ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Trends in the Indian fashion and textile industries

Trends in the Indian fashion and textile industries

During the 1950s, the Indian fashion scene was exciting, stylish and very graceful. There were no celebrity designers or models, nor were there any labels that were widely recognised. The value of a garment was judged by its style and fabric rather than by who made it.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Trends in the Indian fashion and textile industries

 

During the 1950s, the Indian fashion scene was exciting, stylish and very graceful. There were no celebrity designers or models, nor were there any labels that were widely recognised. The value of a garment was judged by its style and fabric rather than by who made it. It was regarded as perfectly acceptable, even for high-society women, to approach an unknown tailor who could make a garment for a few rupees, providing the perfect fit, finish and style. They were proud of getting a bargain, and of giving their own name to the end result. ĐOẠN 1

Trong suốt những năm 1950, bối cảnh thời trang Ấn độ khá sôi động, phong cách và duyên dáng. Không có các nhà thiết kế hay người mẫu nổi tiếng cũng không có bất kỳ nhãn hiệu nào nổi tiếng rộng rãi. Giá trị của một bộ quần áo được đánh giá bởi kiểu dáng và chất liệu của nó thay vì bởi người tạo ra nó. Được xem như là hoàn toàn chấp nhận được ngay cả đối với những phụ nữ có địa vị xã hội cao, khi tiếp cận một nhà may vô danh người có thể tạo ra một bộ quần áo với giá vài rupee,  mang lại sự vừa vặn, hoàn thiện và phong cách hoàn hảo. Những người phụ nữ tự hào về việc kiếm được một món hời và tự đưa tên tuổi của mình vào thành quả cuối cùng.

 

The 1960s was an era full of mischievousness and celebration in the arts, music and cinema. The period was characterised by freedom from restrictions and, in the fashion world, an acceptance of innovative types of material such as plastic and coated polyester. Tight-fitting kurtas [1] and churidars [2] and high coiffures were a trend among women. ĐOẠN 2

Những năm 1960 là một kỷ nguyên đầy rẫy sự tinh quái và sự ca tụng trong nghệ thuật, âm nhạc và phim ảnh. Thời kỳ đặc trưng của sự tự do khỏi những những hạn chế và trong thế giới thời trang, một sự chấp nhận các loại chất liệu đổi mới như nhựa và polyester tráng. Kurtas bó sát và churidars và tóc búi cao là xu hướng của phụ nữ.

 

The following decade witnessed an increase in the export of traditional materials, and the arrival in India of international fashion. Synthetics became trendy, and the disco culture affected the fashion scene. ĐOẠN 3

Thập kỷ tiếp theo đã chứng kiến sự gia tăng trong xuất khẩu các chất liệu truyền thống và sự xuất hiện thời trang quốc tế ở Ấn Độ. Đồ tổng hợp trở nên hợp thời và văn hóa disco ảnh hưởng bối cảnh thời trang.

 

It was in the early 80s when the first fashion store ‘Ravissant’ opened in Mumbai. At that time garments were retailed for a four-figure price tag. American designers like Calvin Klein became popular. In India too, contours became more masculine, and even the salwar kameez [3] was designed with shoulder pads. ĐOẠN 4

Đó là vào đầu những năm 80 khi cửa hàng thời trang đầu tiên " Ravissant" đã khai trương ở Mumbai. Vào thời gian đó quần áo được bán lẻ với giá bốn con số. Các nhà thiết kế người Mỹ như Calvin Klein trở nên nổi tiếng. Ở Ấn độ cũng vậy, các đường viền trở nên nam tính và ngay cả salwar kameez còn được thiết kế miếng đệm vai.

 

With the evolution of designer stores came the culture of designer fashion, along with its hefty price tags. Whatever a garment was like, consumers were convinced that a higher price tag signified elegant designer fashion, so garments were sold at unbelievable prices. Meanwhile, designers decided to get themselves noticed by making showy outfits and associating with the right celebrities. Soon, fashion shows became competitive, each designer attempting to out-do the other in theme, guest list and media coverage. ĐOẠN 5

Với sự phát triển của các cửa hàng thiết kế đã hình thành văn hóa của thời trang thiết kế cùng với các thẻ giá đắt đỏ của nó. Dù quần áo trông như thế nào, người tiêu dùng cũng bị thuyết phục rằng thẻ giá càng cao biểu thị thời cho thời trang thiết kế sang trọng, vì vậy hàng may mặc được bán với mức giá không thể tin được. Trong khi đó, các nhà thiết kế đã quyết định gây chú ý bằng cách tạo ra những bộ trang phục phô trương và kết hợp với các người nổi tiếng phù hợp. Chẳng bao lâu, các buổi trình diễn thời trang trở nên cạnh tranh, mỗi nhà thiết kế phải nỗ lực làm tốt hơn người khác về chủ đề, danh sách khách mời và phủ sóng truyền thông.

 

In the last decade of the millennium, the market shrank and ethnic wear made a comeback. During the recession, there was a push to sell at any cost. With fierce competition, the inevitable occurred: the once hefty price tags began their downward journey, and the fashion-show industry followed suit. However, the liveliness of the Indian fashion scene had not ended - it had merely reached a stable level. ĐOẠN 6

Vào thập kỷ cuối cùng của thiên niên kỷ, thị trường chững lại và trang phục dân tộc quay trở lại. Trong suốt cuộc khủng hoảng, đẩy hàng bán ra ở bất cứ giá nào. Với sự cạnh tranh tàn khốc, điều không thể đã xảy ra:những cái thẻ giá đã từng rất cao bắt đầu hành trình đi xuống và công nghiệp biểu diễn thời trang theo sau cho phù hợp. Tuy hiên, sự sống động của bối cảnh thời trang Ấn độ đã không kết thúc -nó chỉ vươn đến một mức ổn định.

 

At the beginning of the 21 st century, with new designers and models, and more sensible designs, the fashion industry accelerated once again. As far as the global fashion industry is concerned, Indian ethnic designs and materials are currently in demand from fashion houses and garment manufacturers. India is the third largest producer of cotton, the second largest producer of silk, and the fifth largest producer of man-made fibres in the world. ĐOẠN 7

Vào đầu thế kỷ 21, với các nhà thiết kế và kiểu mẫu mới và nhiều thiết kế hợp lý hơn, nền công nghiệp thời trang đã tăng tốc một lần nữa. Đối với ngành công nghiệp thời trang toàn cầu, các nhà thời trang và nhà sản xuất may hiện tại có nhu cầu cao về chất liệu và các thiết kế dân tộc. Ấn độ là nhà sản xuất cotton lớn thứ ba, nhà sản xuất lụa lớn thứ hai và nhà sản xuất sợi dệt thủ công lớn thứ năm trên thế giới.

 

The Indian garment and fabric industries have many fundamental advantages, in terms of a cheaper, skilled work force, cost-effective production, raw materials, flexibility, and a wide range of designs with sequins, beadwork, and embroidery. In addition, that India provides garments to international fashion houses at competitive prices, with a shorter lead time, and an effective monopoly on certain designs, is accepted the whole world over. India has always been regarded as the default source in the embroidered garments segment, but changes in the rate of exchange between the rupee and the dollar have further depressed prices, thereby attracting more buyers. So the international fashion houses walk away with customised goods, and craftwork is sold at very low rates. ĐOẠN 8

Các ngành công nghiệp may mặc và vải ấn độ có nhiều lợi thế cơ bản về mặt lực lượng nhân công rẻ, có kỹ năng, sản xuất hiệu quả về mặt chi phí, nguyên liệu thô, sự linh hoạt và hàng loạt các thiết kế sequins, cườm và thêu. Ngoài ra, việc Ấn độ cung cấp hàng may mặc cho các hãng thời trang quốc tế với giá cả cạnh tranh, với một thời gian thực hiện ngắn hơn và độc quyền hữu hiệu đối với một số thiết kế nhất định được chấp nhận trên khắp thế giới. Ấn độ luôn được xem như nguồn mặc định trong phân khúc thời trang thêu, nhưng sự chênh lệch tỷ giá giữa đồng rúp và dollar làm giảm giá hơn nữa, do đó thu hút nhiều người mua hơn. Vì vậy, các hãng thời trang quốc tế dễ dàng mua được các mặt hàng được thiết kế riêng và hàng thủ công được bán với giá rất thấp.

 

As far as the fabric market is concerned, the range available in India can attract as well as confuse the buyer. Much of the production takes place in the small town of Chapa in the eastern state of Bihar, a name one might never have heard of. Here fabric-making is a family industry; the range and quality of raw silks churned out here belie the crude production methods and equipment. Surat in Gujarat, is the supplier of an amazing set of jacquards, moss crepes and georgette sheers - all fabrics in high demand. Another Indian fabric design that has been adopted by the fashion industry is the ‘Madras check’, originally utilised for the universal lungi, a simple lower-body wrap worn in southern India. This design has now found its way on to bandannas, blouses, home furnishings and almost anything one can think of. ĐOẠN 9

Đối với thị trường vải, loại hàng sẵn có ở Ấn độ có thể thu hút cũng như gây khó hiểu cho người mua. Phần lớn sản xuất diễn ra ở thị trấn nhỏ của Chapa ở bang Bihar miền đông nước này, một cái tên mà người ta có thể chưa bao giờ nghe. Ở đây dệt vải là một ngành công nghiệp gia đình; loại lụa thô và chất lượng lụa thô được sản xuất ở đây trái ngược với các thiết bị và phương pháp sản xuất thô sơ. Surat ở Gujarat là nhà cung cấp bộ jacquards tuyệt vời, vải crepe và vải xuyên thấu - tất cả các sợi vải đều có nhu cầu cao. Thiết kế vải khác của người Ấn độ được ngành công nghiệp thời trang áp dụng là Madras check, ban đầu được dùng cho lungi phổ biến, một loại vải quấn đơn giản ở phần dưới của cơ thể được mặc ở phía nam Ấn Độ. Thiết kế này hiện nay đã xuất hiện trên băng đô, áo cánh, đồ nội thất gia đình và hầu hết mọi thứ mà người ta có thể nghĩ ra.

 

Ethnic Indian designs with batik and hand-embroidered motifs have also become popular across the world. Decorative beadwork is another product in demand in the international market. Beads are used to prepare accessory items like belts and bags, and beadwork is now available for haute couture evening wear too. ĐOẠN 10

Các thiết kế dân tộc Ấn độ với họa tiết thêu tay và batik trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Cườm trang trí là một sản phẩm khác mà thị trường quốc tế đang cần. Cườm được sử dụng để chuẩn bị cho các món phụ kiện như thắt lưng, túi xách và cườm trang trí bây giờ cũng có sẵn cho trang phục dạ hội cao cấp.[1] knee-length tunics
[2] trousers
[3] trouser suit


Questions 1-7

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.


Indian fashion: 1950-2000

1950s

 •  No well-known designers, models or 1 ...................

 •  Elegant clothing cost little

 •   Women were pleased to get clothes for a 2 ................... price


1960s

 •  New materials, e.g. 3 ................... and polyester

 •  Fitted clothing and tall hairstyles


1970s

 •  Overseas sales of 4 ................... fabrics rose

 •  Influence of international fashion


1980s

 •  Opening of fashion store in Mumbai

 •  Popularity of American designers

 •  Clothing had a 5 ................... shape

 •  Designers tried to attract attention by presenting 6 ................... clothes and mixing with stars


1990s

 •  Fall in demand for expensive fashion wear

 •  Return to 7 ................... clothing

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 294.

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

     TRUE          if the statement agrees with the information
     FALSE         if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this

8. At the start of the 21st century, key elements in the Indian fashion industry changed.
9. India now exports more than half of the cotton it produces.
10. Conditions in India are generally well suited to the manufacture of clothing.
11. Indian clothing exports have suffered from changes in the value of its currency.
12. Modern machinery accounts for the high quality of Chapa’s silk.
13. Some types of Indian craftwork which are internationally popular had humble origins.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Trends in the Indian fashion and textile industries

 

Questions 1-7

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

 

Indian fashion: 1950-2000

1950s

 •  No well-known designers, models or 1 labels

 • Không có các thiết kế, người mẫu hoặc các nhãn hàng nổi tiếng…

 •  Elegant clothing cost little

 •   Women were pleased to get clothes for a 2 bargain price

 • phụ nữ rất vui khi mua được quần áo giá rẻ

Giải thích: đoạn 1

There were no celebrity designers or models, nor were there any labels that were widely recognised.

 They were proud of getting a bargain, and of giving their own name to the end result.

 

1960s

 •  New materials, e.g. 3 plastic and polyester

chất liệu mới như nhựa và polyester

 •  Fitted clothing and tall hairstyles

Quần áo vừa vẹn và kiểu tóc búi cao

Giải thích: đoạn 2

The period was characterised by freedom from restrictions and, in the fashion world, an acceptance of innovative types of material such as plastic and coated polyester.

 

1970s

 •  Overseas sales of 4 traditional fabrics rose

doanh số ở nước ngoài của vải truyền thống tăng

 •  Influence of international fashion

Ảnh hưởng của thời trang quốc tế

Giải thích: đoạn 3

The following decade witnessed an increase in the export of traditional materials, and the arrival in India of international fashion. Synthetics became trendy, and the disco culture affected the fashion scene.

 

1980s

 •  Opening of fashion store in Mumbai/ Mở cửa hàng thời trang tại Mumbai

 •  Popularity of American designers/ Sự phổ biến của các nhà thiết kế Mỹ

 •  Clothing had a 5 masculine shape /quần áo có kiểu dáng nam tính

Giải thích: đoạn 4

American designers like Calvin Klein became popular. In India too, contours became more masculine, and even the salwar kameez [3] was designed with shoulder pads. 

 •  Designers tried to attract attention by presenting 6 showy clothes and mixing with stars

các nhà thiết kế đã cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách thể hiện quần áo phô trương và kết hợp với các ngôi sao

Giải thích: đoạn 5

Meanwhile, designers decided to get themselves noticed by making showy outfits and associating with the right celebrities.

 

1990s

 •  Fall in demand for expensive fashion wear

 •  Return to 7 ethnic clothing quay trở lại với quần áo….

Giải thích: đoạn 6

In the last decade of the millennium, the market shrank and ethnic wear made a comeback.

 

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 294.

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

 

  TRUE      if the statement agrees with the information

  FALSE     if the statement contradicts the information

  NOT GIVEN if there is no information on this

 

8.T At the start of the 21st century, key elements in the Indian fashion industry changed.

Đầu thế kỷ 21, các nhân tố chủ yếu trong nền công nghiệp thời trang Ấn độ

Giải thích: đoạn 7, key elements = new designer and models, and more sensible designs

At the beginning of the 21 st century, with new designers and models, and more sensible designs, the fashion industry accelerated once again

 

9. NG India now exports more than half of the cotton it produces.

Ấn độ hiện nay xuất khẩu nhiều hơn một nửa cotton mà nó sản xuất

Giải thích: không có thông tin trong bài

 

10. T Conditions in India are generally well suited to the manufacture of clothing.

Các tình trạng ở ấn độ phù hợp nói chung với sản xuất quần áo

Giải thích:đoạn 8

The Indian garment and fabric industries have many fundamental advantages, in terms of a cheaper, skilled work force, cost-effective production, raw materials, flexibility, and a wide range of designs with sequins, beadwork, and embroidery. In addition, that India provides garments to international fashion houses at competitive prices, with a shorter lead time, and an effective monopoly on certain designs, is accepted the whole world over.

 

11.F Indian clothing exports have suffered from changes in the value of its currency.

Xuất khẩu quần áo của Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về giá trị đồng tiền của nước này

Giải thích: đoạn 8, chênh lệch tỷ giá làm cho giá giảm nên thu hút nhiều người mua

India has always been regarded as the default source in the embroidered garments segment, but changes in the rate of exchange between the rupee and the dollar have further depressed prices, thereby attracting more buyers.

 

12. F Modern machinery accounts for the high quality of Chapa’s silk.

Máy móc hiện đại giải thích cho lụa chất lượng cao của Chapa

Giải thích: đoạn 9, thiết bị và phương pháp thô sơ nhưng chất lượng cao

As far as the fabric market is concerned, the range available in India can attract as well as confuse the buyer. Much of the production takes place in the small town of Chapa in the eastern state of Bihar, a name one might never have heard of. Here fabric-making is a family industry; the range and quality of raw silks churned out here belie the crude production methods and equipment.

 

13. T Some types of Indian craftwork which are internationally popular had humble origins.

Một vài loại hàng thủ công của người ấn độ nổi tiếng về mặt quốc tế có nguồn gốc khiêm tốn

 Giải thích: đoạn 9, hàng dệt thủ công làm ở một thị trấn ít ai nghe tới.

Much of the production takes place in the small town of Chapa in the eastern state of Bihar, a name one might never have heard of. Here fabric-making is a family industry; the range and quality of raw silks churned out here belie the crude production methods and equipment. 

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

Answer:
1. labels
2. bargain
3. plastic
4. traditional
5. masculine
6. showy
7. ethnic
8. TRUE
9. NOT GIVEN
10. TRUE
11. FALSE
12. FALSE
13. TRUE


 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status