ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Literate women make better mothers?

Literate women make better mothers?

Children in developing countries are healthier and more likely to survive past the age of five when their mothers can read and write. Experts in public health accepted this idea decades ago, but until now no one has been able to show that a woman's ability to read in itself improves her children's chances of survival.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Literate women make better mothers?

 

Children in developing countries are healthier and more likely to survive past the age of five when their mothers can read and write. Experts in public health accepted this idea decades ago, but until now no one has been able to show that a woman's ability to read in itself improves her children's chances of survival. ĐOẠN 1

Trẻ em ở các nước đang phát triển khỏe mạnh hơn và có nhiều khả năng sống sót qua năm tuổi khi mẹ chúng biết đọc biết viết. Các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng đã chấp nhận ý tưởng này từ nhiều thập kỷ trước, nhưng cho đến nay chưa ai có thể chứng minh rằng bản thân khả năng đọc của phụ nữ sẽ cải thiện cơ hội sống sót của con cái họ.

Most literate women learnt to read in primary school, and the fact that a woman has had an education may simply indicate her family's wealth or that it values its children more highly. Now a long-term study carried out in Nicaragua has eliminated these factors by showing that teaching reading to poor adult women, who would otherwise have remained illiterate, has a direct effect on their children's health and survival. ĐOẠN 2

Hầu hết phụ nữ biết chữ đã học đọc ở trường tiểu học, và việc một phụ nữ được đi học có thể chỉ đơn giản cho thấy gia đình cô ấy giàu có hoặc họ coi trọng con cái hơn. Giờ đây, một nghiên cứu dài hạn được thực hiện ở Nicaragua đã loại bỏ những yếu tố này bằng cách chứng minh rằng việc dạy đọc cho phụ nữ trưởng thành nghèo, những người lẽ ra vẫn mù chữ nếu không được dạy, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự sống sót của con cái họ.

In 1979, the government of Nicaragua established a number of social programmes, including a National Literacy Crusade. By 1985, about 300,000 illiterate adults from all over the country, many of whom had never attended primary school, had learnt how to read, write and use numbers. ĐOẠN 3

Năm 1979, chính phủ Nicaragua tạo ra một số chương trình xã hội, trong đó có Chiến dịch xóa mù chữ Quốc gia. Đến năm 1985, cả nước có khoảng 300.000 người lớn mù chữ từ tất cả các quốc gia, nhiều người chưa từng học tiểu học, đã biết đọc, viết và sử dụng các con số.

During this period, researchers from the Liverpool School of Tropical Medicine, the Central American Institute of Health in Nicaragua, the National Autonomous University of Nicaragua and the Costa Rican Institute of Health interviewed nearly 3,000 women, some of whom had learnt to read as children, some during the literacy crusade and some who had never learnt at all. The women were asked how many children they had given birth to and how many of them had died in infancy. The research teams also examined the surviving children to find out how well-nourished they were. ĐOẠN 4

Trong giai đoạn này, các nhà nghiên cứu từ Trường Y học Nhiệt đới Liverpool, Viện Y tế Trung Mỹ ở Nicaragua, Đại học Tự trị Quốc gia Nicaragua và Viện Y tế Costa Rica đã phỏng vấn gần 3.000 phụ nữ, một số người đã học đọc khi còn nhỏ, một số trong chiến dịch xóa mù chữ và một số chưa bao giờ học. Những người phụ nữ được hỏi họ đã sinh bao nhiêu đứa con và bao nhiêu đứa trẻ đã chết khi còn nhỏ. Các nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra những đứa trẻ sống sót để tìm hiểu xem chúng được nuôi dưỡng tốt như thế nào.

The investigators' findings were striking. In the late 1970s, the infant mortality rate for the children of illiterate mothers was around 110 deaths per thousand live births. At this point in their lives, those mothers who later went on to learn to read had a similar level of child mortality(105/1000). For women educated in primary school, however, the infant mortality rate was significantly lower, at 80 per thousand. ĐOẠN 5

Những phát hiện của các nhà điều tra đã được ấn tượng. Vào cuối những năm 1970, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đối với con của những bà mẹ mù chữ là khoảng 110 ca tử vong trên một nghìn ca sinh ra còn sống. Tại thời điểm này trong cuộc đời của họ, những bà mẹ sau này bắt đầu học đọc có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tương tự (105/1000). Tuy nhiên, đối với phụ nữ học tiểu học, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp hơn đáng kể, ở mức 80/1000.

In 1985, after the National Literacy Crusade had ended, the infant mortality figures for those who remained illiterate and for those educated in primary school remained more or less unchanged. For those women who learnt to read through the campaign, the infant mortality rate was 84 per thousand, an impressive 21 points lower than for those women who were still illiterate. The children of the newly-literate mothers were also better nourished than those of women who could not read. ĐOẠN 6

Năm 1985, sau khi Chiến dịch xóa mù chữ quốc gia kết thúc, con số tử vong ở trẻ sơ sinh đối với những người vẫn mù chữ và đối với những người học tiểu học ít nhiều vẫn không thay đổi. Đối với những phụ nữ đã học đọc thông qua chiến dịch, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là 84 phần nghìn, thấp hơn một cách ấn tượng, 21 điểm so với những phụ nữ vẫn chưa biết chữ. Con cái của những bà mẹ mới biết chữ cũng được nuôi dưỡng tốt hơn so với con của những bà mẹ không biết đọc.

Why are the children of literate mothers better off? According to Peter Sandiford of the Liverpool School of Tropical Medicine, no one knows for certain. Child health was not on the curriculum during the women's lessons, so he and his colleagues are looking at other factors. They are working with the same group of 3000 women, to try to find out whether reading mothers make better use of hospitals and clinics, opt for smaller families, exert more control at home, learn modem childcare techniques more quickly, or whether they merely have more respect for themselves and their children. ĐOẠN 7

Tại sao con của những bà mẹ biết chữ lại tốt hơn? Theo Peter Sandiford của Trường Y học Nhiệt đới Liverpool, không ai biết chắc chắn. Sức khỏe trẻ em không nằm trong chương trình giảng dạy trong các bài học dành cho phụ nữ, vì vậy ông và các đồng nghiệp đang xem xét các yếu tố khác. Họ đang cũng làm việc với nhóm gồm 3000 phụ nữ đó, để cố gắng tìm hiểu xem liệu các bà mẹ đọc sách có sử dụng bệnh viện và phòng khám tốt hơn, lựa chọn gia đình ít con hơn, kiểm soát nhiều hơn ở nhà, học các kỹ thuật chăm sóc trẻ hiện đại nhanh hơn hay họ chỉ đơn thuần có nhiều sự tôn trọng cho bản thân và con cái hơn.

The Nicaraguan study may have important implications for governments and aid agencies that need to know where to direct their resources. Sandiford says that there is increasing evidence that female education, at any age, is 'an important health intervention in its own right' .The results of the study lend support to the World Bank's recommendation that education budgets in developing countries should be increased, not just to help their economies, but also to improve child health. 'We've known for a long time that maternal education is important,' says John Cleland of the London School of Hygiene and Tropical Medicine. 'But we thought that even if we started educating girls today, we'd have to wait a generation for the pay-off. The Nicaraguan study suggests we may be able to bypass that.' ĐOẠN 8

Nghiên cứu của Nicaragua có thể có ý nghĩa quan trọng đối với các chính phủ và các cơ quan viện trợ cần biết hướng nguồn lực của họ vào đâu. Sandiford nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy giáo dục nữ giới, ở mọi lứa tuổi, là 'một biện pháp can thiệp sức khỏe quan trọng theo đúng nghĩa của nó'. Kết quả nghiên cứu làm tăng thêm sự xác nhận đối với khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới rằng nên tăng ngân sách giáo dục ở các nước đang phát triển, không chỉ để hỗ trợ nền kinh tế của họ mà còn để cải thiện sức khỏe trẻ em. John Cleland thuộc Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn cho biết: “Chúng tôi đã biết từ lâu rằng giáo dục bà mẹ là quan trọng. 'Nhưng chúng tôi nghĩ rằng ngay cả khi chúng tôi bắt đầu giáo dục các cô gái ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phải đợi một thế hệ để được đền đáp. Nghiên cứu của Nicaragua cho thấy chúng ta có thể đi vòng bằng cách giáo dục những người mẹ từ bây giờ.'

Cleland warns that the Nicaraguan crusade was special in many ways, and similar campaigns elsewhere might not work as well. It is notoriously difficult to teach adults skills that do not have an immediate impact on their everyday lives, and many literacy campaigns in other countries have been much less successful. 'The crusade was part of a larger effort to bring a better life to the people,' says Cleland. Replicating these conditions in other countries will be a major challenge for development workers. ĐOẠN 9

Cleland cảnh báo rằng chiến dịch Nicaragua đặc biệt theo nhiều cách và các chiến dịch tương tự ở những nơi khác có thể không hoạt động hiệu quả. Nổi tiếng là khó dạy cho người lớn những kỹ năng không có kết quả ngay lập tức đến cuộc sống hàng ngày của họ và nhiều chiến dịch xóa mù chữ ở các quốc gia khác đã kém thành công hơn nhiều. Cleland nói: “Chiến dịch là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Nhân rộng những điều kiện này ở các quốc gia khác sẽ là một thách thức lớn đối với những người làm công tác phát triển.

 

 

Questions 14-18
Complete the summary using the list of words, A-J, below.
Write the correct letters,  A-J, in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

The Nicaraguan National Literacy Crusade aimed to teach large numbers of illiterate 14 .................. to read and write. Public health experts have known for many years that there is a connection between child health and 15.................. However, it has not previously been known whether these two factors were directly linked or not. This question has been investigated by 16.................... in Nicaragua. As a result, factors such as 17 ...................... and attitudes to children have been eliminated, the audit has been shown that 18................ can in itself improve infant health and survival.

__________________________________________________________________________
A child literacy             B men and women        C an international research team
D medical care             E mortality                    F maternal literacy
G adults and children    H paternal literacy         I a National Literacy Crusade
J family wealth
__________________________________________________________________________

Questions 19-24
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 152?
In boxes 19-24 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

19 About a thousand of the women interviewed by the researchers had learnt to read they were children.
20 Before the National Literacy Crusade, illiterate women had approximately the same levels of infant mortality as those who had learnt to read in primary school.
21 Before and after the National Literacy Crusade, the child mortality rate for the illiterate women stayed at about 110 deaths for each thousand live births.

22 The women who had learnt to read through the National Literacy Crusade showed the greatest change in infant mortality levels.
23 The women who had learnt to read through the National Literacy Crusade had the lowest rates of child mortality.
24 After the National Literacy Crusade, the children of the women who remained illiterate were found to be severely malnourished.

Questions 25 and 26
Choose TWO letters, A-E
Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet

Which TWO important implications drawn from the Nicaraguan study are mentioned by the writer of the passage?

A.  It is better to educate mature women than young girls
B.  Similar campaigns in other countries would be equally successful.
C.  The effects of maternal literacy programmes can be seen very quickly
D.  Improving child health can quickly affect a country's economy.
E.  Money spent on female education will improve child health.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Literate women make better mothers?Questions 14-18
Complete the summary using the list of words, A-J, below.
Write the correct letters,  A-J, in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

The Nicaraguan National Literacy Crusade aimed to teach large numbers of illiterate 14 ....  B men and women  .............. to read and write.

Chiến dịch xóa mù chữ quốc gia Nicaragua nhằm dạy một số lượng lớn đàn ông và phụ nữ mù chữ biết đọc và viết.

Giải thích: đoạn 3

By 1985, about 300,000 illiterate adults (=men and women ) from all over the country, many of whom had never attended primary school, had learnt how to read, write and use numbers. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------

 

Public health experts have known for many years that there is a connection between child health and 15.......  F maternal literacy...........

Các chuyên gia y tế công cộng đã biết từ nhiều năm rằng có mối liên hệ giữa sức khỏe trẻ em và khả năng đọc viết của bà mẹ.

Giải thích: đoạn 1

Children in developing countries are healthier and more likely to survive past the age of five when their mothers can read and write. Experts in public health accepted this idea decades ago, but until now no one has been able to show that a woman's ability to read in itself improves her children's chances of survival. 

​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------

 

However, it has not previously been known whether these two factors were directly linked or not. This question has been investigated by 16.....      C an international research team............... in Nicaragua.

Tuy nhiên, trước đây người ta vẫn chưa biết liệu hai yếu tố này có liên quan trực tiếp hay không. Câu hỏi này đã được điều tra bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế ở Nicaragua.

Giải thích: đoạn 4

During this period, researchers from the Liverpool School of Tropical Medicine, the Central American Institute of Health in Nicaragua, the National Autonomous University of Nicaragua and the Costa Rican Institute of Health interviewed nearly 3,000 women

​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------​​​​​​​-----------

 

As a result, factors such as 17 .......J family wealth............... and attitudes to children have been eliminated, audit has been shown that 18.....F maternal literacy........... can in itself improve infant health and survival.

Do đó, các yếu tố như sự giàu có của gia đình và thái độ đối với trẻ em đã bị loại bỏ, điều tra đã chỉ ra rằng bản thân việc biết chữ của bà mẹ có thể cải thiện sức khỏe và sự sống sót của trẻ sơ sinh.

Giải thích: đoạn 2

Most literate women learnt to read in primary school, and the fact that a woman has had an education may simply indicate her family's wealth or that it values its children more highly = ( attitudes). Now a long-term study carried out in Nicaragua has eliminated these factors by showing that teaching reading to poor adult women, who would otherwise have remained illiterate, has a direct effect on their children's health and survival.

Giải thích: đoạn 8

The Nicaraguan study may have important implications for governments and aid agencies that need to know where to direct their resources. Sandiford says that there is increasing evidence that female education (= maternal literacy) , at any age, is 'an important health intervention in its own right"

__________________________________________________________________________
A child literacy             B men and women        C an international research team
D medical care             E mortality                    F maternal literacy
G adults and children    H paternal literacy         I a National Literacy Crusade
J family wealth
____________________________________________________________________

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 19-24
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 152?
In boxes 19-24 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

19.NG About a thousand of the women interviewed by the researchers had learnt to read they were children.
Khoảng một nghìn phụ nữ được các nhà nghiên cứu phỏng vấn đã học đọc khi còn nhỏ.

Giải thích: Đoạn 4, bài chỉ nói là một số người học khi còn nhỏ chứ không nói là cụ thể bao nhiêu

During this period, researchers from the Liverpool School of Tropical Medicine, the Central American Institute of Health in Nicaragua, the National Autonomous University of Nicaragua and the Costa Rican Institute of Health interviewed nearly 3,000 women, some of whom had learnt to read as children, some during the literacy crusade and some who had never learnt at all.

 

20. F Before the National Literacy Crusade, illiterate women had approximately the same levels of infant mortality as those who had learnt to read in primary school.
Trước Chiến dịch xóa mù chữ quốc gia, phụ nữ mù chữ có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh xấp xỉ bằng với những phụ nữ đã học đọc ở trường tiểu học.

Giải thích: Đoạn 1

Children in developing countries are healthier and more likely to survive past the age of five when their mothers can read and write. Experts in public health accepted this idea decades ago, but until now no one has been able to show that a woman's ability to read in itself improves her children's chances of survival.

 

21.T Before and after the National Literacy Crusade, the child mortality rate for the illiterate women stayed at about 110 deaths for each thousand live births.
Trước và sau Chiến dịch xóa mù chữ quốc gia, tỷ lệ tử vong ở trẻ em đối với phụ nữ mù chữ ở mức khoảng 110 ca tử vong trên mỗi nghìn ca sinh ra.

Giải thích: Đoạn 5

In 1985, after the National Literacy Crusade had ended, the infant mortality figures for those who remained illiterate and for those educated in primary school remained more or less unchanged.

 

22.T The women who had learnt to read through the National Literacy Crusade showed the greatest change in infant mortality levels.
Những phụ nữ đã học đọc thông qua Cuộc thập tự chinh xóa mù chữ quốc gia cho thấy sự thay đổi lớn nhất về mức độ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Giải thích: Đoạn 5, 

For those women who learnt to read through the campaign, the infant mortality rate was 84 per thousand, an impressive 21 points lower than for those women who were still illiterate.

 

23.F The women who had learnt to read through the National Literacy Crusade had the lowest rates of child mortality.
Những phụ nữ đã học đọc qua Cuộc vận động xóa mù chữ quốc gia có tỷ lệ tử vong ở trẻ em thấp nhất.

Giải thích: Đoạn 5, thấp nhất là phụ nữ đi học tiểu học 80/1000, còn phụ nữ biết chữ qua chương trình này là 84/1000

For women educated in primary school, however, the infant mortality rate was significantly lower, at 80 per thousand.

 

24.NG After the National Literacy Crusade, the children of the women who remained illiterate were found to be severely malnourished.
Sau Chiến dịch xóa mù chữ quốc gia, con của những phụ nữ vẫn mù chữ được phát hiện là bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Giải thích: không có thông tin

 Questions 25 and 26
Choose TWO letters, A-E
Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet

 

Which TWO important implications drawn from the Nicaraguan study are mentioned by the writer of the passage?
HAI ý nghĩa quan trọng nào được rút ra từ nghiên cứu Nicaragua được người viết đoạn văn đề cập đến?

A.  It is better to educate mature women than young girls
Tốt hơn hết là giáo dục phụ nữ trưởng thành thay vì những bé gái nhỏ

B.  Similar campaigns in other countries would be equally successful.
Các chiến dịch tương tự ở các quốc gia khác sẽ thành công như nhau.

C.  The effects of maternal literacy programmes can be seen very quickly
Tác động của các chương trình xóa mù chữ dành cho bà mẹ có thể thấy rất nhanh

Giải thích: đoạn 8

But we thought that even if we started educating girls today, we'd have to wait a generation for the pay-off. The Nicaraguan study suggests we may be able to bypass that.'

 

D.  Improving child health can quickly affect a country's economy.
Cải thiện sức khỏe trẻ em có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia.

 

E.  Money spent on female education will improve child health.
Tiền chi cho giáo dục nữ giới sẽ cải thiện sức khỏe trẻ em.

Giải thích: đoạn 8

The results of the study lend support to the World Bank's recommendation that education budgets in developing countries should be increased, not just to help their economies, but also to improve child health.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14 B
15 F
16 C
17 J
18 F
19 NOT GIVEN
20 NO
21 YES
22 YES
23 NO
24 NOT GIVEN
25 C
26 E

 

25,26 in any other

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status