ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Green virtues of green sand

Green virtues of green sand

Revolution in glass recycling could help keep water clean

A. For the past 100 years, special high-grade white sand dug from the ground at Leighton Buzzard in the UK has been used to filter tap water to remove bacteria

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Green virtues of green sand

 

Revolution in glass recycling could help keep water clean

Cuộc cách mạng về tái chế thủy tinh có thể làm cho nước sạch

A. For the past 100 years, special high-grade white sand dug from the ground at Leighton Buzzard in the UK has been used to filter tap water to remove bacteria and impurities but this may no longer be necessary. A new factory that turns used wine bottles into green sand could revolutionise the recycling industry and help to filter Britain’s drinking water. Backed by $1.6m from the European Union and the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), a company based in Scotland is building the factory, which will turn beverage bottles back into the sand from which they were made in the first place. The green sand has already been successfully tested by water companies and is being used in 50 swimming pools in Scotland to keep the water clean.

 Trong 100 năm qua, cát trắng cao cấp đặc biệt được đào từ lòng đất tại Leighton Buzzard ở Anh đã được sử dụng để lọc nước máy nhằm loại bỏ vi khuẩn và chất bẩn thỉu nhưng điều này có lẽ không còn cần thiết. Một nhà máy mới biến những chai rượu trắng được sử dụng thành cát xanh có thể cách mạng hóa ngành công nghiệp tái chế và giúp lọc nước uống của Anh. Được hỗ trợ 1,6 triệu từ Liên minh Châu Âu và Bộ môi trường, Vụ Nông thôn và thực phẩm ( Defra), một công ty được đặt ở Scotland đang xây dựng nhà máy sẽ biến những chai nước giải khát trở lại thành cát dùng để tạo ra chúng lúc đầu. Cát xanh đã được thử nghiệm thành công bởi các công ty nước và được sử dụng trong 50 hồ bơi ở Scotland để giữ cho nước sạch.

 

B. The idea is not only to avoid using up an increasingly scarce natural resource, sand but also to solve a crisis in the recycling industry. Britain uses 5.5m tonnes of glass a year, but recycles only 750,000 tonnes of it. The problem is that half the green bottle glass in Britain is originally from imported wine and beer bottles. Because there is so much of it, and it is used less in domestic production than other types, green glass is worth only $25 a tonne. Clear glass, which is melted down and used for whisky bottles, mainly for export, is worth double that amount.

Ý tưởng không chỉ là để tránh sử dụng hết nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng khan hiếm là cát mà còn để giải quyết cuộc khủng hoảng trong công nghiệp tái chế. Người Anh sử dụng 5,5 triệu tấn thủy tinh mỗi năm nhưng tái chế chỉ 750.000 tấn trong số đó. Vấn đề là một nửa thủy tinh chai lọ xanh ở Anh vốn là từ những chai rượu hoặc bia nhập khẩu. Bởi vì có quá nhiều và nó được sử dụng ít trong sản xuất nội địa hơn là các loại khác, thủy tinh xanh chỉ đáng giá 25$ một tấn. Thủy tinh trong suốt được làm tan chảy và sử dụng cho chai rượu whisky, chủ yếu để xuất khẩu thì có giá trị gấp đôi khoản đó.

 

C. Howard Dryden, a scientist and managing director of the company, Dryden Aqua, of Bonnyrigg, near Edinburgh, has spent six years working on the product he calls Active Filtration Media, or AFM. He concedes that he has given what is basically recycled glass a ‘fancy name' to remove the stigma of what most people would regard as an inferior product. He says he needs bottles that have already contained drinkable liquids to be sure that drinking water filtered through the AFM would not be contaminated. Crushed down beverage glass has fewer impurities than real sand and it performed better in trials. 'The fact is that tests show that AFM does the job better than sand, it is easier to clean and reuse and has all sorts of properties that make it ideal for other applications.' he claimed.

Howard Dryden, một nhà khoa học và giám đốc điều hành của công ty, Dryden Aqua ở Bonnyrigg gần Edinburgh đã trải qua sáu năm làm việc trên sản phẩm mà ông ta gọi là Active Filtration Media hoặc AFM. Ông ta thừa nhận rằng ông ta đã đặt cho thứ về cơ bản là thủy tinh tái chế một cái tên sang trọng để loại bỏ sự kỳ thị của thứ mà hầu hết mọi người xem như là một sản phẩm kém chất lượng. Ông ta cho biết ông ta cần những cái chai đã chứa chất lỏng có thể uống được để chắc chắn rằng nước uống được lọc qua AFM sẽ không bị ô nhiễm. Khi được nghiền nát thủy tinh chứa đồ uống  có ít tạp chất hơn cát thật sự và nó hoạt động tốt hơn trong các thử nghiệm. Ông ấy tuyên bố " Sự thật là những thử nghiệm cho thấy rằng AFM thực hiện nhiệm vụ tốt hơn cát, nó dễ được làm sạch và tái sử dụng hơn và có tất cả các loại đặc tính mà làm cho nó trở nên ý tưởng đối với các ứng dụng khác.

 

D. The factory is designed to produce 100 tonnes of AFM a day, although Mr Dryden regards this as a large-scale pilot project rather than full production. Current estimates of the UK market for this glass for filtering drinking water, sewage, industrial water, swimming pools and fish farming are between 175.000 to 217.000 tonnes a year, which will use up most of the glass available near the factory. So he intends to build five or six factories in cities where there are large quantities of bottles, in order to cut down on transport costs.

Nhà máy được thiết kế để sản xuất 100 tấn AFM mỗi ngày, mặc dù MR Dryden xem điều này như một dự án thí điểm quy mô lớn thay vì sản xuất chính thức. Các ước tính hiện tại của thị trường Anh về loại thủy tinh này trong việc lọc nước uống, nước thải, nước công nghiệp, bể bơi và nuôi cá là khoản 175.00 đến 217.000 tấn mỗi năm, sẽ sử dụng hết hầu như thủy tinh sẵn có gần nhà máy. Vì vậy ông ta dự định sẽ xây dựng 5 hoặc 6 nhà máy trong thành phố nơi mà có số lượng lớn chai lọ, để cắt giảm chi phí vận chuyển.

 

E. The current factory will be completed this month and is expected to go into full production on January 14th next year. Once it is providing a ‘regular’ product, the government’s drinking water inspectorate will be asked to perform tests and approve it for widespread use by water companies. A Defra spokesman said it was hoped that AFM could meet approval within six months. The only problem that they could foresee was possible contamination if some glass came from sources other than beverage bottles.

Nhà máy hiện tại sẽ được hoàn thành tháng này và dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức vào 14 tháng một năm tới. Một khi nó cung cấp một sản phẩm " thông thường", thanh tra nước uống của chính phủ sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm và phê duyệt cho việc sử dụng rộng rãi bởi các công ty nước. Một phát ngôn viên của Defra đã nói người ta hi vọng rằng AFM có thể được thông qua trong vòng 6 tháng. Vấn đề duy nhất mà họ có thể nhìn thấy trước là có thể bị nhiễm bẩn nếu một số thủy tinh đến từ những nguồn không phải là chai nước giải khát.

 

F. Among those who have tested the glass already is Caroline Fitzpatrick of the civil and environmental engineering department of University College London. ‘We have looked at a number of batches and it appears to do the job.' she said. ‘Basically, sand is made of glass and Mr Dryden is turning bottles back into sand. It seems a straightforward idea and there is no reason we can think of why it would not work. Since glass from wine bottles and other beverages has no impurities and clearly did not leach any substances into the contents of the bottles, there was no reason to believe there would be a problem,’ Dr Fitzpatrick added.

Trong số những người đã thử nghiệm thủy tinh là Caroline Fitzpatrick thuộc khoa kỹ thuật môi trường và dân dụng của Đại học London. " Bà ấy đã phát biểu" Chúng tôi đã xem xét một số lô và nó đã thực hiện được nhiệm vụ". " Về cơ bản, cát được làm từ thủy tinh và Mr Dryden đang biến các chai lọ trở lại thành cát. Nó dường như là một ý tưởng khá rõ ràng và chúng ta không thể nghĩ ra lý do gì là nó không hoạt động. Vì thủy tinh từ chai rượu và các loại nước uống khác không có tạp chất và rõ ràng không làm rò rỉ bất kỳ chất nào vào bên trong thể tích chai, không có lý do nào để tin rằng sẽ có vấn đề xảy ra" tiến sĩ Fitzpatrick  đã nói thêm.

 

G.  Mr Dryden has set up a network of agents around the world to sell AFM. It is already in use in central America to filter water on banana plantations where the fruit has to be washed before being despatched to European markets. It is also in use in sewage works to filter water before it is returned to rivers, something which is becoming legally necessary across the European Union because of tighter regulations on sewage works. So there are a great number of applications involving cleaning up water. Currently, however, AFM costs $670 a tonne, about four times as much as good quality sand. ‘However, that is because we haven't got large-scale production. Obviously, when we get going it will cost a lot less, and be competitive with sand in price as well.’ Mr Dryden said. ‘I believe it performs better and lasts longer than sand, so it is going to be better valued too.'

Mr Dryden đã thiết lập một mạng lưới các đại lý trên khắp thế giới để bán AFM. Nó đã được sử dụng ở Trung Mỹ để lọc nước ở các đồn điền chuối nơi mà trái cây phải được làm sạch trước khi được gửi sang thị trường châu Âu. Nó cũng được dùng trong các công trình xử lý nước thải để lọc nước trước khi nó quay trở lại các dòng sông, những điều đang trở nên cần thiết về mặt pháp lý khắp Liên Minh Châu Âu do các quy định chặt chẽ hơn về các công trình xử lý nước thải. Vì vậy có nhiều ứng dụng liên quan đến làm sạch nước. Tuy nhiên, hiện tại AFM tốn 670$ một tấn khoảng gấp 4 lần cát chất lượng tốt. Mr Dryden phát biểu" Điều đó là do chúng ta không có sản xuất quy mô lớn. Dĩ nhiên, khi chúng ta đi vào hoạt động, nó sẽ tốn ít hơn nhiều, và cũng có thể cạnh tranh với cát về giá cả." . " Tôi tin rằng nó thực hiện tốt hơn và tồn tại lâu hơn cát, vì vậy nó sẽ được đánh giá cao hơn'

 

H. If AFM takes off as a product it will be a big boost for the government agency which is charged with finding a market for recycled products. Crushed glass is already being used in road surfacing and in making tiles and bricks. Similarly, AFM could prove to have a widespread use and give green glass a cash value.

Nếu AFM thành công tốt đẹp như một sản phẩm nó sẽ là một động lực lớn cho các cơ quan chính phủ, cơ quan chịu trách nhiệm cho một thị trường các sản phẩm tái chế. Thủy tinh nghiền nát đang được sử dụng trong làm bề mặt đường và làm gạch lát và gạch. Tương tự, AFM có thể chứng tỏ có tính năng sử dụng rộng rãi và mang lại giá trị tiền mặt cho thủy tinh xanh.

Questions 1-10

Reading Passage 297 has 8 paragraphs labelled A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 1-10 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

1. a description of plans to expand production of AFM
2. the identification of a potential danger in the raw material for AFM
3. an example of AFM use in the export market
4. a comparison of the value of green glass and other types of glass
5. a list of potential applications of AFM in the domestic market
6. the conclusions drawn from laboratory checks on the process of AFM production
7. identification of current funding for the production of green sand
8. an explanation of the chosen brand name for crushed green glass
9. a description of plans for exporting AFM
10. a description of what has to happen before AFM is accepted for general use

Questions 11-14

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 11-14 on your answer sheet.

Green sand

The use of crushed green glass (AFM) may have two significant impacts: it may help to save a diminishing 11 ................... while at the same time solving a major problem for the 12 ................... in the UK. However, according to Howard Dryden, only glass from bottles that have been used for 13 ................... can be used in the production process. AFM is more effective than 14 ...................  as a water filter, and also has other uses.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Green virtues of green sand

 

Questions 1-10

Reading Passage 297 has 8 paragraphs labelled A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H in boxes 1-10 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

1.D a description of plans to expand production of AFM

Một mô tả về các kế hoạch mở rộng sản xuất AFM

So he intends to build five or six factories in cities where there are large quantities of bottles, in order to cut down on transport costs.


2.E the identification of a potential danger in the raw material for AFM

Nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn trong nguyên liệu thô cho AFM

Giải thích:

The only problem that they could foresee was possible contamination if some glass came from sources other than beverage bottles.


3.G an example of AFM use in the export market

Một ví dụ về sử dụng AFM trong thị trường xuất khẩu

Giải thích:

Mr Dryden has set up a network of agents around the world to sell AFM. It is already in use in central America to filter water on banana plantations where the fruit has to be washed before being despatched to European markets. It is also in use in sewage works to filter water before it is returned to rivers, something which is becoming legally necessary across the European Union because of tighter regulations on sewage works.


4.B a comparison of the value of green glass and other types of glass

Một phép so sánh về giá trị của kính xanh với loại kính khác

Giải thích:

The problem is that half the green bottle glass in Britain is originally from imported wine and beer bottles. Because there is so much of it, and it is used less in domestic production than other types, green glass is worth only $25 a tonne. Clear glass, which is melted down and used for whisky bottles, mainly for export, is worth double that amount.


5.D a list of potential applications of AFM in the domestic market

Một danh sách các ứng dụng tiềm năng của AFM trong thị trường nội địa

Giải thích:

Current estimates of the UK market for this glass for filtering drinking water, sewage, industrial water, swimming pools and fish farming are between 175.000 to 217.000 tonnes a year, which will use up most of the glass available near the factory.


6.F the conclusions drawn from laboratory checks on the process of AFM production

Kết luận được rút ra từ các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm về quy trình sản xuất AFM

Giải thích:

Basically, sand is made of glass and Mr Dryden is turning bottles back into sand. It seems a straightforward idea and there is no reason we can think of why it would not work. Since glass from wine bottles and other beverages has no impurities and clearly did not leach any substances into the contents of the bottles, there was no reason to believe there would be a problem,’


7.A identification of current funding for the production of green sand

xác định việc cấp kinh phí hiện tại để sản xuất cát xanh

Giải thích:

A new factory that turns used wine bottles into green sand could revolutionise the recycling industry and help to filter Britain’s drinking water. Backed by $1.6m from the European Union and the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), a company based in Scotland is building the factory, which will turn beverage bottles back into the sand from which they were made in the first place. 


8.C an explanation of the chosen brand name for crushed green glass

Một lời giải thích về cái tên được chọn cho kính xanh nghiền nát

Giải thích:

Howard Dryden, a scientist and managing director of the company, Dryden Aqua, of Bonnyrigg, near Edinburgh, has spent six years working on the product he calls Active Filtration Media, or AFM. He concedes that he has given what is basically recycled glass a ‘fancy name' to remove the stigma of what most people would regard as an inferior product.


9.G a description of plans for exporting AFM

Một mô tả về kế hoạch để xuất khẩu AFM

Giải thích:

Mr Dryden has set up a network of agents around the world to sell AFM


10.E a description of what has to happen before AFM is accepted for general use

Một mô tả về điều đã xảy ra trước khi AFM được chấp nhận sử dụng rộng rãi

Giải thích:

Once it is providing a ‘regular’ product, the government’s drinking water inspectorate will be asked to perform tests and approve it for widespread use by water companies

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 11-14

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 11-14 on your answer sheet.

Green sand/ Cát xanh

The use of crushed green glass (AFM) may have two significant impacts: it may help to save a diminishing 11 ...natural resource............. while at the same time solving a major problem for the 12 ...recycling industry................ in the UK.

Sử dụng kính xanh nghiền nát (AFM) có thể có hai tác động quan trọng: nó có thể giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên đang giảm dần trong khi đồng thời giải quyết một vấn đề lớn cho ngành công nghiệp Anh

Giải thích: Đoạn B

The idea is not only to avoid using up an increasingly scarce natural resource, sand but also to solve a crisis in the recycling industry.

 

However, according to Howard Dryden, only glass from bottles that have been used for 13 .....beverage/ drinkable liquids.............. can be used in the production process.

Tuy nhiên, theo như Howard Dryden, chỉ kính từ chai lọ được sử dụng cho nước uống mới có thể được dùng trong quy trình sản xuất

Giải thích: Đoạn C

He says he needs bottles that have already contained drinkable liquids to be sure that drinking water filtered through the AFM would not be contaminated. Crushed down beverage glass has fewer impurities than real sand and it performed better in trials. 

 

AFM is more effective than 14 ......real sand.............  as a water filter, and also has other uses.

AFM hiệu quả hơn cát với tư cách là một cái lọc nước, và cũng có các cách dùng khác

Giải thích: Đoạn C

Crushed down beverage glass has fewer impurities than real sand and it performed better in trials. 'The fact is that tests show that AFM does the job better than sand, it is easier to clean and reuse and has all sorts of properties that make it ideal for other applications.' he claimed.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. D
2. E
3. G
4. B
5. D
6. F
7. A
8. C
9. G
10. E
11. natural resource
12. recycling industry
13. drinkable liquids/ beverages
14. (real) sand


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status