, warned that collective action does not come as a free good. It takes time, effort and money to organise, build trust and to experiment. Others, like Marcel Vernooij and Marcel Beukeboom, suggested that in order to ‘apply what we already know’, all stakeholders, including business, government, scientists and civil society, must work together, starting at the beginning of the value chain.

Theo như Murphy, hành động tập thể mang lại một giải pháp quan trọng cho các nông dân tăng cường sức mạnh thương lượng chính trị và kinh tế, vừa giảm thiểu rủi ro kinh doanh của họ. Một nhà bình luận, Giel Ton, cảnh báo rằng những nhóm tập thể không xuất hiện như mặt hàng miễn phí. Nó cần thời gian, công sức và tiền bạc để tổ chức xây dựng lòng tin và thử nghiệm. Những người khác như như Marcel Vernooij và Marcel Beukeboom, gợi ý rằng để 'áp dụng những gì chúng ta đã biết', tất cả các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, nhà khoa học và xã hội dân sự, phải làm việc cùng nhau, bắt đầu từ đầu chuỗi giá trị.

 

I

Some participants explained that market price volatility is often worsened by the presence of intermediary purchasers who, taking advantage of farmers’ vulnerability, dictate prices. One commentator suggested farmers can gain greater control over prices and minimise price volatility by selling directly to consumers.

Một số người tham gia giải thích rằng sự biến động giá thị trường thường trở nên tồi tệ hơn do sự hiện diện của những người mua trung gian, những người lợi dụng sự dễ bị tấn công của nông dân để ép giá. Một nhà bình luận cho rằng nông dân có thể kiểm soát giá tốt hơn và giảm thiểu biến động giá bằng cách bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

 

Similarly, Sonali Bisht, founder and advisor to the Institute of Himalayan Environmental Research and Education (INHERE), India, wrote that community-supported agriculture, where consumers invest in local farmers by subscription and guarantee producers a fair price, is a risk-sharing model worth more attention. Direct food distribution systems not only encourage small-scale agriculture but also give consumers more control over the food they consume, she wrote.

Tương tự như vậy, Sonali Bisht, người sáng lập và cố vấn của Viện Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường Himalaya (INHERE), Ấn Độ đã viết rằng nông nghiệp được hỗ trợ bởi cộng đồng nơi mà những người tiêu dùng dầu tư vào các nông trại địa phương bằng việc đăng ký và đảm bảo cho các nhà sản xuất mức giá hợp lý, là một mô hình chia sẻ rủi ro đáng quan tâm hơn. Bà viết, Hệ thống phân phối lương thực trực tiếp không chỉ khuyến khích nông nghiệp quy mô nhỏ mà con mang lại cho người tiêu dùng nhiều kiểm soát hơn về thức ăn mà họ tiêu thụ.

 

Questions 1-3

Reading Passage 227 has nine paragraphs, A-l.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-l, in boxes 1-3 on your answer sheet.

1.  a reference to characteristics that only apply to food production.
2.  a reference to challenges faced only by farmers in certain parts of the world.
3.  a reference to difficulties in bringing about co-operation between farmers.

Questions 4-9

Look at the following statements (Questions 4-9) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, A-G.

Write the correct letter, A-G, in boxes 4-9 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

4. Financial assistance from the government does not always go to the farmers who most need it.
5. Farmers can benefit from collaborating as a group.
6. Financial assistance from the government can improve the standard of living of farmers.
7. Farmers may be helped if there is financial input by the same individuals who buy
8. Governments can help to reduce variation in prices.
9. Improvements to infrastructure can have a major impact on risk for farmers from them.

List of People

A.  Kanayo F. Nwanze
B.  Sophia Murphy
C. Shenggen Fan
D.  Rokeya Kabir
E. Pat Mooney
F. Giel Ton
G. Sonali Bisht

Questions 10-11

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 10-11 on your answer sheet.

Which TWO problems are mentioned which affect farmers with small farms in developing countries?

A. lack of demand for locally produced food
B. lack of irrigation programmes
C. being unable to get insurance
D. the effects of changing weather patterns
E. having to sell their goods to intermediary buyers

Questions 12-13

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 12-13 on your answer sheet.

Which TWO actions are recommended for improving conditions for farmers?

A. reducing the size of food stocks.
B. attempting to ensure that prices rise at certain times of the year.
C. organising co-operation between a wide range of interested parties.
D. encouraging consumers to take a financial stake in farming.
E. making customers aware of the reasons for changing food prices.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

The risks agriculture faces in developing countries

 

Questions 1-3

Reading Passage 227 has nine paragraphs, A-l.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-l, in boxes 1-3 on your answer sheet.

1.A  a reference to characteristics that only apply to food production.

Đề cập đến những tính chất mà chỉ áp dụng cho sản xuất thức ăn

Giải thích: đoạn A

Two things distinguish food production from all other productive activities: first, every single person needs food each day and has a right to it; and second, it is hugely dependent on nature. These two unique aspects, one political, the other natural, make food production highly vulnerable and different from any other business.


2.B  a reference to challenges faced only by farmers in certain parts of the world.

Đề cập đến các thách thức mà những người nông dân phải đối mặt trong những nơi nhất định trên thế giới

Giải thích: đoạn B

However, smallholder farmers in developing countries must in addition deal with adverse environments, both natural, in terms of soil quality, rainfall, etc. and human, in terms of infrastructure, financial systems, markets, knowledge and technology.


3.H  a reference to difficulties in bringing about co-operation between farmers.

Đề cập đến những khó khăn trong việc mang lại sự hợp tác giữa các nông dân

Giải thích: đoạn H

One commentator, Giel Ton, warned that collective action does not come as a free good. It takes time, effort and money to organise, build trust and to experiment. Others, like Marcel Vernooij and Marcel Beukeboom, suggested that in order to ‘apply what we already know’, all stakeholders, including business, government, scientists and civil society, must work together, starting at the beginning of the value chain.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 4-9

Look at the following statements (Questions 4-9) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, A-G.

Write the correct letter, A-G, in boxes 4-9 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

4.D Financial assistance from the government does not always go to the farmers who most need it.

Hỗ trợ tài chính từ chính phủ không phải lúc nào cũng đi đến chỗ những người nông dân cần nhất

Giải thích: Đoạn E, Rokeya Kabir

Regarding state subsidies for agriculture, Rokeya Kabir, Executive Director of Bangladesh Nari Progati Sangha, commented in her essay that these ‘have not compensated for the stranglehold exercised by private traders. In fact, studies show that sixty percent of beneficiaries of subsidies are not poor, but rich landowners and non-farmer traders.


5.B Farmers can benefit from collaborating as a group.

Những người nông dân có lợi từ việc hợp tác thành một nhóm

Giải thích: Đoạn H, Sophia Murphy

According to Murphy, ‘collective action offers an important way for farmers to strengthen their political and economic bargaining power, and to reduce their business risks


6.C Financial assistance from the government can improve the standard of living of farmers.

Các hỗ trợ tài chình từ chính phủ có thể cải thiện tiêu chuẩn sống của nông dân

Giải thích: Đoạn E, Shenggen Fan

Shenggen Fan, Director General of the International Food Policy Research Institute, held up social safety nets and public welfare programmes in Ethiopia, Brazil and Mexico as valuable ways to address poverty among farming families and reduce their vulnerability to agriculture shocks.


7.G Farmers may be helped if there is financial input by the same individuals who buy

Những người nông dân có thể được giúp đỡ nếu có những đầu vào tài chính của cùng các cá nhân mua

Giải thích: Đoạn I, Sonali Bisht

Similarly, Sonali Bisht, founder and advisor to the Institute of Himalayan Environmental Research and Education (INHERE), India, wrote that community-supported agriculture, where consumers invest in local farmers by subscription and guarantee producers a fair price, is a risk-sharing model worth more attention. Direct food distribution systems not only encourage small-scale agriculture but also give consumers more control over the food they consume, she wrote.


8.B Governments can help to reduce variation in prices.

Các chính phủ có thể giúp đỡ để cắt giảm sự biến đổi về giá

Giải thích: Đoạn D, Sophia Murphy

Sophia Murphy, senior advisor to the Institute for Agriculture and Trade Policy, suggested that the procurement and holding of stocks by governments can also help mitigate wild swings in food prices by alleviating uncertainties about market supply.


9.A Improvements to infrastructure can have a major impact on risk for farmers from them.

Các cải thiện về cơ sở hạ tầng có thể có tác động lớn lên những rủi ro đối với những người nông dân 

Giải thích: Đoạn D , Kanayo F. Nwanze

In his essay, Kanayo F. Nwanze, President of the International Fund for Agricultural Development, argued that governments can significantly reduce risks for farmers by providing basic services like roads to get produce more efficiently to markets, or water and food storage facilities to reduce losses.

 

List of People

A.  Kanayo F. Nwanze
B.  Sophia Murphy
C. Shenggen Fan
D.  Rokeya Kabir
E. Pat Mooney
F. Giel Ton
G. Sonali Bisht

Questions 10-11

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 10-11 on your answer sheet.

Which TWO problems are mentioned which affect farmers with small farms in developing countries?

Hai vấn đề nào được đề cập ảnh hưởng những người nông dân cùng với những nông trại nhỏ trong các quốc gia phát triển

A. lack of demand for locally produced food

Thiếu nhu cầu về thực phẩm được sản xuất tại địa phương
B. lack of irrigation programmes

Thiếu các chương trình tưới tiêu
C. being unable to get insurance

Không thể có sự đảm bảo
D. the effects of changing weather patterns

Ảnh hưởng của các kiểu thời tiết thay đổi

Giải thích: Đoạn G

Many essayists mentioned climate change and its consequences for small-scale agriculture. Fan explained that in addition to reducing crop yields, climate change increases the magnitude and the frequency of extreme weather events, which increase smallholder vulnerability. The growing unpredictability of weather patterns increases farmers’ difficulty in managing weather-related risks.


E. having to sell their goods to intermediary buyers

Phải bán hàng hóa của họ cho người mua trung gian

Giải thích: Đoạn I

Some participants explained that market price volatility is often worsened by the presence of intermediary purchasers who, taking advantage of farmers’ vulnerability, dictate prices.

 

Questions 12-13

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 12-13 on your answer sheet.

Which TWO actions are recommended for improving conditions for farmers?

Hai hành động nào được đề xuất để cải thiện các tình trạng cho nông dân

A. reducing the size of food stocks.

Giảm quy mô trữ lương thực
B. attempting to ensure that prices rise at certain times of the year.

Cố gắng đảm bảo rằng tăng giá vài lần nhất định trong năm


C. organising co-operation between a wide range of interested parties.

Tổ chức hợp tác giữa nhiều đối tác quan tâm

Giải thích: Đoạn H

According to Murphy, ‘collective action offers an important way for farmers to strengthen their political and economic bargaining power, and to reduce their business risks. One commentator, Giel Ton, warned that collective action does not come as a free good. It takes time, effort and money to organise, build trust and to experiment. Others, like Marcel Vernooij and Marcel Beukeboom, suggested that in order to ‘apply what we already know’, all stakeholders, including business, government, scientists and civil society, must work together, starting at the beginning of the value chain.


D. encouraging consumers to take a financial stake in farming.

khuyến khích người tiêu dùng đóng góp tài chính trong canh tác

Giải thích: Đoạn I

Similarly, Sonali Bisht, founder and advisor to the Institute of Himalayan Environmental Research and Education (INHERE), India, wrote that community-supported agriculture, where consumers invest in local farmers by subscription and guarantee producers a fair price, is a risk-sharing model worth more attention. Direct food distribution systems not only encourage small-scale agriculture but also give consumers more control over the food they consume, she wrote.


E. making customers aware of the reasons for changing food prices.

Khiến cho khách hàng nhận ra các lý do thay đổi giá thực phẩm

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. A
2. B
3. H
4. D
5. B
6. C
7. G
8. B
9. A
10. D, E in any oder
11. D, E in any oder
12. D, C in any oder
13. D, C in any oder

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status