ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - THE BEAM-OPERATED TRAFFIC SYSTEM

The Beam-Operated Traffic System

The Need for Change
The number of people killed each year on the road is more than for all other types of avoidable deaths except for those whose lives are cut short by tobacco

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 THE BEAM-OPERATED TRAFFIC SYSTEM

 

Section (i)
The Need for Change
The number of people killed each year on the road is more than for all other types of avoidable deaths except for those whose lives are cut short by tobacco use. Yet road deaths are tolerated - so great is our need to travel about swiftly and economically. Oddly, modern vehicle engine design - the combustion engine - has remained largely unchanged since it was conceived over 100 years ago. A huge amount of money and effort is being channeled into alternative engine designs, the most popular being based around substitute fuels such as heavy water, or the electric battery charged by the indirect burning of conventional fuels, or by solar power. Nevertheless, such innovations will do little to halt the carnage on the road. What is needed is a radical rethinking of the road system itself.
 
Số người thiệt mạng mỗi năm trên đường cao hơn tất cả các loại tử vong có thể tránh được khác ngoại trừ những người bị mất mạng do sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, thương vong trên đường vẫn để xảy ra - vì nhu cầu đi lại nhanh chóng và tiết kiệm của chúng ta là rất lớn. Điều kỳ lạ là thiết kế động cơ xe hiện đại - động cơ đốt trong - hầu như không thay đổi kể từ khi nó được hình thành hơn 100 năm trước. Một lượng lớn tiền bạc và nỗ lực đang được chuyển vào các thiết kế động cơ thay thế, động cơ thay thế phổ biến nhất là dựa trên nhiên liệu thay thế như nước nặng hoặc pin điện được sạc bằng cách đốt gián tiếp nhiên liệu thông thường hoặc bằng năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, những đổi mới như vậy sẽ hầu như không ngăn chặn cuộc tàn sát trên đường. Điều cần thiết là sự cân nhắc nghiêm túc về hệ thống đường bộ.
 

Section (ii)
The Beam-Operated Traffic System, proposed by a group of Swedish engineers, does away with tarred roads and independently controlled vehicles, and replaces them with innumerable small carriages suspended from electrified rails along a vast interconnected web of steel beams crisscrossing the skyline. The entire system would be computer-controlled and operate without human intervention.
 
Hệ thống giao thông vận hành bằng dầm, do một nhóm kỹ sư Thụy Điển đề xuất, loại bỏ những con đường trải nhựa và các phương tiện được điều khiển độc lập, đồng thời thay thế chúng bằng vô số toa xe nhỏ treo trên đường ray điện dọc theo một mạng lưới dầm thép rộng lớn được liên kết với nhau chằn chịt trên bầu trời. Toàn bộ hệ thống sẽ được điều khiển bằng máy tính và hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người.
do away with: loại bỏ
 

Section (iii)
The most preferable means of propulsion is via electrified rails atop the beams. Although electric transport systems still require fossil fuels to be burnt or dams to be built, they add much less to air pollution than the burning of petrol within conventional engines. In addition, they help keep polluted air out of cities and restrict it to the point of origin where it can be more easily dealt with. Furthermore, electric motors are typically 90% efficient, compared to internal combustion engines, which are at most 30% efficient. They are also better at accelerating and climbing hills. This efficiency is no less true of beam systems than of single vehicles.
 
Phương tiện truyền động lực thích hợp nhất là thông qua đường ray điện phía trên dầm. Mặc dù các hệ thống vận tải điện vẫn cần đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc xây đập, nhưng chúng gây ô nhiễm không khí ít hơn nhiều so với việc đốt xăng trong các động cơ thông thường. Ngoài ra, chúng giúp giữ cho thành phố không bị ô nhiễm và hạn chế ô nhiễm ở điểm khởi phát để có thể dễ dàng xử lý hơn. Hơn nữa, động cơ điện thường có hiệu suất 90% so với động cơ đốt trong, hiệu suất tối đa là 30%. Chúng cũng tốt hơn trong việc tăng tốc và leo đồi. Tính hiệu quả này cũng đúng không kém khi so các hệ thống dầm với các phương tiện đơn lẻ.

Section (iv)
A relatively high traffic throughput can be maintained - automated systems can react faster than can human drivers - and the increased speed of movement is expected to compensate for loss of privacy. It is estimated that at peak travel times passenger capacity could be more than double that of current subway systems. It might be possible to arrange for two simultaneous methods of vehicle hire: one in which large carriages (literally buses) run to a timetable, and another providing for hire of small independently occupied cars at a slightly higher cost. Travelers could order a car by swiping a card through a machine, which recognizes a personal number code.
 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải, in phần đề để luyện tập.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Section (v)
Monorail systems are not new, but they have so far been built as adjuncts to existing city road systems. They usually provide a limited service, which is often costly and fails to address the major concern of traffic choking the city. The Beam-Operated Traffic System, on the other hand, provides a complete solution to city transportation. Included in its scope is provision for the movement of pedestrians at any point and to any point within the system. A city relieved of roads carrying fast-moving cars and trucks can be given over to pedestrians and cyclists who can walk or pedal as far as they wish before hailing a quickly approaching beam-operated car. Cyclists could use fold-up bicycles for this purpose.

 
 

Section (vi)
Since traffic will be designated an area high above the ground, human activities can take place below the transit system in complete safety, leading to a dramatic drop in the number of deaths and injuries sustained while in transit and while walking about the city. Existing roads can be dug up and grassed over, or planted with low-growing bushes and trees. The look of the city is expected to improve considerably for both pedestrians and for people using the System.


Section (vii)
It is true that the initial outlay for a section of the beam-operated system will be more than for a similar stretch of tarred road. However, costs for the proposed system must necessarily include vehicle costs, which are not factored into road-building budgets. Savings made will include all tunnels since it costs about US $120,000 per kilometer to build a new six-lane road tunnel. Subway train tunnels cost about half that amount, because they are smaller in size. Tunnels carrying beamed traffic will have a narrower cross-sectional diameter and can be dug at less depth than existing tunnels, further reducing costs.


Objections
The only major drawbacks to the proposal are entrenched beliefs that resist change, the potential for vandalism, and the loss of revenue for car manufacturers. Video camera surveillance is a possible answer to vandalism, while the last objection could be overcome by giving car manufacturers beam-operated vehicle building contracts. 60% of all people on earth live in cities; we must loosen the immediate environment from the grip of the road-bound car.
 
 
 
 
Questions 1-4
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 1 - 4.
Refer to Reading Passage 14 "The Beam-Operated Traffic System", and complete the flowchart below with appropriate words or phrases from the passage. Write your answers in boxes 1 - 4 on your Answer Sheet.
 
Current City Traffic System :

internal combustion engine

independently controlled vehicles

conventional tarred road system

traffic choking the city


Proposed City Traffic System :

…..…(1)……

rails

……(2)…....

-controlled carriages

…..(3)…...

System

city without any

…..(4)….

 
Questions 5 - 9
You are advised to spend about 8 minutes on Questions 5-9. Choose the most suitable heading from the list of headings below for the seven sections of Reading Passage 14 "The Beam-Operated Traffic System". Write your answers in boxes 5 - 9 on your Answer Sheet.
 

List of Headings

A. Returning the city to the people

B. Speed to offset loss of car ownership

C. Automation to replace existing roads

D. A safe and cheap alternative

E. The monorail system

F. Inter-city freeways

G. Doing the sums ( Example)

H. The complete answer to the traffic problem

I. Cleaner and more efficient

5. Section (ii)............... Q8. Section (v)..................
6. Section (iii).............. Q9. Section (vi) .................
7. Section (iv)............... Example: Section (vii).........
 
Questions 10-12
You are advised to spend about 7 minutes on Questions 10 -12.
Refer to Reading Passage 14, and look at the statements below.
Write S if the statement is Supported by what is written in the passage, and write NS if the statement is Not Supported. Write your answers in boxes 10 -12 on your Answer Sheet.
 
Example: The combustion engine was designed over 100 years ago. S

10. The increased speed of traffic in a Beam-Operated Traffic System is due to electric motors being 90% efficient.
11. Beamed traffic will travel through tunnels costing less to build than subway tunnels.
12. A possible solution to willful damage to the System is to install camera equipment.
 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 THE BEAM-OPERATED TRAFFIC SYSTEM

 
 
Questions 1-4
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 1 - 4.
Refer to Reading Passage 14 "The Beam-Operated Traffic System", and complete the flowchart below with appropriate words or phrases from the passage. Write your answers in boxes 1 - 4 on your Answer Sheet.
 
Current City Traffic System :

internal

combustion

 

engine

independently

controlled

vehicles

conventional

tarred road

system

traffic

choking the

city

      
Proposed  City Traffic System :

…..…(1)electrified……

       rails

……(2)computer…....

-controlled

carriages

…..(3) Beam-Operated Traffic…...

   System

     city

without any

…..(4) roads….

Giải thích: Đoạn II

The Beam-Operated Traffic System Q3, proposed by a group of Swedish engineers, does away with tarred roads Q4 and independently controlled vehicles, and replaces them with innumerable small carriages suspended from electrified rails Q1 along a vast interconnected web of steel beams Q3 crisscrossing the skyline. The entire system would be computer-controlled Q2 and operate without human intervention.

 

 

Questions 5 - 9
You are advised to spend about 8 minutes on Questions 5-9. Choose the most suitable heading from the list of headings below for the seven sections of Reading Passage 14 "The Beam-Operated Traffic System". Write your answers in boxes 5 - 9 on your Answer Sheet.
 

 

 

 5. Section (ii).....C..........
Giải thích:
The Beam-Operated Traffic System, proposed by a group of Swedish engineers, does away with tarred roads and independently controlled vehicles, and replaces them with innumerable small carriages suspended from electrified rails along a vast interconnected web of steel beams crisscrossing the skyline. The entire system would be computer-controlled and operate without human intervention.
 
 
Questions 10-12
You are advised to spend about 7 minutes on Questions 10 -12.
Refer to Reading Passage 14, and look at the statements below.
Write S if the statement is Supported by what is written in the passage, and write NS if the statement is Not Supported. Write your answers in boxes 10 -12 on your Answer Sheet.
 
Example: The combustion engine was designed over 100 years ago.                          S

10. NS   The increased speed of traffic in a Beam-Operated Traffic System is due to electric motors being 90% efficient.
Tốc độ giao thông tăng lên trong Hệ thống giao thông vận hành bằng dầm là do động cơ điện có hiệu suất 90%

Giải thích: hiệu suất cao là ít tốn năng lượng chứ không liên quan gì đến tốc độ

Furthermore, electric motors are typically 90% efficient, compared to internal combustion engines, which are at most 30% efficient. They are also better at accelerating and climbing hills.

 

  

 

 
Answer:
1. electrified   2. computer  3. Beam-Operated Traffic   4. roads   5. C   6. I   7. B   8. H   9. A   10. NS   11. S   12. S
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status