ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Ant and the Mandarin

The Ant and the Mandarin

In 1476, the farmers of Berne in Switzerland decided there was only one way to rid their fields of the cutworms attacking their crops. They took the pests to court. The worms were tried, found guilty and excommunicated by the arch­bishop. In China, farmers had a more practical approach to pest control.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Ant and the Mandarin

 

In 1476, the farmers of Berne in Switzerland decided there was only one way to rid their fields of the cutworms attacking their crops. They took the pests to court. The worms were tried, found guilty and excommunicated by the arch­bishop. In China, farmers had a more practical approach to pest control. Rather than relying on divine intervention, they put their faith in frogs, ducks and ants. Frogs and ducks were encouraged to snap up the pests in the paddies and the occasional plague of locusts. But the notion of biological control began with an ant. More specifically, it started with the predatory yellow citrus ant Oeco-phylla smaragdina, which has been polishing off pests in the orange groves of southern China for at least 1,700 years. The yellow citrus ant is a type of weaver ant, which binds leaves and twigs with silk to form a neat, tent-like nest. In the beginning, farmers made do with the odd ants' nests here and there. But it wasn't long before growing demand led to the development of a thriving trade in nests and a new type of agriculture - ant farming. ĐOẠN 1

Năm 1476, những người nông dân ở Berne, Thụy Sĩ quyết định chỉ có một cách duy nhất để loại bỏnhững con giun đang tấn công mùa màng ra khỏi những cánh đồng của họ. Họ đã đưa các loài gây hại ra tòa. Những con giun đã bị tổng giám mục xét xử, kết tội và rút phép thông công. Ở Trung Quốc, nông dân đã có cách tiếp cận thực tế hơn đối với kiểm soát côn trùng. Thay vì nhờ đến sự can thiệp của thần thánh, họ đặt niềm tin vào ếch, vịt và kiến. Ếch và vịt được khuyến khích bắt các loài gây hại trong ruộng và đôi khi là dịch châu chấu. Nhưng khái niệm kiểm soát sinh học bắt đầu với một con kiến. Cụ thể hơn, biện pháp này bắt đầu với loài kiến vàng săn mồi trên cây có múi Oeco-phylla smaragdina, loài kiến đã trừ khử các loài gây hại trong các vườn cam ở miền nam Trung Quốc trong ít nhất 1.700 năm. Kiến vàng trên cây có múi thuộc chi kiến vàng, chúng kết lá và cành cây bằng tơ để tạo thành một cái tổ giống như cái lều gọn gàng. Ban đầu, những người nông dân dùng đỡ những tổ kiến lẻ đó đây. Nhưng không lâu sau đó, nhu cầu ngày càng tăng đã dẫn đến sự phát triển của ngành buôn bán tổ yến và một loại hình nông nghiệp mới - nuôi kiến.

make do (with something): to use what is available although it is not enough or what you wanted

***Rút phép thông công là hình phạt Hội thánh dành cho tín hữu nào lỗi phạm trầm trọng những điều ghi trong Giáo luật. Người bị vạ rút phép thông công không được hòa nhập cùng Hội thánh, không được xưng tội rước lễ, tham dự các lễ nghi và hưởng nhờ các ơn phúc thiêng liêng Hội thánh dành cho con cái mình và nếu là linh mục thì bị huyền chức và bị thải hồi về bậc giáo dân đối với những lỗi quá tai tiếng. For an insect that bites, the yellow citrus ant is remarkably popular. Even by ant standards, Oecophylla smaragdina is a fearsome predator. It's big, runs fast and has a powerful nip - painful to humans but lethal to many of the insects that plague the orange groves of Guangdong and Guangxi in southern China. And for at least 17 centuries, Chinese orange growers have harnessed these six-legged killing machines to keep their fruit groves healthy and productive. ĐOẠN 2

Kiến vàng trên cây có múi nổi tiếng là một loài côn trùng có khả năng cắn. Ngay cả theo tiêu chuẩn của loài kiến, Oecophylla smaragdina là một kẻ săn mồi đáng sợ. Nó to lớn, chạy nhanh và cắn rất mạnh - chỉ gây đau đớn cho con người nhưng lại gây chết đối với nhiều loài côn trùng gây hại trong các vườn cam ở Quảng Đông và Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc. Và trong ít nhất 17 thế kỷ, những người trồng cam Trung Quốc đã khai thác những cỗ máy hủy diệt sáu chân này để giữ cho những vườn cây ăn quả của họ khỏe mạnh và năng suất.

Citrus fruits evolved in the Far East and the Chinese discovered the delights of their flesh early on. As the ancestral home of oranges, lemons and pomelos, China also has the greatest diversity of citrus pests. And the trees that produce the sweetest fruits, the mandarins - or kan - attract a host of plant-eating in­sects, from black ants and sap-sucking mealy bugs to leaf-devouring caterpil­lars. With so many enemies, fruit growers clearly had to have some way of pro­tecting their orchards. ĐOẠN 3

Các loại trái cây có múi phát triển ở Viễn Đông và người Trung Quốc đã sớm phát hiện ra sự yêu thích thịt của quả có múi. Là quê hương của cam, chanh và bưởi, Trung Quốc cũng có nhiều loài côn trùng gây hại trên cây có múi nhất. Và những cây cho quả ngọt nhất, quýt - hay kan - thu hút rất nhiều côn trùng ăn thực vật, từ kiến đen và rệp sáp hút nhựa cây đến sâu bướm ăn lá. Với rất nhiều kẻ thù, những người trồng trái cây rõ ràng phải có một số cách để bảo vệ vườn cây ăn trái của họ.

The West did not discover the Chinese orange growers' secret weapon until the early 20th century. At the time, Florida was suffering an epidemic of citrus canker and in 1915 Walter Swingle, a plant physiologist working for the US of Department of Agriculture, was sent to China in search of varieties of orange that were resistant to the disease. Swingle spent some time studying the citrus orchards around Guangzhou, and there he came across the story of the culti­vated ant. These ants, he was told, were "grown'' by the people of a small village nearby who sold them to the orange growers by the nestful. ĐOẠN 4

Phương Tây đã không phát hiện ra vũ khí bí mật của những người trồng cam Trung Quốc cho đến đầu thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, Florida đang bị dịch bệnh thối nhũn cam quýt và vào năm 1915, Walter Swingle, một nhà sinh lý học thực vật làm việc cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đã được cử đến Trung Quốc để tìm kiếm các giống cam có khả năng kháng bệnh này. Swingle đã dành thời gian nghiên cứu các vườn cây ăn quả có múi quanh Quảng Châu, và ở đó, ông tình cờ biết được câu chuyện về loài kiến được nuôi. Anh ta được cho biết những con kiến này được "nuôi" bởi những người dân ở một ngôi làng nhỏ gần đó, những người đã bán chúng cho những người trồng cam theo lứa.

The earliest report of citrus ants at work among the orange trees appeared in a book on tropical and subtropical botany written by Hsi Han in AD 304. "The people of Chiao-Chih sell in their markets ants in bags of rush matting. The nests are like silk. The bags are all attached to twigs and leaves which, with the ants inside the nests, are for sale. The ants are reddish-yellow in colour, bigger than ordinary ants. In the south, if the kan trees do not have this kind of ant, the fruits will all be damaged by many harmful insects, and not a single fruit will be perfect." ĐOẠN 5

Báo cáo sớm nhất về kiến trên cây có múi hoạt động ở cây cam xuất hiện trong một cuốn sách về thực vật học nhiệt đới và cận nhiệt đới do Hsi Han viết vào năm 304 sau Công nguyên. "Dân tộc Chiao-Chih bán kiến trong các túi cói ở chợ. Tổ kiến giống như tơ. Các túi đều kèm cành và lá và có kiến ​​trong tổ được rao bán. Kiến có màu vàng đỏ, to hơn kiến bình thường. Ở miền Nam, nếu cây quýt không có loại kiến này, tất cả các loại trái cây sẽ bị nhiều loại côn trùng gây hại làm hỏng, và không một trái nào là hoàn hảo.

Initially, farmers relied on nests which they collected from the wild or bought in the market where trade in nests was brisk. "It is said that in the south orange trees which are free of ants will have wormy fruits. Therefore, people race to buy nests for their orange trees," wrote Liu Hsun in Strange Things Noted in the South in about 890. ĐOẠN 6

Ban đầu, nông dân dựa vào những tổ yến mà họ thu lượm được từ tự nhiên hoặc mua trên thị trường, nơi việc buôn bán tổ yến diễn ra sôi nổi. "Người ta nói rằng ở phía nam những cây cam không có kiến sẽ có quả bị sâu. Do đó, mọi người đua nhau mua tổ cho cây cam của họ", Liu Hsun viết trong Những điều kỳ lạ được ghi nhận ở phương Nam vào khoảng năm 890.

The business quickly became more sophisticated. From the 10th century, coun­try people began to trap ants in artificial nests baited with fat. "Fruit-growing families buy these ants from vendors who make a business of collecting and selling such creatures," wrote Chuang Chi-Yu in 1130. "They trap them by fill­ing hogs' or sheep's bladders with fat and placing them with the cavities open next to the ants' nests. They wait until the ants have migrated into the bladders and take them away. This is known as 'rearing orange ants'." Farmers attached the bladders to their trees, and in time the ants spread to other trees and built new nests. ĐOẠN 7

Việc kinh doanh nhanh kiến chóng trở nên phức tạp hơn. Từ thế kỷ thứ 10, người dân nông thôn bắt đầu bẫy kiến ​​trong tổ nhân tạo bằng cách nhử mồi mỡ. Chuang Chi-Yu đã viết vào năm 1130: “Các gia đình trồng cây ăn quả mua những con kiến này từ những người cung cấp thực hiện việc thu gom và bán những sinh vật như vậy. "Họ bẫy chúng bằng cách đổ đầy mỡ vào bong bóng của lợn hoặc cừu và đặt chúng với các hốc trống kế bên tổ kiến. Họ đợi cho đến khi kiến di cư vào bong bóng và mang chúng đi. Đây được gọi là 'nuôi kiến cam'.  Những người nông dân gắn bong bóng vào cây, và theo thời gian lũ kiến sẽ lan sang những cây khác và xây tổ mới.

In time: theo thời gian, cuối cùng

By the 17th century, growers were building bamboo walkways between their trees to speed the colonisation of their orchards. The ants ran along these narrow bridges from one tree to another and established nests "by the hundreds of thousands”. ĐOẠN 8

Vào thế kỷ 17, những người trồng trọt đã xây dựng các lối đi bằng tre giữa các cây của họ để đẩy nhanh sự xâm chiếm của những con kiến trong các vườn cây ăn trái. Những con kiến chạy dọc theo những chiếc cầu tre hẹp này từ cây này sang cây khác và xây tổ “khoảng hàng trăm nghìn con”

Did it work? The orange growers clearly thought so. One authority, Chhii Ta-Chun, writing in 1700, stressed how important it was to keep the fruit trees free of insect pests, especially caterpillars. "It is essential to eliminate them so that the trees are not injured. But hand labour is not nearly as efficient as ant power..." ĐOẠN 9

Nó có hiệu quả không? Những người trồng cam rõ ràng đã nghĩ như vậy. Một nhà chức trách đương quyền, Chhii Ta-Chun, viết vào năm 1700, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho cây ăn quả tránh những côn trùng gây hại, đặc biệt là sâu bướm. "Điều cần thiết là phải loại bỏ chúng để cây cối không bị hại. Nhưng thao tác bằng tay gần như không hiệu quả bằng sức mạnh của kiến..."

Swingle was just as impressed. Yet despite his reports, many Western biologists were sceptical. In the West, the idea of using one insect to destroy another was new and highly controversial. The first breakthrough had come in 1888, when the infant orange industry in California had been saved from extinction by the Australian vedalia beetle. This beetle was the only thing that had made any inroads into the explosion of cottony cushion scale that was threatening to destroy the state's citrus crops. But, as Swingle now knew, California's "first'' was noth­ing of the sort. The Chinese had been expert in biocontrol for many centuries. ĐOẠN 10

Swingle cũng bị ấn tượng không kém. Tuy nhiên, bất chấp những báo cáo của ông, nhiều nhà sinh vật học phương Tây tỏ ra hoài nghi. Ở phương Tây, ý tưởng sử dụng một loài côn trùng để tiêu diệt một loài côn trùng khác rất là lạ và gây nhiều tranh cãi. Bước đột phá đầu tiên xuất hiện vào năm 1888, khi ngành công nghiệp sản xuất cam non trẻ ở California đã được cứu khỏi sự tuyệt chủng bởi bọ cánh cứng vedalia của Úc. Con bọ cánh cứng này là thứ duy nhất đã tấn công cơn bùng nổ bệnh rệp sáp bông đang đe dọa phá hủy các loại cây trồng có múi của bang. Nhưng, như Swingle bây giờ đã biết "thành tựu đầu tiên" của California không phải kiểu đó. Người Trung Quốc đã là chuyên gia về kiểm soát sinh học trong nhiều thế kỷ.

*** make inroads in/into sth: to start to have a noticeable and positive effect on something

inroads: sự xâm nhập, tấn công 

The long tradition of ants in the Chinese orchards only began to waver in the 1950s and 1960s with the introduction of powerful organic insecticides. Although most fruit growers switched to chemicals, a few hung onto their ants. Those who abandoned ants in favour of chemicals quickly became disillusioned. As costs soared and pests began to develop resistance to the chem­icals, growers began to revive the old ants patrols in the late 1960s. They had good reason to have faith in their insect workforce. ĐOẠN 11

Truyền thống lâu đời về kiến trong các vườn cây ăn trái ở Trung Quốc chỉ bắt đầu lung lay vào những năm 1950 và 1960 với sự ra đời của các loại thuốc trừ sâu hữu cơ mạnh mẽ. Mặc dù hầu hết những người trồng trái cây đã chuyển sang sử dụng hóa chất, nhưng một số ít nông dân vẫn bám vào kiến. Những người từ bỏ kiến để ủng hộ hóa chất nhanh chóng vỡ mộng. Khi chi phí tăng cao và sâu bệnh bắt đầu bộc lộ khả năng kháng hóa chất, những người trồng trọt bắt đầu hồi sinh các đội quân kiến cũ vào cuối những năm 1960. Họ có lý do chính đáng để tin tưởng vào lực lượng lao động côn trùng của mình.

Research in the early 1960s showed that as long as there were enough ants in the trees, they did an excellent job of dispatching some pests - mainly the larger insects - and had modest success against others. Trees with yellow ants produced almost 20 per cent more healthy leaves than those without. More recent trials have shown that these trees yield just as big a crop as those protected by expensive chemical sprays. ĐOẠN 12

Nghiên cứu vào đầu những năm 1960 cho thấy rằng miễn là có đủ kiến trên cây, chúng đã làm rất tốt việc tiêu diệt một số loài gây hại - chủ yếu là những loài côn trùng lớn hơn - và đã thành công vừa phải đối với những loài khác. Những cây có kiến vàng tạo ra gần 20% những chiếc lá khỏe mạnh so với những cây không có kiến. Các thử nghiệm gần đây hơn đã chỉ ra rằng những cây này cho năng suất vụ mùa cao ngang với những cây được bảo vệ bằng thuốc xịt hóa học đắt tiền.

One apparent drawback of using ants - and one of the main reasons for the early scepticism by Western scientists - was that citrus ants do nothing to control mealy bugs, waxy-coated scale insects which can do considerable damage to fruit trees. In fact, the ants protect mealy bugs in exchange for the sweet honey-dew they secrete. The orange growers always denied this was a problem but Western scientists thought they knew better. ĐOẠN 13

Một nhược điểm rõ ràng của việc sử dụng kiến và một trong những lý do chính khiến các nhà khoa học phương Tây hoài nghi lúc đầu là kiến trên cây có múi không làm gì để kiểm soát rệp sáp, loại côn trùng có vảy phủ sáp có thể gây hại đáng kể cho cây ăn quả. Trên thực tế, những con kiến bảo vệ rệp sáp để đổi lấy dịch có vị ngọt mà chúng tiết ra. Những người trồng cam luôn phủ nhận đây là một vấn đề nhưng các nhà khoa học phương Tây nghĩ rằng họ biết rõ hơn.

Research in the 1980s suggests that the growers were right all along. Where X mealy bugs proliferate under the ants' protection, they are usually heavily parasitized and this limits the harm they can do. ĐOẠN 14

Nghiên cứu vào những năm 1980 cho thấy rằng những người trồng trọt đã luôn đúng. Khi rệp sáp X sinh sôi nảy nở dưới sự bảo vệ của kiến, chúng thường bị những loài khác ký sinh dày đặc và điều này hạn chế tác hại mà chúng có thể gây ra.

 

*** right all along: all the time, from the begining

Orange growers who rely on carnivorous ants rather than poisonous chemicals maintain a better balance of species in their orchards. While the ants deal with the bigger insect pests, other predatory species keep down the numbers of smaller pests such as scale insects and aphids. In the long run, ants do a lot less damage than chemicals - and they're certainly more effective than excommunication. ĐOẠN 15

Những người trồng cam dựa vào kiến ăn thịt thay vì hóa chất độc hại sẽ duy trì sự cân bằng tốt hơn giữa các loài trong vườn của họ. Trong khi kiến xử lý các loài côn trùng gây hại lớn hơn, thì các loài săn mồi khác lại giảm số lượng các loài gây hại nhỏ hơn như côn trùng có vảy và rệp vừng. Về lâu dài, kiến ít gây hại hơn nhiều so với hóa chất - và chúng chắc chắn hiệu quả hơn việc rút phép thông công.

 

 

Questions 14-18

Look at the following events (Questions 14-18) and the list of dates below.

Match each event with the correct time A-G.

Write the correct letter A-G in boxes 14-18 on your answer sheet.

14. The first description of citrus ants is traded in the marketplace.
15. Swingle came to Asia for research.
16. The first record of one insect is used to tackle other insects in the western world.
17. Chinese fruit growers started to use pesticides in place of citrus ants.
18. Some Chinese farmers returned to the traditional bio-method

List of Dates

A. 1888
B. AD 890
C. AD 304
D. 1950s
E. 1960s
F. 1915
G. 1130

Questions 19-26

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 265?

In boxes 19-26 on your answer sheet write

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

19. China has more citrus pests than any other country in the world.
20. Swingle came to China to search for an insect to bring back to the US.
21. Many people were very impressed by Swingle's discovery.
22. Chinese farmers found that pesticides became increasingly expensive.
23. Some Chinese farmers abandoned the use of pesticide.
24. Trees with ants had more leaves fall than those without.
25. Fields using ants yield as large a crop as fields using chemical pesticides.
26. Citrus ants often cause considerable damage to the bio-environment of the orchards.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Ant and the Mandarin

 

Questions 14-18

Look at the following events (Questions 14-18) and the list of dates below.

Match each event with the correct time A-G.

Write the correct letter A-G in boxes 14-18 on your answer sheet.


14.C The first description of citrus ants is traded in the marketplace.
Mô tả đầu tiên về loài kiến của cây có múi được mua bán ngoài chợ.

Giải thích: Đoạn 5

The earliest report of citrus ants at work among the orange trees appeared in a book on tropical and subtropical botany written by Hsi Han in AD 304. "The people of Chiao-Chih sell in their markets ants in bags of rush matting


15.F Swingle came to Asia for research.
Swingle đến Châu Á để nghiên cứu.

Giải thích: Đoạn 4

At the time, Florida was suffering an epidemic of citrus canker and in 1915 Walter Swingle, a plant physiologist working for the US of Department of Agriculture, was sent to China in search of varieties of orange that were resistant to the disease.


16.A The first record of one insect is used to tackle other insects in the western world.
Ghi nhận đầu tiên về một loài côn trùng được sử dụng để xử lý các loài côn trùng khác ở thế giới phương Tây.

Giải thích: Đoạn 4

The first breakthrough had come in 1888, when the infant orange industry in California had been saved from extinction by the Australian vedalia beetle


17.D Chinese fruit growers started to use pesticides in place of citrus ants.
Người trồng trái cây Trung Quốc bắt đầu sử dụng thuốc trừ sâu thay cho kiến.

Giải thích: Đoạn 11

The long tradition of ants in the Chinese orchards only began to waver in the 1950s and 1960s with the introduction of powerful organic insecticides.


18.E Some Chinese farmers returned to the traditional bio-method
Một số nông dân Trung Quốc quay lại phương pháp sinh học truyền thống

Giải thích: Đoạn 11

Although most fruit growers switched to chemicals, a few hung onto their ants. Those who abandoned ants in favour of chemicals quickly became disillusioned. As costs soared and pests began to develop resistance to the chem­icals, growers began to revive the old ant patrols in the late 1960s.

 

List of Dates

A. 1888
B. AD 890
C. AD 304
D. 1950s
E. 1960s
F. 1915
G. 1130

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 19-26

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 265?

In boxes 19-26 on your answer sheet write

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this


19.T China has more citrus pests than any other country in the world.
Trung Quốc có nhiều sâu bệnh hại cây có múi hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Giải thích: Đoạn 3

As the ancestral home of oranges, lemons and pomelos, China also has the greatest diversity of citrus pests.


20.F Swingle came to China to search for an insect to bring back to the US.
Swingle đến Trung Quốc để tìm một loại côn trùng mang về Mỹ.

Giải thích: Đoạn 4, tìm loại cam chống lại căn bệnh thối nhũn cam chứ không phải tìm côn trùng mang về Mỹ

The West did not discover the Chinese orange growers' secret weapon until 1 the early 20th century. At the time, Florida was suffering an epidemic of citrus canker and in 1915 Walter Swingle, a plant physiologist working for the US of Department of Agriculture, was sent to China in search of varieties of orange that were resistant to the disease.


21.F Many people were very impressed by Swingle's discovery.
Nhiều người đã rất ấn tượng với khám phá của Swingle.

Giải thích: Đoạn 10

Swingle was just as impressed. Yet despite his reports, many Western biologists  were sceptical. In the West, the idea of using one insect to destroy another was new and highly controversial.


22.T Chinese farmers found that pesticides became increasingly expensive.
Nông dân Trung Quốc thấy rằng thuốc trừ sâu ngày càng trở nên đắt đỏ.

Giải thích: Đoạn 11

 Those who abandoned ants in favour of chemicals quickly became disillusioned. As costs soared and pests began to develop resistance to the chem­icals, growers began to revive the old ant patrols in the late 1960s. 


23.T Some Chinese farmers abandoned the use of pesticide.
Một số nông dân Trung Quốc từ bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu.

Giải thích: Đoạn 11

 Those who abandoned ants in favour of chemicals quickly became disillusioned. As costs soared and pests began to develop resistance to the chem­icals, growers began to revive the old ant patrols in the late 1960s. 


24.F Trees with ants had more leaves fall than those without.
Cây có kiến rụng nhiều lá hơn cây không có kiến.

Giải thích: Đoạn 12,

Trees with yellow ants produced almost 20 per cent more healthy leaves than those without


25.T Fields using ants yield as large a crop as fields using chemical pesticides.
Những cánh đồng sử dụng kiến cho năng suất cao như những cánh đồng sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

Giải thích: Đoạn 12

More recent trials have shown that these trees yield just as big a crop as those protected by expensive chemical spray


26.F Citrus ants often cause considerable damage to the bio-environment of the orchards.
Kiến của cây có múi thường gây thiệt hại đáng kể đến môi trường sinh học của vườn cây ăn trái.

Giải thích: Đoạn 12

Orange growers who rely on carnivorous ants rather than poisonous chemicals maintain a better balance of species in their orchards

In the long run, ants do a lot less damage than chemicals - and they're certainly more effective than excommunication.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. C
15. F
16. A
17. D
18. E
19. TRUE
20. FALSE
21. FALSE
22. TRUE
23. TRUE
24. FALSE
25. TRUE
26. FALSE


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status