ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - It’s Eco-Logical

It’s Eco-Logical

Planning an eco-friendly holiday can be a minefield for the well- meaning traveller, says Steve Watkins. But help is now at hand.

If there were awards for tourism phrases that have been hijacked, diluted and misused then ‘ecotourism’ would earn top prize. The term first surfaced in the early 1980s

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

It’s Eco-Logical

 

 

Planning an eco-friendly holiday can be a minefield for the well-meaning traveler, says Steve Watkins. But help is now at hand.

Steve Watkins nói, việc lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ thân thiện với môi trường có thể là một bãi mìn đầy rẫy những nguy cơ tiềm ẩn đối với những người du lịch có thiện chí. Nhưng hiện nay đã có giải pháp.

If there were awards for tourism phrases that have been hijacked, diluted and misused then ‘ecotourism’ would earn top prize. The term first surfaced in the early 1980s reflecting a surge in environmental awareness and a realisation by tour operators that many travellers wanted to believe their presence abroad would not have a negative impact. It rapidly became the hottest marketing tag a holiday could carry. ĐOẠN 1

Nếu có những giải thưởng cho những cụm từ du lịch đã bị chiếm dụng, làm cho biến chất và bị lạm dụng thì " du lịch sinh thái" sẽ giành được giải thưởng. Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện vào những năm đầu 1980 phản ảnh một làn sóng về nhận thức môi trường và các nhà điều hành du lịch nhận ra rằng nhiều du khách muốn tin vào sự có mặt của họ ở nước ngoài sẽ không có tác động tiêu cực. Nó nhanh chóng trở thành từ khóa tiếp thị nóng nhất cho một kỳ nghỉ.

 

These days the ecotourism label is used to cover anything from a two-week tour living with remote Indonesian tribes, to a one-hour motorboat trip through an Australian gorge. In fact, any tour that involves cultural interaction, natural beauty spots, wildlife or a dash of soft adventure is likely to be included in the overflowing ecotourism folder. There is no doubt the original motives behind the movement were honourable attempts to provide a way for those who cared to make informed choices, but the lack of regulations and a standard industry definition left many travellers lost in an ecotourism jungle. ĐOẠN 2

Ngày nay, cái mác du lịch sinh thái được sử dụng để bao gồm bất cứ thứ gì từ một chuyến đi 2 tuần sống ở những bộ lạc người Indonesia hẻo lánh đến một chuyến thuyền máy kéo dài một giờ qua một hẻm núi ở Úc. Trên thực tế, bất kỳ chuyến du lịch nào liên quan đến sự tương tác văn hóa, các danh lam thắng cảnh, động vật hoang dã hoặc một chút phiêu lưu nhẹ có thể được đưa vào danh mục du lịch sinh thái tràn ngập. Không nghi ngờ gì về động cơ ban đầu đằng sau phong trào này là những nỗ lực đáng tuyên dương nhằm cung cấp một giải pháp cho những người cần đưa ra những lựa chọn có hiểu biết, nhưng việc thiếu các quy định và một định nghĩa ngành tiêu chuẩn đã khiến cho nhiều du khách lạc lối trong một mê cung du lịch sinh thái.

 

It is easier to understand why the ecotourism market has become so overcrowded when we look at its wider role in the world economy. According to World Tourism Organisation figures, ecotourism is worth US$20 billion a year and makes up one-fifth of all international tourism. Add to this an annual growth rate of around five per cent and the pressure for many operators, both in developed and developing countries, to jump on the accelerating bandwagon is compelling. Without any widely recognised accreditation system, the consumer has been left to investigate the credentials of an operator themselves. This is a time-consuming process and many travellers usually take an operator’s claims at face value, only adding to the proliferation of fake ecotours. ĐOẠN 3

Sẽ dễ hiểu hơn tại sao thị trường du lịch sinh thái lại trở nên quá đông đúc khi chúng ta nhìn vào vai trò to rộng lớn của nó trong nền kinh tế thế giới. Theo như số liệu của tổ chức du lịch thế giới, du lịch sinh thái trị giá 20 tỷ đô la mỗi năm và chiếm 1/5 du lịch quốc tế. Cộng thêm tốc độ tăng trưởng tầm 5% và sức ép để các công ty du lịch cả ở các nước phát triển và đang phát triển phải nhảy vào cuộc đua đang tăng tốc là rất thuyết phục. Nếu không có bất kỳ hệ thống cấp phép được phổ biến rộng rãi nào, thì người tiêu dùng bị để cho tự nghiên cứu, tìm hiểu giấy phép của các công ty điều hành. Đây là một quá trình tốn thời gian và nhiều du khách thường cho là những lời tuyên bố của các hãng du lịch có giá trị bề ngoài, chỉ nhằm đẩy mạnh thêm sự sinh sôi nảy nở của các chuyến du lịch sinh thái giả mạo.

 

However, there are several simple questions that will provide qualifying evidence of a company’s commitment to minimise its impact on the environment and maximise the benefits to the tourism area’s local community. For example, does the company use recycled or sustainable, locally harvested materials to build its tourist properties? Do they pay fair wages to all employees? Do they offer training to employees? It is common for city entrepreneurs to own tour companies in country areas, which can mean the money you pay ends up in the city rather than in the community being visited. By taking a little extra time to investigate the ecotourism options, it is not only possible to guide your custom to worthy operators but you will often find that the experience they offer is far more rewarding. ĐOẠN 4

Tuy nhiên, có những câu hỏi đơn giản sẽ mang lại bằng chứng thích hợp về sự cam kết giảm thiểu tác động lên môi trường và tối đa lợi ích cho các cộng đồng địa phương trong khu vực du lịch của một công ty. Chẳng hạn, có phải công ty sử dụng nguyên vật liệu bền vững hoặc tái chế thu được tại địa phương để xây dựng các khu du lịch của mình hay không? Liệu họ có phải trả lương hợp lý cho tất cả nhân viên hay không? Liệu họ có cung cấp đào tạo cho nhân viên không? Thông thường các doanh nhân thành phố sở hữu các công ty du lịch ở các khu vực nông thôn có thể có nghĩa là tiền mà bạn trả cuối cùng cũng sẽ về thành phố thay vì các cộng đồng được viếng thăm. Bằng việc dành ra ít thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu các lựa chọn du lịch sinh thái, bạn không những có thể giúp đưa ra những lời khuyên về thói quen sử dụng dịch vụ của mình cho các nhà điều hành xứng đáng mà bạn còn sẽ thường thấy rằng những trải nghiệm mà họ mang đến sẽ thỏa mãn hơn nhiều.

 

The ecotourism business is still very much in need of a shake-up and a standardised approach. There are a few organisations that have sprung up in the last ten years or so that endeavour to educate travellers and operators about the benefits of responsible ecotourism. Founded in 1990, the Ecotourism Society (TES) is a non-profit organisation of travel industry, conservation and ecological professionals, which aims to make ecotourism a genuine tool for conservation and sustainable development. Helping to create inherent economic value in wilderness environments and threatened cultures has undoubtedly been one of the ecotourism movement’s most notable achievements. TES organises an annual initiative to further aid development of the ecotourism industry. This year it is launching ‘Your Travel Choice Makes a Difference’, an educational campaign aimed at helping consumers understand the potential positive and negative impacts of their travel decisions. TES also offers guidance on the choice of ecotour and has established a register of approved ecotourism operators around the world. ĐOẠN 5

Ngành kinh doanh du lịch sẽ vẫn rất cần một phương pháp tiếp cận cải tổ toàn diện và được tiêu chuẩn hóa. Có vài tổ chức đã xuất hiện vào khoảng mười năm vừa qua nỗ lực để hướng dẫn du khách và các nhà điều hành về những lợi ích của du lịch sinh thái có trách nhiệm. Được thành lập vào năm 1990, Hiệp hội du lịch sinh thái (TES) là một tổ chức phi lợi nhuận của các chuyên gia ngành công nghiệp du lịch, các chuyên gia bảo tồn và các chuyên gia sinh thái nhằm mục đích khiến cho du lịch sinh thái trở thành một công cụ chính hiệu đối với bảo tồn và sự phát triển bền vững. Việc hỗ trợ tạo ra giá trị kinh tế sẵn có trong các môi trường hoang dã và các nền văn hóa bị đe dọa chắc chắn là một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của phong trào du lịch sinh thái. TES tổ chức một sáng kiến hàng năm để hỗ trợ phát triển hơn nữa cho ngành du lịch sinh thái. Năm nay tổ chức tung ra " Lựa chọn du lịch của bạn tạo nên sự khác biệt", một chiến dịch mang tính giáo dục có mục đích hỗ trợ người dùng hiểu về các tác động tiêu cực và tích cực tiềm ẩn trong các quyết định du lịch mà họ đưa ra. TES cũng đưa ra các hướng dẫn về lựa chọn chuyến du lịch sinh thái và tạo ra một danh sách các nhà khai thác du lịch sinh thái được phê duyệt trên khắp thế giới.

 

A leading ecotourism operator in the United Kingdom is Tribes, which won the 1999 Tourism Concern and Independent Traveller’s World ‘Award for Most Responsible Tour Operator’. Amanda Marks, owner and director of Tribes, believes that the ecotourism industry still has some way to go to get its house in order. Until now, no ecotourism accreditation scheme has really worked, principally because there has been no systematic way of checking that accredited companies actually comply with the code of practice. Amanda believes that the most promising system is the recently re-launched Green Globe 21 scheme. The Green Globe 21 award is based on the sustainable development standards contained in Agenda 21 from the 1992 Earth Summit and was originally coordinated by the World Travel & Tourism Council (WTTC). The scheme is now an independent concern, though the WTTC still supports it. Until recently, tour companies became affiliates and could use the Green Globe logo merely on payment of an annual fee, hardly a suitable qualifying standard. However, in November 1999 Green Globe 21 introduced an annual, independent check on operators wishing to use the logo. ĐOẠN 6

Một nhà điều hành du lịch sinh thái dẫn đầu ở Vương quốc Anh là Tribes đã chiến thắng Giải thưởng Tourism Concern and Independent Traveller thế giới năm 1999 cho nhà điều hành du lịch có trách nhiệm nhất. Amanda Marks chủ sở hữu và giám đốc của Tribes tin rằng ngành du lịch sinh thái vẫn còn nhiều cách để cải thiện thị trường của nó. Mãi cho đến bây giờ, không có chương trình cấp phép du lịch sinh thái nào thực sự hiệu quả, chủ yếu bởi vì không có phương pháp kiểm tra có hệ thống các công ty được cấp phép có thật sự tuân theo quy tắc hành nghề hay không. Amanda tin rằng hệ thống hứa hẹn nhất là chương trình Green Globe 21 được tung ra trở lại gần đầy. Giải thưởng Green Globe 21 dựa trên các tiêu chuẩn phát triển bền vững có trong hội nghị 21 từ Hội nghị thượng đỉnh trái đất 1992 và ban đầu bị chi phối bởi hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới WTTC. Chương trình hiện nay là một tổ chức độc lập dù cho WTTC vẫn còn hỗ trợ nó. Mãi cho đến gần đây, các công ty du lịch trở thành hội viên và có thể sử dụng biểu tượng Green Globe chỉ khi thanh toán phí hàng năm, hầu như không phải một tiêu chuẩn chất lượng phù hợp. Tuy nhiên, trong tháng 11 năm 1999 Green Globe 21 đã ra mắt một cuộc kiểm tra độc lập hàng năm các nhà điều hành muốn sử dụng biểu tượng này.

 

Miriam Cain, from the Green Globe 21 marketing development, explains that current and new affiliates will now have one year to ensure that their operations comply with Agenda 21 standards. If they fail the first inspection, they can only reapply once. The inspection process is not a cheap option, especially for large companies, but the benefits of having Green Globe status and the potential operational cost savings that complying with the standards can bring should be significant. ‘We have joint ventures with organisations around the world, including Australia and the Caribbean, that will allow us to effectively check all affiliate operators,’ says Miriam. The scheme also allows destination communities to become Green Globe 21 approved. ĐOẠN 7

Miriam Cain từ bộ phận phát triển tiếp thị Green Globe 21 giải thích rằng các thành viên hiện tại bây giờ sẽ có một năm để đảm bảo rằng các nhà điều hành của họ tuân theo các tiêu chuẩn Agenda 21. Nếu họ thất bại trong cuộc kiểm tra đầu tiên, họ chỉ có thể đăng ký lại một lần nữa. Quy trình kiểm tra không phải là một lựa chọn không tốn kém đặc biệt đối với các công ty lớn nhưng những lợi ích của việc có được địa vị Green Globe và các khoản tiết kiệm chi phí điều hành có thể có mà việc tuân thủ theo các tiêu chuẩn mang lại rất đáng kể. " Miriam nói rằng " chúng tôi có những tổ chức liên doanh trên khắp thề giới bao gồm Úc và Caribe sẽ cho phép chúng tôi kiểm tra hiệu quả tất cả các nhà điều hành thành viên". Chương trình cũng cho phép các cộng đồng điểm đến được Green Globe 21 phê duyệt.

 

For a relatively new industry, it is not surprising that ecotourism has undergone teething pains. However, there are signs that things are changing for the better. With a committed and unified approach by the travel industry, local communities, travellers and environmental experts could make ecotourism a tag to be proud of and trusted. ĐOẠN 8

Đối với một ngành tương đối mới, không có gì đáng ngạc nhiên rằng du lịch sinh thái đã trải qua những vấn đề khó khăn ở giai đoạn đầu phát triển . Tuy nhiên, có những tín hiệu rằng mọi thứ đang thay đổi tốt hơn. Với cách tiếp cận đồng lòng và tận tâm của ngành du lịch, các cộng đồng địa phương, du khách và chuyên gia môi trường có thể làm cho du lịch sinh thái thành một từ khóa đáng tự hào và đáng tin cậy.

 

Questions 14-19

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 292?

In boxes 14-19 on your answer sheet write

     YES         if the statement agrees with the writer’s views
     NO          if the statement contradicts the writer’s views
     NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

14. The term ‘ecotourism’ has become an advertising gimmick.
15. The intentions of those who coined the term ‘ecotourism’ were sincere.
16. Ecotourism is growing at a faster rate than any other type of travel.
17. It is surprising that so many tour organisations decided to become involved in ecotourism.

18. Tourists have learnt to make investigations about tour operators before using them.
19. Tourists have had bad experiences on ecotour holidays.

Questions 20-22

According to the information given in the reading passage, which THREE of the following are true of the Ecotourism Society (TES)?

Write the appropriate letters A-F in boxes 20-22 on your answer sheet.

A. It has monitored the growth in ecotourism.
B. It involves a range of specialists in the field.
C. It has received public recognition for the role it performs.
D. It sets up regular ecotour promotions.
E. It offers information on ecotours at an international level.
F. It consults with people working in tourist destinations

Questions 23-24

According to the information given in the reading passage, which TWO of the following are true of the Green Globe 21 award?

Write the appropriate letters A-D in boxes 23-24 on your answer sheet.

A. The scheme is self-regulating.
B. Amanda Marks was recruited to develop the award.
C. Prior to 1999 companies were not required to pay for membership.
D. Both tour operators and tour sites can apply for affiliation.
E. It intends to reduce the number of ecotour operators.

Questions 25-27

Using NO MORE THAN THREE WORDS, answer the following questions.

Write your answers in boxes 25-27 on your answer sheet.

25. Which body provides information on global tourist numbers?
26. Who often gains financially from tourism in rural environments?
27. Which meeting provided the principles behind the Green Globe 21 regulations?

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

It’s Eco-Logical

 

 

Questions 14-19

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 292?

In boxes 14-19 on your answer sheet write

     YES         if the statement agrees with the writer’s views
     NO          if the statement contradicts the writer’s views
     NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

14.T The term ‘ecotourism’ has become an advertising gimmick.

Thuật ngữ du lịch sinh thái trở thành một mánh khóe quảng cáo

Giải thích: đoạn 1

The term first surfaced in the early 1980s reflecting a surge in environmental awareness and a realisation by tour operators that many travellers wanted to believe their presence abroad would not have a negative impact. It rapidly became the hottest marketing tag a holiday could carry.


15.T The intentions of those who coined the term ‘ecotourism’ were sincere.

Những ý định của những người đặt ra thuật ngữ " du lịch sinh thái" là chân thật

Giải thích: đoạn 2

There is no doubt the original motives behind the movement were honourable attempts to provide a way for those who cared to make informed choices, but the lack of regulations and a standard industry definition left many travellers lost in an ecotourism jungle.


16.NG Ecotourism is growing at a faster rate than any other type of travel.

Du lịch sinh thái đang phát triển với tốc độ nhanh hơn bất kỳ loại du lịch nào

Giải thích: không có thông tin trong bài


17.F It is surprising that so many tour organisations decided to become involved in ecotourism.

Thật là ngạc nhiên rằng có quá nhiều tổ chức du lịch quyết định tham gia vào du lịch sinh thái

Giải thích: Đoạn 3

 Add to this an annual growth rate of around five per cent and the pressure for many operators, both in developed and developing countries, to jump on the accelerating bandwagon is compelling.

 

18.F Tourists have learned to make investigations about tour operators before using them.

Khách du lịch đã học cách thực hiện các cuộc kiểm tra các nhà điều hành du lịch trước khi dùng dịch vụ của họ

Giải thích: đoạn 5

The ecotourism business is still very much in need of a shake-up and a standardised approach. There are a few organisations that have sprung up in the last ten years or so that endeavour to educate travellers and operators about the benefits of responsible ecotourism. Founded in 1990, the Ecotourism Society (TES) is a non-profit organisation of travel industry, conservation and ecological professionals, which aims to make ecotourism a genuine tool for conservation and sustainable development. 


19.NG Tourists have had bad experiences on ecotour holidays.

Khách du lịch có trải nghiệm không tốt về những kỳ nghĩ sinh thái

Giải thích: không có thông tin trong bài

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO
Questions 20-22

According to the information given in the reading passage, which THREE of the following are true of the Ecotourism Society (TES)?
Theo như thông tin được đưa ra trong bài viết, ba điều nào sau đây là đúng về TES
Write the appropriate letters A-F in boxes 20-22 on your answer sheet.

A. It has monitored the growth in ecotourism.

Nó theo dỏi sự tăng trưởng trong du lịch sinh thái
B. It involves a range of specialists in the field.

Nó bao gồm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực

Giải thích: đoạn 5

Founded in 1990, the Ecotourism Society (TES) is a non-profit organisation of travel industry, conservation and ecological professionals,


C. It has received public recognition for the role it performs.

Nó được công chúng công nhận vì vai trò mà nó thực hiện
D. It sets up regular ecotour promotions.

Nó tạo lập các quảng bá du lịch sinh thái thường xuyên

Giải thích: đoạn 5

TES organises an annual initiative to further aid development of the ecotourism industry


E. It offers information on ecotours at an international level.

Nó cung cấp thông tin về các chuyến du lịch sinh thái ở mức độ quốc tế

Giải thích: đoạn 5

TES also offers guidance on the choice of ecotour and has established a register of approved ecotourism operators around the world


F. It consults with people working in tourist destinations

Nó tư vấn cho những người làm việc trong các điểm đến du lịch

 


Questions 23-24

According to the information given in the reading passage, which TWO of the following are true of the Green Globe 21 award?
Theo như thông tin được đưa ra trong bài đọc, hai điều nào sau đây đúng về Giải thưởng Green Globe 21
Write the appropriate letters A-D in boxes 23-24 on your answer sheet.


A. The scheme is self-regulating.

 

Chương trình này đang tự điều chỉnh

Giải thích: Đoạn 6

The scheme is now an independent concern, though the WTTC still supports it.


B. Amanda Marks was recruited to develop the award.

Amanda Marks được tuyển dụng để phát triển giải thưởng
C. Prior to 1999 companies were not required to pay for membership.

Trước 1999 các công ty không được yêu cầu trả phí thành viên


D. Both tour operators and tour sites can apply for affiliation.

Cả người nhà điều hành và các địa điểm du lịch đều có thể nộp đơn gia nhập

Giải thích: Đoạn 7

The scheme also allows destination communities to become Green Globe 21 approved.


E. It intends to reduce the number of ecotour operators.

Nó có ý định cắt giảm số lượng các nhà điều hành sinh thái.

Questions 25-27

Using NO MORE THAN THREE WORDS, answer the following questions.

Write your answers in boxes 25-27 on your answer sheet.

25. Which body provides information on global tourist numbers?

Cơ quan nào cung cấp thông tin về những con số du lịch toàn cầu

Giải thích: đoạn 3, World Tourism Organisation

It is easier to understand why the ecotourism market has become so overcrowded when we look at its wider role in the world economy. According to World Tourism Organisation figures, ecotourism is worth US$20 billion a year and makes up one-fifth of all international tourism.


26. Who often gains financially from tourism in rural environments?

Ai thường có lợi ích về mặt tài chính từ du lịch ở môi trường xa xôi, hẻo lánh

Giải thích: đoạn 4, City entrepreneurs

It is common for city entrepreneurs to own tour companies in country areas, which can mean the money you pay ends up in the city rather than in the community being visited. 


27. Which meeting provided the principles behind the Green Globe 21 regulations?

Cuộc họp nào đã cung cấp những nguyên tắc đằng sau quy định của  Green Globe 21?

Giải thích: đoạn 6, 1992 Earth Summit

The Green Globe 21 award is based on the sustainable development standards contained in Agenda 21 from the 1992 Earth Summit and was originally coordinated by the World Travel & Tourism Council (WTTC)

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. YES
15. YES
16. NOT GIVEN
17. NO
18. NO
19. NOT GIVEN
20. 21. & 22. B, D, E [in any order]
23. & 24. A, D [in either order]
25. World Tourism Organisation
26. city entrepreneurs
27. 1992 Earth Summit

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status