ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Sport Science in Australia

Sport Science in Australia

The professional career paths available to graduates from courses relating to human movement and sport science are as diverse as the graduate’s imagination. However, undergraduate courses with this type of content, in Australia as well as in most other Western countries, were originally designed

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Sport Science in Australia

 

 

The professional career paths available to graduates from courses relating to human movement and sport science are as diverse as the graduate’s imagination. However, undergraduate courses with this type of content, in Australia as well as in most other Western countries, were originally designed as preparation programmes for Physical Education (PE) teachers. ĐOẠN 1

Con đường sự nghiệp chuyên nghiệp sẵn có đối với những người tốt nghiệp từ các khóa học liên quan đến vận động con người và khoa học thể thao đa dạng như sức tưởng tượng của những người tốt nghiệp. Tuy nhiên những khóa học đại học với loại nội dung này, ở Úc cũng như hầu hết các nước phương Tây, ban đầu được thiết kế cho các chương trình dự bị cho các giáo viên giáo dục thể chất.

The initial programmes commenced soon after the conclusion of World War II in the mid-1940s. One of the primary motives for these initiatives was the fact that, during the war effort, so many of the men who were assessed for military duty had been declared unfit. The government saw the solution in the providing of Physical Education programmes in schools, delivered by better prepared and specifically educated PE teachers.ĐOẠN 2

Những chương trình ban đầu đã xuất hiện sớm ngay sau kết thúc chiến tranh thế giới  thứ II giữa những năm 1940. Một trong những động lực ban đầu của những sáng kiến này là sự thật rằng trong thời gian nỗ lực chiến tranh, quá nhiều đàn ông được đánh giá để đi nghĩa vụ quân sự bị khai là không đủ sức khỏe. Chính phủ nhìn thấy giải pháp trong việc cung cấp chương trình giáo dục thể chất ở trường, được dạy bởi những giáo viên giáo dục thể chất được đào tạo chuyên biệt và được chuẩn bị tốt hơn.Later, in the 1970s and early 1980s, the surplus of Australians graduating with a PE degree obliged institutions delivering this qualification to identify new employment opportunities for their graduates, resulting in the first appearance of degrees catering for recreation professionals. In many instances, this diversity of programme delivery merely led to degrees, delivered by physical educators, as a side­line activity to the production of PE teachers. ĐOẠN 3

Sau đó, vào những năm 1970 và đầu những năm 1980, quá nhiều người Úc tốt nghiệp bằng Giáo dục thể chất đặt nghĩa vụ cho các cơ sở cung cấp loại bằng cấp này phải xác định cơ hội việc làm mới cho sinh viên tốt nghiệp của họ, dẫn đến lần đầu tiên xuất hiện các bằng cấp đặt biệt chú trọng vào các nghề nghiệp giải trí. Trong nhiều trường hợp, sự đa dạng của việc cung cấp chương trình này chỉ đơn thuần hướng đến bằng cấp do các nhà giáo dục thể chất cấp như một hoạt động phụ để đào tạo giáo viên Thể chất.


Whilst the need to produce Physical Education teachers remains a significant social need, and most developed societies demand the availability of quality leisure programmes for their citizens, the career options of graduates within this domain are still developing. The two most evident growth domains are in the area of the professional delivery of sport, and the role of a physical lifestyle for community health. ĐOẠN 4

Trong khi nhu cầu đào tạo giáo viên giáo dục thể chất vẫn còn là một nhu cầu xã hội quan trọng, và những xã hội phát triển nhất đòi hỏi sự có sẵn của các chương trình giải trí chất lượng cho công dân của họ, sự lựa chọn nghề nghiệp cho những người tốt nghiệp trong lĩnh vực này vẫn còn phát triển. Hai lĩnh vực phát triển rõ ràng nhất là trong lĩnh vực cung cấp thể thao chuyên nghiệp và vai trò của lối sống thể chất cho sức khỏe cộng đồng.The sports industry is developing at an unprecedented rate of growth. From a business perspective, sport is now seen as an area with the potential for high returns. It is quite significant that the businessman Rupert Murdoch broadened his business base from media to sport, having purchased an American baseball team and an Australian Rugby League competition, as well as seeking opportunities to invest in an English football club. No business person of such international stature would see fit to invest in sport unless he was satisfied that this was a sound business venture with ideal revenue-generating opportunities. ĐOẠN 5

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 


These developments have confirmed sport as a business with professional management structures, marketing processes, and development strategies in place. They have indicated new and developing career paths for graduates of human movement science, sport science, exercise science and related degrees. Graduates can now visualise career paths extending into such diverse domains as sport management, sport marketing, event and facility management, government policy development pertaining to sport, sport journalism, sport psychology, and sport or athletic coaching. ĐOẠN 6

 

Business leaders will only continue their enthusiasm for sport if they receive returns for their money. Such returns will only be forthcoming if astute, enthusiastic and properly educated professionals are delivering the programs that earn appropriate financial returns. The successful universities of the 21st century will be those that have responded to this challenge by delivering such degrees. ĐOẠN 7

 

A second professional growth area for this group of graduates is associated with community health. The increasing demand for government expenditure within health budgets is reaching the stage where most governments are simply unable to function in a manner that is satisfying their constituents. One of the primary reasons for this problem is the unhelpful emphasis on treatment in medical care programmes. Governments have traditionally given their senior health official the title of ‘Minister for Health’, when in fact this officer has functioned as ‘Minister for Sickness and the Construction of Hospitals’. Government focus simply has to change. If the change is not brought about for philosophical reasons, it will occur naturally, because insufficient funding will be available to address the ever-increasing costs of medical support. ĐOẠN 8

Graduates of human movement, exercise science and sport science have the potential to become major players in this shift in policy focus. It is these graduates who already have the skills, knowledge and understanding to initiate community health education programmes to reduce cardio-vascular disease, to reduce medical dependency upon diabetes, to improve workplace health leading to increased productivity, to initiate and promote programmes of activity for the elderly that reduce medical dependency, and to maintain an active lifestyle for the unemployed and disadvantaged groups in society. This is the graduate that governments will be calling upon to shift the community focus from medical dependency to healthy lifestyles in the decades ahead. ĐOẠN 9

The career paths of these graduates are developing at a pace that is not evident in other professions. The contribution that these graduates can make to society, and the recognition of this contribution is at an unprecedented high, and all indications are that it will continue to grow. ĐOẠN 10

 

Questions 1-5

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

The history of sports and physical science in Australia


 
A lot of people identified as being 1...................
                     ↓

Introduction of PE to 2...................
                     ↓

Special training programmes for 3...................
                   ↓

4................... of PE graduates
                   ↓

Identification of alternative 5................... 
                   ↓

Diversification of course delivery

 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 299?

In boxes 3-13 on your answer sheet, write -

     TRUE      if the statement agrees with the information
     FALSE    if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this

6. Sport is generally regarded as a profitable area for investment.
7. Rupert Murdoch has a personal as well as a business interest in sport.
8. The range of career opportunities available to sport graduates is increasing.
9. The interests of business and the interests of universities are linked.
10. Governments have been focusing too much attention on preventative medicine.
11. It is inevitable that government priorities for health spending will change.
12. Existing degree courses are unsuitable for careers in community health.
13. Funding for sport science and related degrees has been increased considerably.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Sport Science in Australia

Questions 1-5

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

The history of sports and physical science in Australia

Lịch sử về khoa học thể chất và thể thao ở Úc


 
A lot of people identified as being 1......unfit............. 

Nhiều người bị xác địn là không đủ sức khỏe
                     ↓

Introduction of PE to 2......schools.............

Giới thiệu  giáo dục thể chất đến trường học
                     ↓

Special training programmes for 3....PE teachers..............

Các chương trình huấn luyện đặc biệt cho giáo viên thể chất
                   ↓

 

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 


 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 299?

In boxes 3-13 on your answer sheet, write -

     TRUE      if the statement agrees with the information
     FALSE    if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this

6.T Sport is generally regarded as a profitable area for investment.

Thể thao nói chúng được xem là một lĩnh vực đầu tư lợi nhuận

Giải thích: Đoạn 5

The sports industry is developing at an unprecedented rate of growth. From a business perspective, sport is now seen as an area with the potential for high returns.


7.NG Rupert Murdoch has a personal as well as a business interest in sport.

Rupert Murdoch có mối quan tâm cá nhân cũng như mối quan tâm về kinh doanh trong thể thao

Giải thích: Đoạn 5 có đề cập đến Rupert quan tâm về kinh doanh thể thao nhưng không nói đến sở thích cá nhân về thể thao

 It is quite significant that the businessman Rupert Murdoch broadened his business base from media to sport, having purchased an American baseball team and an Australian Rugby League competition, as well as seeking opportunities to invest in an English football club. No business person of such international stature would see fit to invest in sport unless he was satisfied that this was a sound business venture with ideal revenue-generating opportunities.


 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. unfit
2. schools
3. PE teachers
4. surplus
5. employment opportunities/careers/routes
6. TRUE
7. NOT GIVEN
8. TRUE
9. TRUE
10. FALSE
11. TRUE
12. FALSE
13. NOT GIVEN

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status