Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Great Australian Fence

The Great Australian Fence

A war has been going on for almost a hundred years between the sheep farmers of Australia and the dingo, Australia’s wild dog. To protect their livelihood, the farmers built a wire fence, 3,307 miles of continuous wire mesh, reaching from the coast of South Australia

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

The Great Australian Fence

 

 

 

A war has been going on for almost a hundred years between the sheep farmers of Australia and the dingo, Australia’s wild dog. To protect their livelihood, the farmers built a wire fence, 3,307 miles of continuous wire mesh, reaching from the coast of South Australia all the way to the cotton fields of eastern Queensland, just short of the Pacific Ocean. ĐOẠN 1

Một cuộc chiến đã diễn ra trong gần 100 năm giữa các nông dân chăn cừu Úc và chó dingo, loài chó hoang của Úc. Để bảo vệ kế sinh nhai của họ, những người nông dân đã xây dựng những hàng rào thép, 3.307 dặm lưới thép liên tục, kéo dài từ bờ biển Nam Úc suốt con đường đến những cánh đồng bông phía tây nước Úc, chỉ trừ Thái Bình Dương

 

The Fence is Australia’s version of the Great Wall of China, but even longer, erected to keep out hostile invaders, in this case hordes of yellow dogs. The empire it preserves is that of the woolgrowers, sovereigns of the world’s second largest sheep flock, after China’s - some 123 million head - and keepers of a wool export business worth four billion dollars. Never mind that more and more people - conservationists, politicians, taxpayers and animal lovers - say that such a barrier would never be allowed today on ecological grounds. With sections of it almost a hundred years old, the dog fence has become, as conservationist Lindsay Fairweather ruefully admits, ‘an icon of Australian frontier ingenuity’. ĐOẠN 2

Hàng rào là phiên bản của Vạn lý trường thành Trung quốc của người Úc nhưng thậm chí còn dài hơn, được dựng lên để ngăn chặn những kẻ xâm lược thù địch, trong trường hợp này là lũ chó vàng. Đế chế mà nó bảo vệ là đế chế của những người chăn cừu, những quyền lực tối cao của bầy cừu lớn thứ hai trên thế giới sau đàn cừu của China - 123 triệu con - và là những người nuôi dưỡng một nền kinh doanh xuất khẩu cừu đáng giá bốn triệu đô la. Đừng bận tâm rằng ngày càng có nhiều nhà bảo tồn, nhà chính trị, người đóng thuế và người yêu động vật nói rằng một rào cản như vậy sẽ không bao giờ được cho phép ở các cơ sở sinh thái ngày nay. Với những khu vực hàng rào gần như một trăm năm tuổi, hàng rào chó trở nên một biểu tượng của sáng kiến biên giới của Người Úc như nhà bảo tồn Linday Fairweather chân thành thừa nhận.

 

To appreciate this unusual outback monument and to meet the people whose livelihoods depend on it, I spent part of an Australian autumn travelling the wire. It’s known by different names in different states: the Dog Fence in South Australia, the Border Fence in New South Wales and the Barrier Fence in Queensland. I would call it simply the Fence. ĐOẠN 3

Để hiểu rõ công trình hàng rào hẻo lánh kỳ lạ này và để gặp những người mà kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào nó, tôi đã trải qua một phần mùa thu nước ÚC đi qua các hàng rào thép. Nó được biết đến bởi những cái tên khác ở những bang khác nhau: hàng rào chó ở Nam Úc, hàng rào ranh giới ở New South Wales và hàng rào ngăn cách ở Queensland. Tôi sẽ chỉ gọi đơn giản là Fence.

 

For most of its prodigious length, this epic fence winds like a river across a landscape that, unless a big rain has fallen, scarcely has rivers. The eccentric route, prescribed mostly by property lines, provides a sampler of outback topography: the Fence goes over sand dunes, past salt lakes, up and down rock-strewn hills, through dense scrub and across barren plains. ĐOẠN 4

Đối với phần lớn chiều dài phi thường của nó, hàng rào hoành tráng này uốn lượn giống như một dòng sông ngang qua một khu đất hiếm khi nào có dòng nước khi có một trận mưa lớn rơi xuống. Tuyến đường kỳ lạ được quy định hầu hết bởi các ranh giới bất động sản, cung cấp một bản mẫu địa hình hẻo lánh: hàng rào đi qua các đụn cát, những hồ muối trong quá khứ, lên xuống những con đồi rải đá, xuyên qua những bụi rậm và băng qua đồng bằng cằn cỗi.

 

The Fence stays away from towns. Where it passes near a town, it has actually become a tourist attraction visited on bus tours. It marks the traditional dividing line between cattle and sheep. Inside, where the dingoes are legally classified as vermin, they are shot, poisoned and trapped. Sheep and dingoes do not mix and the Fence sends that message mile after mile. ĐOẠN 5

Hàng rào tránh xa các thị trấn. Nơi nó đi qua gần một thị trấn, nó thực sự trở thành một điểm thu hút du lịch được thăm viếng trên các chuyến tham quan bằng xe buýt. Nó đánh dấu ranh giới phân chia truyền thống giữa gia súc và cừu. Bên trong, nơi mà những con chó dingo được phân loại hợp pháp như vật có hại, chúng được bắn, đầu độc và bẫy. Cừu và chó dingo không trộn lẫn và hàng rào gửi những thông điệp đó hết dặm này đến dặm khác.

 

What is this creature that by itself threatens an entire industry, inflicting several millions of dollars of damage a year despite the presence of the world’s most obsessive fence? Cousin to the coyote and the jackal, descended from the Asian wolf, Cam's lupus dingo is an introduced species of wild dog. Skeletal remains indicate that the dingo was introduced to Australia more than 3,500 years ago probably with Asian seafarers who landed on the north coast. The adaptable dingo spread rapidly and in a short time became the top predator, killing off all its marsupial competitors. The dingo looks like a small wolf with a long nose, short pointed ears and a bushy tail. Dingoes rarely bark; they yelp and howl. Standing about 22 inches at the shoulder - slightly taller than a coyote - the dingo is Australia’s largest land carnivore.

ĐOẠN 6

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

The woolgrowers’ war against dingoes, which is similar to the sheep ranchers’ rage against coyotes in the US, started not long after the first European settlers disembarked in 1788, bringing with them a cargo of sheep. Dingoes officially became outlaws in 1830 when governments placed a bounty on their heads. Today bounties for problem dogs killing sheep inside the Fence can reach $500. As pioneers penetrated the interior with their flocks of sheep, fences replaced shepherds until, by the end of the 19th century, thousands of miles of barrier fencing crisscrossed the vast grazing lands. ĐOẠN 7

 

The dingo started out as a quiet observer,’ writes Roland Breckwoldt, in A Very Elegant Animal: The Dingo, ‘but soon came to represent everything that was dark and dangerous on the continent.’ It is estimated that since sheep arrived in Australia, dingo numbers have increased a hundredfold. Though dingoes have been eradicated from parts of Australia, an educated guess puts the population at more than a million. ĐOẠN 8 

Eventually, government officials and graziers agreed that one well-maintained fence, placed on the outer rim of sheep country and paid for by taxes levied on woolgrowers, should supplant the maze of private netting. By 1960, three states joined their barriers to form a single dog fence.ĐOẠN 9

The intense private battles between woolgrowers and dingoes have usually served to define the Fence only in economic terms. It marks the difference between profit and loss. Yet the Fence casts a much broader ecological shadow for it has become a kind of terrestrial dam, deflecting the flow of animals inside and out. The ecological side effects appear most vividly at Sturt National Park. In 1845, explorer Charles Sturt led an expedition through these parts on a futile search for an inland sea. For Sturt and other early explorers, it was a rare event to see a kangaroo. Now they are ubiquitous for without a native predator the kangaroo population has exploded inside the Fence. Kangaroos are now cursed more than dingoes. They have become the rivals of sheep, competing for water and grass. In response, state governments cull* more than three million kangaroos a year to keep Australia’s national symbol from overrunning the pastoral lands. Park officials, who recognise that the fence is to blame, respond to the excess of kangaroos by saying The fence is there, and we have to live with it. ĐOẠN 10

 

>>>>>Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-4

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 1-4 on your answer sheet.

1. Why was the fence built?

     A. to separate the sheep from the cattle
     B. to stop the dingoes from being slaughtered by farmers
     C. to act as a boundary between properties
     D. to protect the Australian wool industry

2. On what point do the conservationists and politicians agree?

     A. Wool exports are vital to the economy.
     B. The fence poses a threat to the environment.
     C. The fence acts as a useful frontier between states.
     D. The number of dogs needs to be reduced.

3. Why did the author visit Australia?

     A. to study Australian farming methods
     B. to investigate how the fence was constructed
     C. because he was interested in life around the fence
     D. because he wanted to learn more about the wool industry

4. How does the author feel about the fence?

     A. impressed
     B. delighted
     C. shocked
     D. annoyed

Questions 5-11

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 291?

In boxes 5-11 on your answer sheet write

     YES        if the statement agrees with the information
     NO          if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

5. The fence serves a different purpose in each state.
6. The fence is only partially successful.
7. The dingo is indigenous to Australia.
8. Dingoes have flourished as a result of the sheep industry.
9. Dingoes are known to attack humans.
10. Kangaroos have increased in number because of the fence.
11. The author does not agree with the culling of kangaroos.

Questions 12-13

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 12-13 on your answer sheet.

12. When did the authorities first acknowledge the dingo problem?

     A. 1788
     B. 1830
     C. 1845
     D. 1960

13. How do the park officials feel about the fence?

     A. philosophical
     B. angry
     C. pleased
     D. proud

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Great Australian Fence

 

Questions 1-4

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 1-4 on your answer sheet.

1. Why was the fence built?

Tại sao phải xây hàng rào?

     A. to separate the sheep from the cattle

để tách cừu khỏi gia súc

     B. to stop the dingoes from being slaughtered by farmers

để ngăn chó dingo khỏi bị nông dân giết 
     C. to act as a boundary between properties

đóng vai trò như là ranh giới giữa các tài sản đất đai


     D. to protect the Australian wool industry

để bảo vệ ngành công nghiệp len nước Úc

Giải thích: đoạn 2

The Fence is Australia’s version of the Great Wall of China, but even longer, erected to keep out hostile invaders, in this case hordes of yellow dogs. The empire it preserves is that of the woolgrowers, sovereigns of the world’s second largest sheep flock, after China’s - some 123 million head - and keepers of a wool export business worth four billion dollars.2. On what point do the conservationists and politicians agree?
Các nhà bảo tồn và các chính trị gia đồng ý với quan điểm nào?


     A. Wool exports are vital to the economy.

Len xuất khẩu rất quan trọng đối với nền kinh tế


     B. The fence poses a threat to the environment.

Hàng rào đặt ra mối đe dọa cho môi trường

Giải thích: đoạn 2

Never mind that more and more people - conservationists, politicians, taxpayers and animal lovers - say that such a barrier would never be allowed today on ecological grounds.


     C. The fence acts as a useful frontier between states.

Hàng rào đóng vai trò như ranh giới hữu ích giữa các bang
     D. The number of dogs needs to be reduced.

Số lượng chó cần được cắt giảm

 

Questions 5-11

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 291?

In boxes 5-11 on your answer sheet write

     YES        if the statement agrees with the information
     NO          if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

5.F The fence serves a different purpose in each state.

Hàng rào phục vụ cho một mục đích khác nhau trong mỗi bang

 

Giải thích: đoạn 1, mục đích của hàng rào là để bảo vệ kế sinh nhai của nông dân chăn cừu, 

To protect their livelihood, the farmers built a wire fence, 3,307 miles of continuous wire mesh, reaching from the coast of South Australia all the way to the cotton fields of eastern Queensland, just short of the Pacific Ocean.


6.T The fence is only partially successful.

Hàng rào chỉ thành công một phần

Giải thích: đoạn 6, dù có hàng rào nhưng chó sói vẫn tấn công cừu làm thiệt hại hàng triệu đô là mỗi năm nghĩa là hàng rào chỉ thành công một phần

What is this creature that by itself threatens an entire industry, inflicting several millions of dollars of damage a year despite the presence of the world’s most obsessive fence?

 

Answer:
1. D
2. B
3. C
4. A
5. NO
6. YES
7. NO
8. YES
9. NOT GIVEN
10. YES
11. NOT GIVEN
12. B
13. A

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status