ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Bring back the big cats

Bring back the big cats

It's time to start returning vanished native animals to Britain, says John Vesty There is a poem, written around 598 AD, which describes hunting a mystery animal called a llewyn. But what was it? Nothing seemed to fit, until 2006, when an animal bone, dating from around the same period

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Bring back the big cats

 

It's time to start returning vanished native animals to Britain, says John Vesty. There is a poem, written around 598 AD, which describes hunting a mystery animal called a llewyn. But what was it? Nothing seemed to fit, until 2006, when an animal bone, dating from around the same period, was found in the Kinsey Cave in northern England. Until this discovery, the lynx - a large spotted cat with tassel led ears - was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago, before the inhabitants of these islands took up farming. But the 2006 find, together with three others in Yorkshire and Scotland, is compelling evidence that the lynx and the mysterious llewyn were, in fact, one and the same animal. If this is so, it would bring forward the tassel-eared cat's estimated extinction date by roughly 5,000 years. ĐOẠN 1

John Vesty cho biết đã đến lúc bắt đưa các loài động vật bản địa đã biến mất trở lại nước Anh. Có một bài thơ được viết vào khoảng năm 598 sau Công nguyên, mô tả việc săn bắt một loài động vật bí ẩn được gọi là llewyn. Nhưng nó là con gì? Dường như không có con nào đúng với mô tả trong bài thơ cho đến năm 2006, khi một xương động vật, có niên đại cùng thời kỳ, được tìm thấy trong Hang Kinsey ở miền bắc nước Anh. Cho đến khi có phát hiện này, linh miêu - một loài mèo lớn có đốm với đôi tai tua rua - được cho là đã tuyệt chủng ở Anh ít nhất 6.000 năm trước, trước khi cư dân của những hòn đảo này đến làm nông nghiệp. Nhưng phát hiện năm 2006, cùng với ba phát hiện khác ở Yorkshire và Scotland, là bằng chứng thuyết phục rằng linh miêu và llewyn bí ẩn trên thực tế là một và cùng một loài động vật. Nếu đúng như vậy, sẽ rút ra ngày tuyệt chủng ước tính của loài mèo tai tua khoảng 5.000 năm.

However, this is not quite the last glimpse of the animal in British culture. A 9th- century stone cross from the Isle of Eigg shows, alongside the deer, boar and aurochs pursued by a mounted hunter, a speckled cat with tasselled ears. Were it not for the animal's backside having worn away with time, we could have been certain, as the lynx's stubby tail is unmistakable. But even without this key feature, it's hard to see what else the creature could have been. The lynx is now becoming the totemic animal of a movement that is transforming British environmentalism: rewilding. ĐOẠN 2

Tuy nhiên, đây không hoàn toàn là ý nghĩ cuối cùng về loại động vật này trong văn hóa Anh. Một cây thánh giá bằng đá từ thế kỷ thứ 9 từ Isle of Eigg cho thấy, bên cạnh những con nai, lợn rừng và bò rừng bị một thợ săn cưỡi ngựa truy đuổi, còn có một con mèo lốm đốm với đôi tai tua.  Nếu không phải vì lưng của con vật này đã mòn đi theo thời gian, thì chúng ta đã có thể chắc chắn, vì chiếc đuôi mập mạp của linh miêu là không thể nhầm lẫn. Nhưng ngay cả khi không có đặc điểm đặc trưng này, thật khó để biết loài sinh vật này có thể là gì khác. Linh miêu hiện đang trở thành động vật tổ của một phong trào đang làm thay đổi chủ nghĩa môi trường của Anh: tái hoang dã.

Rewilding means the mass restoration of damaged ecosystems. It involves letting trees return to places that have been denuded, allowing parts of the seabed to recover from trawling and dredging, permitting rivers to flow freely again. Above all, it means bringing back missing species. One of the most striking findings of modern ecology is that ecosystems without large predators behave in completely different ways from those that retain them. Some of them drive dynamic processes that resonate through the whole food chain, creating niches for hundreds of species that might otherwise struggle to survive. The killers turn out to be bringers of life. ĐOẠN 3
Tái hoang dã có nghĩa là phục hồi hàng loạt các hệ sinh thái bị tàn phá. Nó liên quan đến việc để cây trở lại những nơi đã bị tước đoạt, cho phép các khu vực đáy biển phục hồi sau hoạt động đánh bắt và nạo vét, cho phép các dòng sông chảy tự do trở lại. Hơn hết, nó có nghĩa là mang lại những loài bị mất tích. Một trong những phát hiện nổi bật nhất của sinh thái học hiện đại là các hệ sinh thái không có động vật ăn thịt lớn vận hành theo những cách hoàn toàn khác với những hệ sinh thái giữ lại chúng. Một sô loài săn mồi thúc đẩy các quá trình động khuấy động toàn bộ chuỗi thức ăn, tạo ra các kẻ hở cho hàng trăm loài có thể phải vật lộn để tồn tại nếu không có các loài săn mồi. Những kẻ giết người hóa ra lại là những kẻ mang lại sự sống.


Such findings present a big challenge to British conservation, which has often selected arbitrary assemblages of plants and animals and sought, at great effort and expense, to prevent them from changing. It has tried to preserve the living world as if it were a jar of pickles, letting nothing in and nothing out, keeping nature in a state of arrested development. But ecosystems are not merely collections of species; they are also the dynamic and ever-shifting relationships between them. And this dynamism often depends on large predators. ĐOẠN 4

Những phát hiện như vậy đặt ra một thách thức lớn đối với công tác bảo tồn của Anh, vốn thường lựa chọn các tập hợp thực vật và động vật bừa bãi và tìm cách để ngăn chặn các tập hợp động thực vật này thay đổi, với nỗ lực và chi phí lớn. Công tác bảo tồn của nước Anh đã cố gắng bảo tồn thế giới sống như thể nó là một lọ dưa chua, không cho vào và không cho ra, khiến cho thiên nhiên ở trạng thái ngừng phát triển. Nhưng các hệ sinh thái không chỉ đơn thuần là tập hợp các loà mà chúng cũng có những mối quan hệ động và luôn thay đổi giữa các tập hợp động thực vật. Và mối quan hệ động này thường phụ thuộc vào những kẻ săn mồi lớn.

At sea the potential is even greater: by protecting large areas from commercial fishing, we could once more see what 18th-century literature describes: vast shoals of fish being chased by fin and sperm whales, within sight of the English shore. This policy would also greatly boost catches in the surrounding seas; the fishing industry's insistence on scouring every inch of seabed, leaving no breeding reserves, could not be more damaging to its own interests. ĐOẠN 5

Trên biển, tiềm năng thậm chí còn lớn hơn: bằng cách bảo vệ các khu vực rộng lớn khỏi hoạt động đánh bắt cá thương mại, một lần nữa chúng ta có thể thấy điều mà văn học thế kỷ 18 mô tả: những đàn cá lớn bị truy đuổi bởi cá voi vây và cá nhà táng, trong nhiều bờ biển nước Anh. Chính sách tái hoang dã này cũng sẽ thúc đẩy đáng kể sản lượng cá ở các vùng biển xung quanh mà ngành công nghiệp đánh bắt cá kiên quyết lùng sục từng inch dưới đáy biển, không để lại nguồn dự trữ sinh sản, đã không thể gây tổn hại hơn nữa cho chính lợi ích của ngành công nghiệp đánh bắt cá.

Rewilding is a rare example of an environmental movement in which campaigners articulate what they are for rather than only what they are against. One of the reasons why the enthusiasm for rewilding is spreading so quickly in Britain is that it helps to create a more inspiring vision than the green movement's usual promise of 'Follow us and the world will be slightly less awful than it would otherwise have been. ĐOẠN 6

Tái hoang dã là một ví dụ hiếm hoi về phong trào môi trường trong đó các nhà vận động nêu rõ họ ủng hộ điều gì hơn là chỉ chống lại điều gì. Một trong những lý do tại sao sự nhiệt tình đối với việc tái hoang dã đang lan rộng nhanh chóng ở Anh là vì nó giúp tạo ra một tầm nhìn gây cảm hứng hơn so với lời hứa thông thường của phong trào xanh  'Hãy theo chúng tôi và thế giới sẽ bớt khủng khiếp hơn một chút so với trước đây."

The lynx presents no threat to human beings: there is no known instance of one preying on people. It is a specialist predator of roe deer, a species that has exploded in Britain in recent decades, holding back, by intensive browsing, attempts to re-establish forests. It will also winkle out sika deer: an exotic species that is almost impossible for human beings to control, as it hides in impenetrable plantations of young trees. The attempt to reintroduce this predator marries well with the aim of bringing forests back to parts of our bare and barren uplands. The lynx requires deep cover, and as such presents little risk to sheep and other livestock, which are supposed, as a condition of farm subsidies, to be kept out of the woods. ĐOẠN 7

Linh miêu không có mối đe dọa nào đối với con người: không có trường hợp nào được biết đến về việc một linh miêu săn con người. Nó là loài chuyên săn mồi hươu sao, một loài đã bùng nổ ở Anh trong những thập kỷ gần đây kìm hãm nỗ lực tái thiết lập rừng bằng cách gặm cây non dữ dội. Nó cũng sẽ xua đuổi hươu sika: một loài kỳ lạ mà con người gần như không thể kiểm soát được, vì nó ẩn mình trong những đồn điền cây non không thể xâm nhập. Nỗ lực giới thiệu lại loài săn mồi linh miêu này kết hợp với mục tiêu mang rừng trở lại các khu vùng cao trọc và cằn cỗi của chúng ta. Linh miêu cần có chỗ ẩn nấp sâu, và do đó ít gây rủi ro cho cừu và các gia súc khác, những loài được cho là không được phép đi vào rừng, như một điều kiện của trợ cấp nông nghiệp.

On a recent trip to the Cairngorm Mountains, I heard several conservationists suggest that the lynx could be reintroduced there within 20 years. If trees return to the bare hills elsewhere in Britain, the big cats could soon follow. There is nothing extraordinary about these proposals, seen from the perspective of anywhere else in Europe. The lynx has now been reintroduced to the Jura Mountains, the Alps, the Vosges in eastern France and the Harz mountains in Germany, and has re-established itself in many more places. The European population has tripled since 1970 to roughly 10,000. As with wolves, bears, beavers, boar, bison, moose and many other species, the lynx has been able to spread as farming has left the hills and people discover that it is more lucrative to protect charismatic wildlife than to hunt it, as tourists will pay for the chance to see it. Large-scale rewilding is happening almost everywhere - except Britain. ĐOẠN 8

Trong một chuyến đi gần đây đến Dãy núi Cairngorm, tôi đã nghe một số nhà bảo tồn gợi ý rằng linh miêu có thể được đưa trở lại đó trong vòng 20 năm. Nếu cây cối quay trở lại những ngọn đồi trọc ở những nơi khác ở Anh, những con mèo lớn có thể sớm theo sau. Không có gì bất thường về những đề xuất này, được quan sát từ góc nhìn của những nơi ở châu Âu. Linh miêu hiện đã được đưa trở lại dãy núi Jura, dãy núi Alps, dãy núi Vosges ở miền đông nước Pháp và dãy núi Harz ở Đức, đồng thời đã tái lập ở nhiều nơi khác. Quần thể linh miêu của châu Âu đã tăng gấp ba lần kể từ năm 1970 lên khoảng 10.000 con. Giống như chó sói, gấu, hải ly, lợn rừng, bò rừng bizon, nai sừng tấm và nhiều loài khác, linh miêu đã có thể lan rộng khi không canh tác trên đồi và mọi người phát hiện ra rằng việc bảo vệ động vật hoang dã thuyết phục sẽ có lợi hơn là săn bắt nó, vì khách du lịch sẽ trả tiền để có cơ hội nhìn thấy nó. Việc tái hoang dã trên quy mô lớn đang diễn ra ở hầu hết mọi nơi - ngoại trừ Anh.

Here, attitudes are just beginning to change. Conservationists are starting to accept that the old preservation-jar model is failing, even on its own terms. Already, projects such as Trees for Life in the Highlands provide a hint of what might be coming. An organisation is being set up that will seek to catalyse the rewilding of land and sea across Britain, its aim being to reintroduce that rarest of species to British ecosystems: hope. ĐOẠN 9

Ở đây, thái độ mới bắt đầu thay đổi. Các nhà bảo tồn đang bắt đầu chấp nhận rằng mô hình lọ bảo quản cũ đang thất bại, thậm chí thất bại do chính mô hình sai lầm này. Đã có những dự án như Trees for Life in the Highlands mang lại dấu hiệu về những điều có thể xảy ra. Một tổ chức đang được thành lập sẽ tìm cách xúc tác cho quá trình tái hoang dã trên đất liền và biển trên khắp nước Anh, mục đích của nó là giới thiệu lại loài hiếm nhất đó cho các hệ sinh thái của Anh: hy vọng.

 

Questions 14-18

Write the correct letter, A, B, C or D, in boxes 14-18 on your answer sheet.

14.  What did the 2006 discovery of the animal bone reveal about the lynx?

    A. Its physical appearance was very distinctive.
    B. Its extinction was linked to the spread of farming.
    C. It vanished from Britain several thousand years ago.
    D. It survived in Britain longer than was previously thought.

15.  What point does the writer make about large predators in the third paragraph?

    A. Their presence can increase biodiversity.
    B. They may cause damage to local ecosystems.
    C. Their behaviour can alter according to the environment.
    D. They should be reintroduced only to areas where they were native.

16.  What does the writer suggest about British conservation in the fourth paragraph?

    A. It has failed to achieve its aims.
    B. It is beginning to change direction.
    C. it has taken a misguided approach.
    D. It has focused on the most widespread species.

17.  Protecting large areas of the sea from commercial fishing would result in

    A. practical benefits for the fishing industry.
    B. some short-term losses to the fishing industry.
    C. widespread opposition from the fishing industry.
    D. certain changes to techniques within the fishing industry.

18. According to the author, what distinguishes rewilding from other environmental campaigns?

    A. Its objective is more achievable.
    B. Its supporters are more articulate.
    C. Its positive message is more appealing.
    D. It is based on sounder scientific principles.

Questions 19-22

Complete the summary using the list of words and phrases A-F below.
Write the correct letter, A-F, in boxes 19-22 on your answer sheet.

Reintroducing the lynx to Britain

There would be many advantages to reintroducing the lynx to Britain. While there is no evidence that the lynx has ever put 19......................
in danger, it would reduce the numbers of certain 20...................... whose populations have increased enormously in recent decades. It would present only a minimal threat to 21......................, provided these were kept away from lynx habitats. Furthermore, the reintroduction programme would also link efficiently with initiatives to return native 22...................... to certain areas of the country.

A  trees
B  endangered species
C  hillsides
D  wild animals
E  humans
F  farm animals

Questions 23-26

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 225?

In boxes 23-26 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

23. Britain could become the first European country to reintroduce the lynx.
24. The large growth in the European lynx population since 1970 has exceeded conservationists’ expectations.
25. Changes in agricultural practices have extended the habitat of the lynx in Europe.
26. It has become apparent that species reintroduction has commercial advantages.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Bring back the big cats

 

Questions 14-18

Write the correct letter, A, B, C or D, in boxes 14-18 on your answer sheet.

 

14.  What did the 2006 discovery of the animal bone reveal about the lynx?
Việc phát hiện xương động vật vào năm 2006 đã tiết lộ điều gì về linh miêu?

    A. Its physical appearance was very distinctive.
Vẻ ngoài (hữu hình, nhìn thấy được) của nó rất khác biệt
    B. Its extinction was linked to the spread of farming.
Sự tuyệt chủng của nó có liên quan đến sự mở rộng của nghề nông.
    C. It vanished from Britain several thousand years ago.
Nó đã biến mất khỏi nước Anh vài nghìn năm trước.


    D. It survived in Britain longer than was previously thought.
Nó tồn tại ở Anh lâu hơn so với suy nghĩ trước đây.

Giải thích: Đoạn 1

But what was it? Nothing seemed to fit, until 2006, when an animal bone, dating from around the same period, was found in the Kinsey Cave in northern England. Until this discovery, the lynx - a large spotted cat with tassel led ears - was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago, before the inhabitants of these islands took up farming. But the 2006 find, together with three others in Yorkshire and Scotland, is compelling evidence that the lynx and the mysterious llewyn were, in fact, one and the same animal. If this is so, it would bring forward the tassel-eared cat's estimated extinction date by roughly 5,000 years.

 

15.  What point does the writer make about large predators in the third paragraph?
Nhà văn đưa ra điểm gì về những kẻ săn mồi lớn trong đoạn thứ ba?

    A. Their presence can increase biodiversity.
Sự hiện diện của chúng có thể làm tăng tính đa dạng sinh học.

Giải thích: Đoạn 3

One of the most striking findings of modern ecology is that ecosystems without large predators behave in completely different ways from those that retain them Some of them drive dynamic processes that resonate through the whole food chain, creating niches for hundreds of species that might otherwise struggle to survive. The killers turn out to be bringers of life. 


    B. They may cause damage to local ecosystems.
Chúng có thể gây thiệt hại cho hệ sinh thái địa phương.
    C. Their behaviour can alter according to the environment.
Tập tính của chúng có thể thay đổi tùy theo môi trường.
    D. They should be reintroduced only to areas where they were native.
Chúng chỉ nên được đưa trở lại những khu vực mà chúng là bản địa.

 

16.  What does the writer suggest about British conservation in the fourth paragraph?
Nhà văn gợi ý gì về bảo tồn của Anh trong đoạn thứ tư?

    A. It has failed to achieve its aims.
Nó đã không đạt được mục tiêu của mình.
    B. It is beginning to change direction.
Nó đang bắt đầu đổi hướng.


    C. it has taken a misguided approach.
nó đã thực hiện một cách tiếp cận sai lầm.

Giải thích: Đoạn 4

It has tried to preserve the living world as if it were a jar of pickles, letting nothing in and nothing out, keeping nature in a state of arrested development. But ecosystems are not merely collections of species; they are also the dynamic and ever-shifting relationships between them. And this dynamism often depends on large predators.


    D. It has focused on the most widespread species.
Nó đã tập trung vào những loài phổ biến nhất.


 

17.  Protecting large areas of the sea from commercial fishing would result in
Bảo vệ các vùng biển rộng lớn khỏi đánh bắt cá thương mại sẽ dẫn đến

    A. practical benefits for the fishing industry.
lợi ích thiết thực cho ngành khai thác hải sản.

Giải thích: đoạn 4, ( tiếp tục nói về lợi ích của việc tái hoang dã, đoạn 4 là nói về tái hoang dã ở đại dương giúp cải thiện sản lượng cá mà ngành công nghiệp đánh bắt cá đã khai thác triệt để không chừa lại lượng sin sản dự trữ)

This policy would also greatly boost catches in the surrounding seas; the fishing industry's insistence on scouring every inch of seabed, leaving no breeding reserves, could not be more damaging to its own interests.


    B. some short-term losses to the fishing industry.
một số tổn thất ngắn hạn cho ngành đánh bắt cá.
    C. widespread opposition from the fishing industry.
phản đối rộng rãi từ ngành công nghiệp đánh cá.
    D. certain changes to techniques within the fishing industry.
những thay đổi nhất định đối với kỹ thuật trong ngành đánh bắt cá.


 

18. According to the author, what distinguishes rewilding from other environmental campaigns?
Theo tác giả, điều gì phân biệt chiến dịch tái hoang dã với các chiến dịch môi trường khác?

    A. Its objective is more achievable.
Mục tiêu của nó có thể đạt được nhiều hơn.
    B. Its supporters are more articulate.
Những người ủng hộ nó rõ ràng hơn.


    C. Its positive message is more appealing.
Thông điệp tích cực của nó hấp dẫn hơn.

Giải thích: Đoạn 6

One of the reasons why the enthusiasm for rewilding is spreading so quickly in Britain is that it helps to create a more inspiring vision than the green movement's usual promise of 'Follow us and the world will be slightly less awful than it would otherwise have been.


    D. It is based on sounder scientific principles.
Nó dựa trên các nguyên tắc khoa học hợp lý hơn.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 19-22

Complete the summary using the list of words and phrases A-F below.
Write the correct letter, A-F, in boxes 19-22 on your answer sheet.

 

Reintroducing the lynx to Britain

 

There would be many advantages to reintroducing the lynx to Britain. While there is no evidence that the lynx has ever put 19.....E  humans.................
in danger,

Sẽ có nhiều lợi thế khi đưa linh miêu trở lại Anh. Trong khi không có bằng chứng nào cho thấy linh miêu đã từng khiến con người
gặp nguy hiểm,

Giải thích: đoạn 7

The lynx presents no threat to human beings: there is no known instance of one preying on people.

 

it would reduce the numbers of certain 20......D  wild animals................ whose populations have increased enormously in recent decades.

nó sẽ làm giảm số lượng một số loài động vật hoang dã mà quần thể của chúng đã tăng lên rất nhiều trong những thập kỷ gần đây.

Giải thích: đoạn 7

It is a specialist predator of roe deer, a species that has exploded in Britain in recent decades, holding back, by intensive browsing, attempts to re-establish forests

 

It would present only a minimal threat to 21......F  farm animals................, provided these were kept away from lynx habitats.

Nó sẽ chỉ có một mối đe dọa rất nhỏ đối với động vật trang trại, miễn là những động vật nuôi này được giữ cách xa môi trường sống của linh miêu.

Giải thích: đoạn 7

The lynx requires deep cover, and as such presents little risk to sheep and other livestock, which are supposed, as a condition of farm subsidies, to be kept out of the woods. 

Furthermore, the reintroduction programme would also link efficiently with initiatives to return native 22.......A  trees............... to certain areas of the country.

Ngoài ra, chương trình tái hoang dã cũng sẽ kết hợp hiệu quả với các sáng kiến đưa cây bản địa trở lại một số khu vực nhất định của đất nước.

Giải thích: đoạn 8

If trees return to the bare hills elsewhere in Britain, the big cats could soon follow.

A  trees
B  endangered species
C  hillsides
D  wild animals
E  humans
F  farm animals

Questions 23-26

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 225?

In boxes 23-26 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this


23.F Britain could become the first European country to reintroduce the lynx.
Anh có thể trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên giới thiệu lại linh miêu.

Giải thích: Đoạn 8

Large-scale rewilding is happening almost everywhere - except Britain.


24. NG The large growth in the European lynx population since 1970 has exceeded conservationists’ expectations.
Sự gia tăng lớn về số lượng linh miêu châu Âu kể từ năm 1970 đã vượt quá mong đợi của các nhà bảo tồn.

Giải thích: không có thông tin


25.T Changes in agricultural practices have extended the habitat of the lynx in Europe.
Những thay đổi trong tập quán nông nghiệp đã mở rộng môi trường sống của linh miêu ở châu Âu.

Giải thích: Đoạn 8

As with wolves, bears, beavers, boar, bison, moose and many other species, the lynx has been able to spread as farming has left the hills and people discover that it is more lucrative to protect charismatic wildlife than to hunt it, as tourists will pay for the chance to see it.


26.T It has become apparent that species reintroduction has commercial advantages.
Rõ ràng là việc tái sản xuất các loài có lợi thế thương mại.

Giải thích: Đoạn 8

people discover that it is more lucrative to protect charismatic wildlife than to hunt it, as tourists will pay for the chance to see it

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. D
15. A
16. C
17. A
18. C
19. E
20. D
21. F
22. A
23. NO
24. NOT GIVEN
25. YES
26. YES

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status