ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Great Australian Fence

The Great Australian Fence

A war has been going on for almost a hundred years between the sheep farmers of Australia and the dingo, Australia’s wild dog. To protect their livelihood, the farmers built a wire fence, 3,307 miles of continuous wire mesh, reaching from the coast of South Australia

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

The Great Australian Fence

 

 

 

A war has been going on for almost a hundred years between the sheep farmers of Australia and the dingo, Australia’s wild dog. To protect their livelihood, the farmers built a wire fence, 3,307 miles of continuous wire mesh, reaching from the coast of South Australia all the way to the cotton fields of eastern Queensland, just short of the Pacific Ocean. ĐOẠN 1

Một cuộc chiến đã diễn ra trong gần 100 năm giữa các nông dân chăn cừu Úc và chó dingo, loài chó hoang của Úc. Để bảo vệ kế sinh nhai của họ, những người nông dân đã xây dựng những hàng rào thép, 3.307 dặm lưới thép liên tục, kéo dài từ bờ biển Nam Úc suốt con đường đến những cánh đồng bông phía tây nước Úc, chỉ trừ Thái Bình Dương

 

The Fence is Australia’s version of the Great Wall of China, but even longer, erected to keep out hostile invaders, in this case hordes of yellow dogs. The empire it preserves is that of the woolgrowers, sovereigns of the world’s second largest sheep flock, after China’s - some 123 million head - and keepers of a wool export business worth four billion dollars. Never mind that more and more people - conservationists, politicians, taxpayers and animal lovers - say that such a barrier would never be allowed today on ecological grounds. With sections of it almost a hundred years old, the dog fence has become, as conservationist Lindsay Fairweather ruefully admits, ‘an icon of Australian frontier ingenuity’. ĐOẠN 2

Hàng rào là phiên bản của Vạn lý trường thành Trung quốc của người Úc nhưng thậm chí còn dài hơn, được dựng lên để ngăn chặn những kẻ xâm lược thù địch, trong trường hợp này là lũ chó vàng. Đế chế mà nó bảo vệ là đế chế của những người chăn cừu, những quyền lực tối cao của bầy cừu lớn thứ hai trên thế giới sau đàn cừu của China - 123 triệu con - và là những người nuôi dưỡng một nền kinh doanh xuất khẩu cừu đáng giá bốn triệu đô la. Đừng bận tâm rằng ngày càng có nhiều nhà bảo tồn, nhà chính trị, người đóng thuế và người yêu động vật nói rằng một rào cản như vậy sẽ không bao giờ được cho phép ở các cơ sở sinh thái ngày nay. Với những khu vực hàng rào gần như một trăm năm tuổi, hàng rào chó trở nên một biểu tượng của sáng kiến biên giới của Người Úc như nhà bảo tồn Linday Fairweather chân thành thừa nhận.

 

To appreciate this unusual outback monument and to meet the people whose livelihoods depend on it, I spent part of an Australian autumn travelling the wire. It’s known by different names in different states: the Dog Fence in South Australia, the Border Fence in New South Wales and the Barrier Fence in Queensland. I would call it simply the Fence. ĐOẠN 3

Để hiểu rõ công trình hàng rào hẻo lánh kỳ lạ này và để gặp những người mà kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào nó, tôi đã trải qua một phần mùa thu nước ÚC đi qua các hàng rào thép. Nó được biết đến bởi những cái tên khác ở những bang khác nhau: hàng rào chó ở Nam Úc, hàng rào ranh giới ở New South Wales và hàng rào ngăn cách ở Queensland. Tôi sẽ chỉ gọi đơn giản là Fence.

 

For most of its prodigious length, this epic fence winds like a river across a landscape that, unless a big rain has fallen, scarcely has rivers. The eccentric route, prescribed mostly by property lines, provides a sampler of outback topography: the Fence goes over sand dunes, past salt lakes, up and down rock-strewn hills, through dense scrub and across barren plains. ĐOẠN 4

Đối với phần lớn chiều dài phi thường của nó, hàng rào hoành tráng này uốn lượn giống như một dòng sông ngang qua một khu đất hiếm khi nào có dòng nước khi có một trận mưa lớn rơi xuống. Tuyến đường kỳ lạ được quy định hầu hết bởi các ranh giới bất động sản, cung cấp một bản mẫu địa hình hẻo lánh: hàng rào đi qua các đụn cát, những hồ muối trong quá khứ, lên xuống những con đồi rải đá, xuyên qua những bụi rậm và băng qua đồng bằng cằn cỗi.

 

The Fence stays away from towns. Where it passes near a town, it has actually become a tourist attraction visited on bus tours. It marks the traditional dividing line between cattle and sheep. Inside, where the dingoes are legally classified as vermin, they are shot, poisoned and trapped. Sheep and dingoes do not mix and the Fence sends that message mile after mile. ĐOẠN 5

Hàng rào tránh xa các thị trấn. Nơi nó đi qua gần một thị trấn, nó thực sự trở thành một điểm thu hút du lịch được thăm viếng trên các chuyến tham quan bằng xe buýt. Nó đánh dấu ranh giới phân chia truyền thống giữa gia súc và cừu. Bên trong, nơi mà những con chó dingo được phân loại hợp pháp như vật có hại, chúng được bắn, đầu độc và bẫy. Cừu và chó dingo không trộn lẫn và hàng rào gửi những thông điệp đó hết dặm này đến dặm khác.

 

What is this creature that by itself threatens an entire industry, inflicting several millions of dollars of damage a year despite the presence of the world’s most obsessive fence? Cousin to the coyote and the jackal, descended from the Asian wolf, Cam's lupus dingo is an introduced species of wild dog. Skeletal remains indicate that the dingo was introduced to Australia more than 3,500 years ago probably with Asian seafarers who landed on the north coast. The adaptable dingo spread rapidly and in a short time became the top predator, killing off all its marsupial competitors. The dingo looks like a small wolf with a long nose, short pointed ears and a bushy tail. Dingoes rarely bark; they yelp and howl. Standing about 22 inches at the shoulder - slightly taller than a coyote - the dingo is Australia’s largest land carnivore.

ĐOẠN 6

Sinh vật này là gì mà chính nó đe dọa toàn bộ ngành công nghiệp, phải chịu thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm dù cho sự có mặt của hàng rào ám ảnh nhất thế giới? Anh em họ với chó sói đồng cỏ và chó rừng, là hậu duệ của chó sói châu Á, chó dingo lupus của Cam là một loài chó được du nhập vào ÚC Những bộ xương còn lại cho thấy rằng dingo đã được du nhập vào Úc hơn 3500 năm trước có lẽ cùng với những người thủy thủ châu Á những người đã đổ bộ lên bờ biển phía bắc. Chó dingo có thể thích nghi đã lan rộng nhanh chóng và trong thời gian ngắn đã trở thành loài thú săn hàng đầu, giết chết tất cả những đối thủ cạnh tranh thú có túi của nó. Chó dingo trông giống như một loài sói nhỏ với mũi dài, tai ngắn nhọn và đuôi nhiều lông. Những con chó dingo khiếm khi sủa, chúng la hét và hú. Cao ngang vai khoảng 22 inches - cao hơn chó sói đồng cỏ một chút - chó dingo là loài ăn thịt trên đất liền lớn nhất nước Úc.

 

The woolgrowers’ war against dingoes, which is similar to the sheep ranchers’ rage against coyotes in the US, started not long after the first European settlers disembarked in 1788, bringing with them a cargo of sheep. Dingoes officially became outlaws in 1830 when governments placed a bounty on their heads. Today bounties for problem dogs killing sheep inside the Fence can reach $500. As pioneers penetrated the interior with their flocks of sheep, fences replaced shepherds until, by the end of the 19th century, thousands of miles of barrier fencing crisscrossed the vast grazing lands. ĐOẠN 7

Cuộc chiến của những người chăn cừu chống lại chó dingo thì tương tự với cơn thịnh nộ của các chủ trang trại cừu chống lại chó sói đồng cỏ ở Mỹ đã bắt đầu không lâu sau khi những người định cư châu Âu đổ bộ vào năm 1788  mang theo họ loại hàng hóa là cừu. Những con chó dingo chính thức trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật vào năm 1830 khi chính phủ đặt một một khoản tiền thưởng cho những cái đầu của chúng. Ngày nay tiền thưởng cho những con chó khó bảo giết cừu trong hàng rào lên đến 500$. Khi những người tiên phong cùng với đàn cừu của họ thâm nhập vào bên trong, thì các hàng rào đã thay thế những người chăn cừu, cuối thế kỷ 19 hàng ngàn dặm hàng rào ngăn cản đan chéo nhau trên những vùng đất thả gia súc rộng lớn.

The dingo started out as a quiet observer,’ writes Roland Breckwoldt, in A Very Elegant Animal: The Dingo, ‘but soon came to represent everything that was dark and dangerous on the continent.’ It is estimated that since sheep arrived in Australia, dingo numbers have increased a hundredfold. Though dingoes have been eradicated from parts of Australia, an educated guess puts the population at more than a million. ĐOẠN 8

Chó dingo đã bắt đầu như những người quan sát im lặng" Roland Breckwoldt viết trong " A very Elegent Animal: The dingo" " nhưng sớm trở thành đại diện cho những thứ đen tối, nguy hiểm trên lục địa này". Người ta ước tính rằng kể từ khi cừu đến ÚC, số lượng dingo đã tăng lên gấp trăm lần. Dù dingo đã bị diệt trừ tận gốc ở nhiều vùng nước Úc, nhưng một phỏng đoán có học thức ước lượng quần thể chó hơn một triệu.

Eventually, government officials and graziers agreed that one well-maintained fence, placed on the outer rim of sheep country and paid for by taxes levied on woolgrowers, should supplant the maze of private netting. By 1960, three states joined their barriers to form a single dog fence.ĐOẠN 9

Cuối cùng các quan chức chính phủ và những người chăn gia súc đồng ý rằng một hàng rào được duy trì tốt được đặt bên ngoài viền của các xứ cừu và đánh thuế vào những người nuôi cừu, nên thay thế cho mê cung giăng lưới mang tính cá nhân. Vào năm 1960, ba bang đã nối rào chắn của họ đề hình thành một hàng rào chó duy nhất.
 

The intense private battles between woolgrowers and dingoes have usually served to define the Fence only in economic terms. It marks the difference between profit and loss. Yet the Fence casts a much broader ecological shadow for it has become a kind of terrestrial dam, deflecting the flow of animals inside and out. The ecological side effects appear most vividly at Sturt National Park. In 1845, explorer Charles Sturt led an expedition through these parts on a futile search for an inland sea. For Sturt and other early explorers, it was a rare event to see a kangaroo. Now they are ubiquitous for without a native predator the kangaroo population has exploded inside the Fence. Kangaroos are now cursed more than dingoes. They have become the rivals of sheep, competing for water and grass. In response, state governments cull* more than three million kangaroos a year to keep Australia’s national symbol from overrunning the pastoral lands. Park officials, who recognise that the fence is to blame, respond to the excess of kangaroos by saying The fence is there, and we have to live with it. ĐOẠN 10

 Các cuộc chiến riêng tư dữ dội giữa những người nuôi cừu và chó dingo thường đóng vai trò để xác định hàng rào về mặt kinh tế. Nó đánh dấu sự khác biệt giữa lãi và lỗ. Tuy nhiên hàng rào đã quăng ra một điềm báo mang tính sinh thái rõ ràng hơn nhiều vì hàng rào này trở nên một loại đập trên cạn, làm chệch hướng dòng chảy động vật bên trong và bên ngoài. Tác dụng phụ môi trường xuất hiện một cách mạnh mẽ nhất tại công viên quốc gia Surf. Vào năm 1845, nhà thám hiểm Charles Sturt đã dẫn đầu một một đoàn thám hiểm xuyên qua những khu vực này trong một cuộc tìm kiếm vô ích về một vùng biển nội địa. Đối với Sturt và những nhà thám hiểm lần đầu khác, thấy kangoroo là một việc hiếm có. Giờ đây, chúng đầy rẫy vì không có động vật ăn thịt bản địa nên quần thể kangaroo đã bùng nổ trong hàng rào. Kangaroo bây giờ bị nguyền rủa hơn chó dingo. Chúng trở thành đối thủ của cừu, cạnh tranh nước và cỏ. Để đối phó, chính quyền các ban sẽ tiêu hủy hơn 3 triệu kangaroo mỗi năm để giữ biểu tượng quốc gia Úc không lấn chiếm các vùng đất chăn nuôi. Những quan chức của công viên nhận thấy rằng hàng rào là nguyên nhân, đối phó với sự dư thừa kangaroos bằng cách nói có hàng rào ở đó và chúng ta phải sống với nó.

 

Questions 1-4

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 1-4 on your answer sheet.

1. Why was the fence built?

     A. to separate the sheep from the cattle
     B. to stop the dingoes from being slaughtered by farmers
     C. to act as a boundary between properties
     D. to protect the Australian wool industry

2. On what point do the conservationists and politicians agree?

     A. Wool exports are vital to the economy.
     B. The fence poses a threat to the environment.
     C. The fence acts as a useful frontier between states.
     D. The number of dogs needs to be reduced.

3. Why did the author visit Australia?

     A. to study Australian farming methods
     B. to investigate how the fence was constructed
     C. because he was interested in life around the fence
     D. because he wanted to learn more about the wool industry

4. How does the author feel about the fence?

     A. impressed
     B. delighted
     C. shocked
     D. annoyed

Questions 5-11

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 291?

In boxes 5-11 on your answer sheet write

     YES        if the statement agrees with the information
     NO          if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

5. The fence serves a different purpose in each state.
6. The fence is only partially successful.
7. The dingo is indigenous to Australia.
8. Dingoes have flourished as a result of the sheep industry.
9. Dingoes are known to attack humans.
10. Kangaroos have increased in number because of the fence.
11. The author does not agree with the culling of kangaroos.

Questions 12-13

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 12-13 on your answer sheet.

12. When did the authorities first acknowledge the dingo problem?

     A. 1788
     B. 1830
     C. 1845
     D. 1960

13. How do the park officials feel about the fence?

     A. philosophical
     B. angry
     C. pleased
     D. proud

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Great Australian Fence

 

Questions 1-4

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 1-4 on your answer sheet.

1. Why was the fence built?

Tại sao phải xây hàng rào?

     A. to separate the sheep from the cattle

để tách cừu khỏi gia súc

     B. to stop the dingoes from being slaughtered by farmers

để ngăn chó dingo khỏi bị nông dân giết 
     C. to act as a boundary between properties

đóng vai trò như là ranh giới giữa các tài sản đất đai
     D. to protect the Australian wool industry

để bảo vệ ngành công nghiệp len nước Úc

Giải thích: đoạn 2

The Fence is Australia’s version of the Great Wall of China, but even longer, erected to keep out hostile invaders, in this case hordes of yellow dogs. The empire it preserves is that of the woolgrowers, sovereigns of the world’s second largest sheep flock, after China’s - some 123 million head - and keepers of a wool export business worth four billion dollars.2. On what point do the conservationists and politicians agree?
Các nhà bảo tồn và các chính trị gia đồng ý với quan điểm nào?


     A. Wool exports are vital to the economy.

Len xuất khẩu rất quan trọng đối với nền kinh tế


     B. The fence poses a threat to the environment.

Hàng rào đặt ra mối đe dọa cho môi trường

Giải thích: đoạn 2

Never mind that more and more people - conservationists, politicians, taxpayers and animal lovers - say that such a barrier would never be allowed today on ecological grounds.


     C. The fence acts as a useful frontier between states.

Hàng rào đóng vai trò như ranh giới hữu ích giữa các bang
     D. The number of dogs needs to be reduced.

Số lượng chó cần được cắt giảm

3. Why did the author visit Australia?

Tại sao tác giả đi thăm nước Úc

     A. to study Australian farming methods

để nghiên cứu phương pháp canh tác của Úc
     B. to investigate how the fence was constructed

Để điều tra cách xây dựng hàng rào


     C. because he was interested in life around the fence

Bởi vì ông quan tâm về đời sống xung quanh hàng rào

Giải thích: Đoạn 3

To appreciate this unusual outback monument and to meet the people whose livelihoods depend on it, I spent part of an Australian autumn travelling the wire. 


     D. because he wanted to learn more about the wool industry

Bởi vì ông muốn tìm hiểu nhiều hơn về ngành công nghiệp len

4. How does the author feel about the fence?

Tác giả cảm thấy như thế nào về hàng rào?

     A. impressed/ ấn tượng

 

Giải thích: trong đoạn 4, tác giả dùng từ prodigious nghĩa là phi thường, eccentric nghĩa là kỳ lại, kỳ quái thể hiện sự ấn tượng của tác giả về hàng rào

For most of its prodigious length, this epic fence winds like a river across a landscape that, unless a big rain has fallen, scarcely has rivers.

The eccentric route, prescribed mostly by property lines, provides a sampler of outback topography: the Fence goes over sand dunes, past salt lakes, up and down rock-strewn hills, through dense scrub and across barren plains.


     B. delighted/ vui sướng
     C. shocked/ bị sốc
     D. annoyed/ bị làm phiền


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 5-11

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 291?

In boxes 5-11 on your answer sheet write

     YES        if the statement agrees with the information
     NO          if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

5.F The fence serves a different purpose in each state.

 

Hàng rào phục vụ cho một mục đích khác nhau trong mỗi bang

Giải thích: đoạn 5, mục đích của hàng rào là để bảo về những con cừu khỏi bị chó sói tấn công, thông điệp này được thể hiện từ dặm này sang dặm khác, nghĩa là bang nào nó cũng chỉ có một mục đích thôi

Sheep and dingoes do not mix and the Fence sends that message mile after mile.


6.T The fence is only partially successful.

Hàng rào chỉ thành công một phần

Giải thích: đoạn 6, dù có hàng rào nhưng chó sói vẫn tấn công cừu làm thiệt hại hàng triệu đô là mỗi năm nghĩa là hàng rào chỉ thành công một phần

What is this creature that by itself threatens an entire industry, inflicting several millions of dollars of damage a year despite the presence of the world’s most obsessive fence?


7.F The dingo is indigenous to Australia.

Chó dingo là loài bản địa ở Úc

Giải thích: đoạn 6

Cousin to the coyote and the jackal, descended from the Asian wolf, Cam's lupus dingo is an introduced species of wild dog.


8.T Dingoes have flourished as a result of the sheep industry.

Chó Dingoes phát triển mạnh do ngành công nghiệp cừu

Giải thích: đoạn 8

It is estimated that since sheep arrived in Australia, dingo numbers have increased a hundredfold. Though dingoes have been eradicated from parts of Australia, an educated guess puts the population at more than a million.


9.NG Dingoes are known to attack humans.

Chó Dingoes nổi tiếng là tấn công người

Giải thích: không có thông tin


10.T Kangaroos have increased in number because of the fence.

Kanaroos tăng lên về số lượng do hàng rào

Giải thích: đoạn 10, vì làm hàng rào để ngăn chó ăn thịt cừu, chó ở trong hàng rào sẽ bị bắn, giết, bẫy dẫn đến bị giảm về số lượng, chó ít đi thì nó ko ăn thịt kangaroo, dẫn đến kangaroo tăng

For Sturt and other early explorers, it was a rare event to see a kangaroo. Now they are ubiquitous for without a native predator the kangaroo population has exploded inside the Fence.


11.NG The author does not agree with the culling of kangaroos.

Tác giả không đồng tình với việc chọn lọc kangaroo để giết lấy thịt

Giải thích: không có thông tin

Questions 12-13

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 12-13 on your answer sheet.

12. When did the authorities first acknowledge the dingo problem?

Lần đầu tiên chính quyền nhận ra vấn đề về chó dingo là khi nào?

     A. 1788


     B. 1830

Giải thích: Đoạn 7

Dingoes officially became outlaws in 1830 when governments placed a bounty on their heads.


     C. 1845
     D. 1960

13. How do the park officials feel about the fence?

Các quan chức trong công viên cảm thấy như thế nào về hàng rào?

     A. philosophical/ bình thản

Giải thích: đoạn cuối

Park officials, who recognise that the fence is to blame, respond to the excess of kangaroos by saying The fence is there, and we have to live with it.


     B. angry/ tức giận
     C. pleased/ hài lòng
     D. proud/ tự hào

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. D
2. B
3. C
4. A
5. NO
6. YES
7. NO
8. YES
9. NOT GIVEN
10. YES
11. NOT GIVEN
12. B
13. A

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status