ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Sport Science in Australia

Sport Science in Australia

The professional career paths available to graduates from courses relating to human movement and sport science are as diverse as the graduate’s imagination. However, undergraduate courses with this type of content, in Australia as well as in most other Western countries, were originally designed

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Sport Science in Australia

 

 

The professional career paths available to graduates from courses relating to human movement and sport science are as diverse as the graduate’s imagination. However, undergraduate courses with this type of content, in Australia as well as in most other Western countries, were originally designed as preparation programmes for Physical Education (PE) teachers. ĐOẠN 1

Con đường sự nghiệp chuyên nghiệp sẵn có đối với những người tốt nghiệp từ các khóa học liên quan đến vận động con người và khoa học thể thao đa dạng như sức tưởng tượng của những người tốt nghiệp. Tuy nhiên những khóa học đại học với loại nội dung này, ở Úc cũng như hầu hết các nước phương Tây, ban đầu được thiết kế cho các chương trình dự bị cho các giáo viên giáo dục thể chất.

The initial programmes commenced soon after the conclusion of World War II in the mid-1940s. One of the primary motives for these initiatives was the fact that, during the war effort, so many of the men who were assessed for military duty had been declared unfit. The government saw the solution in the providing of Physical Education programmes in schools, delivered by better prepared and specifically educated PE teachers.ĐOẠN 2

Những chương trình ban đầu đã xuất hiện sớm ngay sau kết thúc chiến tranh thế giới  thứ II giữa những năm 1940. Một trong những động lực chủ yếu đối với những sáng kiến này là sự thật rằng trong thời gian nỗ lực chiến tranh, quá nhiều đàn ông được đánh giá để đi nghĩa vụ quân sự bị khai là không đủ sức khỏe. Chính phủ nhìn ra rằng giải pháp trong việc cung cấp chương trình giáo dục thể chất ở trường, được dạy bởi những giáo viên giáo dục thể chất được đào tạo chuyên biệt và được chuẩn bị tốt hơn.Later, in the 1970s and early 1980s, the surplus of Australians graduating with a PE degree obliged institutions delivering this qualification to identify new employment opportunities for their graduates, resulting in the first appearance of degrees catering for recreation professionals. In many instances, this diversity of programme delivery merely led to degrees, delivered by physical educators, as a side­line activity to the production of PE teachers. ĐOẠN 3

Sau đó, vào những năm 1970 và đầu những năm 1980, dư thừa người Úc tốt nghiệp với bằng PE buộc các cơ sở cung cấp loại bằng cấp này phải xác định cơ hội việc làm mới cho sinh viên tốt nghiệp của họ, dẫn đến sự xuất hiện lần đầu tiên của các bằng cấp phục vụ cho các nghề nghiệp giải trí. Trong nhiều trường hợp, sự đa dạng của việc phân phối chương trình này chỉ đơn thuần hướng đến bằng cấp do các nhà giáo dục thể chất cấp như một hoạt động phụ để đào tạo giáo viên Thể dục.


Whilst the need to produce Physical Education teachers remains a significant social need, and most developed societies demand the availability of quality leisure programmes for their citizens, the career options of graduates within this domain are still developing. The two most evident growth domains are in the area of the professional delivery of sport, and the role of a physical lifestyle for community health. ĐOẠN 4

Trong khi nhu cầu đào tạo giáo viên giáo dục thể chất vẫn còn là một nhu cầu xã hội quan trọng, và những xã hội phát triển nhất đòi hỏi sự có sẵn của các chương trình giải trí chất lượng cho công dân của họ, sự lựa chọn nghề nghiệp cho những người tốt nghiệp trong lĩnh vực này vẫn còn phát triển. Hai lĩnh vực phát triển rõ ràng nhất là trong lĩnh vực cung cấp thể thao chuyên nghiệp và vai trò của lối sống thể chất cho sức khỏe cộng đồng.The sports industry is developing at an unprecedented rate of growth. From a business perspective, sport is now seen as an area with the potential for high returns. It is quite significant that the businessman Rupert Murdoch broadened his business base from media to sport, having purchased an American baseball team and an Australian Rugby League competition, as well as seeking opportunities to invest in an English football club. No business person of such international stature would see fit to invest in sport unless he was satisfied that this was a sound business venture with ideal revenue-generating opportunities. ĐOẠN 5

Ngành công nghiệp thể thao đang phát triển với tốc độ tăng trưởng chưa từng thấy. Từ một góc nhìn kinh doanh, thể thao bây giờ được nhìn nhận như một lĩnh vực có tiềm năng về lợi nhuận cao. Điều khá quan trọng khi nhà kinh doanh Rupert Murdoch đã mở rộng nền tảng kinh doanh của ông ta từ truyền thông sang thể thao, việc mua một đội bóng chày Mỹ và một một cuộc thi của Liên đoàn bóng bầu dục Úc cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong câu lạc bộ bóng đá Anh. Không có nhà kinh doanh cá nhân nào có tầm cỡ quốc tế như vậy sẽ thấy phù hợp để kinh doanh thể thao trừ khi anh ta hài lòng rằng điều này là một dự án kinh doanh hợp lý với các cơ hội tạo ra doanh thu lý tưởng.These developments have confirmed sport as a business with professional management structures, marketing processes, and development strategies in place. They have indicated new and developing career paths for graduates of human movement science, sport science, exercise science and related degrees. Graduates can now visualise career paths extending into such diverse domains as sport management, sport marketing, event and facility management, government policy development pertaining to sport, sport journalism, sport psychology, and sport or athletic coaching. ĐOẠN 6

Sự phát triển này thừa nhận thể thao là một việc kinh doanh với những cấu trúc quản lý, các quy trình tiếp thị và chiến lược phát triển chuyên nghiệp đúng nơi, đúng chỗ. Chúng chỉ ra những con đường sự nghiệp phát triển cho những người tốt nghiệp về khoa học vận động con người, khoa học thể thao, khoa học tập luyện và các bằng cấp liên quan. Những người tốt nghiệp bây giờ có thể hình dung ra con đường sự nghiệp mở rộng đến các lĩnh vực đa dạng như quản lý thể thao, tiếp thị thể thao, quản lý cơ sở vật chất và sự kiện, việc phát triển chính sách chính phủ liên quan đến thể thao, báo chí thể thao, tâm lý học thể thao và huấn luyện điền kinh và thể thao.Business leaders will only continue their enthusiasm for sport if they receive returns for their money. Such returns will only be forthcoming if astute, enthusiastic and properly educated professionals are delivering the programs that earn appropriate financial returns. The successful universities of the 21st century will be those that have responded to this challenge by delivering such degrees. ĐOẠN 7

Các lãnh đạo kinh doanh sẽ chỉ tiếp tục sự nhiệt thành đối với thể thao nếu họ có được thu nhập. Những món thu nhập như vậy chỉ đến nếu các chuyên gia được giáo dục hăng hái, sắc sảo và đúng đắn cung cấp các chương trình kiếm được thu nhập thích hợp. Các đại học thành công của thế kỷ 21 sẽ là những người đối phó với thách thức này bằng cách cung cấp những bằng cấp như vậy.


A second professional growth area for this group of graduates is associated with community health. The increasing demand for government expenditure within health budgets is reaching the stage where most governments are simply unable to function in a manner that is satisfying their constituents. One of the primary reasons for this problem is the unhelpful emphasis on treatment in medical care programmes. Governments have traditionally given their senior health official the title of ‘Minister for Health’, when in fact this officer has functioned as ‘Minister for Sickness and the Construction of Hospitals’. Government focus simply has to change. If the change is not brought about for philosophical reasons, it will occur naturally, because insufficient funding will be available to address the ever-increasing costs of medical support. ĐOẠN 8

Một lĩnh vực tăng trưởng chuyên môn thứ hai cho nhóm sinh viên tốt nghiệp này liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Nhu cầu ngày càng tăng đối với chi tiêu của chính phủ trong ngân sách y tế đang tiến đến giai đoạn nơi mà hầu hết các chính phủ đơn giản không có khả năng thực hiện chức năng theo cách mà làm hài lòng các thành phần dân chúng của họ. Một trong những nguyên nhân chính cho vấn đề này là sự chú trọng vô ích vào việc điều trị trong các chương trình chăm sóc sức khỏe. Các chính phủ có truyền thống phong cho các quan chức y tế cấp cao danh hiệu " Bộ trưởng Bộ Y tế", trong khi trên thực tế các quan chức này thực hiện chức năng như " Bộ trưởng Bộ Bệnh tật và xây dựng bệnh viện". Trọng tâm của chính phủ đơn giản là phải thay đổi. Nếu sự thay đổi không xảy ra vì những nguyên nhân mang tính triết lý, thì sự thay đổi này sẽ xảy ra một cách tự nhiên bởi vì không có đủ kinh phí để giải quyết các chi phí ngày càng tăng trong hỗ trợ y tế.Graduates of human movement, exercise science and sport science have the potential to become major players in this shift in policy focus. It is these graduates who already have the skills, knowledge and understanding to initiate community health education programmes to reduce cardio-vascular disease, to reduce medical dependency upon diabetes, to improve workplace health leading to increased productivity, to initiate and promote programmes of activity for the elderly that reduce medical dependency, and to maintain an active lifestyle for the unemployed and disadvantaged groups in society. This is the graduate that governments will be calling upon to shift the community focus from medical dependency to healthy lifestyles in the decades ahead. ĐOẠN 9

Các sinh viên về vận động con người, khoa học tập luyện và khoa học thể thao có tiềm năng trở thành người đóng vai trò chính trong sự thay đổi trọng tâm chính sách này. Chính những sinh viên tốt nghiệp này có kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết để khởi xướng trong các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng nhằm cắt giảm các bệnh lý về tim mạch, để giảm phụ thuộc vào thuốc khi mắc tiểu đường, để cải thiện sức khỏe nơi làm việc nhằm tăng năng suất lao động, để khởi xướng và thúc đẩy các chương trình của các hoạt động dành cho người cao tuổi giảm phụ thuộc vào y tế, và để duy trì một lối sống năng động cho những nhóm người thất nghiệp hoặc yếu thế trong xã hội. Đây là sinh viên tốt nghiệp mà các chính phủ sẽ kêu gọi chuyển sự tập trung của cộng đồng từ sự phụ thuộc vào y tế sang lối sống lành mạnh trong những thập kỷ tới.

The career paths of these graduates are developing at a pace that is not evident in other professions. The contribution that these graduates can make to society, and the recognition of this contribution is at an unprecedented high, and all indications are that it will continue to grow. ĐOẠN 10

Con đường sự nghiệp của những sinh viên tốt nghiệp này đang phát triển với một tốc độ mà không thể hiện rõ ràng trong các ngành nghề khác. Những đóng góp mà các sinh viên này có thể tạo ra cho xã hội và sự công nhận những đóng góp này ở mức cao chưa từng có và đó là tất cả  những dấu hiệu cho thấy nó đang tiếp tục phát triển

Questions 1-5

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

The history of sports and physical science in Australia


 
A lot of people identified as being 1...................
                     ↓

Introduction of PE to 2...................
                     ↓

Special training programmes for 3...................
                   ↓

4................... of PE graduates
                   ↓

Identification of alternative 5................... 
                   ↓

Diversification of course delivery

 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 299?

In boxes 3-13 on your answer sheet, write -

     TRUE      if the statement agrees with the information
     FALSE    if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this

6. Sport is generally regarded as a profitable area for investment.
7. Rupert Murdoch has a personal as well as a business interest in sport.
8. The range of career opportunities available to sport graduates is increasing.
9. The interests of business and the interests of universities are linked.
10. Governments have been focusing too much attention on preventative medicine.
11. It is inevitable that government priorities for health spending will change.
12. Existing degree courses are unsuitable for careers in community health.
13. Funding for sport science and related degrees has been increased considerably.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Sport Science in Australia

Questions 1-5

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

The history of sports and physical science in Australia

Lịch sử về khoa học thể chất và thể thao ở Úc


 
A lot of people identified as being 1......unfit............. 

Nhiều người bị xác địn là không đủ sức khỏe
                     ↓

Introduction of PE to 2......schools.............

Giới thiệu  giáo dục thể chất đến trường học
                     ↓

Special training programmes for 3....PE teachers..............

Các chương trình huấn luyện đặc biệt cho giáo viên thể chất
                   ↓

4........surplus........... of PE graduates

Dư sinh viên tốt nghiệp về giáo dục thể chất
                   ↓

Identification of alternative 5.......employment opportunities........... 

Xác định các cơ hội nghề nghiệp thay thế
                   ↓

Diversification of course delivery

Đa dạng về việc cung cấp khóa học

Giải thích: đoạn 2, đoạn 3

The initial programmes commenced soon after the conclusion of World War II in the mid-1940s. One of the primary motives for these initiatives was the fact that, during the war effort, so many of the men who were assessed for military duty had been declared unfit. The government saw the solution in the providing of Physical Education programmes in schools, delivered by better prepared and specifically educated PE teachers

Later, in the 1970s and early 1980s, the surplus of Australians graduating with a PE degree obliged institutions delivering this qualification to identify new employment opportunities for their graduates, resulting in the first appearance of degrees catering for recreation professionals. In many instances, this diversity of programme delivery merely led to degrees, delivered by physical educators, as a side­line activity to the production of PE teachers.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 299?

In boxes 3-13 on your answer sheet, write -

     TRUE      if the statement agrees with the information
     FALSE    if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this

6.T Sport is generally regarded as a profitable area for investment.

Thể thao nói chúng được xem là một lĩnh vực đầu tư lợi nhuận

Giải thích: Đoạn 5

The sports industry is developing at an unprecedented rate of growth. From a business perspective, sport is now seen as an area with the potential for high returns.


7.NG Rupert Murdoch has a personal as well as a business interest in sport.

Rupert Murdoch có mối quan tâm cá nhân cũng như mối quan tâm về kinh doanh trong thể thao

Giải thích: Đoạn 5 có đề cập đến Rupert quan tâm về kinh doanh thể thao nhưng không nói đến sở thích cá nhân về thể thao

 It is quite significant that the businessman Rupert Murdoch broadened his business base from media to sport, having purchased an American baseball team and an Australian Rugby League competition, as well as seeking opportunities to invest in an English football club. No business person of such international stature would see fit to invest in sport unless he was satisfied that this was a sound business venture with ideal revenue-generating opportunities.


8. T The range of career opportunities available to sport graduates is increasing.

Nhiều cơ hội nghề nghiệp có sẵn cho các sinh viên tốt nghiệp về thể thao ngày càng tăng

Giải thích: Đoạn 6

They have indicated new and developing career paths for graduates of human movement science, sport science, exercise science and related degrees


9.T The interests of business and the interests of universities are linked.

Các mối quan tâm của doanh nghiệp và các mối quan tâm của các trường đại học có liên đới

Giải thích: Đoạn 7

Business leaders will only continue their enthusiasm for sport if they receive returns for their money. Such returns will only be forthcoming if astute, enthusiastic and properly educated professionals are delivering the programs that earn appropriate financial returns. The successful universities of the 21st century will be those that have responded to this challenge by delivering such degrees


10.F Governments have been focusing too much attention on preventative medicine.

Các chính phủ tập trung quá nhiều sự chú ý vào y tế dự phòng

Giải thích: Đoạn 8, Chính phủ quan tâm giải quyết bệnh tật và xây bệnh viện chữa bệnh chứ không phòng bệnh

Governments have traditionally given their senior health official the title of ‘Minister for Health’, when in fact this officer has functioned as ‘Minister for Sickness and the Construction of Hospitals’. 


11.T It is inevitable that government priorities for health spending will change.

Chắc chắn rằng những ưu tiên về chi tiêu cho sức khỏe của chính phủ sẽ thay đổi

Giải thích: Đoạn 8

Government focus simply has to change. If the change is not brought about for philosophical reasons, it will occur naturally, because insufficient funding will be available to address the ever-increasing costs of medical support. 


12.F Existing degree courses are unsuitable for careers in community health.

Các khóa học bằng cấp hiện tại không phù hợp cho các nghề nghiệp trong sức khỏe cộng đồng

Giải thích: Đoạn 8

A second professional growth area for this group of graduates is associated with community health.


13.NG Funding for sport science and related degrees has been increased considerably.

Tài trợ cho khoa học thể thao và các bằng cấp liên quan tăng lên đáng kể

Giải thích: không có thông tin trong bài

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. unfit
2. schools
3. PE teachers
4. surplus
5. employment opportunities/careers/routes
6. TRUE
7. NOT GIVEN
8. TRUE
9. TRUE
10. FALSE
11. TRUE
12. FALSE
13. NOT GIVEN

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status