ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Population movements and genetics

Population movements and genetics
 

Study of the origins and distribution of hum on populations used to be based on archaeological and fossil evidence. A number of techniques developed since the 1950s however have placed the study of these subjects on a sounder and more objective footing.

Thumbnail


DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Population movements and genetics

 

A Study of the origins and distribution of human populations used to be based on archaeological and fossil evidence. A number of techniques developed since the 1950s however have placed the study of these subjects on a sounder and more objective footing. The best information on early population movements is now being obtained from the archaeology of the living body the clues to be found in genetic material.

Nghiên cứu về nguồn gốc và sự phân bố của quần thể con người từng dựa trên bằng chứng khảo cổ học và hóa thạch. Tuy nhiên, một số kỹ thuật được phát triển từ những năm 1950 đã đặt việc nghiên cứu về các chủ đề này trên một nền tảng vững chắc và khách quan hơn. Thông tin tốt nhất về các cuộc di dời dân số ban đầu hiện có được là từ khảo cổ học về vật thể sống, những manh mối được tìm thấy trong vật liệu di truyền.

B Recent work on the problem of when people first entered the Americas is an example of the value of these new techniques. North-east Asia and Siberia have long been accepted as the launching ground for the first human colonisers of the New World1. But was there one major wave of migration across the Bering Strait into the Americas, or several? And when did this event, or events, take place? In recent years, new clues have come from research into genetics, including the distribution of genetic markers in modern Native American.

Nghiên cứu gần đây về vấn đề thời điểm con người lần đầu đặt chân đến châu Mỹ là một ví dụ về giá trị của những kỹ thuật mới này. Đông Bắc Á và Siberia từ lâu đã được chấp nhận là nơi khởi đầu cho những người định cư đầu tiên ở Tân Thế giới. Nhưng có một hay vài làn sóng di cư lớn qua eo biển Bering vào châu Mỹ? Và khi nào sự kiện này hay các sự kiện này diễn ra? Trong những năm gần đây, các manh mối mới đã xuất hiện từ nghiên cứu về di truyền học, bao gồm cả sự phân bố các dấu hiệu di truyền ở người Mỹ bản địa hiện đại.

C An important project, led by the biological anthropologist Robert Williams, focused on the variants (called Gm allotypes) of one particular protein - immunologic G - found in the fluid portion of human blood. All proteins 'drift', or produce variants, over the generations, and members of an interbreeding human population will share a set of such variants. Thus, by comparing the Gm allotypes of two different populations (e.g. two Indian tribes), one can establish their genetic distance, which itself can be calibrated to give an indication of the length of time since these populations last interbred.

Một dự án quan trọng do nhà nhân chủng học sinh học Robert Williams đứng đầu, tập trung vào các biến thể (được gọi là Gm allotypes) của một loại protein cụ thể - G miễn dịch - được tìm thấy trong phần của chất lỏng máu người. Tất cả các protein 'trôi dạt', hoặc tạo ra các biến thể, qua nhiều thế hệ và các thành viên của quần thể người giao phối với nhau sẽ có chung một tập hợp các biến thể như vậy. Do đó, bằng cách so sánh allotypes Gm của hai quần thể khác nhau (ví dụ: hai bộ lạc da đỏ), người ta có thể thiết lập khoảng cách di truyền của chúng, bản thân khoảng cách di truyền này có thể được hiệu chỉnh nhằm cung cấp dấu hiệu về khoảng thời gian kể từ lần cuối cùng các quần thể này giao phối với nhau.

D Williams and his colleagues sampled the blood of over 5,000 American Indians in western North America during a twenty- year period. They found that their Gm allotypes could be divided into two groups, one of which also corresponded to the genetic typing of Central and South American Indians. Other tests showed that the Inuil (or Eskimo) and Aleut3 formed a third group. From this evidence, it was deduced that there had been three major waves of migration across the Bering Strait. The first, Paleo - Indian wave more than 15,000 years ago was ancestral to all Central and South American Indians. The second wave, about 14,000-12,000 years ago, brought No-Dene hunters ancestors of the Navajo and Apache (who only migrated south from Canada about 600 or 700 years ago). The third wave perhaps 10,000 or 9,000 years ago saw the migration from Northeast Asia of groups ancestral to the modem Eskimo and Aleut.

Williams và các đồng nghiệp của ông đã lấy mẫu máu của hơn 5.000 thổ dân da đỏ ở miền tây Bắc Mỹ trong khoảng thời gian 20 năm. Họ phát hiện ra rằng allotypesGm của họ có thể được chia thành hai nhóm, một trong hai nhóm đó cũng tương ứng với kiểu gen của người da đỏ Trung và Nam Mỹ. Các thử nghiệm khác cho thấy người Inuit (hoặc Eskimo) và Aleut đã tạo nên nhóm thứ ba. Từ bằng chứng này, người ta suy luận rằng đã có ba làn sóng di cư lớn qua eo biển Bering. Làn sóng đầu tiên, Paleo - da đỏ hơn 15.000 năm trước là tổ tiên của tất cả người da đỏ Trung và Nam Mỹ. Làn sóng thứ hai, khoảng 14.000-12.000 năm trước, đã mang những thợ săn No-Dene tổ tiên của người Navajo và Apache (những người chỉ di cư xuống phía nam từ Canada khoảng 600 hoặc 700 năm trước). Làn sóng thứ ba có lẽ 10.000 hoặc 9.000 năm trước đã chứng kiến sự di cư từ Đông Bắc Á của các nhóm tổ tiên của người Eskimo và Aleut hiện đại.

E How far does other research support these conclusions? Geneticist Douglas Wallace has studied mitochondrial DNA4 in blood samples from three widely separated Native American groups: Pima- Papago Indians in Arizona, Maya Indians on the Yucatan peninsula, Mexico, and  Ticuna Indians in the Upper Amazon region of Brazil. As would have been predicted by Robert Williams's work, all three groups appear to be descended from the same ancestral (Paleo-Indian) population.

Những nghiên cứu khác hỗ trợ những kết luận này nhiều như thế nào ? Nhà di truyền học Douglas Wallace đã nghiên cứu DNA ty thể trong các mẫu máu của ba nhóm người Mỹ bản địa tách biệt: Người da đỏ Pima- Papago ở Arizona, Người da đỏ Maya trên bán đảo Yucatan, Mexico và Người da đỏ Ticuna ở vùng Thượng Amazon của Brazil. Như dự đoán trong công trình của Robert Williams, cả ba nhóm dường như đều có nguồn gốc từ cùng một tổ tiên (người Paleo-Da đỏ).

F 
There are two other kinds of research that have thrown some light on the origins of the Native American population; they involve the study of teeth and of languages. The biological anthropologist Christy Turner is on expert in the analysis of changing physical characteristics in human teeth. He argues that tooth crowns and roots5 have a high genetic component, minimally affected by environmental and other factors. Studies carried out by Turner of many thousands of New and Old World specimens, both ancient and modern, suggest that the majority of prehistoric Americans are linked to Northern Asian populations by crown and root traits such as incisor shoveling (a scooping out on one or both surfaces of the tooth), single-rooted upper first premolars and triple-rooted lower first molar.

Có hai loại nghiên cứu khác đã làm sáng tỏ nguồn gốc của quần thể người Mỹ bản địa; chúng liên quan đến việc nghiên cứu về răng và ngôn ngữ. Nhà nhân chủng học sinh học Christy Turner là chuyên gia phân tích sự thay đổi các đặc điểm vật lý ở răng người. Ông lập luận rằng thân răng và chân răng có thành phần di truyền cao, ít bị ảnh hưởng bởi môi trường và các yếu tố khác. Các nghiên cứu do Turner thực hiện về hàng ngàn mẫu vật của Thế giới Mới và Thế giới Cũ, cả cổ đại và hiện đại, cho thấy rằng phần lớn người Mỹ thời tiền sử có mối liên hệ với các quần thể Bắc Á bởi các đặc điểm về thân răng và chân răng như xẻ rãnh răng cửa (một hình nạo từ một hoặc cả hai bề mặt của răng), răng nanh đầu tiên hàm trên một chân và răng cối đầu tiên hàm dưới ba chân.

 

 According to Turner, this ties in with the idea of a single Paleo-Indian migration out of North Asia, which he sets at before 14,000 years ago by calibrating rates of dental micro-evolution. Tooth analyses also suggest that there were two later migrations of Na-Denes and Eskimo- Aleut.


Theo Turner, điều này liên quan đến ý tưởng về một cuộc di cư riêng lẻ của người Paleo-da đỏ ra khỏi Bắc Á, mà ông ấn định trước 14.000 năm trước bằng cách hiệu chỉnh tốc độ tiến hóa vi mô của răng. Các phân tích răng cũng cho thấy có hai cuộc di cư sau này của người Na-Denes và người Eskimo- Aleut.G The linguist Joseph Greenberg has, since the 1950s, argued that all Native American languages belong to a single Amerind family, except for No-Dene and Eskimo-Aleut - a view that gives credence to the idea of three main migrations. Greenberg is in a minority among fellow linguists, most of whom favor the notion of a great many waves of migration to account for the more than 1,000 - languages spoken at one time by American Indians. But there is no doubt that the new genetic and dental evidence provides strong backing for Greenberg's view. Dates given for the migrations should nevertheless be treated with caution, except where supported by hard archaeological evidence.

Nhà ngôn ngữ học Joseph Greenberg, từ những năm 1950, đã lập luận rằng tất cả các ngôn ngữ của người Mỹ bản địa đều thuộc về một họ Amerind duy nhất, ngoại trừ No-Dene và Eskimo-Aleut - một quan điểm mang lại niềm tin cho ý tưởng về ba cuộc di cư chính. Greenberg là thiểu số trong số các nhà ngôn ngữ học đồng nghiệp, hầu hết trong số họ ủng hộ khái niệm về nhiều làn sóng di cư lớn để giải thích cho hơn 1.000 - ngôn ngữ được sử dụng cùng một lúc bởi người Mỹ da đỏ. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bằng chứng di truyền và răng mới mang lại sự ủng hộ mạnh mẽ cho quan điểm của Greenberg. Tuy nhiên, ngày tháng được đưa ra cho các cuộc di cư nên được xử lý một cách thận trọng, trừ khi được hỗ trợ bởi bằng chứng khảo cổ học chắc chắn.

 

1. New World: the American continent, as opposed to the so-called Old World of Europe, Asia and Africa
2. Modern Native America: an American descended from the groups that were native to America
3. Inuit and Aleut: two of the ethnic groups native to the northern region of North America (i.e. northern Canada and Greenland)
4. DNA: the substance in which genetic information is stored
5. Crown/ Root:  Parts of the tooth
6. incisor/premolar/molar:  kinds of teeth

 

 

Questions 14-19
Reading Passage 156 has seven sections, A-G.
Choose the correct headings for sections A-F from the list of headings below.
Write the correct number, i-x, in boxes 14-19 on your answer sheet.

____________________________________________________________
List of Headings

i  The results of the research into blood-variants
ii  Dental evidence
iii  Greenberg's analysis of the dental and linguistic evidence
iv  Developments in the methods used to study early population movements
v  Indian migration from Canada to the U.S.A.
vi  Further genetic evidence relating to the three-wave theory
vii  Long-standing questions about prehistoric migration to America
viii  Conflicting views of the three-wave theory, based on non-genetic evidence
ix  Questions about the causes of prehistoric migration to America
x  How analysis of blood-variants measures the closeness of the relationship between different populations

_____________________________________________________________

14  Section  A
15  Section  B
16  Section  C
17  Section  D
18  Section  E
19  Section  F

 

Example            Answer
Section G             viii

Questions 20 and 21
The discussion of Williams's research indicates the periods at which early people are thought to have migrated along certain routes.
There are six routes, A-F, marked on the map below.

Complete the table below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 20 and 21 on your answer sheet.

Route                            Period (number of years ago)
  20……………                         15,000 or more

  21……………                          600 to 700    


                      Early Population Movement to the Americas

IELTS Academic Reading passage 156

Questions 22-25
Reading Passage 156 refers to the three-wave theory of early migration to the Americas. It also suggests in which of these three waves the ancestors of various groups of modern native Americans first reached the continent.

Classify the groups named in the table below as originating from

A   the first wave
B   the second wave
C   the third wave

Write the correct letter. A. B or C. in boxes 22-25 on your answer sheet.

Name of Group Wave Number
Inuil  22 .....................
Apache  23 .....................
Pima-Papago  24 ....................
Ticuna  25 .....................

Question 26
Choose the correct letter. A. B. C or D.
Write the correct letter in box 26 on your answer sheet.

Christy Turner's research involved the examination of ....


     A teeth from both prehistoric and modern Americans and Asians
     B thousands of people who live in either the New or the Old World
     C dental specimens from the majority of prehistoric Americans
     D the eating habits of American and Asian populations

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Population movements and genetics

Questions 14-19
Reading Passage 156 has seven sections, A-G.
Choose the correct headings for sections A-F from the list of headings below.
Write the correct number, i-x, in boxes 14-19 on your answer sheet.

____________________________________________________________
List of Headings
i  The results of the research into blood-variants
Kết quả nghiên cứu về các biến thể nhóm máu
ii  Dental evidence
Bằng chứng về răng
iii  Greenberg's analysis of the dental and linguistic evidence
Phân tích của Greenberg về bằng chứng về răng và ngôn ngữ
iv  Developments in the methods used to study early population movements
Sự phát triển trong các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu sự di chuyển của dân số ban đầu
v  Indian migration from Canada to the U.S.A.
Người da đỏ di cư từ Canada đến Hoa Kỳ.
vi  Further genetic evidence relating to the three-wave theory
Bằng chứng di truyền khác liên quan đến lý thuyết ba làn sóng
vii  Long-standing questions about prehistoric migration to America
Những câu hỏi đã tồn tại từ lâu về việc di cư đến Châu Mỹ thời tiền sử
viii  Conflicting views of the three-wave theory, based on non-genetic Evidence
Các quan điểm mâu thuẫn về lý thuyết ba làn sóng, dựa trên Bằng chứng phi di truyền
ix  Questions about the causes of prehistoric migration to America
Các câu hỏi về nguyên nhân di cư đến châu Mỹ thời tiền sử
x  How analysis of blood-variants measures the closeness of the relationship between different populations
Cách phân tích các biến thể máu đo lường mức độ gần gũi của mối quan hệ giữa các quần thể khác nhau

_____________________________________________________________

14  Section  A/ iv  Developments in the methods used to study early population movements

Giải thích:

A number of techniques developed since the 1950s however have placed the study of these subjects on a sounder and more objective footing. The best information on early population movements is now being obtained from the archaeology of the living body the clues to be found in genetic material.


15  Section  B/ vii  Long-standing questions about prehistoric migration to America

Giải thích:

 But was there one major wave of migration across the Bering Strait into the Americas, or several? And when did this event, or events, take place?


16  Section  C/ x  How analysis of blood-variants measures the closeness of the relationship between different populations

Giải thích:

Thus, by comparing the Gm allotypes of two different populations (e.g. two Indian tribes), one can establish their genetic distance, which itself can be calibrated to give an indication of the length of time since these populations last interbred.


17  Section  D/ i  The results of the research into blood-variants

Giải thích:

Williams and his colleagues sampled the blood of over 5,000 American Indians in western North America during a twenty- year period. They found that their Gm allotypes could be divided into two groups, one of which also corresponded to the genetic typing of Central and South American Indians. Other tests showed that the Inuit (or Eskimo) and Aleut3 formed a third group.


18  Section  E/ vi  Further genetic evidence relating to the three-wave theory

Giải thích:

How far does other research support these conclusions? Geneticist Douglas Wallace has studied mitochondrial DNA4 in blood samples from three widely separated Native American groups: 


19  Section  F/ ii  Dental evidence

Giải thích: 

There are two other kinds of research that have thrown some light on the origins of the Native American population; they involve the study of teeth and of languages.

 

Example            Answer
Section G             viii

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 20 and 21
The discussion of Williams's research indicates the periods at which early people are thought to have migrated along certain routes.
There are six routes, A-F, marked on the map below.

Complete the table below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 20 and 21 on your answer sheet.

Route                            Period (number of years ago)
  20……E………                         15,000 or more

Giải thích: đoạn D

From this evidence, it was deduced that there had been three major waves of migration across the Bering Strait. The first, Paleo - Indian wave more than 15,000 years ago was ancestral to all Central and South American Indians.

  21…D…………                          600 to 700    

Giải thích: đoạn D

The second wave, about 14,000-12,000 years ago, brought No-Dene hunters ancestors of the Navajo and Apache (who only migrated south from Canada about 600 or 700 years ago).


                      Early Population Movement to the Americas

IELTS Academic Reading passage 156

Questions 22-25
Reading Passage 156 refers to the three-wave theory of early migration to the Americas. It also suggests in which of these three waves the ancestors of various groups of modern native Americans first reached the continent.

Đọc Đoạn 156 đề cập đến lý thuyết ba làn sóng di cư sớm đến châu Mỹ. Nó cũng gợi ý rằng trong ba làn sóng này, tổ tiên của nhiều nhóm khác nhau của người Mỹ bản địa hiện đại lần đầu tiên đến lục địa.


Classify the groups named in the table below as originating from

Phân loại các nhóm có tên trong bảng dưới đây có nguồn gốc từ

A   the first wave
B   the second wave
C   the third wave

Write the correct letter. A. B or C. in boxes 22-25 on your answer sheet.

Name of Group Wave Number
Inuit  22 ......C...............
Apache  23 ......B...............
Pima-Papago  24 .......A.............
Ticuna  25 .......A..............

 

22.C

Giải thích: Đoạn D

Other tests showed that the Inuit (or Eskimo) and Aleut formed a third group

The third wave perhaps 10,000 or 9,000 years ago saw the migration from Northeast Asia of groups ancestral to the modem Eskimo and Aleut

23. B

Giải thích: Đoạn D

 The first, Paleo - Indian wave more than 15,000 years ago was ancestral to all Central and South American Indians. The second wave, about 14,000-12,000 years ago, brought No-Dene hunters ancestors of the Navajo and Apache (who only migrated south from Canada about 600 or 700 years ago).

 

24. A

25A

Giải thích: Đoạn D,E

The first, Paleo - Indian wave more than 15,000 years ago was ancestral to all Central and South American Indians.

Geneticist Douglas Wallace has studied mitochondrial DNA4 in blood samples from three widely separated Native American groups: Pima- Papa go Indians in Arizona, Maya Indians on the Yucatan peninsula, Mexico, and  Ticuna Indians in the Upper Amazon region of Brazil. As would have been predicted by Robert Williams's work, all three groups appear to be descended from the same ancestral (Paleo-Indian) population.

 

 

 

Question 26
Choose the correct letter. A. B. C or D.
Write the correct letter in box 26 on your answer sheet.

 

Christy Turner's research involved the examination of ....
Nghiên cứu của Christy Turner liên quan đến việc kiểm tra ....

     A teeth from both prehistoric and modern Americans and Asians
Răng của cả người Mỹ và người châu Á thời tiền sử và hiện đại

Giải thích: đoạn F

Studies carried out by Turner of many thousands of New and Old World specimens, both ancient and modern, suggest that the majority of prehistoric Americans are linked to Northern Asian populations by crown and root traits such as incisor shoveling (a scooping out on one or both surfaces of the tooth), single-rooted upper first premolars and triple-rooted lower first molars.


     B thousands of people who live in either the New or the Old World
hàng ngàn người sống ở Thế giới Mới hoặc Thế giới Cũ
     C dental specimens from the majority of prehistoric Americans
mẫu răng từ phần lớn người Mỹ thời tiền sử
     D the eating habits of American and Asian populations
thói quen ăn uống của người Mỹ và người châu Á

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14 iv
15 vii
16 x
17 i
18 vi
19 ii
20 E
21 D
22 C
23 B
24 A
25 A
26 A

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status