ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Martin Luther King

Martin Luther King

A. Martin Luther King was born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia. He was the son of the Reverend Martin Luther King, Sr. and Alberta Williams King. He had an older sister, Willie Christine King, and a younger brother Alfred Daniel Williams King.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Martin Luther King

 


A. Martin Luther King was born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia. He was the son of the Reverend Martin Luther King Sr., and Alberta Williams King. He had an older sister, Willie Christine King, and a younger brother Alfred Daniel Williams King. Growing up in Atlanta, King attended Booker T. Washington High School. He skipped ninth and twelfth grade, and entered Morehouse College at age fifteen without formally graduating from high school. From the time that Martin was born, he knew that black people and white people had different rights in certain parts of America. If a black family wanted to eat at a restaurant, they had to sit in a separate section of the restaurant. They had to sit at the back of the cinema, and even use separate toilets. Worse, and perhaps even more humiliating still, in many southern states, if a black man was on a bus and all the seats were taken, he would have to endure the indignity of relinquishing his own seat to a white man. King could never understand the terrible injustice of this.

Martin Luther King sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929 tại Atlanta, Georgia. Ông là con trai của Martin Luther King Sr tôn kính và Alberta Williams King. Ông có một chị gái, Willie Christine King, và một em trai Alfred Daniel Williams King. Lớn lên ở Atlanta, King theo học trường trung học Booker T. Washington. Ông bỏ qua lớp chín và lớp mười hai, và vào Cao đẳng Morehouse năm mười lăm tuổi mà không chính thức tốt nghiệp trung học. Từ khi sinh ra, Martin đã biết rằng người da đen và người da trắng có những quyền khác nhau ở một số vùng của nước Mỹ. Nếu một gia đình da đen muốn ăn ở nhà hàng, họ phải ngồi ở một khu vực riêng của nhà hàng. Họ phải ngồi ở cuối rạp chiếu phim, thậm chí phải dùng nhà vệ sinh riêng. Tồi tệ hơn, và có lẽ còn nhục nhã hơn nữa, ở nhiều bang miền nam, nếu một người da đen lên xe buýt và tất cả các ghế đã được chiếm hết, anh ta sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục khi nhường ghế của mình cho một người da trắng. King không bao giờ có thể hiểu được sự bất công khủng khiếp của việc này.

In 1948, he graduated with a Bachelor of Arts degree in sociology. Later, King began doctoral studies in systematic theology at Boston University and received his Doctor of Philosophy on June 5, 1955. King married Coretta Scott, on June 18, 1953, and they had four children.

Năm 1948, ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Xã hội học. Sau đó, King bắt đầu học tiến sĩ về thần học hệ thống tại Đại học Boston và nhận bằng Tiến sĩ Triết học vào ngày 5 tháng 6 năm 1955. King kết hôn với Coretta Scott vào ngày 18 tháng 6 năm 1953 và họ có bốn người con.

B. Returning to the South to become pastor of a Baptist Church in Montgomery, Alabama, King first achieved national renown when he helped mobilise the black boycott of the Montgomery bus system in 1955. This was organised after Rosa Parks, a black woman, refused to give up her seat on the bus to a white man – in the segregated south, black people could only sit at the back of the bus. The 382-day boycott led the bus company to change its regulations, and the Supreme Court declared such segrega­tion unconstitutional.

Trở về miền Nam để trở thành mục sư của một Nhà thờ Baptist ở Montgomery, Alabama, King lần đầu tiên được nổi tiếng toàn quốc khi giúp vận động cuộc tẩy chay của người da đen đối với hệ thống xe buýt ở Montgomery vào năm 1955. Cuộc tẩy chay này được tổ chức sau khi Rosa Parks, một phụ nữ da đen, từ chối từ bỏ chỗ của cô ấy trên xe buýt cho một người đàn ông da trắng – ở miền nam phân biệt, người da đen chỉ có thể ngồi ở cuối xe buýt. Cuộc tẩy chay kéo dài 382 ngày đã khiến công ty xe buýt phải thay đổi các quy định của mình và Tòa án Tối cao đã tuyên bố sự phân biệt đó là trái với pháp luật.

C. In 1957 King was active in the organisation of the Southern Leadership Christian Conference (SCLC), formed to co-ordinate protests against discrimination. He advocated non-violent direct action based on the methods of Gandhi, who led protests against British rule in India culminating in India’s independence in 1947. In 1963, King led mass protests against dis­criminatory practices in Birmingham, Alabama, where the white population were violently resisting desegregation. The city was dubbed ‘Bombingham’ as attacks against civil rights protesters increased, and King was arrested and jailed for his part in the protests.

Năm 1957, King hoạt động tích cực trong việc tổ chức Hội nghị Cơ đốc giáo Lãnh đạo Miền Nam (SCLC), được thành lập để điều phối các cuộc biểu tình chống phân biệt đối xử. Ông ủng hộ hành động trực tiếp không bạo lực dựa trên các phương pháp của Gandhi, người đã lãnh đạo các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của Anh ở Ấn Độ mà đỉnh điểm là sự độc lập của Ấn Độ vào năm 1947. Năm 1963, King lãnh đạo các cuộc biểu tình quần chúng chống lại các hành vi phân biệt đối xử ở Birmingham, Alabama, nơi người da trắng đang chống lại sự xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc một cách bạo lực. Thành phố được mệnh danh là 'Bombingham' khi các cuộc tấn công chống lại những người biểu tình đòi quyền công dân gia tăng, và King đã bị bắt và bỏ tù vì tham gia các cuộc biểu tình.

D. After his release, King participated in the enormous civil rights march, in Washington, in August 1963, and delivered his famous ‘I have a dream’ speech, predicting a day when the promise of freedom and equality for all would become a reality in America. In 1964 he was awarded the Nobel Peace Prize. In 1965, he led a campaign to register blacks to vote. The same year the US Congress passed the Voting Rights Act out­lawing the discriminatory practices that had barred blacks from voting in the south.

Sau khi được trả tự do, King đã tham gia vào cuộc tuần hành đòi quyền công dân lớn ở Washington vào tháng 8 năm 1963, và đọc bài diễn văn nổi tiếng 'Tôi có một giấc mơ', tiên đoán một ngày lời hứa về tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người sẽ trở thành hiện thực ở Mỹ . Năm 1964, ông được trao giải Nobel Hòa bình. Năm 1965, ông dẫn đầu chiến dịch đăng ký cho người da đen đi bầu. Cùng năm đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Quyền bầu cử ngăn cấm các hành vi phân biệt đối xử đã ngăn người da đen bỏ phiếu ở miền nam.

Outlaw: cấm, không cho phép, ngăn cản

E. As the civil rights movement became increasingly radicalised, King found that his message of peaceful protest was not shared by many in the younger generation. King began to protest against the Vietnam War and poverty levels in the US. On March 29, 1968, King went to Memphis, Tennessee, in support of the black sanitary public works employees who had been on strike since March 12 for higher wages and better treat­ment. In one incident, black street repair­men had received pay for two hours when they were sent home because of bad weath­er, but white employees had been paid for the full day. King could not bear to stand by and let such patent acts of racism go unno­ticed. He moved to unite his people, and all the peoples of America on the receiving end of discriminatory practices, to protest for their rights, peacefully but steadfastly.

Khi phong trào dân quyền ngày càng trở nên quá khích, King nhận thấy rằng thông điệp phản đối ôn hòa của ông không được nhiều thế hệ trẻ chia sẻ. King bắt đầu phản đối Chiến tranh Việt Nam và tình trạng nghèo đói ở Mỹ. Vào ngày 29 tháng 3 năm 1968, King đến Memphis, Tennessee, để ủng hộ những công nhân làm công viêc5 vệ sinh công cộng da đen đã đình công kể từ ngày 12 tháng 3 để được trả lương cao hơn và được đối xử tốt hơn. Trong một sự việc, những người thợ sửa chữa đường phố da đen đã được trả lương trong hai giờ khi họ bị đuổi về nhà vì thời tiết xấu, nhưng những người lao động da trắng đã được trả lương cho cả ngày. King không thể đứng nhìn và để những hành vi phân biệt chủng tộc rõ ràng như vậy đi vào quên lãng. Ông ấy đã vận động để đoàn kết người dân của mình, và tất cả chủng tộc Hoa Kỳ đang phải gánh chịu hậu quả về hành vi phân biệt đối xử, để phản đối cho quyền lợi của họ, một cách hòa bình nhưng kiên định.

"Be at the receiving end (of something)" = Phải hứng chịu cái gì, thường là hậu quả của việc nào đó hoặc những điều tiêu cực và chịu bị đối xử tệ bạc bởi ai.

end: hậu quả, kết quả

F. On his trip to Memphis, King was booked into room 306 at the Lorraine Motel, owned by Walter Bailey. King was shot at 6:01 p.m. April 4, 1968 while he was standing on the motel’s second-floor balcony. King was rushed to St. Joseph’s Hospital, where doc­tors opened his chest and performed manu­al heart massage. He was pronounced dead at 7:05 p.m. King’s autopsy revealed that although he was only 39 years old, he had the heart of a 60-year-old man.

Trong chuyến đi đến Memphis, King đã được đặt vào phòng 306 tại Lorraine Motel, thuộc sở hữu của Walter Bailey. King bị bắn lúc 6:01 chiều. Ngày 4 tháng 4 năm 1968 khi ông ta đang đứng trên ban công tầng hai của nhà nghỉ. King vội vã được đưa đến Bệnh viện St. Joseph, nơi các bác sĩ mở lồng ngực và thực hiện xoa bóp tim bằng tay. Ông ta được tuyên bố là đã chết lúc 7:05 tối. Khám nghiệm tử thi của King cho thấy mặc dù mới 39 tuổi nhưng ôngta có trái tim của một người đàn ông 60 tuổi.

 

Questions 27 – 31:

Choose the correct letter A, B, C or D.

27. From a young age Martin Luther King

     A   wanted to protest for the rights of black people.
     B   could not understand why black people were treated differently.
     C   was not allowed to go to the cinema or to restaurants.
     D   was aware that black people were being humiliated in many northern states.

 

28. What initially made Martin Luther King famous?

     A   the black boycott of the Montgomery bus system
     B   becoming a pastor at a Baptist Church
     C   when Rosa Parks refused to give up her seat on a bus
     D   when he persuaded Rosa Parks not to give up her bus  seat  to a white man

 

29. What influenced Martin Luther King regarding non-violence?

     A   India’s independence in 1947
     B   Christianity
     C   the Southern Leadership Christian Conference
     D   the methods of Gandhi

 

30. What did Martin Luther King fight for in 1965?

     A   the right of black people to vote
     B   the actions of the US Congress
     C   the right to win the Nobel Peace Prize
     D   the right of black people to travel abroad

 

31. How did Martin Luther King feel about the civil rights movement?

     A   It was helping the war in Vietnam.
     B   It brought the younger generation together.
     C   It had been exploited by politicians who wanted to get more votes.
     D   The protesters sometimes behaved too violently.

 

Questions 32 – 34:

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In spaces 32 – 34 below, write

YES                        if the statements agrees with the information
NO                          if the statements contradicts the information
NOT GIVEN            if there is no information on this

32. The black boycott of the Montgomery bus system was a success.
33. In 1963 the white people in Alabama wanted desegregation.
34. Martin Luther King achieved a lot in his protest against the Vietnam War.

Questions 35 – 40:

Reading Passage 178 has 6 paragraphs.

Choose the correct heading for each paragraph A – F, from the list of headings. Write the correct number, i – viii, in spaces 35 – 40 below.

35. Paragraph A

36. Paragraph

37. Paragraph C

38. Paragraph D

39.Paragraph E

40. Paragraph F

 

   i. The memorable speech  

   ii. Unhappy about violence

   iii. A tragic incident

   iv. Protests and action

   v. The background of an iconic man

   vi.  Making his mark internationally

    vii. Difficult childhood

    viii. Black street repairmen

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Martin Luther King

 

 

Questions 27 – 31:

Choose the correct letter A, B, C or D.


 

27. From a young age Martin Luther King
Từ khi còn trẻ Martin Luther King

     A   wanted to protest for the rights of black people.
muốn biểu tình đòi quyền lợi cho người da đen.


     B   could not understand why black people were treated differently.
không hiểu tại sao người da đen lại bị đối xử khác biệt.

Giải thích: đoạn 1

From the time that Martin was born, he knew that black people and white people had different rights in certain parts of America. If a black family wanted to eat at a restaurant, they had to sit in a separate section of the restaurant. They had to sit at the back of the cinema, and even use separate toilets. Worse, and perhaps even more humiliating still, in many southern states, if a black man was on a bus and all the seats were taken, he would have to endure the indignity of relinquishing his own seat to a white man. King could never understand the terrible injustice of this.


     C   was not allowed to go to the cinema or to restaurants.
không được phép đến rạp chiếu phim hoặc nhà hàng.

     D   was aware that black people were being humiliated in many northern states.
biết rằng người da đen đang bị sỉ nhục ở nhiều bang phía bắc.

 

28. What initially made Martin Luther King famous?
Điều gì ban đầu khiến Martin Luther King trở nên nổi tiếng?

     A   the black boycott of the Montgomery bus system
Cuộc tẩy chay của người da đen về hệ thống xe buýt Montgomery

Giải thích: đoạn B

King first achieved national renown when he helped mobilise the black boycott of the Montgomery bus system in 1955


     B   becoming a pastor at a Baptist Church
trở thành mục sư tại Nhà thờ Baptist
     C   when Rosa Parks refused to give up her seat on a bus
khi Rosa Parks từ chối nhường ghế trên xe buýt
     D   when he persuaded Rosa Parks not to give up her bus seat to a white man
khi anh thuyết phục Rosa Parks không nhường ghế  xe buýt của mình  cho một người đàn ông da trắng

 

29. What influenced Martin Luther King regarding non-violence?
Điều gì đã ảnh hưởng đến Martin Luther King về không bạo lực?

     A   India’s independence in 1947
Sự độc lập của Ấn Độ vào năm 1947
     B   Christianity
Cơ đốc giáo
     C   the Southern Leadership Christian Conference
Hội nghị Lãnh đạo Cơ đốc miền Nam


     D   the methods of Gandhi
các phương pháp của Gandhi

Giải thích: đoạn C

He advocated non-violent direct action based on the methods of Gandhi, who led protests against British rule in India culminating in India’s independence in 1947.

 

30. What did Martin Luther King fight for in 1965?
Martin Luther King đã chiến đấu vì điều gì vào năm 1965?

     A   the right of black people to vote
quyền bầu cử của người da đen

Giải thích: đoạn D

In 1965, he led a campaign to register blacks to vote. The same year the US Congress passed the Voting Rights Act out­lawing the discriminatory practices that had barred blacks from voting in the south.


     B   the actions of the US Congress
hành động của Quốc hội Hoa Kỳ
     C   the right to win the Nobel Peace Prize
quyền giành giải Nobel Hòa bình
     D   the right of black people to travel abroad
quyền của người da đen được đi du lịch nước ngoài

 

31. How did Martin Luther King feel about the civil rights movement?
Martin Luther King cảm thấy thế nào về phong trào dân quyền?

     A   It was helping the war in Vietnam.
Nó đã giúp ích cho cuộc chiến ở Việt Nam.
     B   It brought the younger generation together.
Nó đã gắn kết thế hệ trẻ lại với nhau.
     C   It had been exploited by politicians who wanted to get more votes.
Nó đã bị khai thác bởi các chính trị gia muốn nhận được nhiều phiếu bầu hơn.


     D   The protesters sometimes behaved too violently.
Những người biểu tình đôi khi cư xử quá bạo lực.

Giải thích: đoạn E

As the civil rights movement became increasingly radicalised, King found that his message of peaceful protest was not shared by many in the younger generation. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 32 – 34:

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In spaces 32 – 34 below, write

YES                        if the statements agrees with the information
NO                          if the statements contradicts the information
NOT GIVEN            if there is no information on this


32.Y The black boycott of the Montgomery bus system was a success.
Cuộc tẩy chay của người da đen đối với hệ thống xe buýt ở Montgomery đã thành công.

Giải thích: đoạn B,

Returning to the South to become pastor of a Baptist Church in Montgomery, Alabama, King first achieved national renown when he helped mobilise the black boycott of the Montgomery bus system in 1955. This was organised after Rosa Parks, a black woman, refused to give up her seat on the bus to a white man – in the segregated south, black people could only sit at the back of the bus. The 382-day boycott led the bus company to change its regulations, and the Supreme Court declared such segrega­tion unconstitutional.


33.N In 1963 the white people in Alabama wanted desegregation.
Năm 1963, người da trắng ở Alabama muốn xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc.

Giải thích: đoạn C, họ chống lại việc xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc, tức họ không muốn xóa bỏ phân biệt chủng tộc

In 1963, King led mass protests against dis­criminatory practices in Birmingham, Alabama, where the white population were violently resisting desegregation.


34.NG Martin Luther King achieved a lot in his protest against the Vietnam War.
Martin Luther King đã đạt được nhiều thành quả trong cuộc phản đối Chiến tranh Việt Nam.

Giải thích: không có thông tin

 

Questions 35 – 40:

Reading Passage 178 has 6 paragraphs.

Choose the correct heading for each paragraph A – F, from the list of headings. Write the correct number, i – viii, in spaces 35 – 40 below.

35. Paragraph A/  v. The background of an iconic man

Giải thích:

Martin Luther King was born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia. He was the son of the Reverend Martin Luther King, Sr. and Alberta Williams King. He had an older sister, Willie Christine King, and a younger brother Alfred Daniel Williams King. Growing up in Atlanta, King attended Booker T. Washington High School. He skipped ninth and twelfth grade, and entered Morehouse College at age fifteen without formally graduating from high school. 

36. Paragraph B/  iv. Protests and action  

Giải thích: action ở đây có nghĩa là sự ảnh hưởng hoặc tác dụng, tức cuộc phản đối sự phân biệt trên xe bus và tác dụng của cuộc phản đối là khiến cho công ty xe bus thay đổi luật và phát luật cũng thông qua luật chống phân biệt này = The 382-day boycott led the bus company to change its regulations, and the Supreme Court declared such segrega­tion unconstitutional.

Returning to the South to become pastor of a Baptist Church in Montgomery, Alabama, King first achieved national renown when he helped mobilise the black boycott of the Montgomery bus system in 1955.

37. Paragraph C/    ii. Unhappy about violence

Giải thích:

 He advocated non-violent direct action based on the methods of Gandhi, who led protests against British rule in India culminating in India’s independence in 1947

38. Paragraph D/    i. The memorable speech  

Giải thích:

After his release, King participated in the enormous civil rights march, in Washington, in August 1963, and delivered his famous ‘I have a dream’ speech, predicting a day when the promise of freedom and equality for all would become a reality in America. 

39.Paragraph E/     vi.  Making his mark internationally

Giải thích:

King began to protest against the Vietnam War and poverty levels in the US.

40. Paragraph F/    iii. A tragic incident

Giải thích:

King was shot at 6:01 p.m. April 4, 1968 while he was standing on the motel’s second-floor balcony.

 

 

   i. The memorable speech  
Bài phát biểu đáng nhớ

   ii. Unhappy about violence
Không hài lòng về bạo lực

   iii. A tragic incident
Một sự việc bi thảm
   iv. Protests and action
Biểu tình và sự ảnh hưởng

   v. The background of an iconic man
Lai lịch về một người đàn ông mang tính biểu tượng

   vi.  Making his mark internationally
Ghi dấu ấn quốc tế
    vii. Difficult childhood
Tuổi thơ khó khăn
    viii. Black street repairmen
Thợ sửa đường da đen

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27. B
28. A
29. D
30. A
31. D
32. YES
33. NO
34. NOT GIVEN
35. v
36. iv
37. ii
38. i
39. vi
4o. iii

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status