ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Striking the right note

Striking the right note

Is perfect pitch a rare talent possessed solely by the likes of Beethoven? Kathryn Brown discusses this much sought-after musical ability.

The uncanny, if sometimes distracting, ability to name a solitary note out of the blue, without any other notes for reference, is a prized musical talent

Thumbnail

 

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Striking the right note

 

Is perfect pitch a rare talent possessed solely by the likes of Beethoven?  Kathryn Brown discusses this much sought-after musical ability.

Một cao độ hoàn hảo có phải là một tài năng hiếm có được sở hữu duy nhất bởi những người giống Beethoven? Kathryn Brown thảo luận về khả năng được nhiều người tìm kiếm này.

 

The uncanny, if sometimes distracting, ability to name a solitary note out of the blue, without any other notes for reference, is a prized musical talent - and a scientific mystery. Musicians with perfect pitch - or, as many researchers prefer to call it, absolute pitch - can often play pieces by ear, and many can transcribe music brilliantly. That’s because they perceive the position of a note in the musical stave - its pitch - as clearly as the fact that they heard it. Hearing and naming the pitch go hand in hand. ĐOẠN 1

Khả năng kỳ lạ, nếu đôi khi gây mất tập trung, khả năng nêu tên một nốt nhạc duy nhất một cách bất ngờ mà không có bất kỳ một nốt nào khác nào khác để tham khảo, là một tài năng âm nhạc được đánh giá cao và là một bí ẩn khoa học. Các nhạc sĩ với cao độ hoàn hảo hay như nhiều nhà nghiên cứu thích gọi, cao độ tuyệt đối - có thể thường chơi những bản nhạc bằng tai và nhiều người có thể sao chép lại một cách xuất sắc. Đó là vì họ nhận biết được vị trí của một nốt nhạc trên khuông nhạc - cao độ của nó - rõ ràng như họ nghe thấy nó trong thực tế. Việc nghe và nêu tên nốt nhạc đi đôi với nhau.

 

By contrast, most musicians follow not the notes, but the relationship between them. They may easily recognise two notes as being a certain number of tones apart, but could name the higher note as an E only if they are told the lower one is a C, for example. This is relative pitch. Useful, but much less mysterious.ĐOẠN 2

Ngược lại, hầu hết các nhạc sĩ không đi theo các nốt nhạc nhưng đi theo mối liên quan giữa chúng. Họ có lẽ dễ dàng nhận thấy hai nốt nhạc bị một số âm nhất định tách rời nhau nhưng có thể nêu tên nốt cao hơn như E chỉ khi chúng được cho biết nốt thấp hơn là C chẳng hạn. Đây là một nốt tương đối. Hữu ích nhưng ít bí ẩn hơn nhiều

 

For centuries, absolute pitch has been thought of as the preserve of the musical elite. Some estimates suggest that maybe fewer than 1 in  2,000 people possess it. But a growing number of studies, from speech experiments to brain scans, are now suggesting that a knack for absolute pitch may be far more common, and more varied, than previously thought. ‘Absolute pitch is not an all or nothing feature,’ says Marvin, a music theorist at the University of Rochester in New York state. Some researchers even claim that we could all develop the skill, regardless of our musical talent. And their work may finally settle a decades-old debate about whether absolute pitch depends on melodious genes - or early music lessons. ĐOẠN 3

Trong nhiều thế kỷ, cao độ tuyệt đối được người ta cho rằng là một sự bảo tồn tinh hoa âm nhạc. Nhiều người ước tính cho rằng có lẽ ít hơn 1 trong 2000 người sở hữu nó. Nhưng ngày càng có nhiều các nghiên cứu, từ các thử nghiệm giọng đến chụp não hiện giờ cho thấy rằng một sở trường về cao độ tuyệt đối có lẽ phổ biến và đa dạng hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Marvin, nhà lý thuyết âm nhạc của Đại học Rochester ở bang New York nói rằng " cao độ tuyệt đối không phải là một tính năng có tất cả hoặc không có gì". Một vài nhà nghiên cứu thậm chí tuyên bố rằng tất cả chúng ta đều có thể phát triển kỹ năng bất chấp tài năng âm nhạc của chúng ta như thế nào. Và công trình nghiên cứu của họ cuối cùng giải quyết một cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ về việc liệu cao độ tuyệt đối có phụ thuộc vào gen âm nhạc hay là các bài luyện tập nhạc từ sớm.

 

Music psychologist Diana Deutsch at the University of California in San Diego is the leading voice. Last month at the Acoustical Society of America meeting in Columbus, Ohio, Deutsch reported a study that suggests we all have the potential to acquire absolute pitch - and that speakers of tone languages use it every day. A third of the world’s population - chiefly people in Asia and Africa - speak tone languages, in which a word’s meaning can vary depending on the pitch a speaker uses. ĐOẠN 4

Nhà tâm lý âm nhạc học Diana Deutsch tại Đại học California ở San Diego là một tiếng nói hàng đầu. Tháng trước tại Hiệp Hội Âm học Hoa Kỳ ở Columbus, Ohio, Deutsch đã báo cáo một nghiên cứu cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có tài năng đạt được cao độ tuyệt đối và những người nói những ngôn ngữ có âm sắc sử dụng nó hàng ngày. Một phần ba dân số thế giới, chủ yếu là người châu Á và châu Phi nói những ngôn ngữ có âm sắc, trong đó nghĩa của một từ có thể thay đổi phụ thuộc vào cao độ mà người nói sử dụng.

 

Deutsch and her colleagues asked seven native Vietnamese speakers and 15 native Mandarin speakers to read out lists of words on different days. The chosen words spanned a range of pitches, to force the speakers to raise and lower their voices considerably. By recording these recited lists and taking the average pitch for each whole word, the researchers compared the pitches used by each person to say each word on different days. ĐOẠN 5

Deutsch và đồng nghiệp của bà ta đã hỏi 7 người nói tiếng Việt bản địa và 15 người nói tiếng Quan thoại đọc các danh sách các từ vào những ngày khác nhau. Những từ được chọn kéo dài qua một loạt các cao độ, để buộc người nói phải nâng và hạ giọng đáng kể. Bằng việc ghi âm những danh sách được đọc lại này và lấy cao độ trung bình cho mỗi từ, các nhà nghiên cứu đã so sánh các cao độ được sử dụng bởi mỗi người nói mỗi từ vào những ngày khác nhau.

 

Both groups showed strikingly consistent pitch for any given word - often less than a quarter-tone difference between days. ‘The similarity,’ Deutsch says, ‘is mind-boggling.’ It’s also, she says, a real example of absolute pitch. As babies, the speakers learnt to associate certain pitches with meaningful words - just as a musician labels one tone A and another B - and they demonstrate this precise use of pitch regardless of whether or not they have had any musical training, she adds. ĐOẠN 6

Cả hai nhóm đều thể hiện cao độ nhất quán đến ngạc nhiên đối với bất kỳ từ nào đã đưa ra - thường lệch ít hơn một phần tư tông giọng giữa các ngày. Deutsch nói " sự giống nhau" " thật đáng kinh ngạc". Bà ấy nói " Nó cũng là một ví dụ thực tế về cao độ tuyệt đối. Khi còn nhỏ, những người nói đã học liên kết các cao độ nhất định với những từ có nghĩa - giống như một nhạc sĩ đánh dấu một giai điệu A và giai điệu khác B và họ chứng tỏ cách dùng đúng đắn này của cao độ bất chấp liệu họ có được huấn luyện về âm nhạc hay không, bà ta bổ sung.

 

Deutsch isn’t the only researcher turning up everyday evidence of absolute pitch. At least three other experiments have found that people can launch into familiar songs at or very near the correct pitches. Some researchers have nicknamed this ability ‘absolute memory’, and they say it pops up on other senses, too. Given studies like these, the real mystery is why we don’t all have absolute pitch, says cognitive psychologist Daniel Levitin of McGill University in Montreal. ĐOẠN 7

Deutsch không phải là nhà nghiên cứu duy nhất tìm kiếm bằng chứng mỗi ngày về cao độ tuyệt đối. Ít nhất là có ba thử nghiệm khác đã tìm thấy rằng mọi người có thể bắt đầu các bài hát quen thuộc ở ngay hoặc rất gần với các cao độ chính xác. Một vài nhà nghiên cứu đã đặt biệt danh cho khả năng này là " trí nhớ tuyệt đối" và họ nói rằng nó cũng xuất hiện ở các giác quan khác. Dựa vào các nghiên cứu như thế này, bí ẩn thật sự là tại sao không phải tất cả chúng có cao độ tuyệt đối, Nhà tâm lý học nhận thức Daniel Levitin của Đại học McGill ở Montreal cho biết.

 

Over the past decade, researchers have confirmed that absolute pitch often runs in families. Nelson Freimer of the University of California in San Francisco, for example, is just completing a study that he says strongly suggests the right genes help create this brand of musical genius. Freimer gave tone tests to people with absolute pitch and to their relatives. He also tested several hundred other people who had taken early music lessons. He found that relatives of people with absolute pitch were far more likely to develop the skill than people who simply had the music lessons. There is clearly a familial aggregation of absolute pitch,’ Freimer says.There is clearly a familial aggregation of absolute pitch,’  ĐOẠN 8

Trong thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng cao độ tuyệt đối thường di truyền trong gia đình. Nelson Freimer của Đại học California ở San Francisco chẳng hạn, vừa hoàn thành một nghiên cứu mà theo ông ta là gợi ý mạnh mẽ về gen phù hợp giúp tạo nên thương hiệu tài năng âm nhạc này. Freimer đã đưa ra một bài kiểm tra tông giọng cho mọi người có cao độ tuyệt đối những người được học những bài học nhạc từ nhỏ. Ông ta thấy rằng họ hàng của những người có cao độ tuyệt đối có nhiều khả năng hơn để phát triển kỹ năng hơn là những người chỉ đơn giản là học nhạc. Rõ ràng là có một tập hợp gia đình về cao độ tuyệt đối" Freimer nói

 

Freimer says some children are probably genetically predisposed toward absolute pitch - and this innate inclination blossoms during childhood music lessons. Indeed, many researchers now point to this harmony of nature and nurture to explain why musicians with absolute pitch show different levels of their talent. ĐOẠN 9

Freimer nói một vài đứa trẻ có lẽ có khuynh hướng di truyền đối với cao độ tuyệt đối và khuynh hướng bẩm sinh này nở rộ trong các bài học âm nhạc thời thơ ấu. Thật vậy, nhiều nghiên cứu hiện nay chỉ ra sự hài hóa giữa bẩm sinh và môi trường để giải thích tại sao các nhạc sĩ có cao độ tuyệt đối thể hiện các mức độ tài năng khác nhau.

 

Indeed, researchers are finding more and more evidence suggesting music lessons are critical to the development of absolute pitch. In a survey of 2,700 students in American music conservatories and college programmes, New York University geneticist Peter Gregersen and his colleagues found that a whopping 32 per cent of the Asian students reported having absolute pitch, compared with just 7 per cent of non-Asian students. While that might suggest a genetic tendency towards absolute pitch in the Asian population, Gregersen says that the type and timing of music lessons probably explains much of the difference. ĐOẠN 10

Thật vậy, các nghiên cứu đang ngày càng tìm kiếm nhiều bằng chứng cho thấy các bài học âm nhạc quan trọng đối với sự phát triển của cao độ tuyệt đối. Trong một khảo sát của 2700 sinh viên ở các nhạc viện và chương trình đại học Mỹ, nhà di truyền học Peter Gregersen và đồng nghiệp tại Đại học New York đã thấy rằng một số lượng lớn bất thường 32% sinh viên châu Á được báo cáo là có cao độ tuyệt đối so với 7% của những sinh viên không phải là người châu Á. Trong khi điều này có lẽ cho thấy rằng một xu hướng di truyền gen đối với cao độ tuyệt đối trong dân số châu Á, Gregersen nói rằng loại bài học và thời gian học nhạc có lẽ giải thích nhiều về sự khác biệt này.

 

For one thing, those with absolute pitch started lessons, on average, when they were five years old, while those without absolute pitch started around the age of eight. Moreover, adds Gregersen, the type of music lessons favoured in Asia, and by many of the Asian families in his study, such as the Suzuki method, often focus on playing by ear and learning the names of musical notes, while those more commonly used in the US tend to emphasise learning scales in a relative pitch way. In Japanese pre-school music programmes, he says, children often have to listen to notes played on a piano and hold up a coloured flag to signal the pitch. ‘There’s a distinct cultural difference,’ he says. ĐOẠN 11

Một điều là, những người có cao độ tuyệt đối đã bắt đầu những bài học, trung bình khi họ 5 tuổi trong khi những người không có cao độ tuyệt đối bắt đầu khoảng lúc 8 tuổi. Ngoài ra, Gregersen nói thêm loại bài học âm nhạc được ưa chuộng ở châu Á, và nhiều người trong gia đình châu Á trong nghiên cứu của ông ta như là phương pháp Suzuki thường tập trung vào chơi bằng tai và học tên của các nốt nhạc trong khi những bài học đó thường được sử dụng ở Mỹ có xu hướng nhấn mạnh thang âm trong một cách cao độ tương đối. Trong các chương trình âm nhạc mầm non, ông ta nói, trẻ em thường phải nghe những nốt được chơi trên một cây đàn piano và giơ một lá cờ màu để ra hiệu cao độ. Ông ta nói : "có một sự khác biệt rõ ràng về văn hóa".

 

Deutsch predicts that further studies will reveal absolute pitch - in its imperfect, latent form - inside all of us. The Western emphasis on relative pitch simply obscures it, she contends. ‘It’s very likely that scientists will end up concluding that we’re all born with the potential to acquire very fine-grained absolute pitch. It’s really just a matter of life getting in the way.’ ĐOẠN 12

Deutsch dự đoán rằng những nghiên cứu sâu hơn sẽ tiết lộ cao độ tuyệt đối - ở dạng không hoàn hảo tiềm ẩn của nó, một dạng bên trong tất cả chúng ta. Bà ấy cho rằng: người phương tây tập trung vào cao độ tương đối chỉ đơn giản là làm mờ nó. " Rất có thể các nhà khoa học sẽ đưa ra kết luận rằng tất cả chúng ta sinh ra với tiềm năng để đạt được cao độ tuyệt đối được trau chuốt kỹ lưỡng. Nó thật sự chỉ là vấn đề cuộc sống cản đường”.

 

Questions 28-35

Complete the notes below using words from the box.

Write your answers in boxes 28-35 on your answer sheet.

                              NOTES

Research is being conducted into the mysterious musical 28 ........................... some people possess known as perfect pitch. Musicians with this talent are able to name and sing a 29 ........................... without reference to another and it is this that separates them from the majority who have only 30 ........................... pitch. The research aims to find out whether this skill is the product of genetic inheritance or early exposure to 31 ........................... or, as some researchers believe, a combination of both. One research team sought a link between perfect pitch and 32 ........................... languages in order to explain the high number of Asian speakers with perfect pitch. Speakers of Vietnamese and Mandarin were asked to recite 33 ........................... on different occasions and the results were then compared in terms of 34 ........................... . A separate study found that the approach to teaching music in many Asian 35 ........................... emphasised playing by ear whereas the US method was based on the relative pitch approach.

Tendency

Note

Culture

Ability

Song

Ancient

Pitch

Learning scale

Relative

Primitive

Absolute

Spoken

Music lessons

Language

Melody

Names

Tone

Word

Universities

Musical instruments

 Questions 36-40

Reading Passage 293 contains a number of opinions provided by five different scientists. Match each opinion (Questions 36-40) with one of the scientists (A-E).

Write your answers in boxes 36-40 on your answer sheet. You may use any of the people A-E more than once.

36. Absolute pitch is not a clear-cut issue.
37. Anyone can learn how to acquire perfect pitch.
38. It’s actually surprising that not everyone has absolute pitch.
39. The perfect pitch ability is genetic.
40. The important thing is the age at which music lessons are started.


A Levitin
B Deutsch
C Gregersen
D Marvin
E Freimer

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Striking the right note

 

                             NOTES

Research is being conducted into the mysterious musical 28 ......ability..................... some people possess known as perfect pitch.

Nghiên cứu được thực hiện về khả năng âm nhạc bí ẩn mà một vài người sở hữu gọi là cao độ tuyệt đối

Giải thích: đoạn 1

The uncanny, if sometimes distracting, ability to name a solitary note out of the blue, without any other notes for reference, is a prized musical talent - and a scientific mystery. Musicians with perfect pitch - or, as many researchers prefer to call it, absolute pitch - can often play pieces by ear, and many can transcribe music brilliantly.

 

Musicians with this talent are able to name and sing a 29 ....note....................... without reference to another and it is this that separates them from the majority who have only 30 ......relative..................... pitch.

Các nhạc sĩ có tài năng này có khả năng nêu tên và hát một nốt mà không cần tham khảo nốt khác và chính vì điều này này tách biệt họ ra khỏi đại đa số những người có cao độ chỉ tương đối.

Giải thích: đoạn 1

The uncanny, if sometimes distracting, ability to name a solitary note out of the blue, without any other notes for reference, is a prized musical talent - and a scientific mystery. Musicians with perfect pitch - or, as many researchers prefer to call it, absolute pitch - can often play pieces by ear, and many can transcribe music brilliantly.

Giải thích: đoạn 2

By contrast, most musicians follow not the notes, but the relationship between them. They may easily recognise two notes as being a certain number of tones apart, but could name the higher note as an E only if they are told the lower one is a C, for example. This is relative pitch.

 

The research aims to find out whether this skill is the product of genetic inheritance or early exposure to 31 .........music lessons.................. or, as some researchers believe, a combination of both.

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra liệu kỹ năng này là một sản phẩm của thừa hưởng gen di truyền hay tiếp xúc sớm với những bài học âm nhạc hoặc như một vài nha nghiên cứu tin tưởng là sự kết hợp cả hai.

Giải thích: đoạn 3

Some researchers even claim that we could all develop the skill, regardless of our musical talent. And their work may finally settle a decades-old debate about whether absolute pitch depends on melodious genes - or early music lessons.

 

One research team sought a link between perfect pitch and 32 .....tone...................... languages in order to explain the high number of Asian speakers with perfect pitch.

Một nhóm nghiên cứu tìm kiếm mối liện hệ giữa cao độ hoàn hảo và ngôn ngữ có dấu để giải thích số lượng lớn người nói tiếng châu Á có cao độ hoàn hảo

Giải thích: đoạn 4

Last month at the Acoustical Society of America meeting in Columbus, Ohio, Deutsch reported a study that suggests we all have the potential to acquire absolute pitch - and that speakers of tone languages use it every day. A third of the world’s population - chiefly people in Asia and Africa - speak tone languages, in which a word’s meaning can vary depending on the pitch a speaker uses.

 

Speakers of Vietnamese and Mandarin were asked to recite 33 .......words.................... on different occasions and the results were then compared in terms of 34 .........pitch.................. .

Người nói tiếng Việt và tiếng Quan Thạo được yêu cầu đọc các từ vào những thời gian khác nhau và các kết quả sau đó được so sánh về mặt cao độ.

Giải thích: đoạn 5

Deutsch and her colleagues asked seven native Vietnamese speakers and 15 native Mandarin speakers to read out lists of words on different days. The chosen words spanned a range of pitches, to force the speakers to raise and lower their voices considerably. By recording these recited lists and taking the average pitch for each whole word, the researchers compared the pitches used by each person to say each word on different days.

 

A separate study found that the approach to teaching music in many Asian 35 ........culture................... emphasised playing by ear whereas the US method was based on the relative pitch approach.

Một nghiên cứu riêng biệt đã thấy rằng các tiếp cận với việc dạy âm nhạc ở nhiều văn hóa châu Á tập trung chơi nhạc bằng tai trong khi phương pháp của Mỹ dựa vào phương pháp cao độ tương đối

Giải thích: đoạn 11

Moreover, adds Gregersen, the type of music lessons favoured in Asia, and by many of the Asian families in his study, such as the Suzuki method, often focus on playing by ear and learning the names of musical notes, while those more commonly used in the US tend to emphasise learning scales in a relative pitch way. In Japanese pre-school music programmes, he says, children often have to listen to notes played on a piano and hold up a coloured flag to signal the pitch. ‘There’s a distinct cultural difference,’ he says. Questions 36-40

Reading Passage 293 contains a number of opinions provided by five different scientists. Match each opinion (Questions 36-40) with one of the scientists (A-E).

Write your answers in boxes 36-40 on your answer sheet. You may use any of the people A-E more than once.

36.D Absolute pitch is not a clear-cut issue./ Cao độ tuyệt đối không phải là vấn đề rõ ràng

Giải thích:đoạn 3, Marvin

Absolute pitch is not an all or nothing feature,’ says Marvin, a music theorist at the University of Rochester in New York state


37.B Anyone can learn how to acquire perfect pitch./ Bất kỳ ai cũng có thể học cách đạt được cao độ tuyệt đối

Giải thích: đoạn 12, Deutsch

‘It’s very likely that scientists will end up concluding that we’re all born with the potential to acquire very fine-grained absolute pitch. It’s really just a matter of life getting in the way.’


38.A It’s actually surprising that not everyone has absolute pitch./ Thật là ngạc nhiên rằng không phải ai cũng có cao độ tuyệt đối

Giải thích: đoạn 7, Levitin

Given studies like these, the real mystery is why we don’t all have absolute pitch, says cognitive psychologist Daniel Levitin of McGill University in Montreal. 


39.E The perfect pitch ability is genetic./ Khả năng cao độ tuyệt đối là di truyền

Giải thích:Đoạn 8, Freimer

He also tested several hundred other people who had taken early music lessons. He found that relatives of people with absolute pitch were far more likely to develop the skill than people who simply had the music lessons. There is clearly a familial aggregation of absolute pitch,’ Freimer says.There is clearly a familial aggregation of absolute pitch,


40.C The important thing is the age at which music lessons are started./ Điều quan trọng và độ tuổi bắt đầu học các bài học âm nhạc.

Giải thích: Đoạn 11, Gregersen

For one thing, those with absolute pitch started lessons, on average, when they were five years old, while those without absolute pitch started around the age of eight.


A Levitin
B Deutsch
C Gregersen
D Marvin
E Freimer

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

 

 

Answer:
28. ability
29. note
30. relative
31. music lessons
32. tone
33. words
34. pitch
35. cultures
36. D
37. B
38. A
39. E
40. C


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status