ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - THE SCIENTIFIC METHOD

The Scientific Method

A ‘Hypotheses,’ said Medawar in 1964, are imaginative and inspirational in character’; they are ‘adventures of the mind’. He was arguing in favour of the position taken by Karl Popper in The Logic of Scientific Discovery (1972, 3rd edition) that the nature of scientific method is hypothetico-deductive and not

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 THE SCIENTIFIC METHOD 

 

 

A ‘Hypotheses,’ said Medawar in 1964, are imaginative and inspirational in character’; they are ‘adventures of the mind’. He was arguing in favour of the position taken by Karl Popper in The Logic of Scientific Discovery (1972, 3rd edition) that the nature of scientific method is hypothetico-deductive and not, as is generally believed, inductive.

Medawar đã nói vào năm 1964 rằng: “Các giả thuyết thường có tính tưởng tượng và cảm hứng bất chợt”; chúng là 'những cuộc phiêu lưu của trí óc'. Ông đã lập luận ủng hộ quan điểm của Karl Popper trong Logic của khám phá khoa học (1972, xuất bản lần thứ 3) rằng bản chất của phương pháp khoa học là suy diễn giả thuyết chứ không phải quy nạp như người ta thường tin.

B It is essential that you, as an intending researcher, understand the difference between these two interpretations of the research process so that you do not become discouraged or begin to suffer from a feeling of ‘cheating’ or not going about it the right way.

Quang trọng là bạn, với tư cách là một nhà nghiên cứu tương lai hiểu được sự khác biệt giữa hai cách hiểu về quá trình nghiên cứu này để bạn không nản lòng hoặc bắt đầu có cảm giác 'lừa dối' hoặc không đi đúng hướng.

The myth of scientific method is that it is inductive: that the formulation of scientific theory starts with the basic, raw evidence of the senses - simple, unbiased, unprejudiced observation. Out of these sensory data - commonly referred to as ‘facts’ — generalisations will form. The myth is that from a disorderly array of factual information an orderly, relevant theory will somehow emerge. However, the starting point of induction is an impossible one.

Giai thoại về phương pháp khoa học là nó có tính quy nạp: rằng việc xây dựng lý thuyết khoa học bắt đầu bằng bằng chứng cơ bản, thô sơ về khả năng quan sát đơn giản, khách quan, không định kiến. Từ những dữ liệu cảm quan này - thường được gọi là 'các cơ sở lập luận' - những khái quát hóa sẽ hình thành. Giai thoại cho rằng từ một loạt thông tin dựa trên thực tế lộn xộn, một lý thuyết có liên quan, có trật tự sẽ xuất hiện bằng cách nào đó. Tuy nhiên, điểm bắt đầu của sự qui nạp là một điều không thể.

D  There is no such thing as an unbiased observation. Every act of observation we make is a function of what we have seen or otherwise experienced in the past. All scientific work of an experimental or exploratory nature starts with some expectation about the outcome. This expectation is a hypothesis. Hypotheses provide the initiative and incentive for the inquiry and influence the method. It is in the light of an expectation that some observations are held to be relevant and some irrelevant, that one methodology is chosen and others discarded, that some experiments are conducted and others are not. Where is, your naive, pure and objective researcher now?

Không có cái gọi là quan sát khách quan. Mỗi hành động quan sát chúng ta thực hiện là hệ quả của những gì chúng ta đã thấy hoặc nếu không thì là trải qua trong quá khứ. Tất cả các công trình khoa học có tính chất thử nghiệm hoặc khám phá đều bắt đầu với một số kỳ vọng về kết quả. Kỳ vọng này là một giả thuyết. Các giả thuyết cung cấp sáng kiến và động lực cho cuộc tìm kiếm, nghiên cứu và ảnh hưởng đến phương pháp. Chính vì sự kỳ vọng từ một số quan sát là hợp lý và một số không hợp lý nên một phương pháp luận được chọn và những phương pháp luận khác bị loại bỏ, rằng một số thí nghiệm được tiến hành và những thí nghiệm khác thì không. Nhà nghiên cứu ngây thơ, trong sáng và khách quan của bạn bây giờ ở đâu?

E Hypotheses arise by guesswork, or by inspiration, but having been formulated they can and must be tested rigorously, using the appropriate methodology. If the predictions you make as a result of deducing certain consequences from your hypothesis are not shown to be correct then you discard or modify your hypothesis. If the predictions turn out to be correct then your hypothesis has been supported and may be retained until such time as some further test shows it not to be correct. Once you have arrived at your hypothesis, which is a product of your imagination, you then proceed to a strictly logical and rigorous process, based upon deductive argument — hence the term ‘hypothetico-deductive’.

Các giả thuyết sinh ra từ sự phỏng đoán hoặc do cảm hứng bất chợt, nhưng sau khi được hình thành, chúng có thể và buộc phải được kiểm tra nghiêm ngặt bằng phương pháp thích hợp. Nếu những dự đoán mà bạn đưa ra do việc suy luận những hệ quả nhất định từ giả thuyết của bạn không được chứng minh là đúng thì bạn loại bỏ hoặc sửa đổi giả thuyết của mình. Nếu các dự đoán hóa ra là đúng thì giả thuyết của bạn đã được củng cố và có thể được giữ lại cho đến khi một số thử nghiệm tiếp theo cho thấy nó không đúng. Khi bạn đã đi đến giả thuyết của mình, vốn là sản phẩm của trí tưởng tượng của bạn, thì bạn sẽ tiến hành một quy trình nghiêm ngặt và logic chặt chẽ, dựa trên lập luận suy diễn - do đó có thuật ngữ 'suy luận giả thuyết'.

F So don’t worry if you have some idea of what your results will tell you before you even begin to collect data; there are no scientists in existence who really wait until they have all the evidence in front of them before they try to work out what it might possibly mean. The closest we ever get to this situation is when something happens by accident; but even then the researcher has to formulate a hypothesis to be tested before being sure that, for example, a mould might prove to be a successful antidote to bacterial infection.

Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn có một số ý tưởng về những điều mà kết quả sẽ mang lại trước khi bạn bắt đầu thu thập dữ liệu; không có nhà khoa học nào thực sự chờ đợi cho đến khi họ có tất cả bằng chứng trước mặt họ trước khi họ cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó. Lúc chúng ta càng tiến gần đến tình huống này nhất là lúc một điều gì đó tình cờ xảy ra; nhưng ngay cả khi đó, nhà nghiên cứu cũng phải đưa ra một giả thuyết để kiểm tra trước khi chắc chắn rằng, chẳng hạn, một loại nấm mốc có thể chứng minh là một loại thuốc giải độc thành công đối với nhiễm trùng do vi khuẩn.

G The myth of scientific method is not only that it is inductive (which we have seen is incorrect) but also that the hypothetico-deductive method proceeds in a step-by-step, inevitable fashion. The hypothetico-deductive method describes the logical approach to much research work, but it does not describe the psychological behaviour that brings it about. This is much more holistic — involving guesses, reworkings, corrections, blind alleys and above all inspiration, in the deductive as well as the hypothetic component -than is immediately apparent from reading the final thesis or published papers. These have been, quite properly, organised into a more serial, logical order so that the worth of the output may be evaluated independently of the behavioural processes by which it was obtained. It is the difference, for example between the academic papers with which Crick and Watson demonstrated the structure of the DNA molecule and the fascinating book The Double Helix in which Watson (1968) described how they did it. From this point of view, ‘scientific method’ may more usefully be thought of as a way of writing up research rather than as a way of carrying it out.

Giai thoại về phương pháp khoa học không chỉ ở chỗ nó mang tính quy nạp (điều mà chúng ta đã thấy là không đúng) mà còn ở chỗ phương pháp suy diễn-giả thuyết tiến hành theo kiểu nhất định phải theo từng bước. Phương pháp suy diễn giả thuyết mô tả cách tiếp cận logic đối với nhiều công việc nghiên cứu, nhưng nó không mô tả hành vi tâm lý dẫn đến nó. Phương pháp này toàn diện hơn nhiều - liên quan đến phỏng đoán, làm lại, sửa chữa, ngõ cụt và trên hết là nguồn cảm hứng, trong phần suy diễn cũng như giả thuyết - so với kiểu rõ ràng ngay trước mắt khi đọc luận văn cuối cùng hoặc các bài báo đã xuất bản. Chúng đã được sắp xếp khá hợp lý thành một trật tự hợp lý, tuần tự hơn để giá trị của kết quả đầu ra có thể được đánh giá độc lập với các quy trình hành vi tạo ra nó. Chẳng hạn, chính sự khác biệt giữa các bài báo học thuật mà Crick và Watson đã chứng minh cấu trúc của phân tử DNA và cuốn sách hấp dẫn The Double Helix trong đó Watson (1968) đã mô tả cách họ đã làm điều đó. Từ quan điểm này, 'phương pháp khoa học' theo cách mà mọi người nghĩ thì nó có thể là một cách hữu ích giúp viết ra nghiên cứu thay vì một cách để thực hiện nó.

 

 

Questions 29-30
Reading Passage 12 has seven paragraphs A-G.
Choose the most suitable headings for paragraphs C-G from the list of headings below.
Write the appropriate numbers i-x in boxes 29-33 on your answer sheet.

List of Headings
i The Crick and Watson approach to research
ii Antidotes to bacterial infection
iii The testing of hypotheses
iv Explaining the inductive method
v Anticipating results before data is collected
vi How research is done and how it is reported
vii The role of hypotheses in scientific research
viii Deducing the consequences of hypotheses
ix Karl Popper’s claim that the scientific method is hypothetico-deductive
x The unbiased researcher

Example     Paragraph A            Answer: ix

29 Paragraph C  
30 Paragraph D  
31 Paragraph E  
32 Paragraph F  
33 Paragraph G  

Questions 34 and 35
In which TWO paragraphs in Reading Passage12 does the writer give advice directly to the reader?
Write the TWO appropriate letters (A—G) in boxes 34 and 35 on your answer sheet.

 

Questions 36-39
Do the following statements reflect the opinions of the writer in Reading Passage 12?
In boxes 36-39 on your answer sheet write

YES if the statement reflects the opinion of the writer.
NO  if the statement contradicts the opinion of the writer.
NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks about this

36 Popper says that the scientific method is hypothetico-deductive.
37 If a prediction based on a hypothesis is fulfilled, then the hypothesis is confirmed as true.
38 Many people carry out research in a mistaken way.
39 The ‘scientific method’ is more a way of describing research than a way of doing it.

Question 40
Choose the appropriate letter A-D and write it in box 40 on your answer sheet.
Which of the following statements best describes the writer’s main purpose in Reading Passage 3?

A  to advise Ph.D students not to cheat while carrying out research.
B  to encourage Ph.D students to work by guesswork and inspiration.
C  to explain to Ph.D students the logic which the scientific research paper follows.
D  to help Ph.D students by explaining different conceptions of the research process.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 THE SCIENTIFIC METHOD 

 

Questions 29-30
Reading Passage 12 has seven paragraphs A-G.
Choose the most suitable headings for paragraphs C-G from the list of headings below.
Write the appropriate numbers i-x in boxes 29-33 on your answer sheet.


List of Headings

i    The Crick and Watson approach to research
Phương pháp nghiên cứu của Crick và Watson
ii    Antidotes to bacterial infection
Thuốc giải độc cho nhiễm trùng do vi khuẩn
iii    The testing of hypotheses
Kiểm định các giả thuyết
iv    Explaining the inductive method
Giải thích phương pháp quy nạp
v    Anticipating results before data is collected
Dự đoán kết quả trước khi thu thập dữ liệu
vi    How research is done and how it is reported
Nghiên cứu được thực hiện như thế nào và nó được báo cáo như thế nào
vii    The role of hypotheses in scientific research
Vai trò của giả thuyết trong nghiên cứu khoa học
viii    Deducing the consequences of hypotheses
Suy diễn hệ quả của các giả thuyết
ix    Karl Popper’s claim that the scientific method is hypothetico-deductive
Tuyên bố của Karl Popper rằng phương pháp khoa học là suy diễn giả thuyết
x The unbiased researcher    
Nhà nghiên cứu khách quan

 

Example     Paragraph A            Answer: ix

29    Paragraph C/ iv    Explaining the inductive method    

Giải thích:

The myth of scientific method is that it is inductive: that the formulation of scientific theory starts with the basic, raw evidence of the senses - simple, unbiased, unprejudiced observation. 


30    Paragraph D/ vii    The role of hypotheses in scientific research    

Giải thích:

Every act of observation we make is a function of what we have seen or otherwise experienced in the past. All scientific work of an experimental or exploratory nature starts with some expectation about the outcome. This expectation is a hypothesis. Hypotheses provide the initiative and incentive for the inquiry and influence the method.


31    Paragraph E/ iii    The testing of hypotheses    

Giải thích:

Hypotheses arise by guesswork, or by inspiration, but having been formulated they can and must be tested rigorously, using the appropriate methodology. If the predictions you make as a result of deducing certain consequences from your hypothesis are not shown to be correct then you discard or modify your hypothesis.If the predictions turn out to be correct then your hypothesis has been supported and may be retained until such time as some further test shows it not to be correct


32    Paragraph F / v    Anticipating results before data is collected   

Giải thích:

So don’t worry if you have some idea of what your results will tell you before you even begin to collect data; there are no scientists in existence who really wait until they have all the evidence in front of them before they try to work out what it might possibly mean.


33    Paragraph G/ vi    How research is done and how it is reported

Giải thích:

This is much more holistic — involving guesses, reworkings, corrections, blind alleys and above all inspiration, in the deductive as well as the hypothetic component -than is immediately apparent from reading the final thesis or published papers. These have been, quite properly, organised into a more serial, logical order so that the worth of the output may be evaluated independently of the behavioural processes by which it was obtained.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 34 and 35
In which TWO paragraphs in Reading Passage12 does the writer give advice directly to the reader?
Write the TWO appropriate letters (A—G) in boxes 34 and 35 on your answer sheet.

34. F

Giải thích:

So don’t worry if you have some idea of what your results will tell you before you even begin to collect data; there are no scientists in existence who really wait until they have all the evidence in front of them before they try to work out what it might possibly mean.

35.B

Giải thích:

It is essential that you, as an intending researcher, understand the difference between these two interpretations of the research process so that you do not become discouraged or begin to suffer from a feeling of ‘cheating’ or not going about it the right way.

 

Questions 36-39
Do the following statements reflect the opinions of the writer in Reading Passage 12?
In boxes 36-39 on your answer sheet write

YES if the statement reflects the opinion of the writer.
NO  if the statement contradicts the opinion of the writer.
NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks about this

36.T Popper says that the scientific method is hypothetico-deductive.
Popper nói rằng phương pháp khoa học là suy diễn giả thuyết.

Giải thích: đoạn A

Hypotheses,’ said Medawar in 1964, are imaginative and inspirational in character’; they are ‘adventures of the mind’. He was arguing in favour of the position taken by Karl Popper in The Logic of Scientific Discovery (1972, 3rd edition) that the nature of scientific method is hypothetico-deductive and not, as is generally believed, inductive.

 

37.F If a prediction based on a hypothesis is fulfilled, then the hypothesis is confirmed as true.
Nếu một dự đoán dựa trên một giả thuyết được thực hiện, thì giả thuyết đó được xác nhận là đúng.

Giải thích: đoạn E

Hypotheses arise by guesswork, or by inspiration, but having been formulated they can and must be tested rigorously, using the appropriate methodology. 

 

38.NG Many people carry out research in a mistaken way.
Nhiều người tiến hành nghiên cứu một cách sai lầm.

39.T The ‘scientific method’ is more a way of describing research than a way of doing it.
“Phương pháp khoa học” là một cách mô tả nghiên cứu hơn là một cách thực hiện nó.

Giải thích: đoạn G

From this point of view, ‘scientific method’ may more usefully be thought of as a way of writing up research rather than as a way of carrying it out.

 

Question 40
Choose the appropriate letter A-D and write it in box 40 on your answer sheet.
Which of the following statements best describes the writer’s main purpose in Reading Passage 3?

A  to advise Ph.D students not to cheat while carrying out research.
để khuyên nghiên cứu sinh không gian lận trong khi thực hiện nghiên cứu.

B  to encourage Ph.D students to work by guesswork and inspiration.
để khuyến khích nghiên cứu sinh tiến sĩ làm việc theo phỏng đoán và cảm hứng.

C  to explain to Ph.D students the logic which the scientific research paper follows.
để giải thích cho nghiên cứu sinh về logic mà bài báo nghiên cứu khoa học tuân theo.

D  to help Ph.D students by explaining different conceptions of the research process.
để giúp nghiên cứu sinh tiến sĩ bằng cách giải thích các quan niệm khác nhau về quá trình nghiên cứu.

Giải thích: đoạn B

It is essential that you, as an intending researcher, understand the difference between these two interpretations of the research process so that you do not become discouraged or begin to suffer from a feeling of ‘cheating’ or not going about it the right way.

 

 

 

bảng giá học phí 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

 

Answer:
29.  iv
30.  vii
31.  iii
32.  v
33.  vi
34.  B/F
35.  F/B
36.  YES
37.  No
38.  NOT GIVEN
39.  YES
40.  D

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status