ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Natural Choice Coffee and chocolate

Natural Choice Coffee and chocolate

What's the connection between your morning coffee, wintering North American birds and the cool shade of a tree? Actually, unite a lot, says Simon Birch.

When scientists from London’s Natural History Museum descended on the coffee farms of the tiny Central American republic of El Salvador

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Natural Choice Coffee and chocolate

 

 

What's the connection between your morning coffee, wintering North American birds and the cool shade of a tree? Actually, unite a lot, says Simon Birch.

Mối liên kết giữa cà phê buổi sáng, những con chim trú đông Bắc Mỹ và bóng mát của một cái cây là gì? Simon Birch nói, thật sự, kết hợp rất nhiều thứ.

 

When scientists from London’s Natural History Museum descended on the coffee farms of the tiny Central American republic of El Salvador, they were astonished to find such diversity of insect and plant species. During 18 months' work on 12 farms, they found a third more species of parasitic wasp than are known to exist in the whole country of Costa Rica. They described four new species and are aware of a fifth. On 24 farms they found nearly 300 species of tree when they had expected to find about 100. ĐOẠN 1

Khi các nhà khoa học đến từ Triển Lãm Lịch Sử thiên niên của Luân Đôn đi xuống các nông trại cà phê của nước Cộng Hòa Trung Mỹ El Salvador bé nhỏ, họ đã ngạc nhiên khi phát hiện sự đa dạng đến như vậy của các loài côn trùng và cây cối. Suốt 18 tháng làm việc ở 12 nông trại, họ đã phát hiện nhiều hơn một phần ba loài ong bắp cày ký sinh được biết là tồn tại ở cả quốc gia Costa Rica. Họ định rõ tính chất bốn loài mới và biết một phần năm. Trên 24 nông trại họ đã tìm thấy gần 300 loài cây trong khi họ dự tính là tìm thấy tầm 100 loài.

 

El Salvador has lost much of its natural forest, with coffee farms covering nearly 10% of the country. Most of them use the ‘shade-grown’ method of production, which utilises a semi-natural forest ecosystem. Alex Munro, the museum’s botanist on the expedition, says: ‘Our findings amazed our insect specialist. There’s a very sophisticated food web present. The wasps, for instance, may depend on specific species of tree.’ ĐOẠN 2

El Salvador đã mất gần hết rừng tự nhiên, ùng với sự hiện diện của các nông trại cà phê bao phủ gần 10% đất nước. Hầu hết các nông trại này sử dụng phương pháp canh tác “ trồng trong bóng mát” nhằm tận dụng hệ sinh thái rừng bán tự nhiên. Alex Munro, nhà thực vật học trong hành trình này cho biết: những phát hiện của chúng tôi đã làm kinh ngạc các chuyên gia côn trùng. Ở đây có sự hiện diện của mạng lưới thức ăn rất phức tạp. Ong bắp cày chẳng hạn có lẽ phụ thuộc vào các loài cây cụ thể.

 

It's the same the world over. Species diversity is much higher where coffee is grown in shade conditions. In addition, coffee (and chocolate) is usually grown in tropical rainforest regions that are biodiversity hotspots. ‘These habitats support up to 70% of the planet's plant and animal species, and so the production methods of cocoa and coffee can have a hugely significant impact,' explains Dr Paul Donald of the Royal Society for the Protection of Birds. ĐOẠN 3

Tương tự trên thế giới. Sự đa dạng loài cao hơn ở nơi mà cà phê được trồng trong điều kiện bóng mát. Ngoài ra, cà phê hay socola thường được trồng trong các khu vực rừng mưa nhiệt đới là những điểm nóng đa dạng sinh học.“ Những môi trường sống này hỗ trợ lên đến 70% các loài động vật và cây trồng trên hành tinh, và vì vậy các phương pháp trồng coca và cà phê có thể có một tác động cực kỳ lớn” Tiến sĩ Paul Donald của Hiệp hội Hoàng gia giải thích trong đạo luật bảo vệ các loài chim

 

So what does ‘shade-grown’ mean, and why is it good for wildlife? Most of the world's coffee is produced by poor farmers in the developing world. Traditionally they have grown coffee (and cocoa) under the shade of selectively thinned tracts of rain forest in a genuinely sustainable form of farming. Leaf fall from the canopy provides a supply of nutrients and acts as a mulch that suppresses weeds. The insects that live in the canopy pollinate the cocoa and coffee and prey on pests. The trees also provide farmers with fruit and wood for fuel.ĐOẠN 4

Vì vậy " trồng trong bóng râm" có nghĩa là gì? tại sao nó tốt cho các loài động vật hoang dã. Hầu hết cà phê trên thế giới được sản xuất từ những người nông dân nghèo ở các nước đang phát triển. Về mặc truyền thống họ trồng cà phê ( và coca) dưới bóng râm của những dải đất rừng mưa được tỉa thưa một cách có chọn lọc theo một hình thức canh tác thực sự bền vững. Lá rụng khỏi tán cây cung cấp một nguồn các chất dinh dưỡng và hoạt động như một lớp phủ ngăn chặn cỏ dại. Những con côn trùng sống trong tán cây thụ phấn cho coca và cà phê và làm mồi cho sâu bệnh. Những loại cây này cũng cung cấp cho nông dân trái cây và gỗ để làm nhiên liệu đốt.

 

Bird diversity in shade-grown coffee plantations rivals that found in natural forests in the same region.’ says Robert Rice from the Smithsonian Migratory Bird Center. In Ghana, West Africa. - one of the world's biggest producers of cocoa - 90% of the cocoa is grown under shade, and these forest plantations are a vital habitat for wintering European migrant birds. In the same way, the coffee forests of Central and South America are a refuge for wintering North American migrants. ĐOẠN 5

Robert Rice từ trung tâm chim di trú Smithsonian "Sự đa dạng của các loài chim trong những đồn điền cà phê bóng râm sánh ngang với những loài được tìm thấy trong các khu rừng tự nhiên ở cùng khu vực". Ở Ghana, Tây Phi - một trong những nơi trồng cacao lớn nhất trên thế giới - 90% cacao được trồng dưới bóng mát và những đồn điền rừng này là một môi trường sống quan trọng cho các loại chim di cư trú đông châu Âu. Tương tự, các rẫy cà phê của Trung và Nam America là một nơi ẩn náu cho những loài di cư trú đông bắc Mỹ.

 

More recently, a combination of the collapse in the world market for coffee and cocoa and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and cocoa being cleared to make way for a highly intensive, monoculture pattern of production known as ‘full sun’. But this system not only reduces the diversity of flora and fauna, it also requires huge amounts of pesticides and fertilisers. In Cote d’Ivoire, which produces more than half the world's cocoa, more than a third of the crop is now grown in full-sun conditions. ĐOẠN 6

Gần đây hơn, sự kết hợp của sự sụp đổ của cà phê và cacao trên thị trường thế giới và cuộc đua tăng sản lượng bởi các quốc gia trồng cà phê và cacao đã dẫn đến diện tích lớn cà phê và cacao bóng râm bị dọn sạch để để nhường đường cho mô hình canh tác độc canh, chuyên canh cao được gọi là " nhiều ánh nắng mặt trời". Nhưng phương pháp này không chỉ làm giảm sự đa dạng của động thực vật mà còn đòi hỏi một lượng lớn thuốc trừ sâu và phân hóa học. Ở Cote d'Ivoire nơi tạo ra hơn một nửa cacao trên thế giới hiện nay có nhiều hơn 1/3 cây trồng được trồng trong điều kiện nhiều ánh sáng mặt trời.

 

The loggers have been busy in the Americas too, where nearly 70% of all Colombian coffee is now produced using full-sun production. One study carried out in Colombia and Mexico found that, compared with shade coffee, full-sun plantations have 95% fewer species of birds. ĐOẠN 7

Những người khai thác gỗ cũng rất đông đúc ở châu Mỹ nơi mà gần 70% cà phê của người Colombia hiện được trồng bằng cách sử dụng kiểu canh tác nhiều ánh nắng mặt trời. Một nghiên cứu được thực hiện ở Colombia và Mexico đã tìm thấy rằng so sánh với cà phê bóng râm thì các đồn điền nhiều ánh nắng mặt trời có chưa đến 95% các loài chim.

 

In LI Salvador. Alex Munro says shade-coffee farms have a cultural as well as ecological significance and people are not happy to see them go. But the financial pressures are great, and few of these coffee farms make much money. ‘One farm we studied, a cooperative of 100 families, made just $10,000 a year $100 per family and that's not taking labour costs into account.’ ĐOẠN 8

Ở LI Salvador, Alex Munro cho biết các nông trại cà phê bóng râm có ý nghĩa sinh thái cũng như văn hóa và mọi người không vui khi nhìn chúng biến mất. Nhưng áp lực tài chính khá lớn, và ít nông trại cà phê này tạo ra nhiều tiền. " Một nông trại mà chúng tôi tìm hiểu, một hợp tác xã 100 gia đình, làm ra chỉ 10.000 đô la mỗi năm, 100$ cho mỗi gia đình và đó là chưa tính tới chi phí nhân công"

 

The loss of shade-coffee forests has so alarmed a number of North American wildlife organisations that they're now harnessing consumer power to help save these threatened habitats. They are promoting a ‘certification' system that can indicate to consumers that the beans have been grown on shade plantations. Bird-friendly coffee, for instance, is marketed by the Smithsonian Migratory Bird Center. The idea is that the small extra cost is passed directly on to the coffee farmers as a financial incentive to maintain their shade-coffee farms. ĐOẠN 9

Việc mất rẫy cà phê bóng râm đã làm hoảng sợ một số tổ chức động vật hoang dã Bắc Mỹ đến mức hiện tại họ đang sử dụng quyền năng của người tiêu dùng để cứu lấy những môi trường sống bị đe dọa này. Họ đang thúc đẩy hệ thống chứng nhận mà có thể chỉ ra cho người tiêu dùng những hạt cà phê được trồng trong những đồn điền bóng râm. Chẳng hạn cà phê thân thiện với loài chim được tiếp thị bởi Trung tâm chim di trú Smithsonian. Ý tưởng là một khoản chi phí bổ sung nhỏ sẽ được chuyển trực tiếp đến những người nông dân trồng cà phê như là một động lực tài chính để duy trì những nông trại bóng râm.

 

Not all conservationists agree with such measures, however. Some say certification could be leading to the loss not preservation of natural forests. John Rappole of the Smithsonian Conservation and Research Center, for example, argues that shade-grown marketing provides ‘an incentive to convert existing areas of primary forest that are too remote or steep to be converted profitably to other forms of cultivation into shade-coffee plantations’. ĐOẠN 10

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà bảo tồn đều đồng ý với các biện pháp như vậy. Một số người cho rằng sự chứng nhận có thể dẫn đến mất đi chứ không phải bảo tồn rừng tự nhiên. Ví dụ, John Rappole của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Smithsonian lập luận rằng việc tiếp thị trồng cây trong bóng râm đưa ra 'sự khuyến khích chuyển đổi các khu vực rừng nguyên sinh hiện tại ở quá xa hoặc quá dốc để chuyển đổi có lợi đối với các hình thức canh tác khác thành đồn điền cà phê trong bóng râm".

 

Other conservationists, such as Stacey Philpott and colleagues, argue the case for shade coffee. But there are different types of shade growing. Those used by subsistence farmers are virtually identical to natural forest (and have a corresponding diversity), while systems that use coffee plants as the understorey and cacao or citrus trees as the overstorey may be no more diverse than full-sun farms. Certification procedures need to distinguish between the two and Ms Philpott argues that as long as the process is rigorous and offers financial gains to the producers, shade growing does benefit the environment. ĐOẠN 11

Các nhà bảo tồn khác, như là Stacey Philpott và đồng nghiệp, tìm lý lẽ để bảo vệ cho trường hợp cà phê bóng râm. Nhưng có những hình thức trồng cây bóng râm khác nhau. Những hình thức trồng cây bóng râm được sử dụng bởi những nông dân trồng cây kiếm sống thực sự giống hệt như rừng tự nhiên (  và có một sự đa dạng tương ứng), trong khi phương pháp sử dụng cây cà phê như tầng dưới và cacao và cây có múi như tầng trên có lẽ không đa dạng hơn những nông trại nhiều ánh nắng. Các quy trình chứng nhận cần phải phân biệt giữa hai loại này và Ms Philpott đã lập luận rằng miễn là quy trình khắc khe và mang lại những lợi ích tài chính cho người trồng trọt thì việc trồng bóng râm thực sự có ích cho môi trường.

 

Questions 15-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 298?

In boxes 15-19 on your answer sheet write -

     TRUE       if the statement agrees with the information
     FALSE     if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this

15. More species survive on the farms studied by the researchers than in the natural El Salvador forests.
16. Nearly three-quarters of the Earth's wildlife species can be found in shade- coffee plantations.
17. Farmers in El Salvador who have tried both methods prefer shade-grown plantations.
18. Shade plantations are important for migrating birds in both Africa and the Americas.

19. Full-sun cultivation can increase the costs of farming.

Questions 20-23

Look at the following opinions (Questions 20-23) and the list of people below.

Match each opinion to the person credited with it.

Write the correct letter A-E in boxes 20-23 on your answer sheet.

NB. You can write any letter more than once.

20. Encouraging shade growing may lead to farmers using the natural forest for their plantations.
21. If shade-coffee farms match the right criteria, they can be good for wildlife.
22. There may be as many species of bird found on shade farms in a particular area, as in natural habitats there.
23. Currently, many shade-coffee farmers earn very little.

A.  Alex Munroe
B.  Paul Donald
C.  Robert Rice
D.  John Rappole
E.  Stacey Philpott

Questions 24-27

Classify the features described below as applying to

A. the shade-grown method
B. the full-sun method
C. both shade-grown and full-sun methods

Write the correct letter A-C in boxes 24-27 on your answer sheet.

24. can be used on either coffee or cocoa plantations
25. is expected to produce bigger crops
26. documentation may be used to encourage sales
27. can reduce wildlife diversity

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Natural Choice Coffee and chocolate

 

Questions 15-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 298?

In boxes 15-19 on your answer sheet write -

     TRUE       if the statement agrees with the information
     FALSE     if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN if there is no information on this

15.NG More species survive on the farms studied by the researchers than in the natural El Salvador forests.

Nhiều loài sống sót trên nông trại được các nhà khoa học nghiên cứu hơn trong các khu rừng El Salvador tự nhiên

Giải thích: Không có thông tin trong bài


16.F Nearly three-quarters of the Earth's wildlife species can be found in shade- coffee plantations.

Gần 3/4 động vật trên trái đất có thể được tìm thấy trong các đồn điền bóng râm

Giải thích: đoạn 3, gần 3/4 động vật và thực vật chứ không phải 3/4 động vật

These habitats support up to 70% of the planet's plant and animal species, and so the production methods of cocoa and coffee can have a hugely significant impact,' explains Dr Paul Donald of the Royal Society for the. Protection of Birds. 


17. NG Farmers in El Salvador who have tried both methods prefer shade-grown plantations.

Các nông dân ở El Salvador đã thử cả hai phương pháp thích các đồn điền trồng dưới bóng râm hơn

Giải thích: Không có thông tin trong bài


18.T Shade plantations are important for migrating birds in both Africa and the Americas.

Các đồn điền bóng râm quan trọng cho những con chim di cư ở cả châu Phi và Americas

Giải thích: đoạn 5

These forest plantations are a vital habitat for wintering European migrant birds. In the same way the coffee forests of Central and South America are a refuge for wintering North American migrants.

 

19.T Full-sun cultivation can increase the costs of farming.

Trồng trọt dưới ánh nắng mặt trời đầy đủ có thể làm tăng chi phí canh tác

Giải thích: đoạn 6

But this system not only reduces the diversity of flora and fauna, it also requires huge amounts of pesticides and fertilisers.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 20-23

Look at the following opinions (Questions 20-23) and the list of people below.

Match each opinion to the person credited with it.

Write the correct letter A-E in boxes 20-23 on your answer sheet.

NB. You can write any letter more than once.

20.D Encouraging shade growing may lead to farmers using the natural forest for their plantations.

Khuyến khích trồng cây bóng râm có thể dẫn đến nông dân sử dụng rừng tự nhiên làm đồn điền

Giải thích: đoạn 10, John Rappole

John Rappole of the Smithsonian Conservation and Research Center, for example, argues that shade- grown marketing provides ‘an incentive to convert existing areas of primary forest that are too remote or steep to be converted profitably to other forms of cultivation into shade-coffee plantations’


21.E If shade-coffee farms match the right criteria, they can be good for wildlife.

Nếu các nông trại bóng râm cà phê phù hợp với tiêu chuẩn, chúng có thể tốt cho động vật hoang dã

Giải thích: đoạn 11, Stacey Philpott

Other conservationists, such as Stacey Philpott and colleagues, argue the case for shade coffee. But there are different types of shade growing. Those used by subsistence farmers are virtually identical to natural forest (and have a corresponding diversity), while systems that use coffee plants as the understorey and cacao or citrus trees as the overstorey may be no more diverse than full-sun farms.


22.C There may be as many species of bird found on shade farms in a particular area, as in natural habitats there.

Có lẽ có nhiều loài chim được tìm thấy trong các nông trại bóng râm trong một khu vực đặc biệt như trong các môi trường sống tự nhiên ở đó

Giải thích: đoạn 5, Robert Rice

Bird diversity in shade-grown coffee plantations rivals that found in natural forests in the same region.’ says Robert Rice from the Smithsonian Migratory Bird Center.


23.A Currently, many shade-coffee farmers earn very little.

Hiện tại, nhiều nông dân trồng cà phê bóng râm kiếm được rất ít

Giải thích: đoạn 8, Alex Munroe

In LI Salvador. Alex Munro says shade-coffee farms have a cultural as well as ecological significance and people are not happy to see them go. But the financial pressures are great, and few of these coffee farms make much money. ‘One farm we studied, a cooperative of 100 families, made just S 10,000 a year S100 per family and that's not taking labour costs into account.’

 

A.  Alex Munroe
B.  Paul Donald
C.  Robert Rice
D.  John Rappole
E.  Stacey Philpott

 

Questions 24-27

Classify the features described below as applying to

A. the shade-grown method
B. the full-sun method
C. both shade-grown and full-sun methods

Write the correct letter A-C in boxes 24-27 on your answer sheet.

24.C can be used on either coffee or cocoa plantations/ có thể được dùng trên các đồn điền cà phê hoặc cocoa

Giải thích: Đoạn 6, both shade-grown and full-sun methods, cà phê và cacao được trồng theo kiểu bóng râm nhưng sau đó bị dọn để trồng dưới ánh nắng mặt trời. Tức là cà phê và cacao được trồng bằng cả hai phương pháp bóng râm và ánh nắng mặt trời

More recently, a combination of the collapse in the world market for coffee and cocoa and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and cocoa being cleared to make way for a highly intensive, monoculture pattern of production known as ‘full sun’. 


25.B is expected to produce bigger crops/ hi vọng tạo ra năng suất lớn hơn

Giải thích: đoạn 6, the full-sun method

More recently, a combination of the collapse in the world market for coffee and cocoa and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and cocoa being cleared to make way for a highly intensive, monoculture pattern of production known as ‘full sun’.


26.A documentation may be used to encourage sales/ sự xác minh, chứng nhận được dùng để khuyến khích doanh thu

the shade-grown method

Giải thích: đoạn 11, Certification procedures = documentation

Other conservationists, such as Stacey Philpott and colleagues, argue the case for shade coffee. But there are different types of shade growing. Those used by subsistence farmers are virtually identical to natural forest (and have a corresponding diversity), while systems that use coffee plants as the understorey and cacao or citrus trees as the overstorey may be no more diverse than full-sun farms. Certification procedures need to distinguish between the two. and Ms Philpott argues that as long as the process is rigorous and offers financial gains to the producers, shade growing does benefit the environment.


27.B can reduce wildlife diversity/ có thề giảm đa dạng động vật hoang dã

Giải thích: đoạn 6, the full-sun method

More recently, a combination of the collapse in the world market for coffee and cocoa and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and cocoa being cleared to make way for a highly intensive, monoculture pattern of production known as ‘full sun’. But this system not only reduces the diversity of flora and fauna, it also requires huge amounts of pesticides and fertilisers

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
15. NOT GIVEN
16. FALSE
17. NOT GIVEN
18. TRUE
19. TRUE
20. D
21. E
22. C
23. A
24. C
25. B
26. A
27. B


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status