ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Lost City

The Lost City

An explorer’s encounter with the ruined city of Machu Picchu, the most famous icon of the Inca civilisation

A
When the US explorer and academic Hiram Bingham arrived in South America in 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Lost City

 

An explorer’s encounter with the ruined city of Machu Picchu, the most famous icon of the Inca civilisation.

Cuộc gặp gỡ của một nhà thám hiểm với thành phố đổ nát Machu Picchu, biểu tượng nổi tiếng nhất của nền văn minh Inca

A

When the US explorer and academic Hiram Bingham arrived in South America in 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life: the exploration of the remote hinterland to the west of Cusco, the old capital of the Inca empire in the Andes mountains of Peru. His goal was to locate the remains of a city called Vitcos, the last capital of the Inca civilisation.

Khi nhà thám hiểm và học giả Hoa Kỳ Hiram Bingham đến Nam Mỹ vào năm 1911, ông đã sẵn sàng cho thành tựu lớn nhất trong đời mình: khám phá vùng nội địa xa xôi ở phía tây Cusco, thủ đô cũ của đế chế Inca ở dãy núi Andes của Peru. Mục tiêu của anh là xác định vị trí các tàn tích của một thành phố tên là Vitcos, thủ đô cuối cùng của nền văn minh Inca.

Cusco lies on a high plateau at an elevation of more than 3,000 metres, and Bingham’s plan was to descend from this plateau along the valley of the Urubamba river, which takes a circuitous route down to the Amazon and passes through an area of dramatic canyons and mountain ranges.

Cusco nằm trên một cao nguyên ở độ cao hơn 3.000 mét, và kế hoạch của Bingham là đi xuống từ cao nguyên này dọc theo thung lũng của sông Urubamba, con đường đi vòng xuống Amazon và đi qua một khu vực có nhiều hẻm núi và các dãy núi ngoạn mục.B
When Bingham and his team set off down the Urubamba in late July, they had an advantage over travellers who had preceded them: a track had recently been blasted down the valley canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. Almost all previous travellers had left the river at Ollantaytambo and taken a high pass across the mountains to rejoin the river lower down, thereby cutting a substantial corner, but also therefore never passing through the area around Machu Picchu.

Khi Bingham và nhóm của anh ấy khởi hành xuống Urubamba vào cuối tháng 7, họ có lợi thế hơn những người đã đi trước họ: một con đường gần đây đã được cho nổ tung xuống hẻm núi thung lũng để những con la có thể mang cao su từ trong rừng lên. Hầu như tất cả những người đi trước đó đã rời sông ở Ollantaytambo và đi một con đường trên cao băng qua những ngọn núi để quay trở lại dòng sông thấp hơn bên dưới, do đó cắt giảm một góc đáng kể, nhưng cũng do đó không bao giờ đi qua khu vực xung quanh Machu Picchu.

C
On 24 July they were a few days into their descent of the valley. The day began slowly, with Bingham trying to arrange sufficient mules for the next stage of the trek. His companions showed no interest in accompanying him up the nearby hill to see some ruins that a local farmer, Melchor Arteaga, had told them about the night before. The morning was dull and damp, and Bingham also seems to have been less than keen on the prospect of climbing the hill. In his book Lost City of the Incas, he relates that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top.

Vào ngày 24 tháng 7, họ đã đi xuống thung lũng được vài ngày. Một ngày bắt đầu chậm chạp, Bingham cố gắng thu xếp đủ số la cho chặng tiếp theo của chuyến đi. Những người bạn đồng hành của anh tỏ ra không quan tâm đến việc đi cùng anh lên ngọn đồi gần đó để xem một số tàn tích mà một nông dân địa phương, Melchor Arteaga, đã kể cho họ vào đêm hôm trước. Buổi sáng lờ mờ và ẩm ướt, và Bingham dường như cũng không mấy hứng thú với viễn cảnh leo lên ngọn đồi. Trong cuốn sách Lost City of the Inca (Thành phố đã mất của người Inca), ông kể rằng mình đã đi lên mà không mảy may mong đợi rằng mình sẽ tìm thấy bất cứ thứ gì ở trên đỉnh.

D
Bingham writes about the approach in vivid style in his book. First, as he climbs up the hill, he describes the ever-present possibility of deadly snakes, ‘capable of making considerable springs when in pursuit of their prey’; not that he sees any. Then there’s a sense of mounting discovery as he comes across great sweeps of terraces, then a mausoleum, followed by monumental staircases and, finally, the grand ceremonial buildings of Machu Picchu. 'It seemed like an unbelievable dream the sight held me spellbound ’, he wrote.

Bingham viết về việc tiến lên ngọn đồi theo phong cách sống động trong cuốn sách của mình. Đầu tiên, khi leo lên đồi, anh ấy mô tả khả năng luôn tồn tại những con rắn gây chết người, 'có khả năng thực hiện những cú phóng ra mạnh mẽ khi truy đuổi con mồi'; không phải là anh ấy không nhìn thấy thứ gì. Sau đó, có một cảm giác khám phá ngày càng tăng khi anh ấy bắt gặp những dải bậc thang rộng lớn, sau đó là một lăng mộ, tiếp theo là những cầu thang hoành tráng và cuối cùng là những tòa nhà nghi lễ lớn của Machu Picchu. 'Cảnh tượng đó giống như một giấc mơ không thể tin được khiến tôi bị mê hoặc', anh ấy viết.

E
We should remember, however, that Lost City of the Incas is a work of hindsight, not written until 1948, many years after his journey. His journal entries of the time reveal a much more gradual appreciation of his achievement. He spent the afternoon at the ruins noting down the dimensions of some of the buildings, then descended and rejoined his companions, to whom he seems to have said little about his discovery. At this stage, Bingham didn’t realise the extent or the importance of the site, nor did he realise what use he could make of the discovery.

Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng Thành phố đã mất của người Inca là một tác phẩm với sự nhận thức muộn màng, mãi đến năm 1948, nhiều năm sau cuộc hành trình của ông mới được viết. Các dòng nhật ký của anh ấy vào thời điểm đó thể hiện anh ấy dần dần nhận ra thành tựu của mình. Anh ấy đã dành cả buổi chiều tại di tích để ghi lại kích thước của một số tòa nhà, sau đó đi xuống và gặp lại những người bạn đồng hành của mình, những người dường như anh ấy đã nói rất ít về khám phá của mình. Ở giai đoạn này, Bingham không nhận ra quy mô hoặc tầm quan trọng của địa điểm này, ông cũng không nhận ra mình có thể sử dụng khám phá này để làm gì.

F

However, soon after returning it occurred to him that he could make a name for himself from this discovery. When he came to write the National Geographic magazine article that broke the story to the world in April 1913, he knew he had to produce a big idea.

Tuy nhiên, ngay sau khi trở về, anh chợt nghĩ rằng mình có thể tạo dựng tên tuổi từ khám phá này. Khi bắt đầu viết bài báo trên tạp chí National Geographic đưa câu chuyện này ra toàn thế giới vào tháng 4 năm 1913, ông biết mình ắt hẳn đã tạo ra một ý tưởng lớn.

He wondered whether it could have been the birthplace of the very first Inca, Manco the Great, and whether it could also have been what chroniclers described as ‘the last city of the Incas’. This term refers to Vilcabamba the settlement where the Incas had fled from Spanish invaders in the 1530s. Bingham made desperate attempts to prove this belief for nearly 40 years. Sadly, his vision of the site as both the beginning and end of the Inca civilisation, while a magnificent one, is inaccurate. We now know, that Vilcabamba actually lies 65 kilometres away in the depths of the jungle.

Ông tự hỏi liệu nó có thể là nơi sinh của người Inca đầu tiên, Manco Đại đế, và liệu nó có thể là nơi mà các nhà biên niên sử mô tả là 'thành phố cuối cùng của người Inca' hay không. Cụm từ này đề cập đến Vilcabamba, khu định cư nơi người Inca chạy trốn khỏi quân xâm lược Tây Ban Nha vào những năm 1530. Bingham đã cố gắng hết sức để chứng minh niềm tin này trong gần 40 năm. Đáng buồn thay, sự nhìn nhận của ông về địa điểm vừa là điểm khởi đầu vừa là điểm kết thúc của nền văn minh Inca, mặc dù là một cách nhìn rất ấn tượng nhưng lại không chính xác. Bây giờ chúng ta biết rằng Vilcabamba thực sự nằm cách đó 65 km trong rừng sâu.G

One question that has perplexed visitors, historians and archaeologists alike ever since Bingham, is why the site seems to have been abandoned before the Spanish Conquest. There are no references to it by any of the Spanish chroniclers - and if they had known of its existence so close to Cusco they would certainly have come in search of gold.

Một câu hỏi đã khiến du khách, các nhà sử học và cũng như các nhà khảo cổ bối rối kể từ Bingham, đó là tại sao địa điểm này dường như đã bị bỏ hoang trước Cuộc xâm chiếm của người Tây Ban Nha. Không có tài liệu tham khảo nào về nó bởi bất kỳ nhà biên niên sử Tây Ban Nha nào - và nếu họ biết về sự tồn tại của nó ở rất gần Cusco thì chắc chắn họ đã đến để tìm vàng.

 

An idea which has gained wide acceptance over the past few years is that Machu Picchu was a moya, a country estate built by an Inca emperor to escape the cold winters of Cusco, where the elite could enjoy monumental architecture and spectacular views. Furthermore, the particular architecture of Machu Picchu suggests that it was constructed at the time of the greatest of all the Incas, the emperor Pachacuti (1438-71). By custom, Pachacuti’s descendants built other similar estates for their own use, and so Machu Picchu would have been abandoned after his death, some 50 years before the Spanish Conquest.
Một ý tưởng đã được chấp nhận rộng rãi trong vài năm qua là Machu Picchu là một moya, một điền trang nông thôn do một hoàng đế Inca xây dựng để thoát khỏi mùa đông lạnh giá ở Cusco, nơi giới thượng lưu có thể tận hưởng kiến trúc đồ sộ và cảnh đẹp ngoạn mục. Hơn nữa, kiến trúc đặc biệt của Machu Picchu gợi ý rằng nó được xây dựng vào thời điểm thịnh vượng nhất của người Inca, hoàng đế Pachacuti (1438-71). Theo phong tục, con cháu của Pachacuti đã xây dựng các điền trang tương tự khác để sử dụng cho riêng họ, và vì vậy Machu Picchu sẽ bị bỏ hoang sau khi ông qua đời, khoảng 50 năm trước Cuộc xâm chiếm của người Tây Ban Nha.

 

 

Questions 14-20

Reading Passage 228 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 14-20 on your answer sheet.

14.  Paragraph A
15.  Paragraph B
16.  Paragraph C
17.  Paragraph D
18.  Paragraph E
19.  Paragraph F
20.  Paragraph G

List of Headings

i.  Different accounts of the same journey
ii.  Bingham gains support
iii.  A common belief
iv.  The aim of the trip
v.  A dramatic description
vi.  A new route
vii.  Bingham publishes his theory
viii.  Bingham’s lack of enthusiasm

Questions 21-24

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 228?

In boxes 21-24 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

21. Bingham went to South America in search of an Inca city.
22. Bingham chose a particular route down the Urubamba valley because it was the most common route used by travellers.
23. Bingham understood the significance of Machu Picchu as soon as he saw it.
24. Bingham returned to Machu Picchu in order to find evidence to support his theory.

Questions 25-26

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 25-26 on your answer sheet.

25. The track that took Bingham down the Urubamba valley had been created for the transportation of.....................

26. Bingham found out about the ruins of Machu Picchu from a ..................... in the Urubamba valley.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Lost City

 

 

Questions 14-20

Reading Passage 228 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 14-20 on your answer sheet.

14.  Paragraph A/ iv.  The aim of the trip

Giải thích:

His goal was to locate the remains of a city called Vitcos, the last capital of the Inca civilisation.


15.  Paragraph B/ vi.  A new route

Giải thích:

When Bingham and his team set off down the Urubamba in late July, they had an advantage over travellers who had preceded them: a track had recently been blasted down the valley canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. 


16.  Paragraph C/ viii.  Bingham’s lack of enthusiasm

Giải thích:

The morning was dull and damp, and Bingham also seems to have been less than keen on the prospect of climbing the hill. In his book Lost City of the Incas, he relates that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top.


17.  Paragraph D/v.  A dramatic description

Giải thích:

Bingham writes about the approach in vivid style in his book. First, as he climbs up the hill, he describes the ever-present possibility of deadly snakes, ‘capable of making considerable springs when in pursuit of their prey’; not that he sees any. Then there’s a sense of mounting discovery as he comes across great sweeps of terraces, then a mausoleum, followed by monumental staircases and, finally, the grand ceremonial buildings of Machu Picchu. 'It seemed like an unbelievable dream the sight held me spellbound ’, he wrote.


18.  Paragraph E/ i.  Different accounts of the same journey

Giải thích:

We should remember, however, that Lost City of the Incas is a work of hindsight, not written until 1948, many years after his journey. His journal entries of the time reveal a much more gradual appreciation of his achievement. 


19.  Paragraph F/ vii.  Bingham publishes his theory

Giải thích:

However, soon after returning it occurred to him that he could make a name for himself from this discovery. When he came to write the National Geographic magazine article that broke the story to the world in April 1913, he knew he had to produce a big idea.


20.  Paragraph G/ iii.  A common belief

Giải thích:

An idea which has gained wide acceptance over the past few years is that Machu Picchu was a moya, a country estate built by an Inca emperor to escape the cold winters of Cusco, where the elite could enjoy monumental architecture and spectacular views.

 

List of Headings
i.  Different accounts of the same journey
Những lời kể khác nhau về cùng một hành trình
ii.  Bingham gains support
Bingham nhận được hỗ trợ
iii.  A common belief
Một niềm tin chung
iv.  The aim of the trip
Mục đích của chuyến đi
v.  A dramatic description
Mô tả kịch tính
vi.  A new route
Một tuyến đường mới
vii.  Bingham publishes his theory
Bingham công bố giả thuyết của mình
viii.  Bingham’s lack of enthusiasm
Bingham thiếu nhiệt tình

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 21-24

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 228?

In boxes 21-24 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

 

21.T Bingham went to South America in search of an Inca city.
Bingham đến Nam Mỹ để tìm kiếm một thành phố của người Inca.

Giải thích: Đoạn A

When the US explorer and academic Hiram Bingham arrived in South America in 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life: the exploration of the remote hinterland to the west of Cusco, the old capital of the Inca empire in the Andes mountains of Peru. His goal was to locate the remains of a city called Vitcos, the last capital of the Inca civilisation.

 

22.F  Bingham chose a particular route down the Urubamba valley because it was the most common route used by travellers.
Bingham đã chọn một con đường cụ thể xuống thung lũng Urubamba vì đó là con đường phổ biến nhất được du khách sử dụng.

Giải thích: Đoạn B

When Bingham and his team set off down the Urubamba in late July, they had an advantage over travellers who had preceded them: a track had recently been blasted down the valley canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. Almost all previous travellers had left the river at Ollantaytambo and taken a high pass across the mountains to rejoin the river lower down, thereby cutting a substantial corner, but also therefore never passing through the area around Machu Picchu.

 

23.F  Bingham understood the significance of Machu Picchu as soon as he saw it.
Bingham hiểu ý nghĩa của Machu Picchu ngay khi nhìn thấy nó.

Giải thích: Đoạn E

We should remember, however, that Lost City of the Incas is a work of hindsight, not written until 1948, many years after his journey. His journal entries of the time reveal a much more gradual appreciation of his achievement.

At this stage, Bingham didn’t realise the extent or the importance of the site, nor did he realise what use he could make of the discovery.

 

24.NG  Bingham returned to Machu Picchu in order to find evidence to support his theory.
Bingham trở lại Machu Picchu để tìm bằng chứng ủng hộ lý thuyết của mình.

Giải thích: không có thông tin

 

Questions 25-26

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 25-26 on your answer sheet.

25. The track that took Bingham down the Urubamba valley had been created for the transportation of.....rubber................

Con đường đưa Bingham xuống thung lũng Urubamba đã được tạo ra để vận chuyển cao su

Giải thích: đoạn B

When Bingham and his team set off down the Urubamba in late July, they had an advantage over travellers who had preceded them: a track had recently been blasted down the valley canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. 

26. Bingham found out about the ruins of Machu Picchu from a .......farmer............. in the Urubamba valley.

Bingham phát hiện ra tàn tích của Machu Picchu từ một nông dân ở thung lũng Urubamba.

Giải thích: đoạn C

His companions showed no interest in accompanying him up the nearby hill to see some ruins that a local farmer, Melchor Arteaga, had told them about the night before. The morning was dull and damp, and Bingham also seems to have been less than keen on the prospect of climbing the hill. In his book Lost City of the Incas, he relates that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. iv
15. vi
16. viii
17. v
18. i
19. vii
20. iii
21. TRUE
22. FALSE
23. FALSE
24. NOT GIVEN
25. rubber
26. farmer


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status