ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Tea and the Industrial Revolution

Tea and the Industrial Revolution

A Cambridge professor says that a change in drinking habits was the reason for the Industrial Revolution in Britain. Anjana Abuja reports.

A. Alan Macfarlane, professor of anthropological science at King’s College, Cambridge has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Tea and the Industrial Revolution

 

A Cambridge professor says that a change in drinking habits was the reason for the Industrial Revolution in Britain. Anjana Abuja reports.

Một giáo sư Cambridge nói rằng một sự thay đổi trong thói quen dùng thức uống là lý do cho Cách mạng công nghiệp ở Anh. Anjana Abuja báo cáo.

 

A. Alan Macfarlane, professor of anthropological science at King’s College, Cambridge has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular Big Bang – the world-changing birth of industry - happen in Britain? And why did it strike at the end of the 18th century?

Alan Macfarlane, giáo sư khoa học nhân chủng học tại trường Đại học King, Cambridge giống như các nhà sử học khác, trải qua hàng thập kỷ vật lộn với bí ẩn của cuộc Cách mạng công nghiệp. Tại sao vụ nổ Big Bang đặc biệt này - sự ra đời làm thay đổi thế giới của ngành công nghiệp - lại xảy ra ở Anh? Và tại sao nó lại tấn công vào cuối thế kỷ 18

 

B. Macfarlane compares the puzzle to a combination lock. ‘There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen,’ he says. For industry to take off, there needs to be the technology and power to drive factories, large urban populations to provide cheap labour, easy transport to move goods around, an affluent middle-class willing to buy mass-produced objects, a market-driven economy and a political system that allows this to happen. While this was the case for England, other nations, such as Japan, the Netherlands and France also met some of these criteria but were not industrialising. All these factors must have been necessary. But not sufficient to cause the revolution, says Macfarlane. ‘After all, Holland had everything except coal while China also had many of these factors. Most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock.’

Macfarlane so sánh điều khó hiểu này với ổ khóa kết hợp. Ông ta nói " có khoảng 20 nhân tố khác nhau và tất cả chúng cần phải hiện diện trước khi cuộc cách mạng có thể xảy ra". Để ngành công nghiệp phát triển, ở đây cần có công nghệ và năng lượng để vận hành nhà máy, cần dân số đô thị lớn cung cấp nhân công giá rẻ, giao thông dễ dàng để vận chuyển hàng hóa, tầng lớp trung lưu giàu có sẵn sàng mua những đồ vật được sản xuất hàng loạt, một nền kinh tế được thúc đẩy bởi thị trường và một hệ thống chính trị cho phép nền kinh tế này xảy ra. Trong khi đây là trường hợp ở Anh, các quốc gia khác như Nhật bản, Hà Lan và Pháp cũng đáp ứng một vài tiêu chí như vậy nhưng không công nghiệp hóa được. Tất cả những nhân tố trên buộc phải tất yếu có. Nhưng không đủ để gây ra cuộc cách mạng này, Macfarlane nói. " Rốt cục, Hà Lan có tất cả ngoại trừ than đá trong khi Trung Quốc cũng có nhiều các nhân tố này. Hầu hết các nhà sử học tin rằng có một hoặc nhân tố thiếu sót mà bạn cần để mở ổ khóa.

 

C. The missing factors, he proposes, are to be found in almost every kitchen cupboard. Tea and beer, two of the nation’s favourite drinks, fuelled the revolution. The antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in beer – plus the fact that both are made with boiled water – allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to water-borne diseases such as dysentery. The theory sounds eccentric but once he starts to explain the detective work that went into his deduction, the scepticism gives way to wary admiration. Macfarlane's case has been strengthened by support from notable quarters – Roy Porter, the distinguished medical historian, recently wrote a favourable appraisal of his research.

Ông đề xuất, các nhân tố còn thiếu, được tìm thấy trong hầu hết các tủ bếp. Trà và bia, hai trong số những đồ uống yêu thích của quốc gia này thúc đẩy cuộc cách mạng này. Đặc tính khử trùng của tanin, thành phần hoạt động trong trà và hoa trong bia - cộng thêm sự thật là cả hai được chế biến cùng với nước đun sôi - đã cho phép các cộng đồng đô thị phát triển mạnh mẽ ở những khu vực ngay sát vách mà không bị chết bởi các căn bệnh lây nhiễm qua nước như kiết lỵ. Lý thuyết nghe có vẻ kỳ quặc nhưng một khi ông ta bắt đầu giải thích công việc dò xét đã đưa đến suy luận của anh ta, sự hoài nghi nhường chỗ cho sự ca tụng dè dẹt. Trường hợp của Macfarlanes được củng cố bởi sự hỗ trợ của những nguồn đáng chú ý - Roy Porter, nhà sử học y khoa nổi tiếng, gần đây đã viết một bài đánh giá ủng hộ cho nghiên cứu của Macfarlanes.

D. Macfarlane had wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians had alighted on one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. But then there was a burst in population growth. Macfarlane says: ‘The infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happened in both rural areas and cities, and across all classes. People suggested four possible causes. Was there a sudden change in the viruses and bacteria around? Unlikely. Was there a revolution in medical science? But this was a century before Lister’s revolution*. Was there a change in environmental conditions? There were improvements in agriculture that wiped out malaria, but these were small gains. Sanitation did not become widespread until the 19th century. The only option left is food. But the height and weight statistics show a decline. So the food must have gotten worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths appeared to draw a blank .’

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E. This population burst seemed to happen at just the right time to provide labour for the Industrial Revolution. ‘When you start moving towards an industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together,’  says Macfarlane. ‘But then you get disease, particularly from human waste.’ Some digging around in historical records revealed that there was a change in the incidence of water-borne disease at that time, especially dysentery. Macfarlane deduced that whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says, ‘We drank beer. For a long time, the English were protected by the strong antibacterial agent in hops, which were added to help preserve the beer. But in the late 17th century a tax was introduced on malt, the basic ingredient of beer. The poor turned to water and gin and in the 1720s the mortality rate began to rise again. Then it suddenly dropped again. What caused this?’

 

F. Macfarlane looked to Japan, which was also developing large cities about the same time, and also had no sanitation. Water-borne diseases had a much looser grip on the Japanese population than those in Britain. Could it be the prevalence of tea in their culture? Macfarlane then noted that the history of tea in Britain provided an extraordinary coincidence of dates. Tea was relatively expensive until Britain started a direct clipper trade with China in the early 18th century. By the 1740s, about the time that infant mortality was dipping, the drink was common. Macfarlane guessed that the fact that water had to be boiled, together with the stomach-purifying properties of tea meant that the breast milk provided by mothers was healthier than it had ever been. No other European nation sipped tea like the British, which, by Macfarlanes logic, pushed these other countries out of contention for the revolution.

 

 

G. But, if tea is a factor in the combination lock, why didn’t Japan forge ahead in a tea-soaked industrial revolution of its own? Macfarlane notes that even though 17th-century Japan had large cities, high literacy rates, even a futures market, it had turned its back on the essence of any work-based revolution by giving up labour-saving devices such as animals, afraid that they would put people out of work. So, the nation that we now think of as one of the most technologically advanced entered the 19th century having ‘abandoned the wheel’.


 

 

Questions 1-7

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 1-7 on your answer sheet.

                       List of Headings

i    The search for the reasons for an increase in population

ii    Industrialisation and the fear of unemployment

iii    The development of cities in Japan 

iv    The time and place of the Industrial Revolution

v     The cases of Holland, France and China

vi    Changes in drinking habits in Britain

vii   Two keys to Britain’s industrial revolution

viii  Conditions required for industrialisation

ix   Comparisons with Japan lead to the answer

 

1     Paragraph  A

2     Paragraph  B

3     Paragraph  C

4     Paragraph  D

5     Paragraph  E

6     Paragraph  F

7     Paragraph  G

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 197?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

8. China’s transport system was not suitable for industry in the 18th century.

9. Tea and beer both helped to prevent dysentery in Britain.

10. Roy Porter disagrees with Professor Macfarlane’s findings.

11. After 1740, there was a reduction in population in Britain.

12. People in Britain used to make beer at home.

13. The tax on malt indirectly caused a rise in the death rate.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Tea and the Industrial Revolution

 

Questions 1-7

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 1-7 on your answer sheet.

 

 

1     Paragraph  A/ iv    The time and place of the Industrial Revolution

Giải thích:

Why did this particular Big Bang – the world-changing birth of industry - happen in Britain? And why did it strike at the end of the 18th century?

2     Paragraph  B/ viii  Conditions required for industrialisation

Giải thích:

Macfarlane compares the puzzle to a combination lock. ‘There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen,’ he says. For industry to take off, there needs to be the technology and power to drive factories, large urban populations to provide cheap labour, easy transport to move goods around, an affluent middle-class willing to buy mass-produced objects, a market-driven economy and a political system that allows this to happen.3     Paragraph  C/ vii   Two keys to Britain’s industrial revolution

Giải thích:

The missing factors, he proposes, are to be found in almost every kitchen cupboard. Tea and beer, two of the nation’s favourite drinks, fuelled the revolution.


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 197?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

8.NG China’s transport system was not suitable for industry in the 18th century.

Hệ thống giao thông Trung Quốc không phù hợp cho công nghiệp trong thế kỷ 18

Giải thích:  không có thông tin

9.T Tea and beer both helped to prevent dysentery in Britain.

Trà và bia đều giúp ngăn cản bệnh lỵ ở Anh
Giải thích: Đoạn C

The antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in beer – plus the fact that both are made with boiled water – allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to water-borne diseases such as dysentery.

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. iv
2. viii
3. vii
4. i
5. vi
6. ix
7. ii
8. NOT GIVEN
9. TRUE
10. FALSE
11. FALSE
12. NOT GIVEN
13. TRUE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status