ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Sustainable growth at Didcot

Sustainable growth at Didcot

The outline of a report by South Oxfordshire District Council

A
The UK Government’s South East Plan proposes additional housing growth in the town of Didcot, which has been a designated growth area since 1979.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Sustainable growth at Didcot

 

The outline of a report by South Oxfordshire District Council.

Tóm tắt của một báo cáo do hội đồng quận Nam Oxfordshire

A
The UK Government’s South East Plan proposes additional housing growth in the town of Didcot, which has been a designated growth area since 1979. We in South Oxfordshire District Council consider that, although Didcot does have potential for further growth, such development should be sustainable, well-planned, and supported by adequate infrastructure and community services.

Kế hoạch Đông Nam của chính phủ Anh đề xuất sự phát triển nhà ở hơn nữa trong thị trấn Didcot, là một khu vực phát triển được chỉ định từ năm 1979. Chúng tôi trong Hội đồng quận Nam Oxfordshire cho rằng mặc dù Didcot thực sự có tiềm năng cho sự phát triển tương lai, nhưng sự phát triển như vậy nên bền vững, được lên kế hoạch cẩn thận và được hỗ trợ bởi các dịch vụ cộng đồng và cơ sở hạ tầng tương xứng.

B
Recent experience in Didcot has demonstrated that large greenfield [1] developments cannot resource all the necessary infrastructure and low-cost housing requirements. The ensuing compromises create a legacy of local transport, infrastructure and community services deficits, with no obvious means of correction. We wish to ensure that there is greater recognition of the cost attached to housing growth, and that a means is found to resource the establishment of sustainable communities in growth areas.

Kinh nghiệm gần đây ở Didcot đã chứng minh rằng các dự án phát triển cánh đồng xanh lớn không thể cung cấp tất cả các yêu cầu về cơ sở hạ tầng cần thiết và nhà ở giá rẻ. Các thỏa hiệp kéo theo ( của dự án Cánh đồng xanh) tạo ra một sự kế thừa về thâm hụt giao thông địa phương, về cơ sở hạ tầng và về dịch vụ cộng đồng, mà không có biện pháp điều chỉnh rõ ràng. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng có sự nhận thức rõ hơn về chi phí đi kèm với tăng trưởng nhà ở và nên tìm ra một biện pháp nhằm trang bị cho việc tạo lập các cộng đồng bền vững trong các khu vực phát triển.

C
Until the 1950s, the development of job opportunities in the railway industry, and in a large, military ordnance depot, was the spur to Didcot’s expansion. Development at that time was geared to providing homes for the railway and depot workers, with limited investment in shopping and other services for the local population. Didcot failed to develop Broadway as a compact town centre, and achieved only a strip of shops along one side of the main street hemmed in by low-density housing and service trade uses.

Mãi cho đến những năm 1950, sự phát triển các cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp đường sắt và trên qui mô lớn trong kho tiếp tế quân sự là một động lực thúc đẩy đối với sự phát triển mở rộng của Didcot. Sự phát triển vào lúc đó hướng đến việc cung cấp nhà ở cho công nhân đường sắt và công nhân của kho tiếp tế, với sự đầu tư hạn chế vào mua sắm và nhiều dịch vụ khác cho dân chúng địa phương. Didcot không thể phát triển Broadway thành một trung tâm thị trấn nhỏ gọn, và chỉ có được một dải cửa hàng dọc theo một bên của con đường chính được bao quanh bởi các mục đích sử dụng thương mại dịch vụ và nhà ở mật độ thấp.D
From the 1970s, strategic planning policies directed significant new housing development to Didcot. Planners recognised Didcot’s potential, with rapid growth in local job opportunities and good rail connections for those choosing to work farther afield. However, the town is bisected by the east-west railway, and people living in Ladygrove, the urban extension to the north which has been built since the 1980s, felt, and still feel, cut off from the town and its community.

Từ những năm 1970, các chính sách lên kế hoạch chiến lược đã hướng đến sự phát triển nhà ở mới quan trọng đối với Didcot. Các nhà hoạch định đã nhận ra tiềm năng của Didcot, với sự tăng trưởng nhanh về cơ hội việc làm địa phương và nhiều tuyến đường sắt an toàn cho những người lựa chọn làm việc xa nhà. Tuy nhiên, thị trấn bị chia cắt bởi một đường sắt tây bắc và mọi người sống ở Ladygrove - phần mở rộng đô thị về phía bắc được xây dựng từ những năm 1980- đã cảm thấy và vẫn còn cảm thấy bị tách biệt khỏi thị trấn và cộng đồng ở đó.

*** To go far afield, farther afield: Đi thật xa nhà

E
Population growth in the new housing areas failed to spark adequate private-sector investment in town centre uses, and the limited investment which did take place - Didcot Market Place development in 1982, for instance - did not succeed in delivering the number and range of town centre uses needed by the growing population. In 1990, public-sector finance was used to buy the land required for the Orchard Centre development, comprising a superstore, parking and a new street of stores running parallel to Broadway. The development took 13 years to complete.

Sự gia tăng dân số trong các khu nhà ở mới không thu hút đầu tư tương xứng của lĩnh vực tư nhân vào mục đích sử dụng trung tâm thị trấn và sự đầu tư hạn chế xảy ra - chẳng hạn sự phát triển Didcot Market Place vào năm 1982  đã không thành công trong việc mang lại số lượng và phân loại các mục đích sử dụng trung tâm thị trấn cần thiết do dân số tăng lên. Vào năm 1990, tài chính thuộc lĩnh vực tư nhân đã được dùng để mua đất cần thiết cho sự phát triển trung tâm Orchard, bao gồm một siêu thị, bãi đổ xe và một con phố mới nhiều cửa hàng chạy song song với Broadway. Sự phát triển cần 13 năm mới hoàn thành.F
The idea that, by obliging developers of new housing to contribute to the cost of infrastructure and service requirements, all the necessary finance could be raised, has proved unachievable. Substantial public finance was still needed to deliver major projects such as the new link road to the A34 on the outskirts of the town at Milton, the improved railway crossing at Marsh Bridge and new schools. Such projects were delayed due to difficulties in securing public finance. The same problem also held back the expansion of health and social services in the town.

Ý tưởng là bằng cách giao nhiệm vụ cho các nhà phát triển nhà ở mới đóng góp vào chi phí về cơ sở hạ tầng và các yêu cầu về bảo trì, tất cả tài chính cần thiết có thể được quyên góp, đã được chứng minh không thể thực hiện được. Tài chính công quan trọng vẫn rất cần để cung cấp cho các dự án chính như là đường liên kết mới với A34 ở ngoại ô của thị trấn Milton, cải thiện đường sắt bắc qua cầu Marsh và các trường học mới. Những dự án như vậy bị trì hoãn do các khó khăn trong việc tìm được tài chính công. Vấn đề tương tự cũng kìm hãm sự mở rộng các dịch vụ sức khỏe và xã hội trong thị trấn.G
In recent years, government policy, in particular, the requirement for developers that forty percent of the units in a new housing development should be low-cost homes, has had a major impact on the economics of such development, as it has limited the developers’ contribution to the costs of infrastructure. The planning authorities are facing difficult choices in prioritising the items of infrastructure which must be funded by development, and this, in turn, means that from now on public finance will need to provide a greater proportion of infrastructure project costs.

Những năm gần đây, chính sách của chính phủ, đặc biệt, là yêu cầu đối với các nhà phát triển rằng 40% của các công trình trong một dự án phát triển nhà ở mới nên là nhà giá rẻ, đã có những tác động lớn lên tính kinh tế của dự án phát triển như vậy, vì nó hạn chế sự đóng góp của các nhà phát triển vào các chi phí cơ sở hạ tầng. Các cơ quan hoạch định đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong việc ưu tiên các hạng mục cơ sở vật chất buộc phải được tài trợ bởi dự án phát triển và điều này thành ra có nghĩa là từ bây giờ tài chính công sẽ cần cung cấp một tỷ lệ lớn các chi phí dự án cơ sở hạ tầng.H
The Government’s Sustainable Communities Plan seeks a holistic approach to new urban development in which housing, employment, services and infrastructure of all kinds are carefully planned and delivered in a way which avoids the infrastructure deficits that have occurred in places like Didcot in the past. This report, therefore, is structured around the individual components of a sustainable community, and shows the baseline position for each component.

Kế hoạch cộng đồng bền vững của chính phủ tìm kiếm một cách tiếp cận tổng thể đối với sự phát triển đô thị mới nơi mà dịch vụ, việc làm và nhà ở và cơ sở hạ tầng các loại được lên kế hoạch cẩn thận và được phân bổ theo một cách tránh thâm hụt cơ sở hạ tầng đã xảy ra trong quá khứ ở những nơi như Didcot. Do vậy, báo cáo này được xây dựng xoay quanh các phần riêng lẻ của một cộng đồng bền vững và chỉ ra vị trí ranh giới cho mỗi phần.I
Didcot has been identified as one of the towns with which the Government is working to evaluate whether additional growth will strengthen the economic potential of the town, deliver the necessary infrastructure and improve environmental standards. A programme of work, including discussions with the local community about their aspirations for the town as well as other stakeholders, will be undertaken over the coming months, and will lead to the development of a strategic master plan. The challenge will be in optimising scarce resources to achieve maximum benefits for the town.

Didcot được xác định như một trong những thị trấn mà Chính phủ đang nghiên cứu để đánh giá liệu sự phát triển hơn nữa sẽ củng cố tiềm năng kinh tế của thị trấn, cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết và cải thiện các tiêu chuẩn môi trường hay không. Một chương trình hoạt động bao gồm những cuộc thảo luận với cộng đồng địa phương cũng như các bên liên quan khác về nguyện vọng đối với thị trấn, sẽ được thực hiện trong những tháng tới và sẽ đi đến phát triển một kế hoạch tổng thể chiến lược. Thách thức sẽ nằm trong việc tối ưu hóa nguồn tài nguyên khan hiếm để đạt được các lợi ích tối đa cho thị trấn.

[1] land that has never previously been built on

Đất chưa bao giờ được xây dựng trước đó


 

Questions 14-19

Reading Passage 295 has 9 paragraphs, A-l.

Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-l in boxes 14-19 on your answer sheet.

14. reference to the way the council’s report is organised 
15. the reason why inhabitants in one part of Didcot are isolated
16. a statement concerning future sources of investment
17. the identification of two major employers at Didcot
18. reference to groups who will be consulted about a new development plan
19. an account of how additional town centre facilities were previously funded

Questions 20-23

Look at the following places and the list of statements below.

Match each place with the correct statement, A-F.

Write the correct letter, A-F in boxes 20-23 on your answer sheet.

20. Broadway
21. Market Place
22. Orchard Centre
23. Marsh Bridge

List of statements

A. It provided extra facilities for shopping and cars.
B. Its location took a long time to agree.
C. Its layout was unsuitable.
D. Its construction was held up due to funding problems.
E. It was privately funded.
F. It failed to get Council approval at first.

 
Questions 24-26

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

24. A certain proportion of houses in any new development now have to be of the ......................... type.
25. The government is keen to ensure that adequate ......................... will be provided for future housing developments.
26. The views of Didcot’s inhabitants and others will form the basis of a ......................... for the town.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Sustainable growth at Didcot

 

Questions 14-19

Reading Passage 295 has 9 paragraphs, A-l.

Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-l in boxes 14-19 on your answer sheet.

 

14.H reference to the way the council’s report is organized 

Liên quan đến cách mà các báo cáo hội đồng được tổ chức 

Giải thích:

This report, therefore, is structured around the individual components of a sustainable community, and shows the baseline position for each component.

 

15. D the reason why inhabitants in one part of Didcot are isolated

Lý do vì sao các cư dân ở một phần của Dicot bị chia cách

Giải thích:

However, the town is bisected by the east-west railway, and people living in Ladygrove, the urban extension to the north which has been built since the 1980s, felt, and still feel, cut off from the town and its community.

 

16. G a statement concerning future sources of investment

Một tuyên bố về các nguồn đầu tư tương lai

Giải thích: tương lai sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng

The planning authorities are facing difficult choices in prioritising the items of infrastructure which must be funded by development, and this, in turn, means that from now on public finance will need to provide a greater proportion of infrastructure project costs.

 

17.C the identification of two major employers at Didcot

Danh tính hai nhà sử dụng lao động chính ở Didcot

Giải thích: the railway industry and military ordnance depot

Until the 1950s, the development of job opportunities in the railway industry, and in a large, military ordnance depot, was the spur to Didcot’s expansion

 

18. I  reference to groups who will be consulted about a new development plan

Liên quan đến các nhóm người sẽ được hỏi ý kiến về một kế hoạch phát triển mới

Giải thích: the local community và stakeholders

A programme of work, including discussions with the local community about their aspirations for the town as well as other stakeholders, will be undertaken over the coming months, and will lead to the development of a strategic master plan. 

 

19.E an account of how additional town centre facilities were previously funded

Một sự giải thích về các tiện ích bổ sung trong trung tâm trong thị trấn được cấp kinh phí như thế nào trước đây

Giải thích: Không thu hút được đầu tư phù hợp của tư nhân, nên sau đó phải dùng tiền chính phủ để mua đất xây dựng

Population growth in the new housing areas failed to spark adequate private-sector investment in town centre uses, and the limited investment which did take place - Didcot Market Place development in 1982, for instance - did not succeed in delivering the number and range of town centre uses needed by the growing population. In 1990, public-sector finance was used to buy the land required for the Orchard Centre development, comprising a superstore, parking and a new street of stores running parallel to Broadway. The development took 13 years to complete.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 20-23

Look at the following places and the list of statements below.

Match each place with the correct statement, A-F.

Write the correct letter, A-F in boxes 20-23 on your answer sheet.

 

20.C Broadway/ Its layout was unsuitable

Giải thích: đoạn C, layout = a compact town centre

Didcot failed to develop Broadway as a compact town centre, and achieved only a strip of shops along one side of the main street hemmed in by low density housing and service trade uses.

 

21.E Market Place/ It was privately funded 

Giải thích: đoạn E, Market Place không thu hút nhiều đầu tư trong lĩnh vực tư nhân, nghĩa là nó được lịnh vực tư nhân cấp kinh phí nhưng không đầy đủ nên phát triển không thành công.

Population growth in the new housing areas failed to spark adequate private-sector investment in town centre uses, and the limited investment which did take place - Didcot Market Place development in 1982, for instance - did not succeed in delivering the number and range of town centre uses needed by the growing population.

 

22. A Orchard Centre/ It provided extra facilities for shopping and cars

Giải thích: đoạn E

In 1990, public-sector finance was used to buy the land required for the Orchard Centre development, comprising a superstore, parking and a new street of stores running parallel to Broadway. The development took 13 years to complete.

 

23. D Marsh Bridge/Its construction was held up due to funding problems.

Giải thích: đoạn F

Substantial public finance was still needed to deliver major projects such as the new link road to the A34 on the outskirts of the town at Milton, the improved railway crossing at Marsh Bridge and new schools. Such projects were delayed due to difficulties in securing public finance.

 

List of statements

 

A. It provided extra facilities for shopping and cars. Nó cung cấp các tiện ích bổ sung về mua sắm và xe hơi

B. Its location took a long time to agree. Vị trí của nó cần thời gian dài để đồng ý

C. Its layout was unsuitable. Thiết kế của nó không phù hợp

D. Its construction was held up due to funding problems. Việc xây dựng nó bị đình trệ do các vấn đề tài chính

E. It was privately funded. Nó được tư nhân tài trợ

F. It failed to get Council approval at first. Nó không được hội đồng thông qua lúc đầu

 

 

Questions 24-26

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

 

24. A certain proportion of houses in any new development now have to be of the low-cost home type. 

Một tỷ lệ nhà nhất định trong bất kỳ sự phát triển mới nào hiện nay phải có loại nhà ở giá rẻ

Giải thích: đoạn G

In recent years, government policy, in particular, the requirement for developers that forty percent of the units in a new housing development should be low-cost homes

 

25. The government is keen to ensure that adequate infrastructure will be provided for future housing developments.

Chính phủ rất muốn đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng sẽ được cung cấp đầy đủ cho phát triển nhà ở tương lai

Giải thích: đoạn G

The planning authorities are facing difficult choices in prioritising the items of infrastructure which must be funded by development, and this, in turn, means that from now on public finance will need to provide a greater proportion of infrastructure project costs.

 

26. The views of Didcot’s inhabitants and others will form the basis of a strategic master plan for the town.

Quan điểm của cư dân Didcot và những người khác sẽ hình thành nên cơ bản về kế hoạch toàn diện chiếc lược cho thị trấn.

Giải thích: đoạn I

A programme of work, including discussions with the local community about their aspirations for the town as well as other stakeholders, will be undertaken over the coming months, and will lead to the development of a strategic master plan.

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. H
15. D
16. G
17. C
18. I
19. E
20. C
21. E
22. A
23. D
24. low cost
25. infrastructure
26. strategic master plan


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status